Regler för Finnair Plus

1. Allmänt
1.1
Finnair Abp (nedan Finnair) förbehåller sig rätten att ändra och tolka samtliga regler som gäller Finnair Plus-programmet. Samtliga beslut fattade av Finnair är bindande i varje enskilt fall. Finnair ansvarar inte för reklamationer beträffande samarbetspartners produkter och tjänster, utan varje bolag ansvarar för sina egna produkter och tjänster.
1.2
Finnair har rätt att enligt eget förgottfinnande ge endast vissa Finnair Plus-medlemmar förmåner i form av specialerbjudanden. Finnair har därmed inte skyldighet att erbjuda alla medlemmar samma förmåner i form av specialerbjudanden, utan vissa förmåner kan till exempel erbjudas endast innehavare av Finnair Plus-kort av en viss nivå eller innehavare av Finnair Plus-kort som bor inom ett visst geografiskt område.
2. Medlemskap och medlemskort
2.1
Finnair Plus-medlemskapet är kostnadsfritt. Det är personligt och öppet för alla över två (2) år. Medlemmar i åldern 2–17 år ansluts till Finnair Plus Junior-programmet. Personer under 18 år måste ha tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare för att bli medlem och för att utnyttja bonusförmåner. Dessutom måste föräldrarnas kontaktuppgifter anges vid medlemskap. Målsman är ansvarig för Junior-medlemmarnas användarnamn, lösenord och poänganvändning, och för att se till att Junior-medlemmen uppfyller villkoren för Finnair Plus-programmet. Målsman måste vara Finnair Plus-medlem. Medlemskapet i Finnair Plus Junior-programmet avslutas när medlemmen fyller 18 år. Ett Finnair Plus-medlemskort skickas då till dem automatiskt.
2.2
Till bonusprogrammet ansluter man sig genom att fylla i och underteckna anslutningsblanketten för Finnair Plus. Endast en person per medlemsnummer godkänns som medlem. Medlemskapet registreras genom att Finnair öppnar ett personligt Finnair Plus-poängkonto i personens namn på den adress denne angett. Företag, organisationer och andra persongrupper är inte berättigade till medlemskap. Genom att underteckna Finnair Plus-anslutningsblanketten godkänner en Finnair Plus-medlem reglerna för Finnair Plus. Användning av Finnair Plus-kortet anses även i sig visa att en medlem har godkänt reglerna för Finnair Plus.
2.3
Medlemskapet och den personliga spårningsperioden börjar när informationen registrerats i Finnair Plus-systemet. Spårningsperioden är personlig och längden är 12 månader. Nya medlemmar får ett Finnair Plus-medlemskort med ett personligt medlemsnummer efter att den första transaktionen har registrerats på kontot. Finnair Plus-kort får inte användas utan namnteckning.
2.4
Om Finnair Plus-kortet förkommer bör Finnair Plus-servicecentret underrättas med det snaraste. Ett nytt kort sänds till medlemmen så snart som möjligt efter denna anmälan.
2.5
Finnair Plus-kortet tillhör Finnair och skall återlämnas på anmodan eller om medlemskapet upphör.
2.6
Finnair Plus-kortet kan inte användas som betalningsmedel eller kreditkort. På kundens begäran samt med Finnairs och respektive samarbetspartners medgivande kan kortet dock förses med olika funktioner som gör det möjligt att dirigera betalningar via kreditkortsbolagen. Ett separat skriftligt avtal görs alltid med tjänsteleverantören för sådana arrangemang eller för avgifter i dem.
2.7
Medlemmar är skyldiga att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade. Dessutom bör medlemmar vara medvetna om de förändringar som sker i programmets regler.
2.8
Alla transaktioner på en Finnair Plus-medlems konto kan kontrolleras på Finnair Plus-poängöversikten genom att logga in på kontot på vår webbplats. Poängsaldot i översikten visar antalet beviljade poäng. Finnair förbehåller sig rätten att ta bort poäng som felaktigt registrerats på kontot.
2.9
Det finns Finnair Plus-kort på flera olika nivåer som berättigar till olika förmåner. Nivån påverkas av antalet nivåpoäng och flygningar på nivån (minst fyra av dessa måste vara flygningar som trafikeras av Finnair) som samlats in under uppföljningsperioden. Information om nivåer och förmåner finns på internet och ges av Finnair Plus-servicecentret. Finnair har rätt att efter eget gottfinnande ändra nivåsystemet för Finnair Plus-kort (inklusive avlägsna nivåsystemet) och de förmåner som gäller för olika kortnivåer. Det går inte att överföra poäng till en Junior-medlems konto. Poängöverföringar inom en Finnair Plus Family&Friends-grupp är kostnadsfria. För alla andra poängöverföringar tas en serviceavgift ut. Poäng kan endast överföras via internet när avsändaren har haft ett Finnair Plus-konto i mer än 90 dagar. Innan dess måste poängöverföringar göras via Finnairs kundtjänst. Poäng kan endast samlas i ett bonusprogram åt gången och går inte att överföra från ett Finnair Plus-konto till ett annat bonusprogram eller vice versa, såvida inget annat anges.
3. Att samla poäng
3.1 Allmänt
För registrering av poäng bör medlemmen i samband med bokningen ange sitt medlemsnummer samt uppvisa medlemskortet vid incheckningen och när hon/han anlitar Finnairs samarbetspartners tjänster.
3.2
Finnair Plus-programmet bygger på ett poängsystem. För reguljärflyg grundar sig antalet beviljade poäng enligt Finnair på antingen 1) regionen som passageraren flyger till och biljettypen, 2) avståndet mellan avreseorten och destinationsorten i kilometer samt bokningsklass, eller 3) på minsta antal poäng (bokningsklassen påverkar minsta antalet poäng) i enlighet med vad som anges i programmet. För Finnairs semesterflyg med flygnummer som avgår från Finland beviljas poäng enligt en separat tabell. På reguljärflyg som sker nonstop eller med mellanlandning beviljas poäng enligt den avgångsort respektive slutdestination som anges på biljetten. Om flygresan inbegriper planbyte och resans flygnummer ändras beviljas poäng enligt de olika flygavsnitten. Beträffande andra tjänster baseras antalet poäng på särskilda avtal. Finnair Plus-poäng läggs till på kontot inom ca 1–4 veckor.
Utöver bonuspoäng kan medlemmar även samla nivåpoäng och kvalificerande flygresor. Nivåpoäng beviljas för reguljärflyg med Finnair och andra oneworld-flygbolag och gör att medlemmar kan flytta uppåt i nivåerna i Finnair Plus-programmet. Kvalificerande flygresor är flygresor för vilka nivåpoäng ges. Om det kvarstår mindre än sju dagar till slutet av uppföljningsperioden sker nivåändringen i början av nästa uppföljningsperiod.
3.3
Det går inte att börja samla Finnair Plus-poäng förrän medlemskapet har trätt i kraft. Erhållna Finnair Plus-poäng är personliga och kan inte tas ut i form av pengar. Poäng ges endast till medlemmar som flyger eller anlitar andra Finnair Plus-samarbetspartners tjänster, som berättigar till poäng. Den som bekostar resan eller servicen har rätt att få poäng endast om han/hon själv utnyttjar tjänsten. Erhållna poäng kan överföras mellan Finnair Plus-medlemmars konton. Överföringen görs antingen genom att logga in på Finnair Plus internettjänst eller via Finnair Plus servicecenter. Observera att Junior Plus-medlemmar inte kan föra över poäng genom Finnair Plus internettjänst. Det tillkommer en serviceavgift för varje överföring. Det går inte att överföra poäng till en Junior-medlems konto. Poängöverföringar inom en Finnair Plus Family&Friends-grupp är kostnadsfria. För alla andra poängöverföringar tas en serviceavgift ut. Poäng kan endast samlas i ett bonusprogram åt gången och går inte att överföra från ett Finnair Plus-konto till ett annat bonusprogram eller vice versa, såvida inget annat anges.
3.4
Poängen är giltiga i 18 månader från det senaste aktivitetsdatumet (samla eller använda poäng). Varje aktivitet förlänger sista giltighetsdatumet för alla bonuspoäng med 18 månader. Oanvända bonuspoäng upphör att gälla och försvinner automatiskt om det inte finns någon poängaktivitet inom en 18-månadersperiod. Upphörandedatumet framgår på medlemmens Finnair Plus-konto på internet. Finnair Plus är inte skyldiga att påminna medlemmar separat om poäng som upphör. Överföring av poäng mellan konton påverkar inte poängens utgångsdatum.
3.5
Poäng beviljas inte för flygresor eller tjänster som räknas medlemmen till godo i något annat bonussystem. Poäng ges inte heller för gratisresor, avtals-, pris- eller barterresor, Finnair Plus Pengar och poäng-erbjudanden eller för rabattresor i turistbranschen. Dessa flygresor räknas inte till nästa Finnair Plus-nivå. Poäng ges inte för flygbiljetter för barn under två år som inte är berättigade till egen sittplats.
3.6

Registrering av poäng i efterskott är endast möjligt mot följande dokument.

  • Flygningar: kopia av flygbiljetten och av boardingkortet.
  • Elektronisk biljett: resplan/kvitto. Det räcker inte med kontrollkortets stamdel.
  • Hotell: kopia av fakturan.
  • Biluthyrning: kopia av hyresavtalet.
  • Andra tjänster: Kopia av fakturan eller kvittot.

Händelser som är över sex (6) månader gamla registreras inte i efterskott. Observera att perioden för att registrera poäng i efterhand varierar mellan 1–6 månader beroende på samarbetspartnern.

Observera att vi inte returnerar dokumenten.

Observera att vissa samarbetspartners inte beviljar poäng i efterhand.

3.7
Bolagen som ingår i Finnair Plus-programmet förbehåller sig rätten att helt förvägra poäng för tjänster eller endast bevilja ett nedsatt poängantal. Vissa av Finnairs samarbetspartner beviljar inga poäng. Närmare information om dylika begränsningar och om förändringar i begränsningarna ges på Finnairs Internetsidor och av Finnair Plus-servicecentret.
3.8 Samla poäng på flygningar
Det går inte att börja samla Finnair Plus-poäng förrän medlemskapet har trätt i kraft. I anslutning till medlemsansökan beviljas dock poäng retroaktivt för en tur- och returflygresa med Finnair inom de senaste sex månaderna (flygbolagskoden AY måste vara angiven som ”CARRIER”). Poäng beviljade i samband med anslutningen ökar inte det poängsaldo som berättigar till olika Finnair Plus-nivåer.
3.9
Poäng beviljas för alla Finnairs (AY) reguljärflyg för vilka det officiella publicerade biljettpriset har betalats. Finnairs flygbolagskod (AY) måste vara angiven på biljetten som "CARRIER". Poäng ges för Finnairs semesterflyg med start i Finland enligt en separat tabell. Finnair förbehåller sig rätten att när som helst bestämma vilka reguljärflyg samt pris- och biljettyper som ska ingå i Finnair Plus-programmet.
3.10
Poäng kan samlas även för flygresor med samarbetspartners som medverkar i programmet förutsatt, att respektive samarbetspartners flygbolagskod framgår av biljetten under punkten transporterande bolag och att flygresan sker med samarbetspartnerns flygplan. Poäng som samlats genom att använda samarbetspartners tjänster ökar inte det poängsaldo som berättigar till de olika Finnair Plus-nivåerna, om inte annat särskilt anges.
3.11
På reguljära flygningar samlas poäng efter region eller efter en separat definierad multiplikator beroende på reseklass. Antalet poäng varierar beroende på bokningsklass samt på vilket pris eller vilken biljettyp passageraren har betalat för. Ändringar i boknings-/reseklass som beror på respektive flygbolag påverkar inte poängsumman vare sig positivt eller negativt. Finnair förbehåller sig rätten att bevilja poäng i enlighet med de definierade multiplikatorerna baserade på bokningsklass och pris- eller biljettyp. Mer information finns i poängtabellen på vår webbplats.
3.12
Poäng beviljas för Finnairresor som inställs eller försenas av tekniska skäl (inklusive resor vars rutt har ändrats av ovannämnda orsaker), förutsatt att medlemmen har en biljett utskriven för resan i fråga (AY-kod på biljetten) samt bekräftad platsbokning. Poäng ges inte vid force majeure, t.ex. om flygresan inställts eller försenats på grund av väderleksförhållanden eller av andra av Finnair oberoende skäl. Poäng beviljas inte heller om en resas rutt har ändrats på grund av force majeure eller andra av Finnair oberoende skäl. Om en Finnairflygning försenas (på grund av force majeure eller andra orsaker) och om en medlem på grund av detta försenar sig från en av Finnairs samarbetspartners flygningar, beviljas medlemmen inte poäng för samarbetspartnerns flygning.
3.13
Ifall något annat flygbolag än Finnair sköter flygningen beviljas inte poäng om flygningen har inställts eller försenats av tekniska orsaker (inklusive ruttändringar på grund av ovannämnda orsaker). Poäng beviljas inte heller om flygningen försenas eller inställs på grund av force majeure eller andra av samarbetspartnern oberoende skäl. Poäng beviljas inte heller om resans rutt har ändrats på grund av force majeure eller andra av samarbetspartnern oberoende skäl. Förändringar i dessa flygningar, t.ex. ändringar i rutten eller inställda flygningar berättigar under inga omständigheter till Finnair Plus-poäng.
3.14
Poäng för gjorda flygresor registreras på Finnair Plus-kontot endast på basis av använda flygbiljetter. Poäng delas inte ut för ogiltiga, återbetalade, oanvända eller avbeställda biljetter eller biljetter som bytts ut mot biljetter hos något annat flygbolag som inte deltar i bonusprogrammet. Poäng för godkända biljetter registreras efter flygresan förutsatt att medlemmen uppger sitt Finnair Plus-medlemsnummer vid bokning eller incheckning. Medlemsnummer anges i bokningssystemet. Om medlemsnumret angetts vid bokningen eller incheckningen registreras poängen inom 1 till 4 veckor efter flygresan. Vid Finnairs semesterflyg ska Finnair Plus-kortet visas vid incheckningen i Finland.
3.15 Att samla poäng från övriga samarbetspartners tjänster
Finnair har avtalat om samarbete inom ramen för Finnair Plus-programmet med de samarbetspartner som nämns på Finnair Plus Internetsidor. Uppgifter om samlade poäng fås på Internetsidorna och av Finnair Plus-servicecentret. Finnair svarar inte för eventuella tryckfel i dessa regler. Rätten till ändringar förbehålls. En medlem i Finnair Plus kan inte utkräva gottgörelse för poäng eller bonusförmåner om samarbetsavtalet har ändrats i detta avseende.
3.16
För biluthyrning beviljas ett särskilt avtalat poängantal per gång enligt biluthyrningsbolagets villkor. För att få poäng bör medlemmen uppvisa sitt Finnair Plus-kort då hon/han hyr bilen. Poäng för biluthyrning beviljas retroaktivt i enlighet med punkt 3.6 endast för biluthyrningsavtal som är högst sex (6) månader gammalt.
3.17
På partnerhotellen beviljas ett särskilt avtalat poängantal per övernattning eller vistelse. För att poängen ska registreras på kontot måste medlemmen uppvisa sitt Finnair Plus-kort vid incheckningen på hotellet. Om två medlemmar delar rum kan endast en av dem tillgodoräkna sig poängen. Poäng kan endast delas ut för ett hotellrum per natt eller vistelse. Poäng beviljas retroaktivt endast för hotellräkningar som är högst sex (6) månader gamla.
3.18
Poäng tilldelas för köp (bar- och snackssortimentet) på Finnair-flygningar i enlighet med Finnairs särskilt definierade villkor, när medlemmar visar sitt Finnair Plus-kort. För på förhand beställda uppköp beviljas poäng om medlemsnumret är antecknat på beställningsblanketten. Inga poäng beviljas i efterskott.
3.19
Finnair och de finansieringsbolag som är Finnairs samarbetspartners beviljar Finnair Plus-poäng på överenskommet sätt för inköp gjorda med Finnair Plus Diners Club, Finnair Plus MasterCard och Finnair Plus Visa. Genom att använda dessa kort som betalkort eller kreditkort vid betalning av produkter och tjänster samlar huvudkortsinnehavaren Finnair Plus-poäng på kontot. Inga poäng samlas för kontantuttag eller för fakturor som betalas från kreditkontot eller från kontoöverföringar. Insamlade poäng bidrar inte till medlemmens nivåpoängsaldo.
3.20
För andra samarbetspartners tjänar du Finnair Plus-poäng enligt de specifika anvisningarna och det finns begränsningar i hur poäng beviljas i efterhand.
4. Att lösa ut och utnyttja bonuspriser
4.1 Allmänt
Samtliga Finnair Plus-bonuspriser bokas via Finnair Plus-servicecentret eller de kanaler Finnair Plus-servicecentret ställt till förfogande. Bonuspriserna kan bokas helt med Finnair Plus-poäng eller genom att kombinera poäng och pengar. Information om antalet poäng som krävs för respektive bonus fås på Internet och av servicecentret. Vissa bonuspriser kan bara bokas via webben. Vid reservering av bonus avdras motsvarande antal poäng från kontot. Bonusen kan inte bytas ut mot pengar och två överlappande bonusförmåner kan inte lösas ut. Försvunna, stulna eller oanvända biljetter eller värdekuponger gottgörs eller återinlöses inte. Finnair Plus-servicecentret har rätt att debitera en kund retroaktivt för en bonus om medlemmen inte har tillräckligt många poäng för att betala för den. Kostnaden för bonusen avgörs av det aktuella priset. En serviceavgift tas också ut.
4.2
Det går att ge förmåner till en annan person. Namnet på personen ska meddelas när förmånen bokas. Om en medlem vill ge någon annan åtkomst till sitt konto ska en fullmakt för detta sändas till Finnair Plus-servicecentret.
4.3
Finnair och dess samarbetspartner har rätt att enligt eget förgottfinnande fastställa hurdana bonuspriser medlemmarna erhåller. Finnair och dess samarbetspartner har därmed rätt att begränsa antalet bonuspriser eller att vägra bevilja bonuspriser under bestämda perioder.
4.4
Bonuspriser ska bokas minst sju och som tidigast 360 dagar före planerad användning. Om biljetten skickas till medlemmen med posten är leveranstiden i Finland sju dagar och utomlands 10-30 dagar. Finnair förbehåller sig rätten att vägra ta emot en bokning som görs mindre än sju (7) dagar före användningsdagen. Mer information om regler för bokning och inlösning får du av personalen vid Finnair Plus-servicecentret.
4.5
Medlemmen bör själv stå för flygplatsskatt, passageraravgifter och andra av myndigheter föreskrivna avgifter. Medlemmarna är skyldiga att betala alla skatter och andra avgifter (inklusive moms) som är relaterade till bonusprogrammet eller förmånen i enlighet med gällande lagstiftning. Erlagda betalningar returneras ej ifall bonusresan annulleras efter att biljetten lösts ut. Finnair svarar inte för eventuell skatt eller andra kostnader för medlemmen. För visum och andra nödvändiga officiella dokument ansvarar medlemmen själv.
4.6
Värdet på bonusresor eller andra Finnair Plus-erbjudanden kan inte definieras genom att jämföra dem med t.ex. flygresor och hotellövernattningar till normalpris. Flygbiljettens pris varierar beroende på var och när den köps och hurdan biljett det är fråga om. Det samma gäller även andra bonusförmåner. Bonusresornas värde jämfört med biljetter till normalpris begränsas också av mindre tillgång och övriga begränsningar i anslutning till bokningen. Om inlösningsvillkoren för biljetten meddelas separat.
 
4.7 Annullering av bonusförmåner
Vid bonusförmåner som hänför sig till våra samarbetspartner följer vi deras avbeställningsvillkor och i fråga om charterresor tillämpas de allmänna villkoren för paketresor. I dessa villkor definieras vilka avgifter den medlem som annullerar en bonusförmån skall betala på grund av annulleringen, samt huruvida vissa betalningar som medlemmen har gjort (till exempel skatter och passageraravgifter) betalas tillbaka till medlemmen då förmånen annulleras. Om en medlem annullerar en bonusförmån innan den används returnerar Finnair de poäng som har debiterats för bonusen till medlemmens poängkonto mot bonusvoucher eller motsvarande dokument. Om det är fråga om en bonusvoucher (till exempel en hotellvoucher) som endast är giltig under en viss tid returnerar Finnair inte poängen även om bonusvouchern inte har utnyttjats. Vad gäller bonusflygresor tillämpas punkt 4.11 och ifrågavarande flygbolags villkor för annullering.
4.8 Bonusflygresor
Bonusresor kan lösas ut för reguljära flyg med Finnair eller Finnair Plus-samarbetspartner. Platsantalet i den klass som reserverats för bonusresor är begränsat. På vissa separat fastställda rutter och vid vissa separat fastställda tidpunkter är det inte möjligt att boka bonusresor. Finnair och dess samarbetspartner har rätt att enligt eget förgottfinnande begränsa de bonusflygresor som beviljas. Servicecentret och Internet ger information om begränsningarna. En medlem har därmed inte rätt att med sina poäng få en plats på ett specifikt reguljärflyg. Om rutten flygs i samarbete med något annat flygbolag beviljas bonusresor endast ur platskvoten för flygbolag som medverkar i Finnair Plus-programmet. Biljetter för bonusflygresorna kan endast inlösas från vissa bestämda Finnair-kontor. För semesterflyg kan inga bonusresor inlösas med Finnair Plus-poäng.
4.9
På bonusresor krävs bekräftad platsbokning på alla flygavsnitt. Bonusflyg som har inlösts till ett reguljärflyg kan inte kombineras med någon annan prisklass eller rabatt eller användas som delbetalning till någon annan avgift, dock enligt undantagen i punkt 4.12.
4.10
Samtliga bonusflygresor är tur- och returresor och avreseort och returdestination bör vara densamma (med undantag av bonusflyg i en riktning). Återresan kan ske från annan ort (flygbolagsspecifika avvikelser), men poängdebiteringen baseras alltid på den längre flygresan. På bonusresor får man inte stanna på eventuella mellanlandningsorter, utan hela rutten måste flygas med första möjliga anslutningsflyg (med undantag av oneworld-bonus beviljad av oneworld™-flygbolag enligt oneworld-bonustabellen). På interkontinentala bonusflygresor tillåts dock ett uppehåll antingen på utresan eller återresan. Bonusbiljettens tur- och returflyg kan inte vara under samma dag. Bonusbiljetter på reguljärflyg gäller i 12 månader efter bokningsdatum och återresan måste ske inom denna tid.
4.11
Poäng för oanvända biljetter (flygningar med Finnair och Finnair Plus samarbetspartners) returneras till medlemmens konto under förutsättning att resan avbokas innan biljetten skrivs ut samt att Finnair Plus servicecenter informeras om avbokningen minst en arbetsdag före avresa. Om resan avbokas efter att biljetten har skrivits ut men före avresa returneras poängen till medlemmens konto i utbyte mot den oanvända biljetten. Medlemmen får då betala en avbokningsavgift på 50 euro per biljett eller motsvarande belopp i någon annan valuta. Överstigande belopp, t.ex. skatter och passageraravgifter, återbetalas. Om resan ändras efter att biljetten har skrivits ut måste medlemmen betala en avgift på 50 euro eller motsvarande i någon annan valuta samt eventuella skatter och passageraravgifter som tillkommer på grund av ändringen. Med Classic-bonusar går det att göra ändringar för returresan för en ändringsavgift på 50 € per passagerare. Ändringar måste göras minst en dag före den ursprungliga returresan och omdirigering tillåts inte. Ändringar är endast möjliga för bonusresor som trafikeras av Finnair. Om medlemmen inte avbokar flygresan ("no-show") returneras inga poäng. En Finnair-flygbonusbiljett är endast giltig på det flygbolag som det utfärdats för.
4.12 Upgrade-bonus på Finnairs flyg
Uppgraderingar kan endast göras på Finnairs flyg (AY-flygplan och koden AY på biljetten). Medlemmen måste ha bekräftad bokning i ekonomiklass och inlöst flygbiljett som Finnair Plus-servicecentret kan ansluta bonusen till. Uppgraderingsbonus kan ges endast för en biljett som medlemmen har betalt enligt de officiella biljettpriserna. Samma begränsningar som gäller den ursprungliga betalda biljetten i ekonomiklass gäller också uppgraderingsbiljetten. Vid eventuell omläggning av rutten sker resan i ekonomiklass och reglerna för reseklassen på den ursprungliga biljetten i ekonomiklass följs. Platsantalet är begränsat, men Finnair försöker bekräfta uppgraderingen 37 timmar före flygresan på önskat sätt, förutsatt att bokningssituationen inte hindrar detta. Om uppgraderingen inte har bekräftats vid den tidpunkten, annulleras platsen på väntelistan och poäng/kuponger återbetalas inom 1–4 arbetsdagar. Det går inte att använda uppgraderingsbonus på vissa separat specificerade Finnair-flyg. Finnair har rätt att, enligt eget gottfinnande, ange begränsningar för uppgraderingsbonusar och göra ändringar i dessa begränsningar. Uppgifter om begränsningarna finns på internet och hos Finnair Plus-servicecentret.
4.13 Övriga bonuspriser
Kupongen för bonusen måste beställas på internet via Finnair Shop (www.finnairshop.com). Bonusens giltighet och andra begränsningar är inskrivna i det dokument som skickas till medlemmen via e-post. Bonusvouchern som berättigar till Priority Club Rewards-bonuspriset måste beställas fyra (4) veckor före användning.
4.14
Medlemmen bokar bonuspriserna själv hos önskad samarbetspartner. Vid bokningen måste man uppge att det är fråga om ett Finnair Plus-bonuspris. Medlemmar måste alltid ha den ursprungliga vouchern med sig.
4.15 Bonusuthyrning av bil
Bonusuthyrningarna sker på respektive biluthyrningsfirmas villkor. Bränslekostnader, respektive länders tilläggsavgifter och andra kostnader betalas av den som hyr bilen i fråga. Bilen skall alltid återlämnas till samma ställe där den hyrts. Normala biluthyrningskrav, såsom ålder, körkort och soliditet (internationellt kreditkort), gäller också vid bonusuthyrning.
4.16
Vouchern skrivs ut i bilförarens namn och hyreskontraktet ingås i dennes namn. Endast Finnair Plus-servicecentret och biluthyrningsfirman i fråga har rätt att göra ändringar i vouchern.
4.17 Övernattningsbonus
De hotell som ingår i Finnair Plus-programmet har rätt att begränsa antalet bonusövernattningar regionalt eller hotellvis. Hotellen har även rätt att debitera flera bonusvouchers per natt och rum samt att ställa upp andra villkor och begränsningar för användningen av bonus. Priority Club Rewards fastställer själv poängtalen för sitt program.
5. Avslutning och ändring av Finnair Plus-programmet, uppsägning av medlemskap
5.1
Finnair har rätt att när som helst avsluta Finnair Plus-programmet eller ersätta det med ett annat program genom att skriftligen underrätta medlemmarna om detta minst sex (6) månader innan programmet avslutas. Från datum för anmälan gäller poängen i sex (6) månader, varefter alla poäng makuleras utan att Finnair är skyldig att på något som helst sätt kompensera outnyttjade poäng eller bonuspriser. 
5.2
Finnair har rätt att när som helst säga upp en medlems medlemskap, utan orsak beroende av medlemmen, genom att skriftligen meddela medlemmen om detta minst sex (6) månader innan medlemskapet upphör. Från datum för anmälan gäller medlemmmens poäng i sex (6) månader, varefter alla poäng makuleras utan att Finnair är skyldig att på något som helst sätt kompensera outnyttjade poäng eller bonuspriser.
5.3
Finnair har rätt att när som helst säga upp en medlems medlemskap av orsak beroende av medlemmen i fråga. Finnair har i dylika fall även rätt att utan förhandsmeddelande makulera medlemmens poäng. Ovan nämnda, av medlemmen beroende orsaker kan bl.a. vara brott mot vilken som helst här angivna regel, förfalskning, ändring, försäljning eller olovlig överlåtelse av dokument, så som flygbiljetter eller bonusvouchers.
5.4
En medlem har rätt att när som helst säga upp sitt medlemskap genom att skriftligen meddela Finnair Plus-servicecentret om detta. Finnair makulerar medlemmens poäng då meddelandet har mottagits. Medlemskapet upphör då en medlem avlider.
5.5
Finnair har rätt att när som helst enligt eget förgottfinnande göra ändringar i Finnair Plus-programmet, Finnair Plus-reglerna och de bonuspriser som beviljas medlemmmarna (inklusive ändringar gällande samarbetspartner, samling av poäng och samlade poäng, antal poäng som krävs för bonuspriserna, beviljandet av bonusflygresor och begränsningar för dessa, beviljandet av övriga bonuspriser och begränsningar för dessa, regler för hur bonusförmånerna löses ut samt poängens giltighet). ändringar träder i kraft omedelbart utan förhandsanmälan, om inte Finnair meddelar annat. Finnair meddelar medlemmarna om ändringar genom Finnair Plus-tjänsten på Internet. Dessutom strävar Finnair efter att meddela om ändringar i tidningen Finnair Plus News eller i motsvarande publikation, om meddelandet fortfarande är aktuellt då tidningen utkommer. Finnair gör sitt bästa för att kundens skall få aktuell information om Finnair Plus-tjänsterna. På Internet och på servicecentret kan en medlem kontrollera de nyaste giltiga uppgifterna. Genom att fortsätta använda Finnair Plus-kortet godkänner en medlem eventuella genomförda förändringar. Om en medlem inte godkänner förändringarna har medlemmen rätt att säga upp sitt medlemskap i enlighet med punkt 5.4. Finnair svarar inte för förluster som förändringar medför (inklusive förlorade poäng, förlorade förmåner och försvagade förmåner) och Finnair är inte heller skyldig att på något som helst sätt kompensera dylika förluster.
5.6
Finnair har rätt att säga upp Finnair Plus-medlemskapet genom att makulera medlemmens personuppgifter samt medlemsnummer från Finnair Plus-medlemsregistret om inga registreringar gjorts på medlemskontot under de senaste tio (10) åren och medlemmen följaktligen inte har giltiga Finnair Plus-poäng.
Kunden kan bli Finnair Plus-medlem på nytt genom att fylla i Finnair Plus-medlemsansökan.
6. Övriga villkor
6.1
Finnair svarar inte för skador som medlem lider i anslutning till medlemskapet i Finnair Plus-programmet, om inte Finnair har förorsakat skadan uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.
6.2
Finnair vinnlägger sig om att i samråd med kunden utreda samtliga oklarheter som uppstått vid tillämpningen av Finnair Plus-programmet. På Finnair Plus-programmet tillämpas Finlands lag, och eventuella tvistefrågor avgörs inför behörig domstol i Finland.
6.3
Bakom tjänsterna inom programmet Finnair Plus står talrika samarbetspartner till Finnair. Finnair Plus-medlemsposten kan utöver information om Finnair Plus-programmet även innehålla marknadsföringsmaterial från samarbetspartner och Finnair. Finnair kan överlåta medlemmars personuppgifter till samarbetspartner, för samarbetspartnerns direkta marknadsföring. En Finnair Plus-samarbetspartner kan därmed också använda informationen i Finnair Plus-kundregistret för sin egen direkta marknadsföring. Samarbetspartnerna överlåter inte kunduppgifter åt tredje part. En medlem har rätt att genom skriftlig anmälan till Finnair Plus-servicecentret helt förbjuda att uppgifter om honom/henne överlåts till samarbetspartner. Om du väljer att inte få några e-postmeddelanden med marknadsföring skickar vi endast information om ditt konto och medlemskap, t.ex. meddelanden om månatligt poängsaldo. Du kan inte avbeställa de e-postmeddelandena.
6.4
Användningen av poäng som samlats in genom tjänsteresor som betalats av arbetsgivaren omfattas av instruktioner från arbetsgivaren och gällande lagstiftning, inklusive skattelagar, som ska följas när förmånerna tas ut. Vissa länder har specifik lagstiftning för statligt anställda och anställda inom den offentliga sektorn, och vi rekommenderar att du sätter dig in i dessa regler och kontrollerar om de gäller för dig. Vissa förmåner kan vara beskattningsbara. Vi rekommenderar att du kontaktar din revisor eller skatteverkets rådgivare så att du förstår eventuell skattepåverkan. Ytterligare information för finländska kunder finns också på finländska skattemyndighetens webbplats, www.vero.fi.
6.5
Finnair ansvarar inte för eventuella tryckfel i dessa regler. Rätten till ändringar förbehålls.