Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage | Finnair Finland

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage

Dessa allmänna villkor för transport av passagerare och bagage är de enda transportvillkor som är bindande för Finnair Abp. Andra flygbolag har utfärdat egna allmänna transportvillkor, vilka kan avvika från dessa allmänna transportvillkor och tillämpas på transporter som utförs av det flygbolag som utfärdat villkoren.

Artikel 1 – Definitioner
Artikel 2 – Tillämpning
Artikel 3 – Biljetter
Artikel 4 – Priser, skatter, avgifter och avgifter
Artikel 5 – Reservationer
Artikel 6 – Incheckning och ombordstigning 
Artikel 7 – Avslag och begränsning av transport 
Artikel 8—Bagage
Artikel 9 – Tidsplaner och oegentligheter 
Artikel 10 – Återbetalningar
Artikel 11 – Uppförande ombord på flygplan 
Artikel 12 – Arrangemang för resetillägg 
Artikel 13 – Administrativa formaliteter 
Artikel 14 – Successiva flygbolag
Artikel 15 – Ansvar för skada 
Artikel 16 – Tidsbegränsning för anspråk och talan
Artikel 17 – Övriga villkor
Artikel 18 – Tolkning
Artikel 19 – Ändring och undantag

Artikel 1 – Definitioner

Med avtalade mellanlandningsorter avses de orter, som med undantag av avgångsorten, destinationsorten och reseuppehåll (Stopover) finns angivna i flygbiljetten eller upptagna i Finnairs tidtabeller som tidtabellsenliga mellanlandningsorter på resrutten.

Avtalsvillkoren inkluderar bestämmelser, avtalsvillkor och meddelanden som framgår av resplanen/kvittot eller som överlåts i samband med dem och som genom hänvisning också inkluderar dessa allmänna avtalsvillkor.

Med bagage avses passagerares sådana personliga ägodelar, som passageraren tar med sig på resan. Såvida annat inte särskilt anges, innefattar begreppet både inskrivet och icke inskrivet bagage.

Med bagageintyg avses de delar av flygbiljetten som gäller transport av passagerares inskrivna resgods.

Med bagagekupong avses det dokument som Finnair eller ett annat flygbolag använder enbart för identifiering av inskrivet bagage.

Med befullmäktigad agentrepresentant avses en försäljningsrepresentant, som Finnair har befullmäktigat som sin representant för försäljning av lufttransporttjänster till passagerare.

Med bolagskod avses det enskilda bolagets individuella kod som består av två eller tre tecken

Med dagar avses kalenderdagar, veckans alla sju dagar inberäknade. Då tillkännagivanden utges beaktas inte den dag då detta sänds ut, och då flygbiljettens giltighetstid definieras beaktas inte den dag då biljetten utskrivits eller flygresan påbörjats.

Med elektronisk flygbiljett avses av Finnair eller i dess namn utskriven resplan/kvitto samt kontrollkort, ifall ett sådant används.

Med elektronisk flygkupong (Electronic Coupon) avses den elektroniska flygbiljettens flygkupong eller ett motsvarande dokument i Finnairs databas.

Med Finnair avses Finnair Abp, ett finländskt flygbolag med Helsingfors som hemort.

Med flygbiljett avses en av Finnair eller i dess namn utskrivet dokument med namnet ”flygbiljett och bagageintyg” (Passenger Ticket and Baggage Check) eller en ”elektronisk flygbiljett” som innehåller avtalsvillkor (Conditions of Contract) och meddelanden (Notices) och som inkluderar flyg- och passagerarkuponger.

Med flygbolag avses både det flygbolag (annat än Finnair) som utskrivit flygbiljetten och alla de flygbolag vars bolagskod framgår på flyg- eller sambiljetten.

Med flygbolagets interna bestämmelser avses sådana bestämmelser, förutom dessa transportvillkor gällande transport av passagerare eller resgods, som utfärdats av flygbolaget och är i kraft den dag flygbiljetten skrivs ut.

Med flygkupong (Flight Coupon) eller elektronisk flygkupong (Electric Coupon) avses den del av flygbiljetten, som bär anteckningen ”good for passage” och visar mellan vilka orter passageraren har rätt till transport.

Med incheckningens tidsgräns (Check-in Deadline) avses den av flygbolaget definierade tidsgränsen då passagerarens incheckning skall vara slutförd och han har fått sitt kontrollkort (Boarding Card).

Med inskrivet bagage avses bagage, som omhändertas av Finnair.

Med konvention avses ett av följande dokument, som i respektive fall tillämpas på transportavtalet:

(i) Montrealkonventionen (1999)

(ii) konventionen om förenhetligande av vissa bestämmelser gällande internationell lufttransport, undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929 (nedan benämnd Warszawakonventionen);

(iii) Warszawakonventionen så som den ändrats i Haag den 28 september 1955;

(iv) Warszawakonventionen så som den ändrats genom tilläggsprotokoll nr 1 i Montreal år 1975;

(v) Warszawakonventionen så som den ändrats i Haag år 1955 samt genom tilläggsprotokoll nr 2 i Montreal år 1975;

(vi) Warszawakonventionen så som den ändrats i Haag år 1955 samt genom tilläggsprotokoll nr 4 i Montreal år 1975;

(vii) tilläggskonventionen av Guadalajara 1961 (Guadalajara).

Med kupong avses en på papper utskriven biljettkupong och en elektronisk biljettkupong av vilken framgår det individuella flyg som den på kupongen nämnda passageraren har rätt att resa med.

Med oinskrivet bagage avses allt annat bagage som tillhör passageraren än inskrivet bagage.

Med oöverstigligt hinder (Force Majeure) avses en ovanlig och oförutsedd händelse som passageraren inte kan påverka och vars följder inte i rimlighetens namn har kunnat undvikas eller övervinnas.

Med passagerare avses varje person, med undantag av besättningsmedlemmar, som transporteras eller skall transporteras i ett flygplan enligt Finnairs eller något annat flygbolags flygbiljett.

Med passagerarkupong (Passenger Coupon eller Passenger Receipt) avses den del av en av flygbolaget eller i dess namn utskriven flygbiljett som är försedd med denna anteckning och som är avsedd att slutligt behållas av passageraren.

Med reseuppehåll (Stopover) avses passagerares avsiktliga avbrott i resa (för en minimitid som i respektive fall definieras enligt gällande IATA-standard) på annan än avtalad mellanlandningsort mellan avgångsorten och destinationsorten, om vilket på förhand avtalats med Finnair eller ett annat flygbolag.

Med resplan/kvitto avses det dokument som utskrivs i samband med en elektronisk flygbiljett och som innehåller passagerarens namn, uppgifterna om hans flyg samt meddelanden.

Med sambiljett avses en flygbiljett som skrivits ut åt en passagerare samtidigt med en annan flygbiljett och som tillsammans med denna bildar ett enda flygtransportavtal.

Skada omfattar passagerarens död eller kroppsskada, samt förlust, partiell förlust eller vilken som helst annan skada av bagage, som förorsakats passagerarens bagage och som uppstår på grund av eller i samband med flygtransport eller andra tjänster som Finnair erbjuder i direkt anslutning till flygtransporten.

Med Special Drawing Right (SDR, speciell dragningsrätt) avses den officiella valutaenheten som definierats av Internationella Valutafonden.

Med tariff avses publicerade priser, avgifter och debiteringar eller till dem hörande transportvillkor, som Finnair och andra flygbolag på begäran har delgett respektive myndigheter.

Artikel 2 – Tillämpning

2.1 Allmänt

Med undantag av vad som stadgats i punkterna 2.2, 2.4 och 2.5 i denna artikel, tillämpas dessa transportvillkor endast på den flygtransport eller den del av flygtransport av passagerare och bagage, för vilka Finnair eller dess bolagskod antecknats i flygbiljetten i det utrymme som reserverats för flygbolag (CARRIER BOX).

2.2 Charterverksamhet

Om transporten grundar sig på ett charterflygavtal, tillämpas dessa villkor endast ifall de framgår av charterflygavtalet eller flygbiljetten, eller ifall man har hänvisat till dem i charterflygavtalet eller flygbiljetten.

2.3 Codeshares

Finnair har avtal med några andra flygbolag om samarbetsarrangemang på vissa flygrutter (Code-shares). På grund av dessa arrangemang kan det transporterande flygbolaget vara något annat än Finnair, även om reserveringen har gjorts till Finnairs flyg och Finnair eller dess bolagskod har antecknats som flygbolag i flygbiljetten i det utrymme som reserverats för flygbolag. Finnair meddelar om sådant arrangemang i samband med reserveringen.

2.4 Överordnad lagstiftning

Ifall dessa allmänna transportvillkor strider mot lagar, stadganden, myndighetsbestämmelser eller tariffer, skall dessa iakttas i stället för allmänna transportvillkor.

Ifall någon eller några av bestämmelserna i dessa allmänna transportvillkor inte kan tillämpas på grund av den nämnda motstridigheten, tillämpas dock dessa allmänna transportvillkor annars i lufttransporten

2.5 Villkoren har företräde framför bestämmelserna

Ifall dessa allmänna transportvillkor och andra bestämmelser, som Finnair utgett, strider mot varandra, tillämpas dessa allmänna transportvillkor, såvida inte annat angetts.

3.1 Allmänna bestämmelser

3.1.1 Finnair transporterar endast passagerare som företer en giltig biljett som urskrivits på passagerarens namn. Passageraren skall på begäran bevisa sin identitet.

3.1.2 En flygbiljett kan inte överföras till en annan person.

3.1.3 En del biljetter säljs till ett rabatterat pris och för dem kan gälla en begränsad eller helt utesluten återbetalning. Passageraren skall välja ett sådant biljettpris som bäst motsvarar hans behov. Passageraren skall också förvissa sig om att han har ett vederbörligt försäkringsskydd ifall han blir tvungen att annullera resan.

3.1.4 Om passageraren har en i punkt 3.1.3 beskriven helt oanvänd biljett och han är förhindrad att resa på grund av ett oöverstigligt hinder, har passageraren rätt till en kompensation som motsvarar biljettens värde ifall hans försäkringsbolag inte ersätter den oanvända biljetten. Passageraren skall omedelbart meddela Finnair om detta oöverstigliga hinder och leverera en tillförlitlig redogörelse över det. Från kompensationen avdras rimliga administrativa kostnader och kompensationen utbetalas inte om den därefter understiger 100 euro.

Om bokningen gjordes sju dagar eller mer före beräknad avgångstid för flyget kan du avboka inom 24 timmar efter bokningstillfället utan återbetalningsavgift. Kontakta vår kundtjänst.

3.1.5 Flygbiljetten är egendom av det flygbolag som skrivit biljetten.

3.1.6 Passageraren är inte berättigad till flygtransport, om han inte uppvisar en giltig biljett som är urskrivet på hans namn och som innehåller flygkupong för ifrågavarande flyg samt alla andra oanvända flygkuponger och passagerarkupongen. Passageraren är inte heller berättigad till transport, om den uppvisade biljetten förstörts eller om den ändrats på annat sätt än av Finnairs eller av en av Finnair befullmäktigad representant. Ifall det är fråga om en elektronisk flygbiljett är passageraren inte berättigad till flygtransport, om han inte legitimerar sig och företer en behörig elektronisk biljett som är utskriven på hans namn.

3.1.7 (a) Om flygbiljetten förkommit eller om den helt eller delvis har förstörts eller om passageraren inte uppvisar en biljett som innehåller passagerarkupongen och alla oanvända flygkuponger, kan det flygbolag som skrivit ut biljetten på passagerarens begäran ersätta ifrågavarande biljett eller en del av den genom att skriva ut en ny biljett efter att ha erhållit en tillräcklig utredning av att en på ifrågavarande flyg giltig flygbiljett tidigare blivit vederbörligen utskriven. Passageraren skall i detta fall skriftligt förbinda sig att ersätta möjliga förluster eller kostnader som förorsakats Finnair eller det transporterande flygbolaget på grund av missbruket av biljetten. Finnair kräver inte ersättning av passageraren för förluster som förorsakats av Finnairs egen vårdslöshet. Flygbolaget som utskrivit biljetten, har rätt att debitera av passageraren rimliga kostnader som uppstått i samband med utskrivning av en ny biljett ifall inte flygbolaget som gett biljetten eller dess representant genom sin egen vårdslöshet har förorsakat förlusterna..

3.1.7 (b) Om en redogörelse över flygbolagets vårdslöshet inte föreligger eller om passageraren inte underskriver en sådan redogörelse, har flygbolaget, som utskriver den nya biljetten, rätt att kräva fullt pris för den nya biljetten, på det villkor att biljettpriset återbetalas åt passageraren ifall det flygbolag som utskrivit den ursprungliga biljetten inte har lidit skada och ifall den förkomna eller förstörda ursprungliga biljetten inte har använts under dess giltighetstid. Om passageraren upphittar den ursprungliga biljetten och levererar den inom dess giltighetstid till det flygbolag som utskrivit den nya biljetten, behandlas den tidigare nämnda biljettens återbetalning i det skedet.

3.1.8 Flygbiljetten är ett värdepapper och passageraren skall vidta vederbörliga åtgärder för att skydda biljetten och försäkra sig om att den inte förkommer eller stjäls.

3.2 Giltighetstid

3.2.1 Såvida inte annat har angetts i biljetten, dessa transportvillkor eller tarifferna (som kan begränsa biljettens giltighetstid och begränsningarna framgår av biljetten), är biljetten giltig:

3.2.1.1 (a) i ett års tid räknat från den dag biljetten utskrivits; eller

3.2.1.1 (b) i ett års tid från det resan påbörjas ifall resan påbörjas inom ett år från det biljetten utskrivits.

3.2.2 Då passagerare som löst ut biljetten är förhindrad att resa under biljettens giltighetstid av den anledningen att Finnair inte då passageraren det begär kan reservera plats på önskat flyg, förlängs giltighetstiden för ifrågavarande passagerares flygbiljett. Biljetten kan även återinlösas enligt bestämmelserna i artikel 10.

3.2.3 Då passageraren efter att ha inlett sin resa är förhindrad att resa under biljettens giltighetstid p.g.a. sjukdom, förlänger Finnair giltighetstiden för ifrågavarande passagerares biljett till den dag, då passageraren enligt läkarintyg åter kan resa, eller till Finnairs följande flyg som avgår efter detta datum från den ort där resan återupptas och som har plats i den resklass priset förutsätter. Om de återstående flygkupongerna eller elektroniska flygkupongerna innefattar ett eller flera reseuppehåll, kan giltighetstiden för ifrågavarande biljett förlängas med högst tre (3) månader. Under ovannämnda förhållanden kan Finnair förlänga på motsvarande sätt också giltighetstiden för biljetter som gäller de närmaste anhöriga till passagerare som är oförmögen att resa.

3.2.4 Om en passagerare avlider under resa, kan flygbiljetterna för personer i hans sällskap ändras genom att minimitiden för vistelse på destinationsorten slopas eller biljettens giltighetstid förlängs. Om en nära anhörig till passagerare som inlett sin resa avlider, kan passagerarens och med honom resande nära anhörigas biljetter ändras på motsvarande sätt. Sådana ändringar skall göras med stöd av dödsattest och giltighetstiden skall inte förlängas med mer än 45 dagar från dödsfallet.

3.3 Kupongsekvens och användning

3.3.1 Flygbiljetten är endast giltig för den transport som preciseras i biljetten från avgångsorten via möjliga överenskomna mellanlandningsorter och reseuppehåll (Stopover) till destinationsorten. Flygbiljetten som passageraren betalat för grundar sig på Finnairs tariffer och gäller endast för den transport som framgår av flygbiljetten. Detta utgör den väsentliga delen av avtalet. Biljettens flygkuponger godkänns endast i rätt ordning med början från den avgångsort som anges i passagerarkupongen. Dessutom skall flygbiljetten användas i sin helhet.

3.3.2 Ifall passageraren vill ändra någon som helst omständighet i den överenskomna transporten, så som avgångsort, destinationsort, retur eller avgångstid, skall han kontakta Finnair på förhand. Finnair räknar då ut biljettprisrt för den nya transporten och passageraren ges möjlighet att välja mellan det nya priset eller den ursprungliga transporten. Om passageraren p.g.a. ett oöverstigligt hinder är tvungen att göra ändringar i transporten skall han omedelbart kontakta Finnair, varvid Finnair, utan att beräkna biljettpriset på nytt, strävar till att på rimligt vis transportera passageraren till följande reseupphåll (Stopover) eller till destinationsorten.

3.3.3 Ifall passageraren ändrar transporten utan Finnairs godkännande debiterar Finnair det pris som enligt tarifferna gäller för den utförda resan. Passageraren skall betala eventuell skillnad mellan den tidigare utskrivna biljettens pris och det pris som tillämpas på den ändrade transporten. Denna skillnad kan krävas också i efterhand. Oanvända biljettkuponger är värdelösa.

3.3.4 Vissa ändringar förorsakar inte nödvändigtvis förändringar i flygbiljettens pris medan vissa ändringar, som ändring av avgångsort (t.ex. om passageraren inte använder sig av den första transporten som anges i biljetten) eller ändrad riktning på resan, kan förorsaka en förhöjning av priset. Många biljettpriser är giltiga endast den dag eller på det flyg som anges i biljetten och för dessa biljetter gäller att inga ändringar kan göras eller ändringar är möjliga endast mot betalning av en tilläggsavgift.

3.3.5 Varje flygkupong som ingår i biljetten berättigar till transport i däri nämnd resklass den dag och med det flyg, till vilket platsreservering gjorts. Om flygbiljetten ursprungligen skrivits ut utan angivande av platsreservering, reserveras platsen senare på begäran med beaktande av villkoren för ifrågavarande tariffer och under förutsättningen att utrymme finns på det flyg, till vilket platsreservering begärts.

3.3.6 Ifall passageraren inte infinner sig till flyget har Finnair rätt att annullera reserveringen till anslutnings- och returflyg.

3.4 Flygbolagets namn och adress

Finnairs namn kan förkortas eller ersättas med bolagskod på flygbiljetten. Som Finnairs adress betraktas den avreseflygplats som antecknats i biljetten invid den första förkortningen av Finnairs namn i det utrymme som reserverats för ”FLYGBOLAGET” (CARRIER) på flygbiljetten.

Artikel 4 – Priser, skatter, avgifter och avgifter

4.1 Priser

Om annat inte har föreskrivits, gäller biljettpriserna endast för transport från flygplatsen på avreseorten till flygplatsen på destinationsorten. Priserna inkluderar inte marktransporter mellan flygplatserna och mellan flygplatsen och stadsterminaler. På transporterna tillämpas det pris som enligt Finnairs tariffer gäller den dag biljetten betalas, för den tidpunkt som anges i biljetten och i enlighet med biljettens resplan. Ändring av resplan eller resans tidpunkt kan inverka på transportpriset. Om biljetten inte betalas i samband med reserveringen anses betalningsdagen utgöras av den dag då passagerare kommit överens med Finnair om betalningssätt.

4.2 Skatter och avgifter

Alla skatter eller avgifter som uppbärs av staten eller annan myndighet eller av flygplatsens upprätthållare läggs till de publicerade biljettpriserna och avgifterna, och skall betalas av passageraren. Vid biljettköpet informeras passageraren om skatter och avgifter som inte ingår i biljettpriset och av vilka största delen vanligen anges separat i biljetten. Dessa till flygresandet hörande skatter och avgifter ändras ständigt och de kan inkrävas också efter det biljetten utskrivits. Om de skatter och avgifter som anges i biljetten höjs, är passageraren skyldig att betala dem. På motsvarande sätt är passageraren skyldig att betala en eventuell ny skatt eller avgift som införs. Ifall en skatt eller avgift, som passageraren betalat till Finnair då biljetten utskrivits, avskaffas eller sänks så att den inte längre gäller passageraren, har passageraren på motsvarande sätt rätt att kräva återbetalning av respektive del av ifrågavarande skatt eller avgift. Finnair förbehåller sig rätten att från återbetalningen avdra skäliga administrativa kostnader.

4.3 Valuta

Biljettpriser och avgifter betalas i en valuta som gäller i det land där biljetten utskrivs om inte Finnair eller dess befullmäktigade representant har meddelat om annan valuta senast vid betalningstillfället (t.ex. för att den lokala valutan inte kan växlas). Finnair kan enligt eget övervägande godkänna betalning i en annan valuta enligt en växelkurs som definieras av Finnairs interna bestämmelser.

Artikel 5 – Reservationer

5.1 Bokningskrav

5.1.1 Finnair eller dess befullmäktigade representant registrerar platsreserveringen. På begäran levererar Finnair en skriftlig bekräftelse på passageraren platsreservering.

5.1.2 Beroende på vad som föreskrivs i Finnairs interna bestämmelser, kan vissa biljettpriser vara förbundna med villkor, som begränsar eller upphäver passagerarens rätt att byta eller avbeställa platsreserveringar.

5.2 Tidsgräns för biljettering

Om passageraren inte har betalat sin biljett före den tidsgräns som fastställs för utlösning av biljetten,och som meddelats passageraren av Finnair eller dess befullmäktigade representant, kan Finnair annullera platsreserveringen.

5.3 Personuppgifter

Passageraren godtar att hans personuppgifter har getts till Finnair i och för platsreservering, utveckling och erbjudande av service, underlättande av utrese- och inreseformaliteter samt utlämnande av personuppgifter till myndigheterna och erhållande av andra tjänster. I detta syfte befullmäktigar passageraren Finnair att inneha dessa uppgifter och förmedla dem till sina egna byråer, representanter, myndigheter och andra flygbolag eller leverantörerna av nämnda tjänster.

5.4 Sittplatser

Vi kan inte garantera dig någon särskild plats. Vi förbehåller oss rätten att tilldela eller omfördela platser när som helst, även efter ombordstigning på planet. Det kan vara nödvändigt av driftsrelaterade skäl eller säkerhetsskäl.

5.5 Återbekräftelse av bokning

5.5.1 Finnair har rätt att kräva förnyad bekräftelse av platsreserveringar på anslutnings- eller returflyg i enlighet med sina interna bestämmelser och inom den tid som fastställts i bestämmelserna. Ifall en förnyad bekräftelse är nödvändig, informerar Finnair passageraren om det samt om de praktiska åtgärder som skall vidtas. Åsidosättande av sådana krav kan leda till att platsreserveringar på anslutningsflyg och returflyg annulleras. Ifall passageraren meddelar att han fortfarande är intresserad av att resa och det finns plats på flyget, bekräftar Finnair passagerarens reservering på nytt och transporterar honom. Om det inte finns plats på flyget strävar Finnair till att på rimligt vis transportera passageraren till hans följande eller slutliga destination.

5.5.2 Passagerare skall själv ta reda på praxisen i andra flygbolag. Ifall förnyad bekräftelse av anslutnings- och returflyg krävs, skall dessa bekräftas till det flygbolag vars bolagskod finns angiven i flygbiljetten invid ifrågavarande flyg.

5.6 Avbokning av vidare bokningar

Om passageraren inte infinner sig till flyget och inte meddelar om det till Finnair, har Finnair rätt att annullera platsreserveringar på anslutnings- eller returflyg, se punkt 3.3.

Artikel 6 – Incheckning och ombordstigning 

6.1 Incheckningens tidsgränser varierar på olika flygplatser. Passageraren skall ta reda dessa tidsgränser och följa dem. Resan börjar smidigare om passageraren infinner sig på flygplatsen i god tid före incheckningstidens tidsgräns. Finnair har rätt att annullera passagerarens platsreservering om han inte iakttar tidsgränserna. Finnair eller dess befullmäktigade representant informerar passageraren om tidsgränsen för incheckning till det första flyget som anges i biljetten. Passageraren skall själv ta reda på incheckningens tidsgränser för eventuella anslutningsflyg som hör till hans resa. Tidsgränserna för incheckning till Finnairs flyg meddelas i samband med gällande tidtabeller eller erhålls av Finnair eller dess befullmäktigade representant.

6.2 Passageraren skall infinna sig vid planets avgångsport inom den utsatta tid Finnair uppgett vid incheckningen.

6.3 Om passageraren inte infinner sig i tid vid avgångsporten kan Finnair annullera den plats som reserverats för honom.

6.4 Finnair är inte skyldig att ersätta passageraren för förluster eller kostnader som förorsakats honom för att han inte följt bestämmelserna i denna artikel. Ifall passageraren inte infinner vid incheckningen eller vid avgångsporten inom den angivna tidsgränsen skall han omedelbart kontakta Finnairs personal på flygplatsen.

Artikel 7 – Avslag och begränsning av transport 

7.1 Right Rätt att neka transport 

Finnair kan efter rimligt övervägande vägra att transportera passagerare eller hans bagage, om man har skriftligt meddelat passageraren, att Finnair efter detta meddelande inte kommer att transportera passageraren på sina flyg. I sådant fall har passageraren rätt till återbetalning av biljettpriset.

Finnair kan också vägra transportera passageraren och hans bagage ifall det är fråga om ett eller flera av nedanstående fall, eller om Finnair av rimliga orsaker anser dessa fall vara möjliga:

7.1.1 Ifrågavarande åtgärd är nödvändig, för att man skall kunna iaktta lagar, stadganden eller bestämmelser.

7.1.2 Transport av passagerare eller hans bagage kan medföra fara för medpassagerare eller besättningens säkerhet eller hälsa eller kan påverka dessa, eller transporten kan väsentligt inverka på passagerarnas och besättningens reskomfort.

7.1.3 Passagerarens psykiska eller fysiska tillstånd, inklusive användning av alkohol eller rusmedel är sådant, att det medför fara för honom själv, medpassagerare, besättning eller egendom.

7.1.4 Passageraren har tidigare uppfört sig störande på flyg och Finnair har skäl att anta, att sådant beteende kan upprepas.

7.1.5 Passageraren har vägrat att underkasta sig säkerhetskontroll.

7.1.6 Gällande biljettpris eller andra avgifter eller skatter har inte betalats.

7.1.7 Passageraren har uppenbarligen inte vederbörliga resedokument, eller han försöker stanna i ett land där han är på transitresa och för vilket han inte har vederbörliga inresedokument, passageraren har förstört resedokument under flygresan eller vägrar att överlämna dem till besättningen mot kvitto.

7.1.8 Den flygbiljett som passageraren visar upp har förvärvats på olaglig väg eller har köpts av någon annan än Finnair eller av Finnair befullmäktigad representant, biljetten har anmälts vara förkommen eller stulen, den är förfalskad eller passageraren kan inte bestyrka att han är den person som omnämns på det ställe i biljetten som reserverats för passagerarens namn.

7.1.9 Passageraren har avvikit från flygkupongernas användningsordning, så som preciserats i punkt 3.3, eller någon/några av flygkupongerna har ändrats av någon annan än Finnair eller av Finnair befullmäktigad representant, eller flygkupongen/-kupongerna har förstörts.

7.1.10 Passageraren vägrar att följa Finnairs säkerhets- och andra föreskrifter.

7.2 Särskild assistans

För transport av barn som reser ensamma, personer med nedsatt handlingsförmåga, gravida kvinnor eller sjuka personer kan krävas att överenskommelse med Finnair träffats på förhand i enlighet med Finnairs interna bestämmelser.

Finnair kan inte vägra att transportera en passagerare på grund av dennas nedsatta handlingsförmåga eller på grund av andra ovannämnda omständigheter, som kräver specialarrangemang, ifall passageraren har informerat Finnair om sin nedsatta handlingsförmåga eller motsvarande i samband med utlösning av biljetten, samt om nödvändiga specialarrangemang, och Finnair har gett sitt samtycke till transporten.

Artikel 8—Bagage

8.1 Tillåten mängd kostnadsfritt bagage 

Du får ta med en viss mängd Bagage utan extra kostnad, och våra villkor och begränsningar gäller. Villkoren och begränsningarna efterfrågar du hos oss eller hos våra behöriga ombud.

8.2 Bagageövervikt 

Du måste betala en avgift för att transportera allt Bagage som överskrider den tillåtna mängden kostnadsfritt Bagage. Om du vill veta taxorna efterfrågar du dem hos oss.

8.3 Otillåtna föremål i bagaget 

8.3.1 Ditt Bagage får inte innehålla något av följande:

8.3.1.1 föremål som sannolikt förorsakar fara för flygplanet eller personer eller egendom ombord på flygplanet, såsom specificeras i "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air som ges ut av ICAO" (International Civil Aviation Organisation), "Dangerous Goods Regulations" (DGR) från IATA (International Air Transport Association) och våra bestämmelser (vi tillhandahåller gärna mer information på begäran);

8.3.1.2 föremål som är förbjudna att medföra enligt lagar, bestämmelser eller myndighets beslut i landet för avresan eller destinationen;

8.3.1.3 föremål som vi anser är olämpliga för transport därför att de är farliga eller på grund av deras vikt, storlek, form eller typ, eller föremål som är ömtåliga eller lättförstörbara med hänsyn till, bland annat, den typ av flygplan som används. Vi tillhandahåller på begäran mer information kring otillåtna föremål.

8.3.2 Skjutvapen och ammunition för andra ändamål än jakt och sport är förbjudna som Bagage. Skjutvapen och ammunition för jakt- och sportändamål kan tillåtas som Incheckat bagage. Skjutvapen måste vara oladdade med säkerhetsspärren på, och vara lämpligt förpackade. Transport av ammunition omfattas av ICAO:s och IATA:s bestämmelser som beskrivs i paragraf 8.3.1.1.

8.3.3 Vapen som antika skjutvapen, svärd, knivar och liknande föremål kan godkännas som Incheckat bagage, om vi anser det lämpligt, men får inte tas in i flygplanskabinen.

8.3.4 Incheckat bagage får inte innehålla pengar, smycken, dyrbara metaller, datorer, kameror, mobiltelefoner, elektronikutrustning, musikinstrument, glasögon, solglasögon, nycklar, mediciner, överlåtelsehandlingar, aktiebrev, värdepapper, obligationer och andra värdehandlingar, affärsdokument, pass och andra identifikationshandlingar eller varuprover.

8.3.5 Om föremål som omnämns i 8.3.1, 8.3.2 och 8.3.4 finns i ditt Bagage trots att de är förbjudna omfattas alla Skador på de här föremålen av ansvarsbegränsningarna i gällande Konvention.  Vi tar inte på oss något ansvar för Skada som uppkommer på grund av defekter, kvalitetsproblem eller brister hos Bagaget.

8.3.6 Utom när det krävs i gällande Konvention eller annan lagstiftning ansvarar vi inte för Skada på Bagage orsakade av tillhörigheter som packats i Bagaget. Passagerare vars egendom orsakar Skada på andra passagerares Bagage eller på egendom som tillhör Finnair ska gottgöra oss för alla förluster och kostnader som uppstår till följd av det.

8.4 Rätt att neka transport 

8.4.1 Vi nekar till transport av Bagage som innehåller förbjudna föremål enligt 8.3.2 och 8.3.3, och vi kan neka till att fortsätta att transportera sådana föremål vid upptäckt.

8.4.2 Vi kan neka att transportera Bagage på grund av dess storlek, form, vikt, innehåll eller typ, eller av säkerhetsskäl eller driftsorsaker, eller med hänsyn till andra passagerares bekvämlighet eller välbefinnande.

8.4.3 Vi kan neka transport av Bagage om vi inte anser att det är lämpligt och säkert förpackat i passande emballage. Du får på begäran information om förpackning och emballage som vi inte godkänner.

8.5 Sökningsrätt

Passageraren skall tillåta att hans person och bagage visiteras och genomlyses. Passagerarens bagage kan också visiteras eller genomlysas i hans frånvaro, om passageraren inte kan nås för att klarlägga om bagaget tillhör honom eller huruvida det innehåller några ovan i punkt 8.3.1 definierade föremål eller vapen eller ammunition, som inte uppvisats för Finnair i enlighet med ovanstående punkt 8.3.2 eller 8.3.3. Om passageraren inte samtycker till att uppfylla sådant krav, kan Finnair vägra att transportera passageraren eller ifrågavarande bagage. Finnair svarar inte för möjliga skador som uppstår i samband med undersökningen eller genomlysningen, ifall Finnair inte har vållat skadorna.

8.6 Incheckat bagage

8.6.1 Då bagage överlåts till Finnair för inskrivning, tar Finnair hand om bagaget och skriver ut en bagagekupong för varje inskrivet kolli.

8.6.2 Det inskrivna bagaget skall vara försett med namn eller andra uppgifter som underlättar identifiering.

8.6.3 Alltid när det är möjligt transporteras inskrivet bagage med samma flygplan som passageraren, ifall Finnair inte av säkerhetsskäl eller operativa orsaker besluter annat. Ifall inskrivet bagage transporteras med ett senare flyg, levererar Finnair bagaget till passageraren, om lagen inte förutsätter att bagaget skall förtullas.

8.7 Oincheckat bagage

8.7.1 Bagaget som passageraren tar med sig in i flygplanet skall rymmas under sitsen framför honom eller i ett slutet förvaringsutrymme i kabinen. Ifall bagaget inte kan transporteras på ovannämnda sätt eller om det är alltför tungt eller kan anses förorsaka fara, skall det transporteras som inskrivet bagage. Finnair kan definiera maximimått och -tyngd för bagage som får tas in i kabinen.

8.7.2 Föremål, som inte är lämpade att transporteras i fraktutrymmet (såsom ömtåliga musikinstrument) och som inte uppfyller beskrivningen i punkt 8.7.1, accepteras för transport i kabinen endast om vederbörlig anmälan gjorts på förhand och Finnair har samtyckt till transporten. För transport av sådana föremål kan särskild avgift debiteras.

8.8 Insamling och leverans av incheckat bagage 

8.8.1 Passageraren skall ta hand om sitt inskrivna bagage så snart det lämnas ut på resans destinationsort eller reseuppehåll (Stopover). Ifall det inskrivna bagaget inte har avhämtats inom en rimlig tid kan en förvaringsavgift debiteras av passageraren. Ifall det inskrivna bagaget inte har avhämtats inom tre (3) månader efter det att bagaget varit tillgängligt, har Finnair rätt att göra sig av med bagaget utan att vara passageraren ersättningsskyldig.

8.8.2 Endast innehavaren av bagageintyg och bagagekupong som överlämnats till passageraren vid bagagets inskrivning är berättigad att få ut det inskrivna bagaget.

8.8.3 Om en person som kräver att få ut inskrivet bagage inte kan förete ett bagageintyg eller identifiera bagaget med hjälp av en bagagekupong, överlåter Finnair bagaget till denna person endast under förutsättning att personen på ett för Finnair tillfredsställande sätt bevisar sin rätt till bagaget.

8.9 Djur

Om Finnair godkänner transport av passagerarens djur, transporterar Finnair djuren på följande villkor:

8.9.1 Passageraren skall försäkra sig om att djur såsom hundar, katter, burfåglar och andra keldjur befinner sig i ändamålsenliga transportlådor och att de har giltiga hälso- och vaccinationsintyg, införseltillstånd och andra av destinations- eller transitoländerna krävda handlingar. I annat fall kan Finnair vägra att transportera djur. På transporten kan även tillämpas av Finnair bestämda tilläggsvillkor, om vilka Finnair ger ytterligare information.

8.9.2 Om djur tas emot som bagage, skall dess vikt, inklusive transportlåda och medförd mat, inte räknas in i det bagage som passageraren har rätt att transportera avgiftsfritt, utan det utgör extra bagage, för vilket passageraren skall betala fastställt pris.

8.9.3 Ledarhundar som följer med passageraren transporteras avgiftsfritt utöver det normala avgiftsfritt transporterade bagaget i enlighet med vad som stadgats i Finnairs interna bestämmelser. Tilläggsuppgifter om bestämmelserna finns tillängliga hos Finnair.

8.9.4 Om transporten inte inkluderas av bestämmelserna som ingår i flygbolagets allmänna avtal, är Finnair inte ersättningsskyldig om djuret som Finnair godkänt för transport skadas eller kommer bort, insjuknar eller dör, ifall det inte beror på Finnairs vårdslöshet.

8.9.5 Finnair ansvarar inte för djur som saknar nödvändiga ut- och införseltillstånd, hälso- och andra intyg som krävs för införsel eller genomresa i något land, någon stat eller något territorium. Personen, med vilken djuret reser, är skyldig att ersätta Finnair för böter, kostnader, förluster och ansvar som detta förorsakar.

Artikel 9 – Tidsplaner och oegentligheter 

9.1 Tidtabeller

9.1.1 Tidtabellsenliga flygtider kan ändras mellan den tidpunkt tidtabellerna publiceras och då passageraren skall resa.

9.1.2 Innan passagerarens platsreservering godkänns informerar Finnair passageraren om då gällande avgångstid för flyget, som också anges i biljetten. Finnair kan vara tvungen att ändra avgångstiden efter att biljetten utskrivits. Finnair strävar till att meddela passageraren om möjliga förändringar om passageraren ger Finnair sina kontaktuppgifter för detta ändamål.

9.2 Ersättning vid nekad ombordstigning, inställda flyg och stora förseningar 

9.2.1 Enligt EU-lagstiftningen (Förordning 261/2004) kan passageraren vara berättigad till assistans, återbetalning av biljettpriset och kompensation vid nekad ombordstigning på flyg till vilket han innehar en flygbiljett och en bekräftat reservering, eller ifall flyget är inställt eller kraftigt försenat. Förordning 261/2004 tillämpas på alla passagerare på flyg som avgår från en flygplats inom EU-området samt på passagerare som flyger till en EU-medlemsstat med ett EU-registrerat flygbolag, ifall kompensationen inte har utbetalats i det land från vilket flyget startade. Enligt Förordning 261/2004 kan passageraren endast ställa krav till det flygbolag som i själva verket utför ifrågavarande flyg. Närmare information om passagerarens rättigheter gällande flyg som trafikeras av Finnair finns tillgänglig på våra internetsidor www.finnair.com samt vid våra incheckningsdiskar och av våra representanter på flygplatsen.

9.2.2 Passageraren har inga andra rättigheter gällande försenade flyg eller nekad ombordstigning, än de rättigheter som specificeras i Förordning 261/2004.

9.2.3 Finnairs ansvar vid försening av passagerare och bagage definieras i de allmänna villkoren som tillämpas.

Artikel 10 – Återbetalningar

10.1 Allmänt

Finnair erlägger återbetalning i enlighet med sina interna bestämmelser och tariffer:

10.1.1 Såvida inte annat senare stadgas i denna artikel, är Finnair berättigad att erlägga återbetalningen antingen till den person som nämnts vid namn i flygbiljetten eller till den person som betalat biljetten, under förutsättningen att denna person på ett tillfredsställande sätt bevisar detta.

10.1.2 Om flygbiljetten har betalats av någon annan person än den passagerare som nämns vid namn i biljetten och Finnair i biljetten har antecknat begränsning av återbetalning, erlägger Finnair återbetalning endast till den person som betalat biljetten eller enligt hans order.

10.1.3 Förutom i fall då biljetten förkommit, erläggs återbetalning endast under förutsättning att flygbiljettens passagerarkupong och alla oanvända flygkuponger överlåts till Finnair.

10.2 Ofrivillig återbetalning

10.2.1 Om Finnair inställer ett flyg, försummar att genomföra ett flyg inom rimlig tid med hänsyn till tidtabellen, utelämnar mellanlandning på ort till vilken passageraren skall resa eller där denne enligt biljetten skall göra ett reseuppehåll eller är orsak till att passageraren försenar sig från anslutningsflyg till vilket han har platsreservering, skall återbetalningens belopp fastställas enligt följande:

10.2.1.1 Om ingen del av flygbiljetten använts, återbetalas det belopp som motsvarar det betalda biljettpriset.

10.2.1.2 Om någon del av flygbiljetten använts; återbetalas åtminstone skillnaden mellan det betalda priset och priset som tillämpas på den resa som företagits.

10.3 Frivilliga återbetalningar

10.3.1 Om passageraren är berättigad till återbetalning för sin biljett av andra skäl än de som nämnts i punkt 10.2, skall återbetalningens belopp vara följande:

10.3.1.1 Om ingen del av flygbiljetten använts; det belopp som motsvarar det betalda priset, minskat med rimliga service- och avbeställningsavgifter.

10.3.1.2 Om någon del av flygbiljetten använts; belopp lika med skillnaden mellan det betalda priset och priset för den resa som företagits och som biljetten använts till, med avdrag för alla rimliga service- och avbeställningsavgifter.

Om bokningen gjordes sju dagar eller mer före beräknad avgångstid för flyget kan du avboka inom 24 timmar efter bokningstillfället utan återbetalningsavgift. Kontakta vår kundtjänst.

10.4 Återbetalning av förlorad biljett

10.4.1 Om flygbiljetten eller del av den har förkommit, återbetalas den så fort det i praktiken är möjligt efter det biljettens giltighetstid gått ut, ifall förlusten av biljetten påvisas på ett för Finnair tillfredsställande sätt och gällande serviceavgifter erläggs, under förutsättning att

10.4.1.1 den förkomna biljetten eller delen av den inte har använts, tidigare återbetalats eller ersatts (förutom om biljetten har använts, återbetalats eller ersatts till följd av Finnairs vårdslöshet); och

10.4.1.2 den person till vilken återbetalningen sker, förbinder sig att på det sätt som Finnair bestämmer återbetala till Finnair det av Finnair betalda beloppet i fall användningen är förknippad med bedrägeri och/eller till den del biljetten eller någon del av den används (förutom om bedrägeriet eller biljettens användning har skett till följd av Finnairs vårdslöshet).

10.4.2 Finnair är ansvarig om Finnair eller dess befullmäktigade representant är skyldiga till att biljetten eller en del av den förkommer.

10.5 Rätt att neka återbetalning 

10.5.1 Finnair har rätt att vägra återbetalning, om återbetalning söks efter att biljettens giltighetstid gått ut.

10.5.2 Finnair kan vägra att återbetala en flygbiljett, som har uppvisats för Finnair eller för myndighet i något land som bevis på avsikt att lämna landet, såvida inte passageraren ger Finnair en tillfredsställande utredning över att han har rätt att stanna i landet eller att han ämnar lämna det genom att anlita något annat flygbolag eller annat trafikmedel.

10.6 Valuta

Finnair förbehåller sig rätten att göra alla återbetalningar i den valuta som använts vid inköpet av flygbiljetten.

10.7 Av vem biljetten återbetalas 

Frivilliga återbetalningar erläggs endast av det flygbolag som ursprungligen har skrivit ut biljetten, eller detta flygbolags representant, om representanten har befullmäktigats till det.

Artikel 11 – Uppförande ombord på flygplan 

11.1 Allmänt

Om passageraren enligt Finnairs skäliga uppfattning i flygplanet beter sig på ett sådant sätt, att han är till fara för flygplanet eller någon person eller egendom ombord eller om han hindrar besättningen att utföra sina uppgifter, eller vägrar att iaktta besättningens föreskrifter, kan Finnair vidta nödvändiga rimliga åtgärder för att förhindra att ifrågavarande beteende fortgår, inbegripet tvångsåtgärder mot passageraren. Passageraren kan avlägsnas från flygplanet på vilken som helst

11.2 Elektroniska enheter

Finnair kan av säkerhetsskäl förbjuda eller begränsa användningen av elektroniska apparater ombord på flygplanet. Förbud och begränsningar kan gälla t.ex. mobiltelefoner, bärbara datorer, bandspelare, radio, cd- och mp3-spelare, elektroniska spel eller sändningsapparatur, inklusive radiostyrda leksaker och radiotelefoner. Hörapparater och pacemaker får dock användas.

Artikel 12 – Arrangemang för resetillägg 

12.1 Om Finnair på passagerarens vägnar arrangerar andra än till flygtransporten hörande tjänster, eller om Finnair överlämnar en biljett eller voucher som gäller en tredje parts tjänster, t.ex. hotellbokningar eller biluthyrning, är Finnair inte skyldig att ersätta passageraren för annat än sina egna försummelser vid genomförandet av ifrågavarande arrangemang.

12.2 Om Finnair också erbjuder passageraren landtransporttjänster, kan andra villkor tillämpas på dem. Information om dessa villkor finns på begäran tillgängliga hos Finnair.

Artikel 13 – Administrativa formaliteter 

13.1 Allmänt

13.1.1 Passageraren ansvarar ensam för att han följer alla lagar, stadganden, föreskrifter, krav eller resevillkor i de länder från, till eller över vilka flygning sker, samt för att Finnairs interna bestämmelser och föreskrifter iakttas.

13.1.2 Finnair ansvarar inte för de påföljder, som åsamkas passageraren ifall han försummar att skaffa ifrågavarande handlingar eller visa eller att iaktta ifrågavarande lagar, stadganden, föreskrifter, krav, villkor, regler, direktiv eller bestämmelser.. Finnair ansvarar inte heller för olägenhet eller skada som förorsakas av verksamhet som utförs av myndigheterna (t.ex. vid säkerhetskontroll eller tullinspektion).

13.2 Resedokument

Passagerare skall före resan förete samtliga utrese- och inresetillstånd, hälsointyg och andra dokument som är nödvändiga enligt lagar, stadganden, föreskrifter eller krav som utfärdats av ifrågavarande land, samt ge sitt samtycke till Finnair att ta och förvara kopior av sådana dokument. Finnair förbehåller sig rätten att vägra transportera sådan passagerare, som inte har handlat i enlighet med gällande lagar, stadganden, föreskrifter eller krav, eller vars dokument inte förefaller att vara i ordning.

13.3 Nekande av inresa

Passagerare förbinder sig att betala gällande biljettpris samt böter och andra avgifter, om Finnair på order av något lands myndigheter måste transportera passageraren bort från det land där passageraren förvägras inresa. Finnair återbetalar inte pris, som debiterats för transport till den ort, där passageraren förvägras inresa eller från vilken han utvisas.

13.4 Passagerare ansvarar för böter, kostnader för frihetsberövande osv. 

Om Finnair åläggs att betala böter eller erlägga garantisumma eller om andra kostnader förorsakas av att passageraren inte iakttar ifrågavarande länders lagar, stadganden, föreskrifter, krav och resevillkor eller inte företer de handlingar som krävs, skall passageraren vid anfordran ersätta Finnair för den betalda eller deponerade summan och övriga kostnader som förorsakats. Finnair kan som betalning för sådana kostnader utnyttja alla de belopp som betalats in till flygbolaget för de transporter vilka blir outnyttjade, eller eventuella andra i Finnairs besittning varande belopp som betalats in av passageraren.

13.5 Tullkontroll

Passagerare skall vid anfordran vara närvarande vid inspektion som utförs av tullmyndigheterna eller annan statlig myndighet av hans inskrivna eller oinskrivna bagage. Finnair är inte skyldig att ersätta passageraren för sådana förluster eller skador, som förorsakas passageraren vid försummelse att uppfylla detta krav.

13.6 Säkerhetskontroll

Passagerare skall samtycka till alla säkerhetskontroller som företas av statliga myndigheter eller flygplatsens tjänstemän eller av Finnair.

Artikel 14 – Successiva flygbolag

Transport, som utförs av Finnair och annat eller andra flygbolag i följd på en biljett eller på en biljett och i samband därmed utskriven sambiljett, betraktas som en enda transport vid tillämpning av konventionen.

Artikel 15 – Ansvar för skada 

15.1 Vilket ansvar som åligger Finnair och andra bolag som är involverade i din resa avgörs enligt varje bolags transportvillkor. Vår ansvarsbegränsning lyder som följer:

15.1.1 Ansvarsbegränsning för Skada på passagerare och deras Bagage

15.1.1(a) Ersättning i händelse av dödsfall eller skada
Det finns ingen ekonomisk gräns vid ansvar för skada på passagerare eller dödsfall.

15.1.1(b) Förskottsbetalning
Om en passagerare dödas eller skadas ska Finnair betala ut ersättning i förskott, för att täcka omedelbara ekonomiska behov, inom 15 dagar efter att den person som har rätt till ersättning identifierats. I händelse av dödsfall ska förskottsbetalningen inte understiga 16 000 SDR. En förskottsbetalning utgör inget erkännande av ansvar och kan räknas av mot eventuella följande summor som betalas ut baserat på vårt ansvar, men behöver inte återbetalas, undantaget i de fall som beskrivs i paragraf 15.1.2 (a), eller under omständigheter där det bevisats att den person som mottagit förskottsbetalningen orsakat eller bidragit till skadan genom försumlighet, eller inte hade rätt till sådan ersättning.

15.1.1(c) Passagerare som försenas
Om passagerare blir försenad ansvarar flygbolaget för Skada såvida det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan, eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Ersättning till passagerare som försenas begränsas till 5 346 SDR.

15.1.1(d) Förstört, förlorat eller skadat Bagage samt försenat Bagage
Vad gäller incheckat Bagage så är flygbolaget ansvarigt även då det inte har handlat felaktigt, såvida inte Bagaget var defekt. Om det gäller Bagage som inte har checkats in så är flygbolaget ansvarigt endast om det har handlat felaktigt. Om försening uppstår för Bagage ansvarar Finnair för Skadan såvida Finnair inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan och såvida det inte var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Ersättningen i händelse av förstört, förlorat eller på annat sätt Skadat Bagage eller försenat Bagage begränsas till 1 288 SDR per passagerare.

15.1.2 Övriga villkor och ansvarsfriskrivning:

15.1.2(a) Vårt ansvar för Skada kommer att reduceras vid oaktsamhet från din sida vilken orsakar eller helt eller delvis bidrar till Skadan, i enlighet med tillämpliga lagar.

15.1.2(b) Vi ansvarar bara för Skada som uppstår under flygtransport eller flygsegment där vår flygbolagskod står på biljetten för den flygningen eller det flygsegmentet. Om vi utfärdar en Biljett eller kontrollerar Bagage å ett annat flygbolags vägnar gör vi bara det som ombud för det andra flygbolaget. När det gäller Incheckat bagage kan du dock lämna in en anmälan som gäller det första eller det sista flygbolaget, eller en anmälan som gäller det flygbolag som stod för transporten när skadan åsamkades.

15.1.2(c) Vi tar inte på oss ansvar för Skada som uppstår därför att vi följer gällande lagstiftning eller myndigheters regler och bestämmelser, eller därför att du inte uppfyller desamma.

15.1.2 (d) Utom när andra specifika villkor fastslås i de här Transportvillkoren ska vi endast vara ansvariga gentemot dig för ersättningsgrundande skador för bevisade direkta förluster. Du går i möjligaste mån enligt gällande lagstiftning med på att vi inte ska hållas ansvariga för indirekta skador, följdskador eller andra typer av skador som inte är ersättningsgrundande.

15.1.2 (e) Vi ansvarar inte för Skada som orsakats av ditt Bagage. Du ansvarar själv för Skada som ditt Bagage tillfogar andra personer och andra personers egendom, inklusive vår egendom.

15.1.2 (f) Du får inte i ditt Incheckade bagage packa föremål som enligt 8.3 inte är tillåtna i Incheckat bagage. Det här omfattar ömtåliga föremål eller föremål som lätt förstörs, föremål som har särskilt värde samt andra personliga tillhörigheter av värde, som pengar, smycken, dyrbara metaller, datorer, kameror, mobiltelefoner, elektronikutrustning, musikinstrument, glasögon, solglasögon, nycklar, mediciner, överlåtelsehandlingar, aktiebrev, värdepapper, obligationer och andra värdehandlingar, affärsdokument, pass och andra identifikationshandlingar eller varuprover. Din rätt till ersättning om sådana föremål förstörs, försvinner eller skadas begränsas under gällande Konvention.

15.1.2 (g) Vi ansvarar inte för någon form av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, inklusive dödsfall, som beror på ditt fysiska tillstånd, eller för förvärrande av sådant tillstånd.

15.1.2 (h) Transportavtalet, inklusive de här transportvillkoren och uteslutningarna och begränsningarna av ansvar, gäller för våra behöriga ombud, vår besättning, våra anställda och våra representanter i samma utsträckning som de gäller för oss. Det totala belopp som kan erhållas från oss eller från dessa behöriga ombud, anställda, representanter och personer ska aldrig överskrida beloppet för vår egen skadeståndsskyldighet, om sådan föreligger.

15.1.2 (i) Ingenting i dessa transportvillkor upphäver friskrivningar eller begränsningar av våra skyldigheter enligt Konventionen eller tillämpliga lagar om inte annat uttryckligen anges.

Artikel 16 – Tidsbegränsning för anspråk och talan

16.1 Meddelande om anspråk

Ifall bagaget, som har överlämnats till den person, som är berättigad att ta emot bagaget, tas emot utan anmärkningar, anses bagaget överlämnat oskadat och enligt transportvillkor, ifall inte annat bevisas.

I fall av skada på inskrivet bagage skall skriftlig reklamation riktas till Finnair omedelbart efter att skadan upptäckts och senast inom sju (7) dagar efter att bagaget mottagits. I händelse av dröjsmål skall reklamation göras inom tjugoen (21) dagar räknat från den dag bagagets utlämnats.

16.2 Begränsning av åtgärder

Rätten till skadeersättning går förlorad, om åtal inte väcks inom två år från den dag då flygplanet anlänt till destinationsorten eller från den dag då flygplanet borde ha anlänt dit, eller från den dag då transporten har avbrutits. Sättet för beräknande av tidsfristen beror på vilken lag som följs i den domstol där ärendet tas upp till behandling.

Artikel 17 – Övriga villkor

Transport av passagerare och bagage sker dessutom i enlighet med flera andra regler, bestämmelser och villkor som Finnair följer eller tillämpar. Dessa andra regler, bestämmelser och villkor är viktiga och kan tidvis ändras. De kan gälla t.ex. transport av ensamresande barn, gravida kvinnor eller sjuka passagerare, eller användningen av elektroniska apparater eller alkoholförtäring.

Närmare information on reglerna, bestämmelserna och villkoren som avses i denna artikel finns på begäran tillgängliga hos Finnair.

Artikel 18 – Tolkning

Rubriceringen av dessa till de allmänna avtalsvillkoren hörande artiklarna har uppgjorts på ändamålsenliga grunder och skall inte användas för att tolka den text som ingår i avtalsvillkoren.

Artikel 19 – Ändring och undantag

Finnairs anställda eller representanter har inte rätt att ändra, modifiera eller avstå från att tillämpa något stadgande i dessa transportvillkor.

FINNAIR ABP

General conditions of carriage and tariffs (Canada)

The General Conditions of Carriage provide information on certain conditions that govern transportation on Finnair, e.g. check-in time limits, baggage acceptance, allowance and liability, accompanied minors, carriage of animals, refusal to accept and denied boarding compensation.

Finnair is required by law to publish its conditions of carriage on this website and to make its tariffs available for public inspection.

An air carrier's tariff is a document that contains its published fares, charges and related terms and conditions of carriage applicable to air services.

You may consult our tariff filed, where required, with the appropriate authorities, by clicking on the link below.

Canada General conditions of carriage and tariffs (PDF)

Gå till sidan: Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage