Zasady programu Finnair Plus | Finnair Polska

Zasady programu Finnair Plus

Zasady programu Finnair Plus

Dowiedz się więcej o zasadach programu Finnair Plus.

Finnair Plus

1. Postanowienia ogólne

1.1
Finnair Oyj (dalej „Finnair”) zastrzega sobie prawo do modyfikowania i interpretowania wszelkich zasad programu Finnair Plus. Wszystkie decyzje podjęte przez Finnair są wiążące w każdym indywidualnym przypadku. Finnair nie ponosi odpowiedzialności w przypadku roszczeń dotyczących produktów i usług firm partnerskich. Zamiast tego każda firma odpowiada za własne produkty i usługi.

1.2
Finnair zastrzega sobie prawo do przyznawania według własnego uznania korzyści w postaci ofert specjalnych tylko wybranym członkom. Finnair nie ma zatem obowiązku udostępnienia ich wszystkim członkom. Zamiast tego, niektóre przywileje mogą być przydzielane wyłącznie posiadaczom kart konkretnych poziomów programu Finnair Plus lub posiadaczom kart Finnair zamieszkałym w wybranym obszarze geograficznym.

2. Członkostwo i karty członkowskie

2.1
Członkostwo w programie Finnair Plus jest bezpłatne. Ma charakter osobisty i jest dostępne dla wszystkich osób w wieku od lat dwóch (2). Osoby w wieku od 2 do 17 lat dołączają do programu Finnair Plus Junior. Osoby poniżej 18. roku życia, które chcą dołączyć do programu i odbierać nagrody, muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. W czasie wypełniania deklaracji członkowskiej osoby te muszą podać dane kontaktowe rodziców. Opiekun jest odpowiedzialny za nazwę użytkownika członka programu Finnair Plus Junior, jego hasło i korzystanie z punktów. Musi też upewnić się, że członek ten spełnia warunki uczestnictwa w programie Finnair Plus. Opiekunem może być tylko członek programu Finnair Plus. Członkostwo w programie Finnair Plus Junior upływa po ukończeniu 18. roku życia. Karta członkowska Finnair Plus będzie widoczna w aplikacji Finnair po zalogowaniu.

2.2
Aby dołączyć do programu premiowego, należy wypełnić i podpisać formularz członkostwa w programie Finnair Plus lub zatwierdzić regulamin podczas dołączania przez Internet. Jeden numer członkowski może odpowiadać tylko jednej osobie. Rejestracja członkostwa odbywa się poprzez otwarcie konta punktowego programu Finnair Plus na imię i nazwisko danej osoby oraz podany przez nią adres. Firmy, organizacje i stowarzyszenia nie mogą uzyskać członkostwa. Członkowie programu Finnair Plus zatwierdzają regulamin programu Finnair Plus, podpisując formularz członkostwa lub akceptując regulamin przez Internet. Fakt używania karty Finnair Plus uznaje się za dowód akceptacji regulaminu programu Finnair Plus.

2.3
Zarówno członkostwo, jak i osobisty okres monitorowania, rozpoczynają się z chwilą rejestracji danych członka w systemie Finnair Plus. Okres monitorowania ma charakter osobisty i trwa 12 miesięcy. Karta członkowska Finnair Plus wraz z osobistym numerem członkowskim jest widoczna dla nowych członków po zalogowaniu do aplikacji Finnair.

2.4
Karty programu Finnair Plus nie są kartami płatniczymi ani kartami kredytowymi.

2.5
Obowiązkiem członków programu jest regularne aktualizowanie danych kontaktowych. Członkowie powinni ponadto śledzić zmiany w zasadach i regulaminie.

2.6
Transakcje dokonane na koncie członka programu Finnair Plus można sprawdzić na wyciągu punktowym z konta, który jest dostępny po zalogowaniu się do systemu za pośrednictwem naszej strony internetowej. Saldo punktów na wyciągu punktowym odnosi się do uznanych punktów. Linie Finnair zachowują prawo do odebrania punktów, które zostały dodane do konta w sposób nieprawidłowy.

2.7
Karty Finnair Plus różnią się między sobą w zależności od poziomów. Upoważniają one ich posiadaczy do korzystania z wielu przywilejów. Na poziom członkostwa wpływa liczba punktów poziomów i lotów (co najmniej cztery z nich muszą być obsługiwane przez linie Finnair) zebranych podczas okresu monitorowania. Informacje dotyczące poziomów i korzyści z nimi związanych są dostępne w Internecie. Udzieli ich także nasza obsługa klienta Finnair Plus. Firma Finnair może według własnego uznania dokonywać zmian w systemie poziomów Finnair Plus (w tym całkowicie z niego zrezygnować) oraz zmieniać korzyści związane z określonymi kartami poziomów. Firma Finnair może także zmienić progi punktowe związane z przejściem na dany poziom członkostwa. Punktów nie można przekazywać na konto Junior. W przypadku wszystkich przelewów punktowych obowiązuje opłata za usługę. Punkty można przekazać online tylko wtedy, gdy osoba je przekazująca posiada konto Finnair Plus przez co najmniej 90 dni. Wcześniejszych przelewów punktów należy dokonywać za pośrednictwem działu obsługi klienta Finnair. Punkty można zbierać w tym samym czasie tylko w jednym programie premiowym i nie można ich przelewać z konta Finnair Plus na konto w innym programie premiowym ani odwrotnie, chyba że określono inaczej.

3. Zdobywanie punktów

3.1 Ogólne
Aby zarejestrować punkty, członkowie programu muszą podawać numer członkowski podczas dokonywania rezerwacji i okazywać kartę członkowską podczas odprawy lub korzystania z usług partnerów programu Finnair Plus.

3.2
Podstawową jednostką rozliczeniową w ramach programu Finnair Plus jest punkt. W przypadku lotów planowych (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 and AY7001-AY7500) linie Finnair określają bazową liczbę gwarantowanych punktów premiowych jako 1) region celu podróży i typ biletu, 2) odległość pomiędzy punktem początkowym a celem podróży w kilometrach oraz klasę rezerwacji, lub 3) minimalną liczbę punktów (na którą ma wpływa klasa rezerwacji) określoną w programie. Punkty za loty czarterowe Finnair (AY2001–AY2500) odlatujące z Finlandii są przyznawane zgodnie z osobną tabelą. Punkty za loty bezpośrednie i pośrednie loty planowe są przyznawane na podstawie miejsca rozpoczęcia i celu podróży określonych na bilecie. W przypadku zmiany samolotu podczas podróży i zmiany numeru lotu punkty są przyznawane na podstawie różnych odcinków lotu. Liczba punktów za inne usługi jest ustalana w oparciu o oddzielne umowy. Punkty Finnair Plus są dodawane do konta w ciągu około 1–4 tygodni.
Oprócz punktów premiowych członkowie programu mogą także zdobywać punkty poziomów i kwalifikujące loty. Punkty poziomów są przyznawane za planowe loty linii Finnair i innych linii sojuszu oneworld. Umożliwiają one uczestnikom zdobywanie kolejnych poziomów członkostwa w programie Finnair Plus. Lotami kwalifikującymi są tylko loty, za które przyznawane są punkty poziomów. Jeśli do końca okresu monitorowania zostanie mniej niż 7 dni, poziom zostanie zmieniony na początku nowego okresu monitorowania.

3.3
Punkty programu Finnair Plus mogą być zbierane dopiero po rozpoczęciu członkostwa. Przyznane punkty mają charakter osobisty i nie mają pieniężnej wartości wykupu. Otrzymują je tylko członkowie odbywający loty lub korzystający z usług partnerów programu Finnair Plus, za które przysługują punkty. Osobom płacącym za podróż lub usługę nie przysługują punkty, jeżeli nie korzystają z niej osobiście. Zgromadzone punkty można dystrybuować pomiędzy kontami członków program Finnair Plus. Przekazywanie punktów odbywa się poprzez zalogowanie w usłudze internetowej Finnair Plus lub w centrum obsługi Finnair Plus. Punktów nie można przenosić na konto członka programu Finnair Plus Junior. Do każdego przekazania punktów zostanie doliczona opłata za usługę. Punkty można gromadzić tylko w ramach jednego programu i nie można ich przenosić np. z konta członka programu Finnair Plus do konta członka innego programu (i odwrotnie), o ile nie regulują tego osobne zasady.

3.4
Punkty są ważne przez 18 miesięcy od daty ostatniej aktywności (zdobycia lub wykorzystania punktów). Każde działanie przedłuży ważność wszystkich punktów premiowych o 18 miesięcy. Jeśli w ciągu 18 miesięcy nie zostaną przyznane żadne nowe punkty, niewykorzystane punkty premiowe stracą ważność i zostaną automatycznie anulowane. Datę wygaśnięcia można znaleźć na koncie Finnair Plus w Internecie. Linie Finnair nie mają obowiązku oddzielnie przypominać członkom programu o punktach, które wkrótce utracą ważność. Przelewanie punktów między kontami nie wpływa na datę wygaśnięcia punktów.

3.5
Punkty nie są przyznawane za loty lub usługi, za które członkowie programu uzyskują korzyści z innego systemu premiowego. To samo dotyczy ofert bezpłatnych, kontraktowych, premiowych, barterowych, Finnair Plus Money+Points oraz biletów w taryfie zniżkowej dla branży turystycznej. Ponadto loty te nie będą brane pod uwagę do następnego poziomu Finnair Plus. Punkty nie są przyznawane za bilety lotnicze dzieci poniżej drugiego roku życia bez własnego miejsca.

3.6
Punkty mogą być rejestrowane w późniejszym terminie wyłącznie na podstawie dokumentów wymienionych poniżej:

  • W przypadku lotów: kopia biletu lotniczego oraz karty pokładowej.
  • W przypadku biletów elektronicznych: plan podróży/rachunek. Sam odcinek karty pokładowej jest niewystarczający.
  • Hotele: kopia faktury.
  • Wynajem samochodu: kopia umowy o wynajem.
  • Inne usługi: kopia faktury lub rachunku.
  • Na koncie nie będą rejestrowane wstecznie transakcje zawarte wcześniej niż przed sześcioma (6) miesiącami. Należy jednak pamiętać, że w zależności od partnera punkty mogą być przyznawane z opóźnieniem w okresie od jednego (1) do sześciu (6) miesięcy od transakcji.

Należy pamiętać, że dokumenty nie są przez nas zwracane.

Należy pamiętać, że w przypadku niektórych partnerów przyznawanie punktów z opóźnieniem nie jest możliwe.

3.7
Firmy uczestniczące w programie Finnair Plus zastrzegają sobie prawo do nieprzyznawania punktów za oferowane usługi lub przyznania tylko części punktów. Niektórzy partnerzy w ogóle nie przyznają punktów. Bardziej szczegółowe informacje na temat tego rodzaju ograniczeń lub wprowadzonych w nich zmian można znaleźć na stronach internetowych Finnair oraz w centrum obsługi Finnair Plus.

3.8 Zbieranie punktów za loty
Członkowie programu mogą zbierać punkty programu Finnair Plus od chwili rozpoczęcia członkostwa. Punkty za jedną podróż w dwie strony liniami Finnair (przewoźnik musi być oznaczony na bilecie kodem AY) przesłane wraz z deklaracją członkowską mogą zostać uwzględnione z datą wsteczną, o ile podróż odbyła się maksymalnie sześć miesięcy przed złożeniem deklaracji. Tego typu punkty nie są wliczane do puli związanej z awansem na kolejne poziomy członkostwa w programie Finnair Plus.

3.9
Punkty są przyznawane za wszystkie loty planowe Finnair (AY), za któr‏e zapłacono oficjalną, opublikowaną taryfę. Kod przewoźnika Finnair (AY) musi widnieć na bilecie w polu „CARRIER”. Punkty są przyznawane za loty czarterowe Finnair z Finlandii według oddzielnej tabeli. Finnair zastrzega sobie prawo do wyznaczenia lotów planowych i taryf oraz typów biletów objętych programem Finnair Plus w dowolnym momencie.

3.10
Punkty są przyznawane również za loty partnerskich linii lotniczych, pod warunkiem, że kod przewoźnika partnerskich lotniczych widnieje na bilecie jako CARRIER i lot odbywa się na pokładzie samolotu linii partnerskich. Jeżeli nie stwierdzono inaczej, punkty uzyskane od partnerów nie mają zastosowania do poszczególnych poziomów programu Finnair Plus.

3.11
W przypadku lotów planowych punkty będą gromadzone według regionów lub określonych odrębnie mnożników – w zależności od klasy podróży. Punkty są przyznawane w zależności od klasy rezerwacji i taryfy lub typu biletu, który został opłacony przez pasażera. Zmiany klasy rezerwacji/podróży wprowadzone przez przewoźnika nie zwiększają ani nie zmniejszają liczby przyznanych punktów. Linie Finnair zachowują prawo do przyznawania punktów zgodnie z określonymi mnożnikami w zależności od klasy rezerwacji i taryfy lub typu biletu. Więcej informacji można znaleźć w tabelach punktowych na naszych stronach internetowych.

3.12
Punkty są przyznawane za loty liniami Finnair anulowane lub opóźnione z przyczyn technicznych (w tym przekierowane z powyższych przyczyn) pod warunkiem, że członek programu posiada bilet (kod AY na bilecie) i potwierdzone miejsce na dany lot. W przypadku siły wyższej, takiej jak odwołanie lotu z powodu warunków pogodowych lub z innych przyczyn niezależnych od Finnair, punkty nie zostaną przyznane. Punkty nie są również przyznawane, jeśli zmiana trasy nastąpiła z powodu działania siły wyższej lub z innych powodów, które nie są zależne od Finnair. Jeśli lot Finnair jest opóźniony (z powodu siły wyższej lub z innego powodu) i jeśli w związku z tym członek programu spóźni się na lot obsługiwany przez partnera Finnair, punkty za lot partnerskimi liniami lotniczymi nie są przyznawane.

3.13
Jeśli lot jest obsługiwany przez linie inne niż Finnair, punkty nie są przyznawane za lot odwołany lub opóźniony z przyczyn technicznych (w tym z przyczyn wymienionych powyżej). Punkty nie są przyznawane, jeśli lot został opóźniony lub odwołany z powodu działania siły wyższej lub z innych przyczyn pozostających poza kontrolą partnera. Punkty nie są również przyznawane, jeśli zmiana trasy nastąpiła z powodu działania siły wyższej lub z innych powodów, które nie są zależne od partnera. Zmiany dokonane w tych lotach, takie jak zmiana trasy lub odwołanie, w żadnym wypadku nie uprawniają członków programu do otrzymania punktów Finnair Plus.

3.14
Punkty za odbyte loty są rejestrowane na koncie Finnair Plus wyłącznie na podstawie wykorzystanych biletów. Punkty nie są przyznawane za bilety, które utraciły ważność, zostały kompensowane, nie zostały wykorzystane lub zostały anulowane ani za bilety, w których linie lotnicze zostały zmienione na niebiorące udziału w niniejszym programie premiowym. Punkty przyznawane za zatwierdzone bilety są rejestrowane po odbyciu lotu w przypadku podania przez członków programu numerów członkostwa Finnair Plus podczas rezerwowania biletów lub przechodzenia odprawy. Numery członkostwa są wprowadzanie do systemu rezerwacji. W przypadku podania numeru członkowskiego w czasie dokonywania rezerwacji lub odprawy, punkty zostaną zaksięgowane na koncie członka w ciągu 1-4 tygodni od odbycia lotu. W przypadku lotów czarterowych Finnair należy okazywać karty członkowskie Finnair Plus podczas odprawy w Finlandii.

3.15 Zbieranie punktów za usługi innych partnerów
Linie lotnicze Finnair uzgodniły z partnerami, o których mowa na stronach internetowych Finnair Plus, kwestie dotyczące współpracy w ramach programu Finnair Plus. Informacje dotyczące zbierania punktów można znaleźć na stronie internetowej lub uzyskać w centrum obsługi Finnair Plus. Linie Finnair nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w druku w niniejszych zasadach. Prawo do wprowadzania zmian jest zastrzeżone. Członkowie programu Finnair Plus nie mogą żądać korzyści za punkty ani nagród, jeśli umowa o współpracy uległa zmianie w tym zakresie.

3.16
W przypadku wynajmu samochodów za każde wynajęcie samochodu zgodnie z warunkami określonymi przez wypożyczalnię przyznawana jest oddzielnie uzgodniona liczba punktów. Aby punkty zostały przyznane, członkowie programu muszą okazać kartę Finnair Plus podczas wynajmu samochodu. Punkty są przyznawane wstecznie, zgodnie z punktem 3.6, tylko w przypadku umów o wynajem samochodu zawartych nie wcześniej niż sześć (6) miesięcy wcześniej.

3.17
Za noc lub pobyt w hotelach partnerskich przysługuje ustalona oddzielnie liczba punktów. Aby uzyskać gwarancję zapisania punktów, należy okazać kartę członkowską podczas rezerwacji. Jeżeli dwóch członków programu dzieli jeden pokój hotelowy, punkty przysługują tylko jednemu z nich. Punkty mogą zostać przyznane tylko za jeden pokój hotelowy za noc lub na pobyt. Punkty są przyznawane wstecznie tylko w przypadku faktur hotelowych wystawionych na maksymalnie sześć (6) miesięcy wcześniej.

3.18
Punkty za zakupy podczas lotów obsługiwanych przez Finnair (z wyjątkiem przekąsek i artykułów z baru) są przyznawane po okazaniu karty członkowskiej na podstawie odrębnych warunków określonych przez Finnair. Punkty za zamówienia z przedpłatą są przyznawane po wprowadzeniu numeru członkostwa Finnair Plus w formularzu zamówienia. Punkty nie są przyznawane wstecz.

3.19
W uzgodniony sposób linie Finnair oraz powiązani z nimi partnerzy finansowi przyznają punkty programu Finnair Plus za zakupy dokonane kartami Finnair Plus MasterCard oraz Finnair Plus Visa. Punkty programu Finnair Plus za transakcje produktowo-usługowe realizowane tymi kartami są gromadzone na koncie właściciela karty. Punkty nie są przyznawane za wypłaty gotówki, opłacanie faktur ani transfery pomiędzy kontami. Zgromadzone punkty nie są wliczane do salda punktów poziomu.

3.20
Punkty programu Finnair Plus są naliczane za usługi świadczone przez innych partnerów na podstawie osobnych umów. Przyznawanie punktów z opóźnieniem może podlegać pewnym ograniczeniom.

4. Odbieranie i wykorzystywanie nagród

4.1 Postanowienia ogólne
Wszystkie loty premiowe w ramach programu Finnair Plus są zamawiane za pośrednictwem Centrum obsługi Finnair Plus lub kanału przez nie udostępnionego. Nagrodę można wykorzystać wyłącznie w drodze wymiany punktów programu Finnair Plus lub punktów i pieniędzy. Informacje dotyczące liczby punktów wymaganych do skorzystania z danej premii są dostępne za pośrednictwem Internetu lub w Centrum obsługi Finnair Plus. Niektóre nagrody można wykorzystać wyłącznie przez Internet. Odpowiednia liczba punktów jest odejmowana z konta w chwili rezerwacji nagrody. Nagrody nie mogą zostać zamienione na pieniądze, nie ma możliwości skorzystania z dwóch pokrywających się nagród. Zgubione, skradzione lub niewykorzystane bilety i kupony premiowe nie są uznawane ani odzyskiwane. Centrum obsługi Finnair Plus ma prawo do wstecznego obciążenia klienta kosztami nagrody, jeśli członek programu nie ma wystarczającej ilości punktów do jej opłacenia. Opłata za nagrodę określana jest na podstawie aktualnej ceny regularnej. Pobrana zostaje również opłata za usługę.

4.2
Nagroda może zostać przekazana innej osobie. Jej imię i nazwisko musi zostać podane podczas rezerwowania nagrody. Członkowie programu chcący pozwolić bliskiej osobie na korzystanie ze swojego konta muszą przekazać Centrum obsługi klienta Finnair Plus pisemne upoważnienie.

4.3
Finnair i firmy partnerskie zastrzegają sobie prawo do decydowania w dowolnej chwili i według własnego uznania jakiego rodzaju nagrody będą przyznawane członkom programu. Niniejszym Finnair i firmy partnerskie mają prawo ograniczyć liczbę nagród lub wycofać się z przyznawania premii w wybranym okresie.

4.4
Rezerwacji nagród należy dokonywać nie później niż na 7 dni i nie wcześniej niż na 360 dni przed datą planowanego ich wykorzystania. W przypadku biletów dostarczanych członkom programu pocztą, minimalny czas przesyłki wynosi 7 dni w Finlandii i 10–30 dni za granicą. Finnair zastrzega sobie prawo do odmowy przyjmowania zamówień składanych później niż na siedem (7) dni przed datą wykorzystania. Bardziej szczegółowych informacji dotyczących zasad rezerwowania i wymiany udziela Centrum obsługi Finnair Plus.

4.5
Członkowie programu samodzielnie płacą podatki lotniskowe oraz uiszczają opłaty pasażerskie, opłaty manipulacyjne i inne opłaty ustanowione przez Finnair lub władze. Członkowie programu są zobowiązani do zapłaty wszelkich podatków i podobnych należności (takich jak VAT) powiązanych z nagrodą lub korzyścią w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Finnair nie ponosi przed członkami programu odpowiedzialności za podatki i inne koszty. Podatki nie podlegają refundacji w przypadku odwołania lotu premiowego po uzyskaniu biletu. Finnair nie odpowiada za podatki i inne koszty ponoszone przez członka programu. Członkowie programu są zobowiązani do uzyskania we własnym zakresie wiz i innych dokumentów urzędowych.

4.6
Wartość lotów premiowych lub innych ofert w programie Finnair Plus nie może zostać ustalona poprzez porównanie z lotami, noclegami w hotelu lub innymi usługami, za które naliczane są ceny w standardowej wysokości. Cena biletu lotniczego zmienia się w zależności od czasu i miejsca zakupu oraz typu danego biletu. To samo dotyczy innych premii. Wartość podróży premiowych ogranicza również fakt, że ich dostępność jest niższa niż biletów w standardowych taryfach i objęta ograniczeniami rezerwacji. Warunki zakupu biletów są określane oddzielnie.

4.7 Anulowanie nagród
W odniesieniu do nagrody przyznanej przez partnera Finnair obowiązują warunki anulowania ustalone przez danego partnera lub ogólne warunki wycieczek pakietowych. Warunki te przewidują płatności, które członek programu anulujący wykorzystanie premii jest zobowiązany ponieść z tytułu anulowania oraz czy określone płatności uregulowane przez członka programu (np. podatki lotniskowe i opłaty pasażerskie) zostaną zwrócone w przypadku rezygnacji. W przypadku zrezygnowania przez członka programu z premii przed jej wykorzystaniem Finnair zwraca punkty odjęte za niewykorzystaną premię po przedstawieniu kuponu lub podobnego dokumentu. W przypadku przedstawienia kuponu (np. kuponu hotelowego) ze stałym okresem ważności, Finnair nie zwraca jednak punktów nawet w przypadku jego niewykorzystania. Kwestię lotów premiowych reguluje punkt 4.11 i warunki rezygnacji odpowiednich linii lotniczych.

4.8 Loty premiowe
Loty premiowe można zrealizować jako loty planowe Finnair lub partnerów programu Finnair Plus. Liczba miejsc w klasie serwisu, które mogą zostać zajęte w ramach lotów premiowych, jest ograniczona. Loty premiowe nie mogą być rezerwowane w niektórych okresach oraz na niektórych trasach. Finnair i firmy partnerskie zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby przyznanych lotów premiowych według własnego uznania. Informacje dotyczące tego typu ograniczeń są dostępne w Internecie oraz w Centrum obsługi Finnair Plus. Członkowie programu nie są zatem uprawnieni ze względu na posiadanie punktów do zajęcia miejsca w wybranym locie planowym. W przypadku lotu obsługiwanego we współpracy z innymi liniami lotniczymi premie są przyznawane wyłącznie z puli miejsc linii lotniczych biorących udział w programie Finnair Plus. Bilety na loty premiowe mogą zostać uzyskane wyłącznie w osobno wyznaczonych biurach Finnair. Loty premiowe nie mogą być stosowane do lotów czarterowych z wykorzystaniem punktów Finnair Plus.

4.9
Dostępność miejsca musi być potwierdzona dla wszystkich odcinków lotu premiowego. Premie zastosowane do lotów planowych nie mogą być łączone z innymi typami stawek lub stawkami obniżonymi ani używane w formie częściowej płatności za jakiekolwiek inne opłaty, aczkolwiek stosuje się wyjątki przewidziane w punkcie 4.12.

4.10
Wszystkie loty premiowe są podróżami w obie strony i muszą kończyć się w miejscu rozpoczęcia podróży (nie dotyczy lotów premiowych w jedną stronę). Możliwy jest powrót z innego celu podróży (wyjątki są określane przez poszczególne linie lotnicze), aczkolwiek liczba punktów odejmowanych za premię zawsze będzie odpowiadać wyższemu sektorowi. Podróże nie mogą mieć przerw w postaci międzylądowań i muszą być kontynuowane następnym dostępnym lotem. Jedno międzylądowanie jest jednak dozwolone w przypadku lotów międzykontynentalnych. Podróż lotem premiowym w obie strony nie może odbyć się w ciągu jednego dnia. Bilety premiowe na loty planowe zachowują ważność przez 12 miesięcy od daty rezerwacji, a lot powrotny zawsze musi odbyć się w ramach tego okresu.

4.11
Punkty za niewykorzystane loty premiowe (loty Finnair lub partnerów Finnair Plus) są zwracane na konto członka programu pod warunkiem, że podróż została odwołana przed zrealizowaniem biletu, a Centrum obsługi Finnair Plus zostało powiadomione o odwołaniu najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym podróż. Jeżeli podróż została odwołana po opłaceniu biletu, ale przed rozpoczęciem podróży, punkty są zwracane na konto członka programu w zamian za niewykorzystany bilet. Członek programu uiszcza opłatę za odwołanie w wysokości 50 euro za bilet lub odpowiednią kwotę w innej walucie. Reszta należności, tj. podatki i opłaty pasażerskie, są zwracane. W przypadku dokonania zmiany w podróży po wydaniu biletu, członek programu jest obciążany opłatą w wysokości 50 euro lub kwotą o tej samej wartości w innej walucie oraz podatkami i opłatami pasażerskimi naliczonymi tytułem zmiany. W przypadku nagród Classic możliwe jest dokonanie zmian w locie powrotnym, co wiąże się z dodatkowo opłatą w wysokości 50 euro na pasażera. Zmian należy dokonać na co najmniej jeden dzień przed pierwotną datą powrotu, przy czym niedozwolone są zmiany trasy lotu. Zmian można dokonywać wyłącznie w przypadku lotów premiowych obsługiwanych przez Finnair. Jeśli członek programu nie anuluje lotu (a zamiast tego nie zgłosi się do odprawy), punkty nie zostaną zwrócone. Bilet na lot premiowy liniami Finnair jest ważny tylko na lot linią, dla której został wystawiony.

4.12 Premie podnoszące klasę podróży podczas lotów Finnair
Możliwość podniesienia klasy dotyczy wyłącznie lotów planowych Finnair (samolot AY i kod AY na bilecie). Członek programu musi posiadać potwierdzoną rezerwację w klasie ekonomicznej i wykorzystany bilet lotniczy, do którego Centrum obsługi Finnair Plus może dołączyć premię. Premie podnoszące klasę mogą być dołączone wyłącznie do biletów wydanych z zastosowaniem opublikowanych stawek. Ograniczenia pierwotnego biletu klasy ekonomicznej obowiązują niezależnie od podniesienia klasy. W przypadku przerejestrowania obowiązują zasady klasy rezerwacji pierwotnego biletu, a podróż odbywa się w klasie ekonomicznej. Pomimo ograniczonej liczby miejsc Finnair dokłada wszelkich starań, by potwierdzać podniesienie klasy podróży w oczekiwany sposób 37 godzin przed lotem, jeżeli nie uniemożliwiają tego rezerwacje na lot. Jeśli podniesienie klasy nie zostanie potwierdzone do tego czasu, lista oczekujących zostanie anulowana, a punkty lub vouchery zostaną zwrócone w ciągu 1–4 dni roboczych. Premie podnoszące klasę podróży za każdym razem podnoszą klasę tylko o jedną. Nie ma możliwości skorzystania z podniesienia klasy w przypadku określonych oddzielnie lotów Finnair. Finnair zastrzega sobie prawo do ustalenia ograniczeń dotyczących premii podnoszących klasę podróży oraz do zmieniania tych ograniczeń według własnego uznania. Informacje o ograniczeniach są dostępne w Internecie oraz w Centrum obsługi Finnair Plus.

4.13 Inne nagrody
Kupon premiowy musi zostać zamówiony za pośrednictwem sklepu Finnair (www.finnairshop.com). Ważność i inne ograniczenia dotyczące premii są wyszczególniane na dokumentach wysyłanych członkom programu pocztą elektroniczną. Kupony Priority Club Rewards muszą być zamawiane na cztery (4) tygodnie przed planowanym wykorzystaniem.

4.14
Rezerwacje są dokonywane przez członków programu samodzielnie, bezpośrednio w centrum rezerwacji wybranej firmy partnerskiej. Podczas dokonywania rezerwacji członkowie programu muszą informować, że dotyczy ona nagrody w ramach programu Finnair Plus. Oryginalny kupon premiowy musi zostać okazany podczas korzystania z nagrody.


4.15 Premiowy wynajem samochodu
Nagrody są dostępne na warunkach ustanowionych przez każdą firmę wynajmującą samochody z osobna. Wszelkie wydatki związane z paliwem, dodatkowym ubezpieczeniem oraz innymi kosztami są pokrywane przez wynajmujących we własnym zakresie. Samochody muszą zostać zwrócone do miejsca, w którym zostały wynajęte. Aby skorzystać z premiowego wynajmu samochodu należy spełniać standardowe wymogi dotyczące wieku, posiadania prawa jazdy i zdolności kredytowej (międzynarodowa karta kredytowa).

4.16
Kupony są wydawane na imię i nazwisko kierowcy, którego imię i nazwisko powinno znajdować się również w umowie o wynajem samochodu. Zmian w kuponach mogą dokonywać wyłącznie Centrum obsługi Finnair Plus i dana firma wynajmująca samochody.

4.17 Premiowe noclegi w hotelach
Hotele uczestniczące w programie Finnair Plus zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby premiowych noclegów w danym regionie lub hotelu, obciążania więcej niż jednego kuponu za noc za pokój oraz ustanawiania innych warunków i ograniczeń dotyczących wykorzystywania premii. Priority Club Rewards określa własne wymogi punktowe dotyczące własnych premii.

5. Zakończenie lub zmiana programu Finnair Plus, zakończenie członkostwa

5.1
Finnair zastrzega sobie prawo do zakończenia w dowolnym momencie programu Finnair Plus lub zastąpienia go innym programem po pisemnym powiadomieniu członków programu najpóźniej na sześć (6) miesięcy przed zakończeniem. Punkty zachowują ważność przez sześć (6) miesięcy od daty powiadomienia, po czym wszystkie punkty są anulowane. Finnair wyklucza wszelkiego rodzaju rekompensaty za niewykorzystane punkty lub nagrody.

5.2
Finnair zastrzega sobie prawo do zakończenia w dowolnym momencie członkostwa każdego członka programu bez uzasadnionej przyczyny zawinionej przez członka programu w drodze wypowiedzenia członkostwa danej osoby na sześć (6) miesięcy przed jego zakończeniem. Punkty danego członka programu zachowują ważność przez sześć (6) miesięcy od daty powiadomienia, po czym wszystkie punkty są anulowane. Finnair wyklucza wszelkiego rodzaju rekompensaty za niewykorzystane punkty lub nagrody.

5.3
Finnair zastrzega sobie prawo do zakończenia członkostwa wybranego członka programu z uzasadnionej przyczyny zawinionej przez członka programu. Co więcej, w takim wypadku Finnair ma prawo do anulowania punktów danego członka programu bez wcześniejszego powiadomienia. Wspomniane uzasadnione przyczyny zawinione przez członka programu odnoszą się między innymi do niniejszych zasad lub sfałszowania, zmiany, sprzedaży lub przekazania innej osobie bez upoważnienia dokumentów uprawniających członka programu do korzystania z premii, takich jak bilety lotnicze lub kupony.

5.4
Członkowie są uprawnieni do zakończenia członkostwa w dowolnej chwili poprzez pisemne powiadomienie o tym fakcie Centrum obsługi Finnair Plus. Po odebraniu powiadomienia Finnair anuluje punkty zebrane przez członka programu. Członkostwo wygasa wraz ze śmiercią członka programu.

5.5
Finnair zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnej chwili i według własnego uznania zmian w programie Finnair Plus, regulaminie programu Finnair Plus i premiach przyznawanych członkom programu (w tym zmiany partnerów, zdobywania punktów, naliczonych punktów, liczby punktów wymaganych do uzyskania premii, przyznawania lotów premiowych i stosownych ograniczeń, procedury wykorzystywania nagród oraz ważności punktów). Wymienione zmiany wchodzą w życie natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia, jeżeli Finnair nie stwierdzi inaczej. Finnair powiadamia członków programu o zmianach za pośrednictwem stron internetowych Finnair Plus. Powiadomienia o zmianach są zamieszczane również w Finnair Plus News i podobnych publikacjach, jeżeli są one aktualne w czasie wydania. Finnair dokłada wszelkich starań, by informować swoich klientów na bieżąco o usługach w programie Finnair Plus. Członkowie programu mogą uzyskać informacje o najnowszych aktualnościach przez Internet lub w Centrum obsługi. Członkowie programu wyrażają zgodę na wszelkie zmiany poprzez dalsze korzystanie z kart Finnair Plus. Jeżeli członek programu nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany, jest uprawniony do zakończenia członkostwa zgodnie z postanowieniami punktu 5.4. Finnair nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z wprowadzenia zmian (w tym straty punktów, straty korzyści lub obniżenie atrakcyjności korzyści) i wyklucza jakiekolwiek rekompensaty za wymienione straty.

5.6
Linie Finnair mogą zakończyć członkostwo klienta w programie Finnair Plus poprzez usunięcie jego danych osobowych i numeru członkowskiego z rejestru Finnair Plus, jeśli na koncie członka przez ostatnie 10 (słownie: dziesięć) lat nie zarejestrowano żadnych transakcji, w związku z czym nie ma na nim żadnych punktów Finnair Plus.
Aby ponownie zostać uczestnikami programu Finnair Plus, należy wypełnić wniosek o członkostwo.

6. Pozostałe postanowienia

6.1
Finnair nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty związane z członkostwem w programie Finnair Plus lub poniesione przez członka programu, o ile nie zostały one spowodowane przez Finnair umyślnie lub poprzez rażące zaniedbanie.

6.2
Wysiłki zmierzające do wyjaśnienia wszelkich niejasności wynikających z działania programu będą podejmowane w dobrej wierze przez Finnair i członków programu. Program Finnair Plus podlega przepisom fińskiego prawa i wszelkie spory będą rozwiązywane w fińskich sądach niższej instancji.

6.3
Wielu partnerów Finnair uczestniczy w obsłudze programu Finnair Plus. Oprócz informacji dotyczących programu Finnair Plus przekazywanych klientom programu Finnair Plus pocztą, Finnair i firmy partnerskie zastrzegają sobie prawo do dostarczania treści marketingowych członkom programu. Finnair może przekazywać dane osobowe firmom partnerskim do celów prowadzonego przez nie marketingu bezpośredniego. Niniejszym partnerzy programu Finnair Plus mogą również posługiwać się danymi rejestrowanymi przez klientów programu Finnair Plus w ramach własnego marketingu bezpośredniego. Partnerzy nie przekazują danych klientów podmiotom trzecim. Członkowie programu mają prawo zakazać przekazywania swoich danych osobowych partnerom Finnair w drodze pisemnego powiadomienia o zakazie Centrum obsługi Finnair Plus. W przypadku rezygnacji z otrzymywania elektronicznych wiadomości marketingowych od Finnair przesyłane będą jedynie informacje transakcyjne związane z kontem i członkostwem w programie, takie jak miesięczne saldo punktów. Z subskrypcji tego rodzaju wiadomości e-mail nie można zrezygnować.

6.4
Wykorzystanie punktów za podróż służbową opłacaną przez pracodawcę podlega instrukcjom udzielonym przez pracodawcę oraz odpowiednim przepisom, w tym przepisom podatkowym obowiązującym w przypadku wymiany punktów na określone przywileje. W niektórych krajach mogą obowiązywać przepisy różniące się w poszczególnym stanach i sektorach publicznych, dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z zasadami mającymi zastosowanie w Twoim przypadku. Korzystanie z niektórych przywilejów może wiązać się z określonymi konsekwencjami podatkowymi, np. opodatkowaniem świadczeń dodatkowych. Zalecamy skontaktowanie się z księgowym lub doradcą podatkowym w celu omówienia możliwych konsekwencji podatkowych. Klienci z Finlandii mogą uzyskać dodatkowe informacje na stronie internetowej fińskiej administracji podatkowej: www.vero.fi.

6.5
Finnair nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy drukarskie w niniejszym regulaminie. Finnair zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian.

Przejście do strony: Zasady programu Finnair Plus