Zasady programu Finnair Plus | Finnair Polska

Zasady programu Finnair Plus

Dowiedz się więcej o zasadach programu Finnair Plus.

Finnair Plus

1.1
Finnair Oyj (zwana dalej „Finnair”) zastrzega sobie prawo do zmiany i interpretacji wszystkich zasad dotyczących programu Finnair Plus. Wszystkie decyzje podjęte przez Finnair są wiążące w każdym indywidualnym przypadku. Finnair nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia dotyczące produktów i usług oferowanych przez partnerów. Każda firma partnerska ponosi odpowiedzialność za własne produkty i usługi.

1.2
Finnair ma prawo według własnego uznania oferować określone korzyści, takie jak specjalne promocje, tylko określonym członkom. W związku z tym linie Finnair nie są zobowiązane do oferowania takich korzyści wszystkim członkom.

2.1
Członkostwo w programie Finnair Plus jest bezpłatne. Ma ono charakter osobisty i jest dostępne dla wszystkich osób powyżej 2. (drugiego) roku życia. Pasażerowie w wieku od 2 do 17 lat mogą dołączyć do programu Finnair Plus Junior. Osoby poniżej 18. roku życia, które chcą dołączyć do programu i odbierać nagrody, muszą mieć zgodę opiekuna prawnego. W czasie wypełniania deklaracji członkowskiej osoby te muszą podać dane kontaktowe opiekuna prawnego. Opiekun jest odpowiedzialny za nazwę użytkownika uczestnika programu Finnair Plus Junior, jego hasło i korzystanie z Avios. Musi też zapewnić się, że uczestnik ten spełnia warunki uczestnictwa w programie Finnair Plus. Opiekun musi być członkiem programu Finnair Plus. Udział w programie Finnair Plus Junior wygasa po ukończeniu przez uczestnika 18. roku życia. 

2.2
Przystępując do programu lojalnościowego Finnair Plus, należy zaakceptować regulamin. Uczestnikiem może być tylko jedna osoba na numer uczestnika. Udział rejestrowany jest poprzez otwarcie konta Finnair Plus w imieniu osoby, której te dane dotyczą. Firmy, organizacje i stowarzyszenia nie mogą brać udziału w programie. Członkowie programu Finnair Plus zatwierdzają zasady programu Finnair Plus, akceptując regulamin uczestnictwa w programie. Korzystanie z członkostwa Finnair Plus w zakresie zgodnym z jego przeznaczeniem jest uznawane za zaakceptowanie zasad programu Finnair Plus.

2.3
Zarówno członkostwo, jak i osobisty okres monitorowania, rozpoczynają się z chwilą rejestracji danych członka w systemie Finnair Plus. Okres monitorowania ma charakter osobisty i trwa 12 miesięcy. Karta członkowska Finnair Plus wraz z osobistym numerem członkowskim jest widoczna po zalogowaniu do aplikacji Finnair.

2.4
Karty członkowskie Finnair Plus nie są kartami płatniczymi ani kartami kredytowymi.

2.5
Obowiązkiem członków jest regularne aktualizowanie danych osobowych. Ponadto, członkowie powinni śledzić zmiany w zasadach i regulaminie programu.

2.6
Transakcje dokonane na koncie członka programu Finnair Plus można sprawdzić na wyciągu salda i transakcji dla konta, który jest dostępny po zalogowaniu się do konta Finnair Plus za pośrednictwem strony internetowej Finnair lub aplikacji Finnair. Avios i saldo punktów poziomów na liście transakcji pokazują zatwierdzone Avios i punkty poziomów. Linie Finnair zachowują prawo do odebrania Avios, punktów poziomu lub innych korzyści, które zostały dodane do konta w sposób nieprawidłowy.

2.7
Program Finnair Plus obejmuje łącznie pięć poziomów: Finnair Plus Basic, Finnair Plus Silver, Finnair Plus Gold, Finnair Plus Platinum i Finnair Plus Platinum Lumo. Każdy poziom uprawnia członków do różnego rodzaju korzyści. Poziom uczestnika jest określany na podstawie liczby punktów poziomów zebranych w okresie monitorowania. Szczegółowe informacje na temat poziomów i korzyści są dostępne na stronie internetowej Finnair. Linie Finnair są uprawnione do zmiany systemu poziomów Finnair Plus (w tym do ich likwidacji) oraz korzyści zapewnianych na poszczególnych poziomach według własnego uznania. Linie Finnair mają ponadto prawo do zmiany liczby punktów poziomu programu Finnair Plus wymaganych do osiągnięcia poszczególnych poziomów. 

3.1 Postanowienia ogólne
Program Finnair Plus wykorzystuje Avios jako walutę lojalnościową. Avios można wykorzystać do opłacenia lotów, usług dodatkowych oraz produktów i usług oferowanych przez partnerów programu Finnair Plus.  

Punkty poziomów pozwalają członkom programu Finnair Plus awansować na kolejne poziomy członkostwa w programie Finnair Plus.  

W celu automatycznej rejestracji Avios i punktów poziomów, członkowie powinni podać swój numer członkowski podczas dokonywania rezerwacji lub dodać numer członkowski bezpośrednio do rezerwacji lub okazać kartę członkowską podczas korzystania z usług partnerów programu Finnair Plus.

Avios mogą być zbierane dopiero po rozpoczęciu członkostwa. Avios mają charakter osobisty i nie mają pieniężnej wartości wykupu. Avios zdobywają tylko członkowie odbywający loty lub korzystający z usług partnerów programu Finnair Plus, za które przysługują Avios. Osobom płacącym za podróż lub usługę nie przysługują Avios, jeżeli nie korzystają z niej osobiście.  

Zgromadzone Avios można przenosić pomiędzy kontami członków program Finnair Plus. Przeniesienie Avios odbywa się po zalogowaniu się w sklepie internetowym Finnair Shop. Avios nie można przenosić na konto członka programu Finnair Plus Junior. Za przeniesienie Avios naliczana jest opłata serwisowa, chyba że określono inaczej. Avios można gromadzić tylko w ramach jednego programu lojalnościowego i nie można ich przenosić np. z konta Finnair Plus do innego programu lojalnościowego lub i odwrotnie, o ile nie regulują tego osobne zasady. Avios można przenosić przez Internet tylko wtedy, gdy nadawca posiada konto Finnair Plus od ponad 90 dni. Przeniesienia Avios muszą być dokonywane za pośrednictwem centrum obsługi klienta Finnair.  

Avios nie są przyznawane za loty lub usługi, za które członkowie programu uzyskują korzyści z innego systemu premiowego. To samo dotyczy ofert bezpłatnych, kontraktowych, premiowych, barterowych, Finnair Plus Money+Avios oraz biletów w taryfie zniżkowej dla branży turystycznej. Avios nie są przyznawane za bilety lotnicze dzieci poniżej drugiego roku życia bez własnego miejsca. 

3.2 Zdobywanie Avios za loty

3.2.1 Postanowienia ogólne
Avios i punkty poziomów za odbyte loty są rejestrowane na koncie Finnair Plus wyłącznie na podstawie wykorzystanych biletów. Avios i punkty poziomów są rejestrowane według daty podróży podanej na bilecie lotniczym. Avios i punkty poziomów nie są przyznawane za bilety, które utraciły ważność, zostały kompensowane, nie zostały wykorzystane lub zostały anulowane ani za bilety, w których linie lotnicze zostały zmienione na niebiorące udziału w niniejszym programie lojalnościowym. Avios i punkty poziomów przyznawane za zatwierdzone bilety są rejestrowane po odbyciu lotu w przypadku podania przez członków programu numerów członkostwa Finnair Plus podczas rezerwowania biletów lub przechodzenia odprawy. Numery członkostwa są wprowadzanie do systemu rezerwacji. W przypadku podania numeru członkowskiego w czasie dokonywania rezerwacji lub odprawy, Avios i punkty poziomów zostaną zaksięgowane na koncie członka w ciągu 1-4 tygodni od odbycia lotu.  

Avios za loty bezpośrednie i pośrednie loty planowe Finnair (AY) są przyznawane na podstawie miejsca rozpoczęcia i celu podróży podanych na bilecie. W przypadku zmiany samolotu podczas podróży i zmiany numeru lotu Avios są przyznawane na podstawie różnych odcinków lotu. Liczba Avios za inne usługi jest ustalana w oparciu o oddzielne umowy.  

3.2.2 Loty Finnair
Avios i punkty poziomów są przyznawane za wszystkie loty planowe Finnair (AY), za które zapłacono oficjalną, opublikowaną taryfę. Kod przewoźnika Finnair (AY) musi widnieć na bilecie w polu „CARRIER”. Finnair zastrzega sobie prawo do wyznaczenia lotów planowych i taryf oraz typów biletów objętych programem Finnair Plus w dowolnym momencie. 

Loty zarezerwowane przed 9 marca 2024 r.

W przypadku lotów zarezerwowanych przed 9 marca 2024 r. Avios są przyznawane zgodnie z następującymi zasadami. W przypadku lotów planowych Finnair (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 i AY7001–AY7500) oraz usług autobusowych partnerów Finnair (AY9601–AY9602 i AY9605–AY9606) rezerwowanych jako przesiadka dla lotów Finnair, Finnair określa podstawę liczby przyznawanych Avios w zależności od strefy podróży, rodzaju biletu i klasy podróży, zgodnie z informacjami na stronach internetowych Finnair. W przypadku lotów typu codeshare (AY2501-AY7000) Avios są przyznawane zgodnie z rodzajem biletu/klasą podróży oraz odległością przebytą w milach, jak pokazano w tabeli na stronach internetowych Finnair. Punkty za loty czarterowe Finnair (AY2001–AY2500) odlatujące z Finlandii Avios są przyznawane zgodnie z osobną tabelą dostępną na stronach internetowych Finnair.

Avios nie są przyznawane za usługi dodatkowe w związku z lotem zarezerwowanym przed 9 marca 2024 r.  

Loty zarezerwowane 9 marca 2024 r. lub później

W przypadku lotów zarezerwowanych 9 marca 2024 r. lub później Avios są przyznawane zgodnie z następującymi zasadami. W przypadku regularnych lotów Finnair (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 i AY7001-AY7500) oraz partnerskich usług autobusowych Finnair (AY9601–AY9602 i AY9605–AY9606) w przypadku rezerwacji jako połączenie na loty Finnair, Avios są przyznawane z podstawowej taryfy lotu biletu, całkowitą cenę usług dodatkowych i ewentualną dopłatę ustaloną przez linię lotniczą. Dopłatę można znaleźć w zestawieniu cen ścieżki rezerwacji w części Podatki, opłaty i prowizje jako Dodatkowa opłata. Avios nie są przyznawane z podatków, innych opłat, opłat lotniskowych i serwisowych. Avios nie jest przyznawane za usługi dodatkowe zakupione na pokładzie samolotu ani w związku z lotem premiowym. Liczba przyznanych Avios różni się w zależności od poziomu. Informacje o naliczaniu punktów Avios za wydane euro i poziom można znaleźć na stronach internetowych Finnair.  

W przypadku lotów typu codeshare (AY2501-AY7000) Avios są przyznawane zgodnie z rodzajem biletu lub klasą podróży oraz odległością przebytą w milach, jak pokazano w tabeli na stronach internetowych Finnair. W przypadku lotów czarterowych Finnair (AY2001–AY2500) organizowanych przez stronę trzecią (np. Aurinkomatkat, Apollomatkat, Tjäreborg, STS Alppimatkat, Toiviomatkat, Detur, TUI lub Mixx Travel) oraz planowych lotów Finnair (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 i AY7001–AY7500), sprzedawanych przez stronę trzecią (Aurinkomatkat, Apollomatkat, Tjäreborg, STS Alppimatkat, Toiviomatkat, Detur, TUI lub Mixx Travel), Avios przyznaje się zgodnie z oddzielnymi tabelami dostępnymi na stronach internetowych Finnair. Nie przyznaje się Avios za usługi dodatkowe zakupione w związku z lotami czarterowymi Finnair lub planowymi lotami Finnair sprzedawanymi przez stronę trzecią.

W przypadku lotów czarterowych Finnair (AY2001–AY2500) organizowanych przez stronę trzecią (na przykład Aurinkomatkat, Apollomatkat, Tjäreborg, STS Alppimatkat, Toiviomatkat, Detur, TUI lub Mixx Travel), Avios są również przyznawane zgodnie z osobną tabelą dostępną na stronach internetowych Finnair.

W przypadkach, gdy informacje o przychodach nie są dostępne ze względów technicznych, Avios i punkty poziomów są przyznawane w zależności od rodzaju biletu lub klasy podróży oraz odległości przebytej w milach. 

3.2.3 Loty partnerskie
Avios są przyznawane również za loty partnerskich linii lotniczych, pod warunkiem, że kod przewoźnika partnerskich lotniczych widnieje na bilecie jako „MARKETING CARRIER”, a lot odbywa się na pokładzie samolotu linii partnerskich. Avios są przyznawane na podstawie klasy podróży, klasy rezerwacji i odległości przebytej w milach. Punkty poziomów nie są przyznawane od partnerów, chyba że określono inaczej. 

3.3 Zdobywanie punktów poziomów
Poza Avios członkowie programu mogą zdobywać punkty poziomów. Punkty poziomów są przyznawane za planowe loty linii Finnair i innych linii sojuszu oneworld. Umożliwiają one uczestnikom awansowanie na kolejne poziomy członkostwa w programie Finnair Plus. Naliczanie punktów poziomów za loty jest równoznaczne z naliczaniem Avios. 

3.4 Ważność Avios
Avios są ważne przez 18 miesięcy od ostatniej daty aktywności Avios (zdobywanie lub używanie Avios). Każde działanie przedłuża ważność wszystkich Avios o 18 miesięcy. Jeśli w ciągu 18 miesięcy nie zostaną przyznane żadne nowe Avios, niewykorzystane Avios stracą ważność i zostaną automatycznie anulowane. Datę wygaśnięcia można znaleźć na koncie Finnair Plus na stronie internetowej oraz w aplikacji Finnair. Linie Finnair nie mają obowiązku oddzielnie przypominać członkom programu o Avios, które wkrótce utracą ważność. Przenoszenie Avios między kontami nie wpływa na datę wygaśnięcia Avios.

3.5 Anulowane lub opóźnione loty
Avios i punkty poziomów są przyznawane za loty liniami Finnair anulowane lub opóźnione z przyczyn technicznych (w tym przekierowane z powyższych przyczyn) pod warunkiem, że członek programu posiada bilet (kod AY na bilecie) i potwierdzone miejsce na dany lot. W przypadku siły wyższej, takiej jak odwołanie lotu z powodu warunków pogodowych lub z innych przyczyn niezależnych od Finnair, Avios ani punkty poziomów nie zostaną przyznane. Avios lub punkty poziomów nie są również przyznawane, jeśli zmiana trasy nastąpiła z powodu działania siły wyższej lub z innych powodów, które nie są zależne od Finnair. Jeśli lot Finnair jest opóźniony (z powodu siły wyższej lub z innego powodu) i jeśli w związku z tym członek programu spóźni się na lot obsługiwany przez partnera Finnair, Avios i punkty poziomów za lot partnerskimi liniami lotniczymi nie są przyznawane.

Jeśli lot jest obsługiwany przez linie inne niż Finnair, Avios lub punkty poziomów nie są przyznawane za lot odwołany lub opóźniony z przyczyn technicznych (w tym z przyczyn wymienionych powyżej). Avios lub punkty poziomów nie są przyznawane, jeśli lot został opóźniony lub odwołany z powodu działania siły wyższej lub z innych przyczyn pozostających poza kontrolą partnera. Avios lub punkty poziomów nie są również przyznawane, jeśli zmiana trasy nastąpiła z powodu działania siły wyższej lub z innych powodów, które nie są zależne od partnera. Zmiany dokonane w tych lotach, takie jak zmiana trasy lub odwołanie, w żadnym wypadku nie uprawniają członków programu do otrzymania Avios lub punktów poziomów. 

3.6 Zgłaszanie brakujących Avios
Avios mogą być rejestrowane w późniejszym terminie wyłącznie na podstawie dokumentów wymienionych poniżej:

  • W przypadku lotów: kopia biletu lotniczego oraz karty pokładowej. 
  • W przypadku biletów elektronicznych: plan podróży/rachunek. Sam odcinek karty pokładowej jest niewystarczający. 
  • Hotele: kopia faktury.
  • Wynajem samochodu: kopia umowy o wynajem.
  • Inne usługi: kopia faktury lub rachunku.
  • Na koncie nie będą rejestrowane wstecznie transakcje zawarte wcześniej niż przed sześcioma (6) miesiącami. Uwaga: W zależności od współpracującego partnera Avios mogą być przyznawane z opóźnieniem w okresie od jednego (1) do sześciu (6) miesięcy od transakcji. 

Należy pamiętać, że dokumenty nie są zwracane przez Finnair Plus.

Należy pamiętać, że w przypadku niektórych partnerów przyznawanie Avios z opóźnieniem nie jest możliwe.

Firmy uczestniczące w programie Finnair Plus zastrzegają sobie prawo do nieprzyznawania Avios za oferowane usługi lub przyznania tylko części Avios. Niektórzy partnerzy w ogóle nie przyznają Avios. Bardziej szczegółowe informacje na temat tego rodzaju ograniczeń lub wprowadzonych w nich zmian można znaleźć na stronach internetowych Finnair (finnair.com i finnairshop.com).

Członkowie mogą zdobywać Avios i punkty poziomów po uzyskaniu członkostwa. Avios za lot w jedną stronę i w obie strony liniami Finnair lub lot partnerski przesłane wraz z deklaracją członkowską mogą zostać uwzględnione z datą wsteczną, o ile podróż odbyła się maksymalnie sześć miesięcy przed złożeniem deklaracji. W wyniku takich transakcji z mocą wsteczną nie są przyznawane żadne punkty poziomu. 

3.7 Zdobywanie Avios za usługi innych partnerów
Linie Finnair uzgodniły z partnerami, o których mowa na stronach internetowych Finnair Plus (Finnair.com i finnairshop.com), współpracę w ramach programu Finnair Plus. Informacje na temat zdobywania Avios są dostępne na stronie finnairshop.com. Linie Finnair nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w druku w niniejszych zasadach. Prawo do wprowadzania zmian jest zastrzeżone. Członkowie programu Finnair Plus nie mogą żądać korzyści za Avios ani nagród, jeśli umowa o współpracy uległa zmianie w tym zakresie.

Linie Finnair uzgodniły z partnerami, o których mowa na stronach internetowych Finnair Plus (Finnair.com i finnairshop.com), współpracę w ramach programu Finnair Plus. Informacje na temat zdobywania Avios są dostępne na stronie finnairshop.com. Linie Finnair nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w druku w niniejszych zasadach. Prawo do wprowadzania zmian jest zastrzeżone. Członkowie programu Finnair Plus nie mogą żądać korzyści za Avios ani nagród, jeśli umowa o współpracy uległa zmianie w tym zakresie.

W przypadku wynajmu samochodów za każde wynajęcie samochodu zgodnie z warunkami określonymi przez wypożyczalnię przyznawana jest oddzielnie uzgodniona liczba Avios. Aby Avios zostały przyznane, członkowie programu muszą okazać kartę członkowską Finnair Plus podczas wynajmu samochodu. Avios są przyznawane wstecznie, zgodnie z punktem 3.6, tylko w przypadku umów o wynajem samochodu zawartych nie wcześniej niż sześć (6) miesięcy wcześniej.

Za noc lub pobyt w hotelach partnerskich przysługuje ustalona oddzielnie liczba Avios. Aby uzyskać gwarancję zapisania Avios, należy okazać kartę członkowską podczas odprawy. Jeżeli dwóch członków programu dzieli jeden pokój hotelowy, Avios przysługują tylko jednemu z nich. Avios mogą zostać przyznane tylko za jeden pokój hotelowy za noc lub na pobyt. Avios są przyznawane wstecznie tylko w przypadku faktur hotelowych wystawionych na maksymalnie sześć (6) miesięcy wcześniej.

W uzgodniony sposób Finnair Plus i jego partnerzy z branży finansowej przyznają Avios za zakupy dokonane kartą kredytową pod wspólną marką Finnair Plus. Pełny regulamin znajduje się na stronie internetowej firmy wydającej kartę kredytową.

Avios są naliczane za usługi świadczone przez innych partnerów na podstawie osobnych umów. Przyznawanie Avios z opóźnieniem może podlegać pewnym ograniczeniom. 

4.1 Postanowienia ogólne
Równoważna liczba Avios lub korzyści jest odejmowana z konta w momencie rezerwacji premii. Premii nie można zamieniać na gotówkę ani odbierać dwóch lub więcej pokrywających się premii. Utracone, skradzione lub niewykorzystane korzyści lub kupony premiowe nie są uznawane ani refundowane. Finnair Plus ma prawo do wstecznego obciążenia klienta kosztami premii, jeśli członek programu nie ma liczby Avios/korzyści wystarczającej do jej opłacenia. Opłatę za premię określa się na podstawie aktualnej ceny regularnej. Pobrana zostaje również opłata za usługę.

Finnair i jego partnerzy mają prawo określać, w momencie jaki uznają za stosowny, jakie rodzaje premii są przyznawane członkom w danym czasie. Finnair i jego partnerzy mają niniejszym prawo ograniczyć liczbę premii lub powstrzymać się od ich przyznawania w określonym okresie.

Wartość lotów premiowych lub innych ofert Finnair Plus nie może być ustalana poprzez porównanie ich z lotami, noclegami w hotelach lub innymi tego typu usługami w cenach standardowej wysokości. Cena biletu lotniczego zmienia się w zależności od czasu i miejsca zakupu oraz typu danego biletu. To samo dotyczy innych premii. Wartość podróży premiowych ogranicza również fakt, że ich dostępność jest niższa niż biletów w standardowych taryfach i objęta ograniczeniami rezerwacji. Warunki zakupu biletów są określane oddzielnie.

Niektóre premie można odebrać wyłącznie online. 

4.2 Loty premiowe
Loty premiowe Finnair Plus można rezerwować za pośrednictwem strony internetowej finnair.com, w aplikacji Finnair lub za pośrednictwem centrum obsługi klienta Finnair. Nagrodę można wykorzystać wyłącznie za pomocą Avios. Informacje na temat liczby Avios wymaganych do uzyskania określonej nagrody są dostępne na stronie internetowej Finnair.  

Nagroda może zostać przyznana innej osobie, a przy rezerwacji nagrody należy podać jej imię i nazwisko. Członkowie, którzy chcą zezwolić pełnomocnikowi na korzystanie ze swojego konta, muszą złożyć w centrum obsługi klienta Finnair Plus pisemne upoważnienie.

Loty premiowe można rezerwować nie wcześniej niż 360 dni przed planowanym terminem wykorzystania. Bardziej szczegółowe informacje o zasadach dokonywania rezerwacji i zakupów znajdują się na stronie internetowej Finnair Plus.

Członkowie samodzielnie płacą podatki lotniskowe, opłaty pasażerskie, opłaty serwisowe i inne opłaty ustalone przez Finnair lub inne władze. Członkowie są odpowiedzialni za odprowadzenie wszystkich należnych podatków i podobnych opłat (w tym podatek VAT) powiązanych z nagrodą lub korzyścią, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Finnair nie ponosi odpowiedzialności wobec członków za jakiekolwiek podatki lub inne koszty. Podatki nie podlegają refundacji w przypadku odwołania lotu premiowego po uzyskaniu biletu. Finnair nie odpowiada za podatki i inne koszty ponoszone przez członka programu. Członkowie programu są zobowiązani do uzyskania wiz i innych dokumentów urzędowych we własnym zakresie.

Loty premiowe można zrealizować w ramach lotów planowych Finnair lub partnerów programu Finnair Plus. Liczba miejsc w klasie serwisu na loty premiowe jest ograniczona. Lotów premiowych nie można rezerwować w określonych godzinach lub na określonych trasach. Firma Finnair i jej partnerzy mają prawo ograniczyć liczbę przyznawanych lotów premiowych wedle własnego uznania. Informacje na temat takich ograniczeń można znaleźć na stronach internetowych Finnair oraz w centrum obsługi klienta Finnair Plus. Członkowie programu nie są uprawnieni na podstawie posiadanych Avios do zajęcia miejsca w wybranym locie planowym. W przypadku lotu obsługiwanego wspólnie z innymi liniami lotniczymi, premie są przyznawane wyłącznie z puli miejsc linii lotniczych uczestniczących w programie Finnair Plus. Bilety na loty premiowe można odbierać wyłącznie w oddzielnie wyznaczonych kanałach Finnair. Lotów premiowych nie można realizować na loty czarterowe Finnair z wykorzystaniem Avios.

Dostępność miejsca musi być potwierdzona na wszystkich odcinkach lotu premiowego. Premii realizowanych na lotach planowych nie można łączyć z innymi rodzajami taryf lub taryfami obniżonymi ani wykorzystywać do częściowej zapłaty jakiejkolwiek innej opłaty, jednak z wyjątkami, o których mowa w punkcie 4.3.

Loty w obie strony muszą zaczynać i kończyć się w miejscu wylotu. Powrót z innego miejsca docelowego jest możliwy (poszczególne linie lotnicze stosują wyjątki), jednak liczba Avios odejmowanych za premię będzie zawsze bazować na wyższym sektorze. Podróży nie można przerywać w miejscach międzylądowania, lecz należy ją kontynuować do miejsca docelowego najbliższym dostępnym lotem. W przypadku międzykontynentalnych lotów premiowych w obie strony dozwolone jest jednak jedno międzylądowanie. Podróże w obie strony lotami premiowymi nie mogą odbywać się tego samego dnia. Bilety premiowe na loty planowe są ważne przez 12 miesięcy od daty rezerwacji, a lot powrotny zawsze musi odbyć się w tym okresie.

Avios za niewykorzystane loty premiowe (loty Finnair lub partnerów Finnair Plus) są zwracane na konto członka programu pod warunkiem, że podróż została odwołana przed wystawieniem biletu, a centrum obsługi klienta Finnair Plus zostało powiadomione o odwołaniu najpóźniej trzy godziny przed lotem. Jeżeli podróż została odwołana po wystawieniu biletu, ale przed rozpoczęciem podróży (co najmniej trzy godziny wcześniej), Avios są zwracane na konto członka programu w zamian za niewykorzystany bilet. Członek programu uiszcza opłatę za anulowanie w wysokości 50 EUR za bilet lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Reszta należności, tj. podatki i opłaty pasażerskie, są zwracane. W przypadku zmiany w podróży po wystawieniu biletu, członek programu uiszcza opłatę w wysokości 50 EUR za bilet lub równowartość tej kwoty w innej walucie, a także podatki i opłaty pasażerskie powstałe w związku ze zmianą. W przypadku nagród Finnair Classic możliwe jest dokonanie zmian w locie powrotnym, co wiąże się z dodatkowo opłatą w wysokości 50 EUR na pasażera. Zmian należy dokonać na co najmniej trzy godziny przed pierwotną datą lotu powrotnego, przy czym niedozwolone są zmiany trasy lotu. Zmian można dokonywać wyłącznie w przypadku lotów premiowych obsługiwanych przez Finnair. Jeśli członek programu nie anuluje lotu (a zamiast tego nie zgłosi się do odprawy), Avios nie zostaną zwrócone. Bilet na lot premiowy liniami Finnair jest ważny tylko na lot linią, dla której został wystawiony. 

4.3 Zmiana klasy na wyższą i korzyści związane ze zmianą klasy na wyższą za pomocą Avios
Zmiany klasy na wyższą mogą być dokonywane wyłącznie dla planowych lotów Finnair (samolot AY i kod AY na bilecie). Członek musi mieć potwierdzoną rezerwację klasy ekonomicznej lub klasy ekonomicznej premium oraz wystawiony bilet lotniczy. Zmiany klasy na wyższą mogą być przyznawane wyłącznie na bilety wystawione według opublikowanych taryf. Ograniczenia dotyczące pierwotnego biletu w klasie ekonomicznej premium obowiązują niezależnie od podwyższenia klasy. W przypadku zmiany trasy podróży stosuje się zasady dotyczące klasy rezerwacji pierwotnego biletu. Pomimo ograniczonej liczby miejsc Finnair stara się potwierdzić podwyższenie klasy podróży na 37 godzin przed lotem w żądany sposób, chyba że rezerwacje na dany lot to uniemożliwiają. Jeśli podwyższenie klasy nie zostanie potwierdzone do tego czasu, lista oczekujących zostanie anulowana, a Avios/korzyści wynikające ze zmiany klasy na wyższą zostaną zwrócone w ciągu 1–4 dni roboczych. Finnair zastrzega sobie prawo do ustanawiania ograniczeń dotyczących zmiany klasy na wyższą oraz do zmian w tych ograniczeniach według własnego uznania. Informacje na temat ograniczeń są dostępne na stronie internetowej Finnair. Należy pamiętać, że dostępność podwyższenia klasy jest ograniczona, a korzystanie z korzyści związanych ze zmianą klasy na wyższą nie gwarantuje potwierdzonego podwyższenia klasy. 

4.4 Inne nagrody
Kupon na premię musi zostać zamówiony przez internet w sklepie Finnair Shop (www.finnairshop.com). Ważność biletu oraz pozostała ograniczenia związane z nagrodą (premią) są zawarte w dokumencie przesyłanym członkom pocztą e-mail.  

Rezerwacji dokonują sami członkowie programu bezpośrednio u wybranego przez siebie partnera. Dokonując rezerwacji, członkowie programu muszą zaznaczyć, że dotyczy ona premii Finnair Plus. Przy korzystaniu z premii należy okazać oryginalny kupon premiowy.

Partnerzy uczestniczący w programie Finnair Plus zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby premii w poszczególnych regionach lub do naliczania więcej niż jednego kuponu premiowego lub większej liczby Avios usługę oraz do określania innych warunków i ograniczeń dotyczących wykorzystania premii.  

4.5 Anulowanie nagród 
W odniesieniu do premii przyznanej przez partnera Finnair obowiązują warunki anulowania ustalone przez danego partnera lub ogólne warunki wycieczek pakietowych. Warunki te określają płatności, które członek programu anulujący wykorzystanie premii jest zobowiązany ponieść z tytułu anulowania oraz czy określone płatności uregulowane przez członka programu (np. podatki lotniskowe i opłaty pasażerskie) zostaną zwrócone członkowi w związku z anulowaniem. Linie Finnair nie zwracają Avios ani pieniędzy za kupon premiowy (na przykład kupon hotelowy), nawet jeśli kupon nie został wykorzystany. Punkt 4.2 reguluje kwestię lotów premiowych i warunki anulowania odpowiednich linii lotniczych. 

5.1
Finnair zastrzega sobie prawo do zakończenia w dowolnym momencie programu Finnair Plus lub zastąpienia go innym programem po pisemnym powiadomieniu członków programu najpóźniej na sześć (6) miesięcy przed zakończeniem. Avios i punkty poziomów zachowują ważność przez sześć (6) miesięcy od daty powiadomienia, po czym wszystkie Avios i punkty poziomów są anulowane. Finnair nie jest w żaden sposób zobowiązany do rekompensaty za niewykorzystane Avios lub nagrody.

5.2
Finnair zastrzega sobie prawo do zakończenia w dowolnym momencie członkostwa każdego członka programu bez uzasadnionej przyczyny zawinionej przez członka programu w drodze wypowiedzenia członkostwa danej osoby w terminie sześciu (6) miesięcy przed jego zakończeniem. Avios i punkty poziomów członka zachowują ważność przez sześć (6) miesięcy od daty powiadomienia, po czym wszystkie Avios i punkty poziomów są anulowane. Finnair nie jest w żaden sposób zobowiązany do rekompensaty za niewykorzystane Avios lub nagrody.

5.3
Finnair zastrzega sobie prawo do zakończenia członkostwa wybranego członka programu z uzasadnionej przyczyny zawinionej przez członka programu. Co więcej, w takim wypadku Finnair ma prawo do anulowania Avios i punktów poziomów danego członka programu bez wcześniejszego powiadomienia. Wspomniane uzasadnione przyczyny zawinione przez członka programu obejmują między innymi naruszenie niniejszych zasad lub sfałszowanie, zmianę, sprzedaż lub przekazanie innej osobie bez upoważnienia dokumentów uprawniających członka programu do korzystania z nagród, takich jak bilety lotnicze, kupony lub inne korzyści.

5.4
Członkowie są uprawnieni do zakończenia członkostwa w dowolnej chwili poprzez pisemne powiadomienie o tym fakcie centrum obsługi klienta Finnair Plus. Po odebraniu powiadomienia Finnair anuluje Avios i punkty poziomów zebrane przez członka programu. Członkostwo wygasa wraz ze śmiercią członka programu.

5.5
Finnair zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnej chwili i według własnego uznania zmian w programie Finnair Plus, zasadach programu Finnair Plus i premiach przyznawanych członkom programu (w tym zmiany partnerów, zdobywania Avios i punktów poziomu, naliczonych Avios i punktów poziomów, liczby Avios wymaganych do uzyskania premii, przyznawania lotów premiowych i stosownych ograniczeń, procedury wykorzystywania nagród oraz ważności Avios i punktów poziomów). Wymienione zmiany wchodzą w życie natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia, jeżeli Finnair nie stwierdzi inaczej. Finnair powiadamia członków programu o zmianach za pośrednictwem stron internetowych Finnair Plus. Finnair dokłada wszelkich starań do informowania swoich klientów na bieżąco o usługach w programie Finnair Plus. Członkowie programu mogą sprawdzić najnowsze informacje na stronach internetowych Finnair. Członkowie programu wyrażają zgodę na wszelkie zmiany poprzez dalsze korzystanie z członkostwa Finnair Plus. Jeżeli członek programu nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany, jest on uprawniony do zakończenia członkostwa zgodnie z postanowieniami punktu 5.4. Finnair nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z wprowadzenia zmian (w tym straty Avios i punktów poziomu, straty korzyści lub obniżenie atrakcyjności korzyści) i nie jest zobowiązany do jakiekolwiek rekompensaty za wymienione straty.

5.6
Linie Finnair mogą zakończyć członkostwo klienta w programie Finnair Plus poprzez usunięcie jego danych osobowych i numeru członkowskiego z rejestru Finnair Plus, jeśli na koncie członka przez ostatnie dziesięć (10) lat nie zarejestrowano żadnych transakcji, w związku z czym nie ma na nim żadnych Avios Finnair Plus. Klienci mogą ponownie przystąpić do programu Finnair Plus.

6.1
Finnair nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty związane z członkostwem w programie Finnair Plus lub poniesione przez członka programu, o ile nie zostały one spowodowane przez Finnair umyślnie lub poprzez rażące zaniedbanie.

6.2
Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie niejasności wynikające z funkcjonowania programu w duchu dobrej woli pomiędzy Finnair a członkami programu Finnair Plus. W odniesieniu do programu Finnair Plus zostanie zastosowane fińskie prawo, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd niższej instancji w Finlandii.

6.3
W programie Finnair Plus uczestniczy wielu partnerów Finnair. Oprócz informacji dotyczących programu Finnair Plus rozpowszechnianych za pośrednictwem biuletynów Finnair Plus i wiadomości e-mail dla członków, członkom mogą być także dostarczane materiały marketingowe firmy Finnair i jej partnerów. Finnair może przekazywać dane osobowe członków swoim partnerom w celu prowadzenia przez nich marketingu bezpośredniego. W ten sposób partnerzy programu Finnair Plus mogą również wykorzystywać informacje z rejestru klientów programu Finnair Plus do własnych celów marketingu bezpośredniego. Partnerzy nie przekazują informacji o klientach stronom trzecim. Członkowie mogą wybrać swoje preferencje dotyczące marketingu bezpośredniego, logując się na swoje konto członkowskie w witrynie internetowej Finnair. Jeśli członek programu nie chce otrzymywać żadnych marketingowych wiadomości e-mail od linii Finnair, linie Finnair mogą wysyłać biuletyny i informacje o członkostwie w programie Finnair Plus i programie Finnair Plus (na przykład przypomnienie o wygaśnięciu Avios, zmianach w programie i wyciąg z konta). Wynika to z naszej umowy z użytkownikiem, którą użytkownik zaakceptował jako członek programu Finnair Plus. Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności Finnair.

6.4
Korzystanie z Avios zebranych za podróże służbowe opłacane przez pracodawcę podlega instrukcjom wydanym przez pracodawcę oraz obowiązującym przepisom prawa, w tym przepisom podatkowym, których należy przestrzegać podczas korzystania z korzyści. W niektórych krajach mogą obowiązywać szczególne przepisy mające zastosowanie do pracowników państwowych i sektora publicznego, dlatego zaleca się członkom, aby upewnili się, że znają i rozumieją te zasady, jeśli ich dotyczą. Niektóre świadczenia mogą powodować skutki podatkowe, na przykład opodatkowanie świadczeń dodatkowych. Zaleca się członkom skonsultowanie się z księgowym lub doradcą podatkowym, aby upewnić się, że rozumieją możliwe skutki podatkowe. Więcej informacji dotyczących fińskich klientów można również znaleźć na stronie internetowej fińskiej administracji podatkowej pod adresem www.vero.fi.

6.5
Linie Finnair nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w druku w niniejszych zasadach. Prawo do wprowadzania zmian jest zastrzeżone.

Przejście do strony: Zasady programu Finnair Plus