Finnair Plus-regler | Finnair Finland

Finnair Plus-regler

Vi kommer att införa ändringar i Finnair Plus-programmet i början av 2024. Läs mer

Läs mer om Finnair Plus-reglerna.

Finnair Plus

1.1
Finnair Plc (nedan kallat ”Finnair”) förbehåller sig rätten att ändra och tolka samtliga regler som gäller Finnair Plus-programmet. Samtliga beslut fattade av Finnair är bindande i varje enskilt fall. Finnair ansvarar inte för reklamationer beträffande samarbetspartners produkter och tjänster, utan varje bolag ansvarar för sina egna produkter och tjänster.

1.2
Finnair har rätt att efter eget gottfinnande ge endast vissa Finnair Plus-medlemmar förmåner i form av specialerbjudanden. Finnair har därmed inte skyldighet att erbjuda alla medlemmar samma förmåner, utan vissa förmåner kan till exempel erbjudas endast innehavare av Finnair Plus-kort för en viss nivå eller innehavare av Finnair Plus-kort som bor inom ett visst geografiskt område.

2.1
Finnair Plus-medlemskapet är gratis. Det är personligt och öppet för alla över två (2) år. Medlemmar mellan 2 och 17 år kan gå med i Finnair Plus Junior-programmet. Personer under 18 år behöver förmyndares tillstånd både för att bli medlem och för att utnyttja bonusförmåner. Dessutom måste föräldrarnas kontaktuppgifter anges vid medlemskap. Målsman är ansvarig för Junior-medlemmarnas användarnamn, lösenord och poänganvändning samt för att se till att Junior-medlemmen uppfyller villkoren för Finnair Plus-programmet. Målsman måste vara Finnair Plus-medlem. Medlemskapet i Finnair Plus Junior-programmet avslutas när medlemmen fyller 18. Ditt Finnair Plus-medlemskort finns i Finnair-appen när du loggar in.

2.2
För att gå med i bonusprogrammet måste du fylla i och underteckna Finnair Plus-medlemsformuläret eller godkänna reglerna och villkoren när du går med via internet. Endast en person per medlemsnummer kan godkännas som medlem. Medlemskapet registreras genom att öppna ett Finnair Plus-poängkonto i en persons namn på den adress han eller hon har angett. Företag, organisationer och föreningar är inte berättigade till medlemskap. Finnair Plus-medlemmar godkänner Finnair Plus-reglerna genom att underteckna Finnair Plus-medlemsformuläret eller genom att acceptera reglerna och villkoren på internet. Användning av ett Finnair Plus-kort som sådant anses vara en indikation på godkännande av Finnair Plus-reglerna.

2.3
Medlemskapet och den personliga uppföljningsperioden börjar när informationen registrerats i Finnair Plus-systemet. Uppföljningsperioden är personlig och längden är 12 månader. Ett Finnair Plus-medlemskort med ett personligt medlemsnummer i Finnair-appen är synligt för nya medlemmar när de loggar in

2.4
Finnair Plus-kortet kan inte användas som betalkort eller kreditkort.

2.5
Medlemmar är skyldiga att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade. Dessutom bör medlemmar vara medvetna om de förändringar som sker i programmets regler.

2.6
Alla transaktioner på en Finnair Plus-medlems konto kan kontrolleras på Finnair Plus-poängöversikten genom att logga in på kontot på vår webbplats. Poängläget i översikten visar antalet beviljade poäng. Finnair förbehåller sig rätten att ta bort poäng eller andra förmåner som felaktigt registrerats på kontot.

2.7
Det finns Finnair Plus-kort på flera olika nivåer som berättigar innehavaren till olika förmåner. Nivån påverkas av antalet nivåpoäng och flygningar på nivån (minst fyra av dessa måste vara flygningar som trafikeras av Finnair) som samlats in under uppföljningsperioden. Information om nivåer och förmåner finns på internet och ges av Finnair Plus-servicecentret. Finnair har rätt att efter eget gottfinnande ändra Finnair Plus-nivåsystemet (inklusive att avlägsna nivåsystemet) och de förmåner som gäller för olika kortnivåer. Finnair har också rätt att ändra antalet Finnair Plus-poäng som krävs för varje nivå. Poäng kan inte överföras till en Junior-medlems konto. En serviceavgift tillkommer vid alla poängöverföringar. Poäng kan endast överföras via internet när avsändaren har haft ett Finnair Plus-konto i mer än 90 dagar. Poängöverföringar innan dess måste göras via Finnairs kundtjänst. Poäng kan endast samlas i ett bonusprogram åt gången och kan inte överföras från ett Finnair Plus-konto till ett annat bonusprogram eller vice versa, såvida inget annat anges.

3.1 Allmänt
För registrering av poäng måste medlemmen i samband med bokningen ange sitt medlemsnummer samt uppvisa medlemskortet vid incheckningen och när hon/han anlitar Finnair Plus samarbetspartners tjänster.

3.2
Finnair Plus-programmet bygger på ett poängsystem. För reguljärflyg (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 and AY7001–AY7500) grundar sig antalet beviljade poäng enligt Finnair på antingen 1) regionen som passageraren flyger till och biljettypen, 2) avståndet mellan avreseorten och destinationsorten i kilometer samt bokningsklass, eller 3) på minsta antal poäng (bokningsklassen påverkar minsta antalet poäng) i enlighet med vad som anges i programmet. För Finnairs charterflyg (AY2001–AY2500) med avgång från Finland beviljas poäng enligt en separat tabell. På reguljärflyg som sker nonstop eller med mellanlandning beviljas poäng enligt den avgångsort respektive slutdestination som anges på biljetten. Om flygresan inbegriper planbyte och resans flygnummer ändras beviljas poäng enligt de olika flygavsnitten. För andra tjänster baseras antalet poäng på separata avtal. Finnair Plus-poäng läggs till på kontot inom 1–4 veckor.
Utöver bonuspoäng kan medlemmar även få nivåpoäng och kvalificerande flygresor. Nivåpoäng beviljas för reguljärflyg med Finnair och andra oneworld-flygbolag och gör att medlemmar kan flytta uppåt i nivåerna i Finnair Plus-programmet. Kvalificerande flygresor är flygresor för vilka nivåpoäng ges. 

3.3
Det går inte att börja samla Finnair Plus-poäng förrän medlemskapet har trätt i kraft. Erhållna poäng är personliga och kan inte tas ut i form av pengar. Poäng ges endast till medlemmar som flyger eller anlitar andra Finnair Plus-samarbetspartners tjänster, som berättigar till poäng. Den som bekostar resan eller tjänsten har rätt att få poäng endast om han/hon själv utnyttjar tjänsten. Erhållna poäng kan överföras mellan Finnair Plus-medlemmars konton. Poängöverföringen görs antingen genom att logga in på Finnair Plus internettjänst eller via Finnair Plus servicecenter. Poäng kan inte överföras till en Junior-medlems konto. Det tillkommer en serviceavgift för varje överföring. Poäng kan endast samlas in i ett bonusprogram åt gången och kan inte överföras från ett Finnair Plus-konto till ett annat bonusprogram eller vice versa, såvida inget annat anges.

3.4
Poängen är giltiga i 18 månader från det senaste aktivitetsdatumet (samla eller använda poäng). Varje aktivitet förlänger sista giltighetsdatumet för alla bonuspoäng med 18 månader. Oanvända bonuspoäng upphör att gälla och försvinner automatiskt om det inte finns någon poängaktivitet inom en 18-månadersperiod. Upphörandedatumet framgår på medlemmens Finnair Plus-konto på internet. Finnair är inte skyldiga att påminna medlemmar separat om poäng som upphör. Överföring av poäng mellan konton påverkar inte poängens utgångsdatum.

3.5
Poäng beviljas inte för flygresor eller tjänster som räknas medlemmen till godo i något annat bonussystem. Poäng ges inte heller för gratisresor, avtals-, pris- eller bytesresor, Finnair Plus Pengar och poäng-erbjudanden eller för rabattresor i resebranschen. Dessa flygresor räknas inte heller till nästa Finnair Plus-nivå. Poäng ges inte för flygbiljetter för barn under två år som inte är berättigade till egen sittplats.

3.6
Registrering av poäng i efterskott är endast möjligt mot följande dokument:

  • Flygningar: kopia av flygbiljetten och av boardingkortet.
  • Elektronisk biljett: resplan/kvitto. Det räcker inte med kontrollkortets stamdel.
  • Hotell: kopia av fakturan.
  • Biluthyrning: kopia av hyresavtalet.
  • Andra tjänster: Kopia av fakturan eller kvittot.
  • Händelser som är över sex (6) månader gamla registreras inte i efterskott. Observera att perioden för att registrera poäng i efterhand varierar mellan 1-6 månader beroende på samarbetspartnern.

Observera att vi inte returnerar dokumenten.

Observera att vissa samarbetspartners inte beviljar poäng i efterhand.

3.7
Bolagen som ingår i Finnair Plus-programmet förbehåller sig rätten att helt förvägra poäng för tjänster eller endast bevilja ett nedsatt poängantal. Vissa samarbetspartner beviljar inga poäng alls. Närmare information om dylika begränsningar och om förändringar i begränsningarna ges på Finnairs internetsidor och av Finnair Plus-servicecentret.

3.8 Samla poäng på flygningar
Det går inte att börja samla Finnair Plus-poäng förrän medlemskapet har trätt i kraft. I anslutning till medlemsansökan beviljas dock poäng retroaktivt för en tur- och returflygresa med Finnair inom de senaste sex månaderna (flygbolagskoden AY måste vara angiven som ”CARRIER”). Poäng beviljade i samband med anslutningen ökar inte det poängsaldo som berättigar till olika Finnair Plus-nivåer.

3.9
Poäng ges för alla Finnairs reguljärflyg (AY) för vilka det officiella publicerade biljettpriset har betalats. Finnairs flygbolagskod (AY) måste vara angiven på biljetten som ”CARRIER”. Poäng ges för Finnairs charterflyg med start i Finland enligt en separat tabell. Finnair förbehåller sig rätten att när som helst bestämma vilka reguljärflyg och pris- och biljettyper som ska ingå i Finnair Plus-programmet.

3.10
Poäng kan samlas även för flygresor med partnerflygbolag förutsatt att respektive samarbetspartners flygbolagskod anges på biljetten som ”MARKETING CARRIER” och att flygresan sker med samarbetspartnerns flygplan. Poäng som samlats in genom samarbetspartner räknas inte in för de olika Finnair Plus-nivåerna, om inte annat särskilt anges.

3.11
På reguljära flygningar samlas poäng efter region eller efter en separat definierad multiplikator beroende på reseklass. Antalet poäng varierar beroende på bokningsklass samt på vilket pris eller vilken biljettyp passageraren har betalat för. Ändringar i boknings-/reseklass som beror på respektive flygbolag påverkar inte poängsumman vare sig positivt eller negativt. Finnair förbehåller sig rätten att bevilja poäng i enlighet med de definierade multiplikatorerna baserade på bokningsklass och pris- eller biljettyp. Mer information finns i poängtabellen på vår webbplats.

3.12
Poäng beviljas för Finnair-resor som inställs eller försenas av tekniska skäl (inklusive resor vars rutt har ändrats av ovannämnda orsaker), förutsatt att medlemmen har en biljett för resan i fråga (AY-kod på biljetten) samt bekräftad platsbokning. Poäng ges inte vid force majeure, t.ex. om flygresan inställts på grund av väderleksförhållanden eller av andra av Finnair oberoende skäl. Poäng beviljas inte heller om en resas rutt har ändrats på grund av force majeure eller andra av Finnair oberoende skäl. Om en Finnairflygning försenas (på grund av force majeure eller andra orsaker) och om en medlem på grund av detta missar en av Finnairs samarbetspartners flygningar, beviljas medlemmen inte poäng för samarbetspartnerns flygning.

3.13
Ifall något annat flygbolag än Finnair sköter flygningen beviljas inte poäng om flygningen har inställts eller försenats av tekniska orsaker (inklusive ruttändringar på grund av ovannämnda orsaker). Poäng beviljas inte heller om flygningen försenas eller inställs på grund av force majeure eller andra av samarbetspartnern oberoende skäl. Poäng beviljas inte heller om resans rutt har ändrats på grund av force majeure eller andra av samarbetspartnern oberoende skäl. Förändringar i dessa flygningar, t.ex. ändringar i rutten eller inställda flygningar, berättigar under inga omständigheter till Finnair Plus-poäng.

3.14
Poäng för gjorda flygresor noteras på Finnair Plus-kontot endast på basis av använda flygbiljetter. Poäng ges inte för biljetter som upphört att gälla, återbetalats, blivit oanvända, avbeställts eller bytts ut mot biljett hos annat flygbolag som inte deltar i detta bonusprogram. Poängtalet för godkända biljetter registreras efter flygresan om medlemmen uppger sitt Finnair Plus-medlemsnummer vid bokningen av biljetten eller incheckningen. Medlemsnumret noteras i bokningssystemet. Om medlemsnumret angetts vid bokningen eller incheckningen registreras poängen inom 1–4 veckor efter flygresan. För Finnairs charterflyg skall Finnair Plus-medlemskort visas vid incheckningen i Finland.

3.15 Samla poäng för tjänster från andra partner
Finnair har avtalat om samarbete inom ramen för Finnair Plus-programmet med de samarbetspartner som nämns på Finnair Plus internetsidor. Information om insamling av poäng finns på webbplatsen eller kan fås via Finnair Plus-servicecentret. Finnair svarar inte för eventuella tryckfel i dessa regler. Rätten till ändringar förbehålls. En medlem i Finnair Plus kan inte utkräva gottgörelse för poäng eller bonusförmåner om samarbetsavtalet har ändrats i detta avseende.

3.16
För biluthyrning beviljas ett särskilt avtalat poängantal per gång enligt biluthyrningsbolagets villkor. För att få poäng måste medlemmen uppvisa sitt Finnair Plus-kort då hon/han hyr bilen. Poäng för biluthyrning beviljas retroaktivt i enlighet med punkt 3.6 endast för biluthyrningsavtal som är högst sex (6) månader gammalt.

3.17
På partnerhotellen beviljas ett särskilt avtalat poängantal per övernattning eller vistelse. För att poängen skall registreras på kontot måste medlemmen uppvisa sitt medlemskort vid incheckningen. Om två medlemmar delar rum kan poängen bara räknas den ena till godo. Poäng kan bara tillgodoräknas en gång för ett hotellrum per natt eller vistelse. Poäng beviljas retroaktivt endast för hotellräkningar som är högst sex (6) månader gamla.

3.18
Finnair och de finansieringsbolag som är Finnairs samarbetspartners beviljar på överenskommet sätt Finnair Plus-poäng för köp gjorda med Finnair Plus MasterCard och Finnair Plus Visa. Genom att använda dessa kort som betalkort eller kreditkort vid betalning av produkter och tjänster samlar huvudkortsinnehavaren Finnair Plus-poäng på kontot. Inga poäng samlas för kontantuttag eller för fakturor som betalas från kreditkontot eller från kontoöverföringar. Ackumulerade poäng bidrar inte till medlemmens nivåpoängsaldo.

3.19
För andra samarbetspartners tjänster intjänas Finnair Plus-poäng enligt separat överenskommelse. Det kan finnas begränsningar för att bevilja poäng i efterhand.

4.1 Allmänt
Alla Finnair Plus-flygbonusar beställs från Finnair Plus-servicecentret eller via de kanaler som tillhandahålls av det. Förmånen kan lösas in med endast Finnair Plus-poäng eller en kombination av poäng och pengar. Information om hur många poäng som behövs för en viss förmån finns på internet och på Finnair Plus-servicecentret. Vissa bonusförmåner kan endast lösas in via internet. Motsvarande antal poäng dras från kontot när bonusförmånen bokas. Bonusar kan inte omvandlas till kontanter och två överlappande bonusar kan inte heller lösas in. Förlorade, stulna eller oanvända biljetter eller bonuskuponger krediteras eller löses inte in. Finnair Plus-servicecentret har rätt att debitera en kund retroaktivt för en förmån om medlemmen inte har det antal poäng som krävs för att betala för den. Avgiften för förmånen bestäms av dess aktuella ordinarie pris. En serviceavgift tas också ut.

4.2
Det går att ge förmåner till en annan person. Namnet på personen ska meddelas när förmånen bokas. Om en medlem vill ge någon annan åtkomst till sitt konto ska en fullmakt för detta sändas till Finnair Plus-servicecentret.

4.3
Finnair och dess samarbetspartner har rätt att efter eget gottfinnande fastställa vilka bonusförmåner medlemmarna erhåller vid en viss tidpunkt. Finnair och dess samarbetspartner har därmed rätt att begränsa antalet bonusförmåner eller avstå från att ge bonusförmåner under vissa perioder.

4.4
Bonusbokningar ska göras minst 7 och som tidigast 360 dagar före planerad användning. Om biljetten skickas till medlemmen med posten är leveranstiden i Finland 7 dagar och utomlands 10–30 dagar. Finnair förbehåller sig rätten att vägra ta emot en bokning som görs mindre än sju (7) dagar före användningsdagen. Närmare information om regler för bokning och köp får du av personalen vid Finnair Plus-servicecentret.

4.5
Medlemmen betalar själv flygplatsskatt, passageraravgifter, serviceavgifter och andra avgifter som bestämts av Finnair eller föreskrivits av myndigheter. Medlemmen svarar för alla skatter och liknande betalningar (inklusive mervärdesskatt) relaterade till bonusprogrammet eller förmånen i enlighet med gällande lagstiftning. Finnair svarar inte för eventuell skatt eller andra kostnader för medlemmen. Skatter återbetalas inte om bonusresan ställdes in efter det att biljetten löstes in. Finnair ansvarar inte för skatter och andra avgifter som uppstår för medlemmen. Medlemmen ansvarar själv för visum och andra nödvändiga officiella dokument.

4.6
Värdet på bonusresor eller andra Finnair Plus-erbjudanden kan inte definieras genom att jämföra dem med t.ex. flygresor, hotellövernattningar eller andra liknande tjänster till normalpris. Flygbiljettens pris varierar beroende på var och när den köps och vilken typ av biljett det är. Det samma gäller även andra bonusförmåner. Bonusresornas värde begränsas också av att tillgången till dessa biljetter är mindre än biljetter till normalpris samt bokningsbegränsningar. Villkoren för biljettköp meddelas separat.

4.7 Annullering av bonusförmåner
För bonusförmåner som hänför sig till Finnairs samarbetspartner följer vi deras avbeställningsvillkor eller allmänna villkor för paketresor. I dessa villkor definieras vilka avgifter den medlem som annullerar en bonusförmån skall betala på grund av annulleringen, samt huruvida vissa betalningar som medlemmen har gjort (till exempel flygplatsskatter och passageraravgifter) betalas tillbaka till medlemmen då förmånen annulleras. Om en medlem annullerar en bonusförmån innan den används returnerar Finnair de poäng som har debiterats för den oanvända bonusen mot uppvisande av en kupong eller motsvarande dokument. Om det är fråga om en kupong (till exempel en hotellkupong) som endast är giltig under en viss tid returnerar Finnair inte poängen, även om kupongen inte har utnyttjats. Vad gäller bonusflygresor tillämpas punkt 4.11 och ifrågavarande flygbolags villkor för annullering.

4.8 Bonusflygresor
Bonusflygresor kan lösas in för reguljära flyg med Finnair eller Finnair Plus-samarbetspartner. Platsantalet i den klass som gäller för bonusflygresor är begränsat. För vissa fastställda tidpunkter och för vissa rutter kan bonusflygresor inte bokas. Finnair och dess samarbetspartner har rätt att efter eget gottfinnande begränsa de bonusflygresor som beviljas. Via servicecentret och på internet ges information om begränsningarna. En medlem har därmed inte rätt att med sina poäng få en plats på ett specifikt reguljärflyg. Om rutten flygs i samarbete med något annat flygbolag beviljas bonusresor endast ur platskvoten för flygbolag som medverkar i Finnair Plus-programmet. Biljetter för bonusflygresorna kan endast lösas in på vissa bestämda Finnair-kontor. För charterflyg kan inga bonusresor lösas in med Finnair Plus-poäng.

4.9
På bonusresor krävs bekräftad platsbokning på alla flygavsnitt. Bonusflyg som har lösts in till ett reguljärflyg kan inte kombineras med någon annan prisklass eller rabatt eller användas som delbetalning till någon annan avgift, utom enligt undantagen i punkt 4.12.

4.10
Alla bonusflyg är tur- och returflyg och måste återvända till avreseorten (undantaget bonusflyg som är enkelresa). Det är möjligt att återvända från en annan destination (undantag görs av enskilda flygbolag), även om antalet poäng som dras av för bonusen alltid baseras på den högre sektorn. Resorna kan inte avbrytas vid mellanlandning och måste istället fortsätta till destinationen på nästa tillgängliga flyg. En mellanlandning tillåts dock på interkontinentala tur och retur-bonusflyg. Tur och retur-bonusflyg kan inte göras samma dag. Bonusbiljetter för reguljärflyg är giltiga i 12 månader från bokningsdatumet och återresan måste alltid göras inom den perioden.

4.11
Poäng från oanvända flygbonusar (flygresor med Finnair och Finnair Plus-partner) återförs till medlemskontot under förutsättning att resan annullerades innan biljetten löstes in och Finnair Plus-servicecentret underrättades om avbeställningen senast på den veckodag som föregick resan. Om resan ställs in efter att biljetten har lösts in, men innan resan påbörjas, återförs poängen till medlemskontot i utbyte mot den oanvända biljetten. Medlemmen debiteras en avbokningsavgift på 50 euro per biljett eller motsvarande belopp i en annan valuta. Resterande del, dvs. skatter och passageraravgifter, returneras. Om en ändring görs av resan efter det att biljetten redan har utfärdats, debiteras medlemmen en avgift på 50 euro per biljett eller motsvarande belopp i en annan valuta samt skatter och passageraravgifter som uppstår på grund av ändringen. Med Classic-bonusar är det möjligt att ändra returresan mot en ändringsavgift på 50 euro per passagerare. Ändringar måste göras minst en dag före den ursprungliga returresan och ombokning är inte tillåten. Ändringar är endast möjliga för bonusflygresor som trafikeras av Finnair. Om medlemmen inte avbokar flygningen (no-show) returneras inga poäng. En Finnair-flygbonusbiljett gäller endast för det flygbolag för vilket den har utfärdats.

4.12 Uppgraderingsförmåner på Finnairs flyg
Uppgraderingar kan endast göras på Finnairs reguljärflyg (AY-flygplan och koden AY på biljetten). Medlemmen måste ha en bekräftad bokning i ekonomiklass och inlöst flygbiljett som Finnair Plus-servicecentret kan ansluta bonusen till. Uppgraderingsbonus kan ges endast för en biljett som medlemmen har betalt enligt de officiella biljettpriserna. Samma begränsningar som gäller den ursprungliga biljetten i ekonomiklass gäller också uppgraderingsbiljetten. Vid eventuell omläggning av rutten sker resan i ekonomiklass och reglerna för bokningsklassen på den ursprungliga biljetten följs. Platsantalet är begränsat, men Finnair försöker bekräfta uppgraderingen 37 timmar före flygresan på önskat sätt, förutsatt att bokningssituationen inte hindrar detta. Om uppgraderingen inte har bekräftats vid den tidpunkten, annulleras platsen på väntelistan och poäng/kuponger återbetalas inom 1–4 arbetsdagar. Uppgraderingsbonus kan bara tillämpas för en reseklass åt gången. Det går inte att använda uppgraderingsbonus på vissa separat specificerade Finnair-flyg. Finnair har rätt att, efter eget gottfinnande, ange begränsningar för uppgraderingsbonusar och göra ändringar i dessa begränsningar. Information om begränsningarna finns på internet och hos Finnair Plus-servicecentret.

4.13 Andra bonusförmåner
Kupongen för bonusen måste beställas på internet via Finnair Shop (www.finnairshop.com). Bonusförmånens giltighetsperiod och andra begränsningar som rör bonusen finns i de dokument som skickas till medlemmarna via e-post. Kuponger för Priority Club Rewards-bonusförmåner måste beställas fyra (4) veckor före användning.

4.14
Medlemmen bokar själv hos önskad samarbetspartner. Vid bokningen måste man uppge att det är fråga om en Finnair Plus-förmån. För att kunna utnyttja förmånen måste den ursprungliga kupongen visas upp.


4.15 Biluthyrningsförmån
Bonusförmåner kan utnyttjas enligt respektive biluthyrningsfirmas villkor. Bränslekostnader, tilläggsförsäkring och andra kostnader betalas av den som hyr bilen. Bilen skall alltid återlämnas till samma ställe där den hyrts. Normala biluthyrningskrav, såsom ålder, körkort och soliditet (internationellt kreditkort), gäller också vid bonusuthyrning.

4.16
Kupongen utfärdas i bilförarens namn och hyreskontraktet ingås i dennes namn. Endast Finnair Plus-servicecentret och biluthyrningsfirman i fråga har rätt att göra ändringar i kupongen.

4.17 Övernattningsbonus
De hotell som ingår i Finnair Plus-programmet har rätt att begränsa antalet bonusövernattningar regionalt eller hotellvis. Hotellen har även rätt att debitera fler än en bonuskupong per natt och rum, samt ställa upp andra villkor och begränsningar för användningen av bonus. Priority Club Rewards fastställer poängkraven för sina egna bonusförmåner.

5.1
Finnair kan när som helst avsluta Finnair Plus-programmet eller ersätta det med ett annat program genom att skriftligen meddela medlemmarna om detta minst sex (6) månader innan det avslutas. Poängen är giltiga i sex (6) månader från och med meddelandedatumet. Därefter annulleras alla poäng. Finnair är inte på något sätt skyldigt att kompensera medlemmarna för oanvända poäng eller bonusar.

5.2
Finnair har rätt att när som helst avsluta medlemskapet för en medlem utan att medlemmen har gett något skäl, genom att informera medlemmen i fråga sex (6) månader innan medlemskapet upphör. Medlemmens poäng förblir giltiga i sex (6) månader från och med meddelandedatumet. Därefter annulleras alla poäng. Finnair är inte på något sätt skyldigt att kompensera medlemmarna för oanvända poäng eller bonusar.

5.3
Finnair har rätt att när som avsluta medlemskapet för en medlem när medlemmen har gett skäl för det. Dessutom har Finnair i sådana fall rätt att annullera en medlems poäng utan föregående meddelande. De ovan nämnda skälen som getts av en medlem innefattar alla regelöverträdelser som presenteras häri eller förfalskning, ändring, försäljning eller otillåten överföring till en annan person av dokument som flygbiljetter eller kuponger som ger en medlem rätt till bonus.

5.4
Medlemmar har rätt att när som helst avsluta medlemskapet genom att meddela Finnair Plus-servicecenter. Finnair avbryter medlemmens poäng efter att ha mottagit meddelandet. Medlemskapet upphör vid en medlems död.

5.5
Finnair har rätt att när som helst och efter eget gottfinnande göra ändringar i Finnair Plus-programmet, Finnair Plus-reglerna och de bonusar som beviljas medlemmar (inklusive ändringar av samarbetspartner, poänginsamling, antal poäng som krävs för bonus, beviljande av bonusflyg och restriktioner som rör dem, förfarandet för inlösen av bonusar och poängens giltighet). Sådana ändringar träder i kraft omedelbart och utan föregående meddelande om inte annat anges av Finnair. Finnair meddelar medlemmar om ändringar via Finnair Plus sidor på nätet. Ändringar meddelas även i Finnair Plus News och liknande publikationer om sådana meddelanden är aktuella vid tidpunkten för publiceringen. Finnair gör sitt bästa för att hålla kunderna uppdaterade om Finnair Plus-programmets tjänster. Medlemmarna hittar aktuell information på internet eller servicecentret. Medlemmarna godkänner alla ändringar genom att fortsätta att använda sina Finnair Plus-kort. Om en medlem inte godkänner de ändringar som gjorts har han/hon rätt att avsluta sitt medlemskap i enlighet med avsnitt 5.4. Finnair ansvarar inte för förluster som orsakas av de ändringar som görs (inklusive förlust av poäng, förlust av förmåner eller försämring av förmåner) och Finnair är inte heller skyldigt att på något annat sätt kompensera medlemmarna för dessa förluster.

5.6
Finnair har rätt att säga upp Finnair Plus-medlemskapet för en kund genom att makulera hans/hennes personuppgifter samt medlemsnummer från Finnair Plus medlemsregister om inga händelser har registrerats på medlemmens konto under de senaste tio (10) åren och medlemmen följaktligen inte har några giltiga Finnair Plus-poäng.
Kunder kan gå med i Finnair Plus-programmet på nytt genom att fylla i en Finnair Plus-medlemsansökan.

6.1
Finnair svarar inte för skador som medlem lider i anslutning till medlemskapet i Finnair Plus-programmet, om inte Finnair har förorsakat skadan uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

6.2
Finnair vinnlägger sig om att i samråd med medlemmen utreda samtliga oklarheter som uppstått vid tillämpningen av Finnair Plus-programmet. Finländsk lag tillämpas på Finnair Plus-programmet, och eventuella tvistefrågor avgörs inför behörig domstol i Finland.

6.3
Bakom tjänsterna inom programmet Finnair Plus står talrika samarbetspartner till Finnair. Finnair Plus-medlemsposten kan utöver information om Finnair Plus-programmet även innehålla marknadsföringsmaterial från Finnair och samarbetspartner. Finnair kan överlåta medlemmars personuppgifter till samarbetspartner, för samarbetspartnerns direkta marknadsföring. En Finnair Plus-samarbetspartner kan därmed också använda informationen i Finnair Plus-kundregistret för sin egen direkta marknadsföring. Samarbetspartnerna överlåter inte kunduppgifter till tredje part. En medlem har rätt att genom skriftlig anmälan till Finnair Plus-servicecentret förbjuda att uppgifter om honom/henne överlåts till samarbetspartner. Om du väljer att inte ta emot marknadsföring via e-post från Finnair skickar vi bara e-post om transaktioner på ditt konto och medlemskapet, t.ex. ett e-postmeddelande med månatligt poängsaldo. Dessa e-postmeddelanden kan du inte avsäga dig.

6.4
Användningen av poäng som samlats in genom tjänsteresor som betalats av arbetsgivaren omfattas av instruktioner från arbetsgivaren och gällande lagstiftning, inklusive skattelagar, som ska följas när förmånerna tas ut. Vissa länder har specifik lagstiftning för statligt anställda och anställda inom den offentliga sektorn, och vi rekommenderar att du sätter dig in i dessa regler och kontrollerar om de gäller för dig. Vissa förmåner kan vara beskattningsbara. Vi rekommenderar att du kontaktar din revisor eller skatteverkets rådgivare så att du förstår eventuell skattepåverkan. Ytterligare information för finländska kunder finns också på finländska skattemyndighetens webbplats, www.vero.fi.

6.5
Finnair ansvarar inte för eventuella tryckfel i dessa regler. Rätten till ändringar förbehålls.

Gå till sidan: Finnair Plus-regler