Warunki korzystania | Finnair Polska

Warunki korzystania

Nota prawna dotycząca warunków korzystania ze stron internetowych Finnair

Korzystanie ze stron internetowych Finnair wymaga przestrzegania warunków i postanowień niniejszego dokumentu, a także warunków obowiązujących w przypadku każdej z oferowanych przez nas usług.

  1. Informacje publikowane na stronach internetowych Finnair nie są przedmiotem żadnych gwarancji. Nie udziela się żadnych gwarancji, formalnych, bądź dorozumianych, w szczególności gwarancji z tytułu odpowiedzialności za błędy prawne, gwarancji nienaruszania praw stron trzecich, czy gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, a także gwarancji dotyczących dostępności, ścisłości, rzetelności treści lub innych właściwości.
  2. Firma Finnair nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych, szczególnych, wtórnych lub z tytułu krzywd moralnych, utraty zysków, albo możliwości realizacji interesów, względnie przerwania działalności gospodarczej, wynikłych wskutek korzystania – albo braku możliwości korzystania – z tychże stron lub usług, bez względu na okoliczności. Użytkownik zgadza się odstąpić – w zakresie dopuszczalnym w świetle obowiązujących przepisów – od swoich praw dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu powyższych szkód.
  3. Zawartość stron, w tym w szczególności znaki handlowe, nazwy usług i marki, stanowi własność firmy Finnair Plc lub odnośnych stron trzecich. Własność ta podlega ochronie z tytułu praw autorskich i innych przepisów prawa. Zastrzeżone są wszelkie prawa nie udzielone niniejszym w sposób formalny. Treści stron mogą być powielane, przesyłane, rozprowadzanie lub przechowywane w jakiejkolwiek części wyłącznie za uprzednim pisemnym zezwoleniem. Wszelkie znaki widniejące na tych stronach mogą być wykorzystywane przez użytkownika wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Finnair lub, stosownie do sytuacji, podmiotów trzecich.
  4. Użytkownik może korzystać ze stron internetowych Finnair i ich treści wyłącznie do celów prywatnych, niemających charakteru komercyjnego. Doniesienia prasowe i inne dokumenty, których oznaczenie wskazuje na ich publiczny charakter, mogą być używane również do innych celów, pod warunkiem, że użytkownik wyraźnie poda źródło informacji.
  5. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać firmie Finnair żadnych materiałów nielegalnych lub niestosownych. Dostarczając jakikolwiek materiały, użytkownik przyznaje firmie Finnair nieograniczone prawo korzystania z takich materiałów, bez rekompensaty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności z naszej strony wobec użytkownika. Użytkownik dołoży należytych starań, aby nie dopuścić do wystąpienia w takich materiałach wirusów lub innych szkodliwych właściwości.
  6. Korzystanie ze stron zewnętrznych za pośrednictwem łączy zamieszczonych na stronach internetowych Finnair podlega warunkom obowiązującym w odniesieniu do tych stron zewnętrznych. Nie mamy żadnej kontroli nad treścią, ani innymi właściwościami takich stron i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie wynikłe z korzystania z nich przez użytkownika. Jeśli nie zaznaczono wyraźnie inaczej, firma Finnair nie udziela swojego wsparcia takim stronom, ani ich właścicielom lub operatorom, czy też treściom zamieszczonym na stronach lub innym ich właściwościom.
  7. Właściwości stron, w tym między innymi ich wygląd, treść, dostęp do nich i możliwość korzystania z nich, dostarczane usługi i dobra, a także zasady korzystania z nich mogą ulec zmianie w dowolnym terminie, z dowolnej przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia.
  8. Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą zamawiać usługi lub towary ze stron internetowych Finnair tylko za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. Nie dotyczy to usług lub towarów dostarczanych przez nas bezpłatnie.
  9. W przypadku niektórych naszych usług mogą obowiązywać inne lub dodatkowe zasady określone w stosownych warunkach korzystania z tych usług.
  10. Warunki korzystania ze stron Finnair podlegają prawu fińskiemu, z zastrzeżeniem obowiązkowego stosowania prawa innych krajów.

© Finnair Plc 2002

Przejście do strony: Warunki korzystania