Granice odpowiedzialności | Finnair Polska

Granice odpowiedzialności

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności:
Niniejsza informacja odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 889/2002. Informacja ta nie może być wykorzystywana jako podstawa roszczeń o odszkodowanie, ani jako narzędzie interpretowania przepisów Konwencji Montrealskiej. Nie jest ona również częścią umowy zawartej między przewoźnikiem i pasażerem. Przewoźnik nie składa żadnych zapewnień dotyczących ścisłości treści niniejszej informacji.

UWAGA: Niniejsza informacja, odpowiadająca wymaganiom Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 889/2002, jest nieścisła, jeśli chodzi o stwierdzenie, że przewoźnik lotniczy nie może kwestionować roszczeń o odszkodowanie w przypadku szkód, których wartość nie przekracza 128 821 SDR.

W istocie przepis Konwencji Montrealskiej stanowi, że przewoźnik lotniczy odpowiada za szkody poniesione w wyniku śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera, pod warunkiem, że wypadek, który spowodował śmierć lub uszkodzenie ciała miał miejsce na pokładzie samolotu, albo w trakcie przeprowadzania czynności wejścia na pokład lub jego opuszczenia. W przypadku szkód do sumy nie przekraczającej 128 821 SDR poniesionych w wyniku śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera, przewoźnik nie może wyłączyć ani ograniczyć swojej odpowiedzialności z wyjątkiem sytuacji, w której miało miejsce przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody. Również wbrew temu, co sugeruje informacja, odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie w dostarczeniu, zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu ograniczona jest do sumarycznej kwoty 1 288 SDR. Ponadto stwierdzenie, że jeśli nazwa lub oznaczenie przewoźnika lotniczego jest wskazane na bilecie, jest on tym przewoźnikiem, z którym pasażer zawiera umowę o przewóz, nie ma zastosowania we wszystkich przypadkach.

Należy również pamiętać, że w zależności od trasy podróży, odpowiedzialność linii lotniczych zaangażowanych w realizację podróży może podlegać postanowieniom Konwencji Warszawskiej, a w takim przypadku limity odpowiedzialności są na ogół niższe niż limity podane w tym dokumencie. W sprawie dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Finnair. Jeśli podróż obejmuje przewóz innymi liniami niż Finnair, należy zasięgnąć w tych liniach informacji na temat ich ograniczeń zakresu odpowiedzialności.

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za pasażerów i ich bagaż

Niniejsza informacja stanowi podstawę przepisów dotyczących odpowiedzialności, stosowanych przez przewoźników lotniczych Wspólnoty, zgodnie z wymaganiami prawodawstwa Wspólnoty i Konwencji Montrealskiej.

Odszkodowanie w przypadku śmierci lub obrażeń ciała

Odpowiedzialność za obrażenia ciała lub śmierć pasażera nie podlega ograniczeniu co do wysokości kwoty. Przewoźnik lotniczy nie może kwestionować roszczenia o odszkodowanie za szkody do wysokości 128 821 SDR (w przybliżeniu 160 000 EUR). Przy roszczeniach przewyższających tę kwotę przewoźnik lotniczy może się bronić poprzez wykazanie braku zaniedbania lub innej winy po jego stronie.

Zaliczki na poczet odszkodowania

W przypadku śmierci lub obrażeń ciała pasażera przewoźnik lotniczy zobowiązany jest wypłacić zaliczkę na pokrycie pilnych potrzeb w ciągu 15 dni od ustalenia osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania. W przypadku śmierci zaliczka nie może być niższa niż 16 000 SDR (około 20 000 EUR).

Opóźnienia przy przewozie pasażerów

W przypadku opóźnień przy przewozie pasażerów przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za szkodę, o ile nie zastosował wszystkich możliwych środków zaradczych, aby jej uniknąć lub gdy zastosowanie takich środków było niemożliwe. Odpowiedzialność za opóźnienia przy przewozie pasażerów jest ograniczona do 5 346 SDR (około 6 600 EUR).

Opóźnienia przy przewozie bagażu

W przypadku opóźnień przy przewozie bagażu przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za szkodę, o ile nie zastosował wszystkich możliwych środków zaradczych, aby jej uniknąć, lub zastosowanie takich środków było niemożliwe. Odpowiedzialność za opóźnienia przy przewozie bagażu jest ograniczona do 1 288 SDR (około 1 600 EUR).

Zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie bagażu

Przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie bagażu do wysokości 1 288 SDR (ok. 1 600 EUR). W przypadku bagażu rejestrowanego przewoźnik ponosi odpowiedzialność nawet wtedy, gdy nie jest winien uszkodzenia bagażu, chyba że bagaż był wadliwy. W przypadku bagażu nierejestrowanego przewoźnik jest odpowiedzialny tylko wówczas, gdy szkoda wystąpiła z jego winy.

Podwyższenie granicy odpowiedzialności za bagaż

Pasażer może skorzystać z podwyższonego limitu odpowiedzialności poprzez złożenie stosownych deklaracji i uiszczenie dodatkowej opłaty — najpóźniej przy odprawie biletowo-bagażowej.

Reklamacje dotyczące bagażu

W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia bagażu pasażer jest zobowiązany do złożenia pisemnej reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W razie uszkodzenia bagażu rejestrowanego pisemna reklamacja musi być złożona w ciągu 7 dni od daty dostarczenia pasażerowi bagażu, a w przypadku opóźnienia przy przewozie bagażu — w ciągu 21 dni od tej daty.

Odpowiedzialność przewoźnika zawierającego umowę i wykonującego przewóz

Jeżeli przewoźnik wykonujący przewóz nie jest przewoźnikiem, z którym pasażer zawarł umowę o przewóz, pasażer ma prawo skierować reklamację lub zażądać odszkodowania od któregokolwiek z nich. Jeśli nazwa lub oznaczenie przewoźnika lotniczego są podane na bilecie, to jest on tym przewoźnikiem, z którym została zawarta umowa.

Termin na wniesienie pozwu

Pozew w sprawie odszkodowania musi być wniesiony w ciągu dwóch lat od daty przylotu samolotu lub od dnia, w którym samolot powinien był wylądować.

Podstawa informacji

Podstawę powyższych przepisów stanowi Konwencja Montrealska z 28 maja 1999 r., której treść została zatwierdzona do stosowania we Wspólnocie Europejskiej Rozporządzeniem (WE) nr 2027/97 (zmienionym Rozporządzeniem (WE) nr 889/2002) oraz na mocy prawodawstwa krajów członkowskich UE.

Przejście do strony: Granice odpowiedzialności