Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu | Finnair Polska

Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu

Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu

Niniejsze Ogólne warunki przewozu to jedyne ogólne warunki obowiązujące w Finnair Oyj. Ogólne warunki przewozu innych przewoźników mogą się różnić od niniejszych Ogólnych warunków przewozu i regulują przewóz lotniczy przez nich realizowany.

Artykuł 1 – Definicje
Artykuł 2 – Stosowanie
Artykuł 3 – Bilety
Artykuł 4 – Taryfy, podatki, należności i opłaty
Artykuł 5 – Rezerwacje
Artykuł 6 – Odprawa i wejście na pokład
Artykuł 7 – Odmowa i ograniczenia przewozu
Artykuł 8 – Bagaż
Artykuł 9 – Rozkłady lotów i opóźnienia
Artykuł 10 – Zwroty
Artykuł 11 – Zachowanie na pokładzie samolotu
Artykuł 12 – Zastrzeżenia dotyczące dodatkowych kosztów podróży
Artykuł 13 – Formalności administracyjne
Artykuł 14 – Kolejni przewoźnicy
Artykuł 15 – Odpowiedzialność za szkody
Artykuł 16 – Terminy reklamacji i dochodzenia roszczeń
Artykuł 17 – Pozostałe warunki
Artykuł 18 – Interpretacja
Artykuł 19 – Zmiany i uchylenia

Artykuł 1 – Definicje

W trakcie lektury niniejszych warunków należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Zaimki „my”, „nasz(-a, -e)”, „nas” odnoszą się do Finnair Plc.

„Osoba” – każda osoba, z wyjątkiem członków załogi, która jest lub ma zostać przewieziona na podstawie Biletu. (Zob. również definicja „Pasażera”).

„Uzgodnione miejsca zatrzymania” – miejsca, z wyjątkiem miejsca rozpoczęcia, miejsc przerwy i miejsca docelowego podróży, wymienione na bilecie lub w naszym rozkładzie jako miejsca planowego zatrzymania technicznego lub jako miejsca planowego zatrzymania dla potrzeb zmiany lotu i/lub samolotu na trasie podróży Pasażera.

„Oznaczenie (desygnator) przewoźnika” – oznaczenie złożone z dwóch lub trzech znaków albo liter, które wskazuje określonego przewoźnika lotniczego.

„Upoważniony agent” – agent sprzedaży wyznaczony przez naszą firmę jako przedstawiciel reprezentujący nas w zakresie sprzedaży usług transportu powietrznego.

“Bagaż” – własność Pasażera, przewożona przez niego w związku z podróżą. Jeśli nie zaznaczono inaczej, na „Bagaż” składa się Bagaż rejestrowany i Nierejestrowany.

„Kwit bagażowy” – odcinki Biletu, które dotyczą przewozu Bagażu rejestrowanego Pasażera.

„Przywieszka bagażowa” – dokument wystawiony przez przewoźnika, służący wyłącznie do identyfikacji Bagażu rejestrowanego.

„Przewoźnik” – przewoźnik lotniczy inny niż Finnair, którego oznaczenie widnieje na bilecie lub na bilecie łączonym.

„Bagaż rejestrowany” – Bagaż znajdujący się pod naszą opieką, na przewóz którego wystawiliśmy Kwit bagażowy.

„Termin odprawy” – określony przez linie lotnicze termin, przed upływem którego Pasażer musi wypełnić formalności związane z odprawą i otrzymać kartę pokładową.

„Warunki umowy” – informacje oraz postanowienia zamieszczone na bilecie lub potwierdzeniu podróży, względnie dostarczone razem z nimi, które zostały w ten sposób określone i które włączają, na zasadzie powołania się na nie, niniejsze Warunki Przewozu i informacje.

„Bilet łączny” – Bilet wystawiony Pasażerowi w połączeniu z innym Biletem lub Biletami, łącznie z którymi stanowi jedną umowę o przewóz, niezależnie od sytuacji.

„Konwencja” – te spośród poniższych dokumentów, które mają zastosowanie w danym przypadku:

(i) Konwencja z Montrealu (1999);

(ii) Konwencja o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie, 12 października 1929 r. (zwaną dalej Konwencją Warszawską);

(iii) Konwencja Warszawska zmieniona w Hadze 28 września 1955 r.;

(iv) Konwencja Warszawska zmieniona Protokołem dodatkowym nr 1 z Montrealu w 1975 r.

(v) Konwencja Warszawska zmieniona w Hadze oraz Protokołem dodatkowym nr 2 z Montrealu (1975 r.)

(vi) Konwencja Warszawska zmieniona w Hadze oraz Protokołem dodatkowym nr 4 z Montrealu (1975 r.)

(vii) Uzupełniająca Konwencja z Guadalajary (1961) (Guadalajara).

„Odcinek” – zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Upoważnia wymienionego z imienia i nazwiska Pasażera do odbycia lotu, na który został wystawiony.

„Szkoda” – śmierć, zranienie lub obrażenia ciała Pasażera, utrata całkowita lub częściowa, kradzież lub inna szkoda powstała w wyniku dokonanego przez nas przewozu lub innych usług z nim związanych, albo związana z takim przewozem lub usługami.

„Dni” – dni kalendarzowe, wliczając wszystkie siedem dni tygodnia z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu terminu zawiadomienia dzień wysłania zawiadomienia nie jest liczony. Przy ustalaniu okresu ważności Biletu, dzień wystawienia Biletu lub rozpoczęcia podróży nie jest liczony.

„Odcinek elektroniczny” – elektroniczny odcinek lotu lub inny ważny dokument przechowywany w naszej bazie danych.

„Bilet elektroniczny” – wystawione przez nas, lub w naszym imieniu potwierdzenie podróży (trasy), wraz z kartą wstępu na pokład samolotu (w stosownych przypadkach).

„Odcinek lotu” – część Biletu oznaczona napisem „Upoważnia do przelotu”, albo odcinek elektroniczny w przypadku Biletu elektronicznego z podanymi punktami, których dotyczy uprawnienie Pasażera do przelotu.

„Siła wyższa” – niezwykłe i niemożliwe do przewidzenia okoliczności, na które nie można wpłynąć i których konsekwencji nie można uniknąć nawet w przypadku pełnego zachowania należytej staranności.

„Potwierdzenie podróży” – oznacza dokument lub dokumenty wydane przez nas Pasażerowi, stanowiące część Biletu elektronicznego, zawierające imię i nazwisko pasażera oraz informacje dotyczące podróży lotniczej.

„Pasażer” – każda osoba, z wyjątkiem członków załogi, która jest lub ma zostać przewieziona na podstawie Biletu. (Zob. również definicję „Osoby”).

„Odcinek dla pasażera” lub „Potwierdzenie dla pasażera” – oznaczona w taki sposób część Biletu wystawionego przez nas lub w naszym imieniu, którą zatrzymuje Pasażer.

„SDR” – Specjalne Prawo Ciągnienia (Special Drawing Right) określone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

„Zatrzymanie” – zaplanowane zatrzymanie (w miejscu, gdzie Pasażer spędzi ilość czasu niemniejszą, niż określona później stosownymi normami IATA, obowiązującymi w danym czasie) podczas podróży, w miejscu znajdującym się pomiędzy miejscem rozpoczęcia podróży, a miejscem docelowym, innym, niż uzgodnione miejsce zatrzymania.

„Taryfa” – opublikowane ceny Biletów, opłaty i/lub Warunki Przewozu przewoźnika zgłoszone, jeżeli jest to wymagane, odpowiednim instytucjom.

„Bilet” – dokument o łącznej nazwie „Bilet podróży i Kwit bagażowy”, względnie Bilet elektroniczny, wystawiony przez na lub w naszym imieniu. Bilet zawiera warunki umowy, informacje dotyczące podróży lotniczej oraz odcinki.

„Bagaż nierejestrowany” – Bagaż Pasażera niebędący Bagażem rejestrowanym.

Artykuł 2 – Stosowanie

2.1 Postanowienia ogólne

Niniejsze Warunki Przewozu mają zastosowanie tylko do tych rejsów lub odcinków lotu, w przypadku których nasza nazwa lub nasz desygnator wskazane są w odpowiedniej rubryce Biletu pasażerskiego wydanego na ten rejs lub odcinek lotu – z wyłączeniem przypadków przewidzianych w punktach 2.2, 2.4 i 2.5.

2.2 Operacje czarterowe

Jeżeli przewóz jest dokonany w oparciu o umowę czarterową, niniejsze Warunki Przewozu są stosowane tylko w takim zakresie, w jakim zostały włączone – na zasadzie powołania się na nie lub w inny sposób – do umowy czarterowej lub Biletu.

2.3 Loty „code share”

W przypadku niektórych usług zawieramy porozumienia z innymi przewoźnikami, zwane najczęściej porozumieniami Code Share. Na ich podstawie, nawet, gdy Pasażer dokonał rezerwacji na rejs naszym samolotem oraz gdy posiada Bilet, w którym podano naszą nazwę lub desygnator, przewozu może faktycznie dokonywać inny przewoźnik. W przypadku obowiązywania takich ustaleń, Pasażer otrzyma informację dotyczącą przewoźnika obsługującego lot podczas dokonywana rezerwacji.

Jeśli lot typu code-share podlega amerykańskim zasadom dot. ochrony pasażerów, zastosowanie ma procedura Tarmac Delay Contingency Plan danego przewoźnika.

2.4 Prawo nadrzędne

W przypadku sprzeczności niniejszych Warunków Przewozu z naszymi taryfami i innymi obowiązującymi przepisami prawa, taryfy te i przepisy mają charakter nadrzędny.

Jeżeli niektóre z postanowień Warunków Przewozu okażą się nieważne w świetle obowiązujących przepisów prawa, pozostałe ich postanowienia pozostaną w mocy.

2.5 Nadrzędność warunków przewozu w stosunku do innych przepisów przewoźnika

Jeżeli niniejsze Warunki Przewozu nie stanowią inaczej, w przypadku ich niezgodności z innymi naszymi przepisami dotyczącymi danego przedmiotu, Warunki Przewozu mają charakter nadrzędny wobec takich przepisów.

Artykuł 3 – Bilety

3.1 Postanowiena ogólne

3.1.1 Do skorzystania z Biletu uprawniona jest wyłącznie osoba wymieniona na nim. Pasażer może zostać poproszony o przedstawienie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

3.1.2 Bilet nie podlega odstąpieniu.

3.1.3 Niektóre Bilety nabyte po obniżonych cenach częściowo lub całkowicie nie podlegają refundacji. Pasażer powinien wybrać taryfę najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb. Pasażer może również nabyć stosowne ubezpieczenie, obejmujące przypadki, w których konieczne jest anulowanie Biletu.

3.1.4 Jeżeli Pasażer, zgodnie z opisem w znajdującym się powyżej punkcie 3.1.3, posiada całkowicie niewykorzystany Bilet, lecz okoliczności Siły wyższej uniemożliwiają mu podróż, dokonamy refundacji pomniejszonej o stosowną opłatę manipulacyjną części należności, która w innych przypadkach nie podlega refundacji i która nie jest objęta ubezpieczeniem podróżnym pasażera, pod warunkiem szybkiego przekazania informacji o zaistnieniu okoliczności Siły wyższej oraz pod warunkiem, że kwota podlegająca refundacji wynosi nie mniej niż 100 euro.

Jeśli rezerwacja została dokonana co najmniej siedem dni przed planowym terminem wylotu, można ją anulować w ciągu 24 godzin od momentu jej dokonania bez ponoszenia kosztów opłaty za zwrot. Prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta.

3.1.5 Bilet pozostaje przez cały czas własnością przewoźnika, który go wystawił.

3.1.6 Za wyjątkiem Biletu elektronicznego, warunkiem skorzystania z prawa przewozu jest przedłożenie ważnego Biletu zawierającego odcinek lotu na dany rejs oraz wszystkie pozostałe niewykorzystane odcinki lotu i odcinek pasażera. Ponadto Pasażer ma prawo do przewozu pod warunkiem, że przedłożony przez niego Bilet nie został uszkodzony, a ewentualne zmiany zostały wprowadzone przez nas lub przez naszego Upoważnionego agenta. W przypadku Biletu elektronicznego warunkiem skorzystania z prawa przewozu jest przedłożenie dowodu tożsamości i ważnego Biletu elektronicznego wystawionego prawidłowo na nazwisko Pasażera.

3.1.7(a) W przypadku utraty lub uszkodzenia Biletu (lub jego części) lub nieokazania Biletu zawierającego odcinek lotu na dany rejs oraz wszystkie niewykorzystane odcinki lotu, przewoźnik wymieni taki Bilet (lub jego część) poprzez wystawienie nowego Biletu. Warunkami wystawienia nowego Biletu są: możliwość wykazania, w danym momencie, że na dany rejs(y) wystawiono ważny Bilet oraz podpisanie przez Pasażera zobowiązania do pokrycia wszystkich ewentualnych kosztów i strat wynikających z niewłaściwego użycia Biletu, do wysokości należności za pierwotny Bilet, które zostały rzeczywiście i w uzasadniony sposób poniesione przez nas lub innego przewoźnika. Nie będziemy domagać się zapłaty należności za straty wynikające z naszych własnych zaniedbań. Przewoźnik wydający Bilet może naliczyć za wykonanie tej usługi opłatę manipulacyjną w stosownej wysokości, pod warunkiem, że utrata lub uszkodzenie Biletu nie było skutkiem zaniedbań przewoźnika wydającego Bilet lub jego agenta.

3.1.7(b) W przypadku braku możliwości wykazania zaistnienia stosownych okoliczności lub w przypadku niepodpisania przez Pasażera stosownego zobowiązania, przewoźnik wydający nowy Bilet może zażądać zapłaty pełnej ceny Biletu za wystawienie Biletu zastępczego. Należność ta podlega refundacji, jeżeli przewoźnik wystawiający Bilet stwierdzi, że zgubiony lub uszkodzony Bilet nie został wykorzystany przed upływem jego terminu ważności. Jeżeli Pasażer znajdzie pierwotny Bilet przed upływem jego terminu ważności i przedstawi go przewoźnikowi wydającemu nowy Bilet, procedura refundacji zostanie rozpoczęta w momencie przekazania.

3.1.8 Bilet jest przedmiotem wartościowym i Pasażer powinien podjąć odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia oraz uniknięcia zgubienia lub kradzieży Biletu.

3.2 Okres ważności

3.2.1 Z wyjątkiem przypadków, gdy zastrzeżono inaczej na bilecie, niniejsze Warunki Przewozu i lub obowiązujących taryfach (które mogą ograniczać czas ważności Biletu, o czym informacja zostanie umieszczona na bilecie), Bilet zachowuje ważność przez:

3.2.1.1 (a) rok od daty wydania; lub

3.2.1.1 (b) pod warunkiem odbycia pierwszej podróży w ciągu roku od daty wystawienia Biletu, rok od daty odbycia pierwszej podróży objętej Biletem.

3.2.2 Jeżeli Pasażer nie może odbyć podróży w okresie ważności Biletu, gdyż w terminie, w którym zwraca się o rezerwację, nie jesteśmy w stanie zapewnić mu miejsca, ważność Biletu pasażera zostanie przedłużona lub zostanie dokonany zwrot zgodnie z postanowieniami artykułu 10.

3.2.3 Jeżeli po rozpoczęciu podróży i w okresie ważności Biletu Pasażer nie może jej kontynuować z powodu choroby, możemy przedłużyć ważność Biletu do dnia, w którym pasażer będzie mógł kontynuować podróż, lub do pierwszego rejsu po tym dniu, z punktu, w którym podróż jest wznawiana, o ile miejsce na dany rejs dostępne jest w klasie, na którą Bilet został wykupiony. Choroba musi być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. W przypadku, gdy odcinki lotu pozostające na bilecie, a w przypadku Biletu elektronicznego – odcinek elektroniczny, mają zaznaczoną jedną lub więcej przerw w podróży, ważność Biletu może być przedłużona nie więcej, niż o trzy miesiące od daty podanej w zaświadczeniu lekarskim. W takiej sytuacji możemy w podobny sposób przedłużyć okres ważności Biletu innym członkom najbliższej rodziny Pasażera, towarzyszącym mu.

3.2.4 Ważność Biletów Pasażerów towarzyszących osobie, która zmarła w czasie podróży może zostać zmieniona poprzez uchylenie wymaganego minimum pobytu lub wydłużenie okresu ważności. W przypadku śmierci członków najbliższej rodziny Pasażera, który rozpoczął podróż, okres ważności Biletów pasażera oraz towarzyszących mu najbliższych członków rodziny może zostać zmieniony. Każda taka zmiana będzie dokonana w oparciu o właściwe zaświadczenie potwierdzające zgon, przy czym okres ważności może zostać przedłużony o nie więcej niż 45 dni, licząc od daty zgonu.

3.3 Kolejność odcinków biletu i ich wykorzystanie

3.3.1 Zakupiony Bilet obejmuje wyłącznie przewóz wyszczególniony na bilecie, z miejsca wylotu przez uzgodnione miejsca zatrzymania do miejsca zatrzymania, jeżeli takie jest przewidziane i do ostatecznego celu podróży. Należność jest uzależniona od taryfy i obejmuje przewóz wyszczególniony na bilecie. Stanowi to zasadniczą część umowy pomiędzy przewoźnikiem, a Pasażerem. Bilet nie zostanie uznany i utraci ważność, jeżeli wszystkie odcinki nie zostaną wykorzystane w kolejności określonej na bilecie. Oprócz tego, Bilet należy wykorzystać w całości.

3.3.2 W przypadku chęci dokonania zmiany dowolnego aspektu przewozu, np. miejsca lub czasu rozpoczęcia lub zakończenia podróży, Pasażer powinien skontaktować się z przewoźnikiem z wyprzedzeniem. Zostanie obliczona należność za przewóz na nowych warunkach i Pasażer otrzyma możliwość przyjęcia nowej ceny lub pozostawienia bez zmian warunków podróży określonych na bilecie. W przypadku konieczności zmodyfikowania dowolnego aspektu podróży z powodu okoliczności Siły wyższej, Pasażer zobowiązany jest do bezzwłocznego skontaktowania się z przewoźnikiem. Przewoźnik dołoży należytych starań, by pasażer dotarł do następnego miejsca zatrzymania lub ostatecznego celu podróży bez zmiany taryfy.

3.3.3 Jeżeli Pasażer zmieni plany podróży bez uzgodnienia z przewoźnikiem, zostanie określona właściwa cena za rzeczywiście odbytą podróż. Pasażer będzie zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy zapłaconą należnością, a całkowitą ceną właściwą dla zmienionych warunków przewozu. Różnica ta może zostać pobrana z dołu. Niewykorzystane odcinki nie mają żadnej wartości.

3.3.4 Należy pamiętać, że o ile niektóre zmiany nie wiążą się ze zmianą taryfy, inne, takie jak zmiana miejsca rozpoczęcia podróży (np. gdy Pasażer nie odbywa pierwszego odcinka) lub odwrócenie kierunku podróży, może spowodować podniesienie ceny. Dostępność wielu taryf ograniczona jest do terminów i lotów wskazanych na bilecie i nie ma możliwości dokonania zmian lub jest ona uzależniona od uiszczenia dodatkowej opłaty.

3.3.5 Każdy odcinek zawarty w bilecie będzie honorowany na podróż w klasie, w dniu i na rejs zgodny z rezerwacją. Jeżeli Bilet został pierwotnie wystawiony bez określonej rezerwacji, miejsca mogą zostać zarezerwowane, o ile pozwalają na to warunki taryfy i o ile dostępne są miejsca na dany rejs.

3.3.6 Należy pamiętać, że jeżeli Pasażer nie zgłosi się do jednego z lotów, przewoźnik może anulować jego lot powrotny i dalsze rezerwacje.

3.4 Nazwa i adres przewoźnika

Nasza nazwa na bilecie może być skrócona do samego desygnatora przewoźnika lub w inny sposób. Nasz adres to Finnair Oyj, P.O. Box 15, 01053 FINNAIR, FINLANDIA.

Artykuł 4 – Taryfy, podatki, należności i opłaty

4.1 Taryfy

O ile nie ustalono inaczej, ceny Biletów obejmują opłatę za przewóz lotniczy z portu lotniczego w miejscu rozpoczęcia podróży do portu lotniczego w miejscu docelowym podróży. W cenach nie są ujęte koszty transportu naziemnego między lotniskami oraz między lotniskami i terminalami w centrach miast. Należność zostanie obliczona zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu jej nabycia Biletu na podróż w określonych dniach, zgodnie z wyszczególnionym na nim planem podróży. Zmiana trasy lub daty podróży może wpłynąć na zmianę należnej ceny Biletu. Jeżeli należność za Bilet nie zostanie uiszczona podczas dokonywania rezerwacji, za termin płatności uznany zostanie dzień, w którym Pasażer ustali z przewoźnikiem sposób płatności.

4.2 Podatki, należności i opłaty

Stosowne podatki, należności i opłaty naliczone przez rząd lub inne władze oraz zarządzającego lotniskiem są pokrywane przez Pasażera. Podczas dokonywania zakupu Biletu, Pasażer otrzyma informacje o podatkach, należnościach i opłatach nieuwzględnionych w taryfie, z których większość zazwyczaj wyszczególniana jest na bilecie osobno. Podatki, należności i opłaty, którymi obciążany jest transport lotniczy, ciągle się zmieniają i mogą zostać nałożone po dacie wydania Biletu. W przypadku podniesienia podatku, opłaty lub należności wyszczególnionej na bilecie, Pasażer ma obowiązek zapłacić. Podobnie, w przypadku wprowadzenia nowego podatku, opłaty lub należności, nawet po wydaniu Biletu, Pasażer ma obowiązek dokonać opłaty. W przypadku likwidacji lub obniżenia podatków, opłat lub należności przekazanych, które zostały uprzednio przekazane przewoźnikowi, a które nie dotyczą już Pasażera lub, których kwota jest mniejsza, pasażer ma prawo do wystąpienia o zwrot. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia stosownej opłaty manipulacyjnej w przypadku refundacji.

4.3 Waluta

Taryfy, podatki, opłaty i należności płacone są w walucie kraju wydania Biletu, chyba, że przewoźnik lub Upoważniony agent przekazują inną informację przed dokonaniem płatności (np. gdy lokalna waluta jest niewymienialna). Możemy, według własnego uznania, przyjąć płatność w innej walucie.

Artykuł 5 – Rezerwacje

5.1 Wymagania związane z rezerwacją

5.1.1 Przewoźnik lub upoważniany agent zapisuje rezerwacje Pasażerów. Pisemne potwierdzenie rezerwacji wystawiane jest na życzenie.

5.1.2 Warunki sprzedaży niektórych Biletów mogą ograniczać lub wykluczać prawo Pasażera do zmiany lub anulowania rezerwacji.

5.2 Ustalony termin wystawienia biletu

Rezerwacja może być anulowana, jeżeli Pasażer nie zapłacił za Bilet do ustalonego terminu wystawienia Biletu, według uznania przewoźnika lub Upoważnionego agenta.

5.3 Dane osobowe

Pasażer uznaje konieczność udostępnienia nam swoich danych osobowych, niezbędnych do dokonania rezerwacji, zakupienia Biletu, korzystania ze świadczeń pomocniczych, realizacji usług oraz ułatwienia formalności imigracyjnych i innych związanych przekroczenia granicy. W tym celu Pasażer upoważnia nas do zachowania i wykorzystywania oraz do przesyłania takich danych do naszych oddziałów, Upoważnionych agentów, agend rządowych, innych przewoźników lub dostawców wyżej wymienionych usług.

5.4 Przydzielenie miejsca

Nie gwarantujemy możliwości wyboru dowolnego miejsca. Zastrzegamy sobie prawo przydziału lub zmiany przydziału miejsca w dowolnym terminie, nawet po wejściu na pokład samolotu. Może być to konieczne z przyczyn natury eksploatacyjnej lub ze względów bezpieczeństwa..

5.5 Potwierdzanie rezerwacji

5.5.1 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia wymogu potwierdzenia rezerwacji w kierunku „tam” lub w kierunku „z powrotem”. Przewoźnik poinformuje Pasażera o konieczności potwierdzenia rezerwacji oraz o sposobie i miejscu dokonania go. W razie braku potwierdzenia rezerwacji, może ona zostać anulowana w każdym z kierunków. Jednakże, jeżeli Pasażer poinformuje przewoźnika o chęci odbycia podróży, rezerwacja może zostać potwierdzona i pasażer może odbyć podróż, pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku miejsca, przewoźnik dołoży stosownych starań, by przewieźć Pasażera do kolejnego lub ostatecznego celu podróży.

5.5.2 Zalecamy sprawdzenie, czy wymóg potwierdzenia rejestracji dotyczy innych przewoźników, obsługujących pozostałe odcinki podróży. Tam gdzie jest to wymaga, należy potwierdzić rezerwację u przewoźnika, którego kod umieszczony jest na bilecie obok danego lotu.

5.6 Oodwołanie dalszych rezerwacji

Należy pamiętać, że jeżeli Pasażer nie zgłosi się do jednego z lotów bez poinformowania przewoźnika z wyprzedzeniem, jego lot powrotny oraz dalsze rezerwacje mogą zostać anulowane. Patrz także punkt 3.3.

Artykuł 6 – Odprawa i wejście na pokład

6.1 Na każdym lotnisku obowiązują inne terminy odpraw, wobec czego zalecamy uzyskanie o nich informacji i dostosowanie się do nich. Podróż będzie przebiegała płynniej, jeżeli Pasażer zagwarantuje sobie odpowiednią ilość czasu, by wywiązać się z terminów odpraw. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji Pasażera, który nie wywiąże się z terminów odprawy. Przewoźnik lub Upoważniony agent przekaże Pasażerowi informacje o terminie odprawy na pierwszy lot naszymi liniami Pasażer powinien samodzielnie uzyskać informacje dotyczące odpraw na kolejne loty, wchodzące w skład podróży. Terminy odpraw na nasze loty można znaleźć w naszym rozkładzie lotów, od nas lub od Upoważnionych agentów.

6.2 Pasażer powinien zjawić się w wyjściu prowadzącym na pokład samolotu nie później, niż w czasie określonym przez nas podczas odprawy.

6.3 Jeżeli Pasażer nie dotrze do wyjścia prowadzącego na pokład samolotu na czas, jego rezerwacja może zostać anulowana.

6.4 Nie odpowiadamy wobec Pasażera za szkody lub wydatki powstałe wskutek niedopełnienia przez niego wymogów wynikających z niniejszego artykułu. W przypadku niestawienia się w punkcie odpraw lub wyjściu prowadzącym na pokład samolotu w określonym czasie, należy bezzwłocznie skontaktować się z naszym personelem.

Artykuł 7 – Odmowa i ograniczenia przewozu

7.1 Prawo odmowy przewozu 

Możemy, według własnego uznania, odmówić przewozu Pasażera lub jego Bagażu, jeśli został on powiadomiony na piśmie o tym, że po dacie takiego powiadomienia nie będzie mógł korzystać z naszych usług. W takich przypadkach Pasażer ma prawo do refundacji.

Możemy także odmówić przewozu Pasażera lub jego Bagażu, w przypadku wystąpienia lub uzasadnionego podejrzenia wystąpienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności:

7.1.1 odmowa przewozu wynika z konieczności przestrzegania obowiązujących ustaw, rozporządzeń lub zarządzeń władz;

7.1.2 przewóz Pasażera lub jego Bagażu może narazić lub wpłynąć na bezpieczeństwo, zdrowie lub namacalny komfort innych Pasażerów lub załogi.

7.1.3 stan psychiczny lub fizyczny Pasażera, w szczególności jeśli jest on pod wpływem alkoholu lub narkotyków, stwarza zagrożenie dla niego, innych pasażerów, załogi lub mienia.

7.1.4 Pasażer zachowywał się niewłaściwie w trakcie wcześniejszego lotu i mamy powody przypuszczać, że takie zachowanie może się powtórzyć.

7.1.5 Pasażer odmówił poddania się kontroli osobistej.

7.1.6 Pasażer nie uiścił należności z tytułu ceny Biletu, podatków, opłat lub innych obciążeń.

7.1.7 istnieje podejrzenie, że Pasażer nie posiada ważnych dokumentów podróży, może usiłować przekroczyć granicę kraju, w którym będzie przebywał w tranzycie, lub do którego nie może wjechać ze względu na brak ważnych dokumentów podróży, zniszczył swoje dokumenty w trakcie lotu lub odmówił przekazania dokumentów podróży na czas jej trwania, za pokwitowaniem, pracownikom przewoźnika na ich żądanie.

7.1.8 Bilet okazany przez Pasażera został nabyty nielegalnie lub nie był zakupiony u nas, ani u naszego Upoważnionego agenta, został zgłoszony jako zagubiony lub skradziony, jest sfałszowany, względnie jego okaziciel nie może udowodnić, że jest osobą, której nazwisko widnieje na bilecie.

7.1.9 Pasażer nie spełnił wymogów zawartych w punkcie 3.3, dotyczących kolejności odcinków biletu i ich wykorzystania lub przedstawił Bilet, który został wydany lub zmieniony w inny sposób, niż przez nas lub przez Upoważnionego agenta lub uszkodzony Bilet;

7.1.10 Pasażer nie stosuje się do naszych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa lub ochrony.

7.2 Szczególna pomoc

Przyjęcie do przewozu dzieci bez opieki, osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży, osób chorych lub innych osób potrzebujących szczególnej pomocy wymaga dokonania z nami wcześniejszych uzgodnień. Pasażerowie niepełnosprawni, którzy poinformowali nas w czasie zakupu Biletu o swojej niesprawności i o ewentualnych specjalnych wymaganiach, nie mogą być pozbawieni w późniejszym czasie prawa przewozu ze względu na tę niesprawność lub specjalne wymagania.

Artykuł 8 – Bagaż

8.1 Dopuszczalna ilość bagażu wolnego od opłaty 

Pasażer może przewozić część Bagażu bezpłatnie z uwzględnieniem określonych warunków i ograniczeń. Stosowne informacje można uzyskać u nas lub u naszych Upoważnionych agentów.

8.2 Nadbagaż 

Za przewóz Bagażu przekraczającego limit Bagażu wolnego od opłaty Pasażer uiszcza opłatę. Na życzenie podajemy stawki opłaty.

8.3 Przedmioty, które nie mogą być przewożone w bagażu 

8.3.1 Pasażer nie może umieszczać w swoim Bagażu:

8.3.1.1 przedmiotów, które mogą narazić na niebezpieczeństwo samolot, osoby lub mienie przewożone na jego pokładzie i które określono w Technicznych Instrukcjach Bezpieczeństwa w transporcie lotniczym materiałów niebezpiecznych wydanych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO i w przepisach o artykułach niebezpiecznych Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego IATA oraz w naszych przepisach (dalszych informacji udzielamy na żądanie);

8.3.1.2 przedmiotów, których przewóz jest zabroniony przez prawo obowiązujące w państwie, na którego terytorium będzie miał miejsce start lub lądowanie samolotu;

8.3.1.3 przedmiotów uznanych za nienadające się do przewozu ze względów bezpieczeństwa, z powodu ich wagi, wymiarów, kształtu lub charakteru, a także przedmiotów tłukących się lub łatwo psujących się, przy uwzględnieniu, między innymi, typu używanego samolotu. Informacje dotyczące przedmiotów, które nie mogą być przewożone, udzielane są na życzenie.

8.3.2 Nie wolno przewozić w Bagażu broni palnej i amunicji, z wyjątkiem broni i amunicji sportowej i myśliwskiej. Broń palna sportowa i myśliwska i/lub amunicja sportowa i myśliwska mogą być przyjęte do przewozu tylko jako Bagaż rejestrowany. Broń nie może być naładowana, musi być zabezpieczona i powinna być właściwie opakowana. Przewóz amunicji regulują przepisy ICAO i IATA wymienione w punkcie 8.3.1.1.

8.3.3 Taka broń, jak zabytkowa broń palna, szpady, noże itp. może być przyjęta do przewozu jako Bagaż rejestrowany, według naszego uznania. Przewóz takich przedmiotów w kabinie pasażerskiej jest niedozwolony.

8.3.4 Pasażer nie może przewozić w Bagażu rejestrowanym pieniędzy, biżuterii, drogocennych metali, komputerów, aparatów, telefonów komórkowych, urządzeń elektronicznych, instrumentów muzycznych, okularów/okularów słonecznych, kluczy, lekarstw, zbywalnych akcji, obligacji i innych papierów wartościowych, świadectw udziałowych, zobowiązań zapłaty i innych cennych dokumentów, dokumentów biznesowych, paszportów i innych dokumentów tożsamości lub próbek handlowych.

8.3.5 Jeśli, pomimo zakazu któreś z przedmiotów wymienionych w paragrafach 8.3.1, 8.3.2 i 8.3.4 znajdą się w bagażu pasażera, wszelkie szkody dotyczące tych przedmiotów są objęte ograniczeniami odpowiedzialności zawartymi w obowiązującej Konwencji. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z naturalnego defektu, cechy lub wady Bagażu.

8.3.6 Z wyjątkiem przypadków, w których wymaga tego obowiązująca Konwencja lub inne przepisy prawa, nie odpowiadamy za szkody powstałe w bagażu z powodu znajdującej się w nim własności. Każdy pasażer, którego własność spowoduje szkodę w bagażu innego pasażera lub własności firmy Finnair, jest zobowiązany wyrównać wszelkie straty i wydatki poniesione przez nas w związku ze zdarzeniem.

8.4 Prawo odmowy przewozu 

8.4.1 Z zastrzeżeniem treści punktów 8.3.2 i 8.3.3, możemy odmówić przewozu jako Bagażu któregokolwiek z przedmiotów wymienionych w punkcie 8.3 oraz odmówić dalszego przewozu takiego przedmiotu, jeżeli zostanie on wykryty w Bagażu.

8.4.2 Możemy odmówić przewozu Bagażu ze względu na jego rozmiary, kształt, wagę, zawartość lub właściwości, a także z przyczyn natury eksploatacyjnej lub ze względu na komfort i wygodę pozostałych pasażerów.

8.4.3 Możemy odmówić przyjęcia do przewozu Bagażu, jeżeli nie jest on naszym zdaniem właściwie i bezpiecznie opakowany w odpowiednie pojemniki. Informacje dotyczące opakowań i pojemników, których nie akceptujemy, są dostępne na życzenie.

8.5 Prawo kontroli bagażu

Ze względów bezpieczeństwa, Pasażer wyraża zgodę na przeszukanie i kontrolę osobistą, a także przeszukanie i kontrolę, także za pomocą aparatu rentgenowskiego, swojego Bagażu. Jeśli nie można skontaktować się z pasażerem, jego bagaż może zostać przeszukany pod jego nieobecność w celu sprawdzenia, czy jest on w posiadaniu lub przewozi któryś z przedmiotów wymienionych w punkcie 8.3.1, względnie broń palną, amunicję, albo inną broń, których nie okazał nam wbrew wymogom podanym w punktach 8.3.2 lub 8.3.3. W razie odmowy zastosowania się do takiej prośby, możemy odmówić przewozu Pasażera i/lub jego Bagażu. Nie odpowiadamy za ewentualne szkody spowodowane przeszukaniem i kontrolą osobistą Pasażera lub uszkodzenie jego Bagażu spowodowane przeszukaniem i kontrolą Bagażu, także aparatem rentgenowskim, o ile nie wynikły z naszego błędu lub zaniedbania.

8.6 Bagaż rejestrowany

8.6.1 Po dostarczeniu nam Bagażu w celu zarejestrowania przejmujemy go pod swoją opiekę i wystawiamy Przywieszkę bagażową na każdą sztukę Bagażu rejestrowanego.

8.6.2 Bagaż rejestrowany musi być oznaczony nazwiskiem lub innym osobistym znakiem identyfikacyjnym.

8.6.3 Bagaż rejestrowany jest przewożony, w miarę możliwości, tym samym rejsem co Pasażer, o ile ze względów bezpieczeństwa lub z przyczyn natury eksploatacyjnej nie zdecydujemy się przewieźć Bagażu innym lotem. Jeśli Bagaż rejestrowany Pasażera przewożony jest następnym lotem, zostanie on dostarczony Pasażerowi, o ile obowiązujące przepisy nie wymagają jego obecności przy odprawie celnej.

8.7 Bagaż nierejestrowany

8.7.1 Bagaż nierejestrowany wnoszony przez Pasażera na pokład samolotu musi zmieścić się pod fotelem znajdującym się przed miejscem pasażera lub w zamkniętym schowku bagażowym w kabinie pasażerskiej. Jeśli Bagaż nie może być w ten sposób przewożony lub jest zbyt ciężki, względnie został uznany z jakichkolwiek przyczyn za niebezpieczny, musi być przewożony jako bagaż rejestrowany. Możemy określić maksymalne wymiary i/lub wagę Bagażu, jaki Pasażer może wnieść na pokład samolotu.

8.7.2 Przedmioty nienadające się do transportu w lukach bagażowych samolotu (np. delikatne instrumenty muzyczne) i niespełniające wymogów podanych wyżej, w punkcie 8.8.1, mogą być przewożone w kabinie pasażerskiej tylko po uprzednim uzgodnieniu z nami. Pasażer może być zobowiązany do uiszczenia odrębnej opłaty za tę usługę.

8.8 Odbiór i dostarczenie bagażu rejestrowanego 

8.8.1 Zgodnie z Apunktem 8.6.3, Pasażer powinien odebrać swój Bagaż niezwłocznie, gdy jest on gotowy do odbioru w miejscu docelowym lub miejscu przerwy w podróży. W przypadku nieodebrania Bagażu w stosownym czasie możemy obciążyć Pasażera opłatą za przechowanie. Nieodebranie bagażu rejestrowanego w ciągu (3) miesięcy od dnia, w którym był gotowy do odbioru, uprawnia nas do dysponowania nim bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec pasażera.

8.8.2 Bagaż rejestrowany może odebrać jedynie posiadacz stosownego Kwitu bagażowego i Przywieszki bagażowej.

8.8.3 Jeżeli osoba odbierająca Bagaż rejestrowany nie może okazać Kwitu bagażowego, ani oraz zidentyfikować bagażu za pomocą Przywieszki bagażowej, przewoźnik wyda Bagaż takiej osobie tylko pod warunkiem, że wykaże ona dostatecznie swoje prawo do tego Bagażu.

8.9 Zwierzęta

Jeżeli wyrazimy zgodę na transport zwierząt, będzie on uzależniony od spełnienia następujących warunków:

8.9.1 Pasażer jest zobowiązany zapewnić umieszczenie takich zwierząt, jak psy, koty, ptaki domowe i inne zwierzęta domowe w odpowiednich pojemnikach oraz zaopatrzenie ich w ważne świadectwa weterynaryjne dotyczące stanu zdrowia i szczepień, zezwolenia na wjazd i inne dokumenty wymagane przez organy państwa, w którym ma nastąpić koniec podróży oraz organy państw tranzytowych. Brak takich dokumentów uniemożliwia przyjęcie zwierząt do przewozu. Przewóz taki może być obwarowany dodatkowymi, ustalonymi przez nas warunkami, dostępnymi na życzenie.

8.9.2 Przyjęte do przewozu jako rejestrowany Bagaż zwierzę, wraz z pojemnikiem i żywnością, nie jest włączone do limitu Bagażu bezpłatnego, lecz stanowi nadwyżkę bagażową, za którą pasażer płaci w oparciu o obowiązujące stawki.

8.9.3 Pies-przewodnik niewidomego lub niesłyszącego Pasażera jest przewożony bezpłatnie, poza limitem wolnego od opłat bagażu, zgodnie z naszymi przepisami, które udostępniamy na życzenie.

8.9.4 Jeżeli przewóz nie podlega przepisom dotyczącym odpowiedzialności na mocy Konwencji, nie odpowiadamy za obrażenia ciała, zaginięcie, chorobę lub śmierć zwierzęcia przyjętego do transportu, o ile doszło do nich z powodu naszych zaniedbań.

8.9.5 Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy zwierzę nie posiada wszystkich niezbędnych dokumentów wyjazdowych, wjazdowych, dotyczących zdrowia i innych, niezbędnych do wpuszczenia lub transportu zwierzęcia przez państwo lub terytorium. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do zapłacenia należności naliczonych lub powstałych w związku z karami, kosztami, stratami i innymi obciążeniami.

Artykuł 9 – Rozkłady lotów i opóźnienia 

9.1 Rozkład lotów

9.1.1 Czasy lotów uwzględnione w rozkładach lotów mogą się zmienić od daty ich opublikowania do dnia odbycia podróży.

9.1.2 Przed przyjęciem rezerwacji, poinformujemy o planowym czasie wylotu obowiązującym w tym czasie. Zostanie on umieszczony na bilecie. Możemy być zmuszeni zmienić planowy czas wylotu po wydaniu Biletu. Jeżeli Pasażer udostępnił dane kontaktowe, podejmiemy starania w celu powiadomienia go o tego typu zmianach.

9.2 Rekompensata za odmowę mejsca na pokładzie, odwołanie lotu i długie opóźnienia 

9.2.1 Prawodawstwo WE (Rozporządzenie nr 261/2004) gwarantuje Pasażerom prawo do pomocy, refundacji i rekompensat w przypadku odmowy miejsca na pokładzie samolotu, jeżeli pasażer posiada ważny Bilet i potwierdzoną rezerwację, oraz w przypadku odwołania lub długiego opóźnienia lotu. Rozporządzenie nr 261/2004 dotyczy wszystkich pasażerów odlatujących z lotnisk na terenie państw członkowskich UE i wszystkich pasażerów podróżujących do państw członkowskich UE z przewoźnikami z UE, o ile nie udzielono im pomocy w kraju rozpoczęcia podróży. Pasażer może dochodzić praw, wynikających z Rozporządzenia nr 261/2004, tylko od przewoźnika, który rzeczywiście obsługuje dany lot. Szczegółowe informacje dotyczące praw pasażerów lotów obsługiwanych przez linie Finnair można uzyskać na naszej stronie internetowej, pod adresem www.finnair.com oraz w punktach odpraw i od naszych przedstawicieli na lotnisku.

9.2.2 W związku z odwołaniem lotu lub odmową miejsca na pokładzie, pasażerom nie przysługują inne prawa, niż określone w Rozporządzeniu nr 261/2004.

9.2.3 Naszą odpowiedzialność za opóźnienie przewozu Pasażera i Bagażu reguluje stosowna Konwencja.

Artykuł 10 – Zwroty

10.1 Postanowienia ogólne

Zwrotu Biletu lub jego niewykorzystanej części dokonujemy zgodnie z opisanymi niżej obowiązującymi zasadami dotyczącymi cen lub taryfą:

10.1.1 Osobą odpowiedzialną za zwrot środków jest sprzedawca wskazany na wyciągu z karty kredytowej lub konta bankowego lub innym ważnym dokumencie transakcji płatniczej. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za zwrot środków, jeśli nie jesteśmy sprzedawcą wskazanym w ten sposób.  Nasz zwrot kosztów może zostać zrealizowany przez nas lub przez agenta działającego w naszym imieniu, jeśli wyraziliśmy na to zgodę.

10.1.2 Z wyjątkami przewidzianymi w niniejszym artykule, mamy prawo dokonać zwrotu osobie wymienionej w bilecie lub osobie, która zapłaciła za Bilet, po uzyskaniu dostatecznego potwierdzenia zapłaty.

10.1.3 Jeżeli Bilet został opłacony przez inną osobę niż pasażer wymieniony na bilecie i jeśli zawiera on zastrzeżenie ograniczające wypłatę zwrotu, należność za Bilet zostanie zwrócona jedynie osobie, która za Bilet zapłaciła albo osobie przez nią wskazanej.

10.1.4 Z wyjątkiem przypadku zagubienia Biletu zwroty są dokonywane tylko po oddaniu przewoźnikowi wszystkich niewykorzystanych odcinków lotu.

10.2 Zwroty obligatoryjne

10.2.1 Jeżeli przewoźnik odwołuje lot, nie może wykonać lotu w stosownym czasie zgodnie z ustalonym rozkładem, nie dokonuje lądowania w miejscu docelowym lub miejscu przerwy w podróży Pasażera, albo powoduje, że Pasażer traci połączenie, na które ma potwierdzoną rezerwację, wysokość zwrotu będzie odpowiadać:

10.2.1.1 w przypadku, gdy Bilet pozostał całkowicie niewykorzystany – kwocie równej zapłaconej cenie Biletu;

10.2.1.2 w przypadku, gdy Bilet został częściowo wykorzystany – kwocie nie mniejszej, niż różnica pomiędzy opłaconą ceną Biletu, a ceną stosowaną dla trasy przebytej na podstawie częściowo wykorzystanego Biletu.

10.3 Zwroty nieobligatoryjne

10.3.1 Jeśli pasażerowi przysługuje zwrot należności za bilet z powodów innych niż wymienione w punkcie 10.2, wysokość zwrotu będzie odpowiadać:

10.3.1.1 W przypadku, gdy Bilet pozostał całkowicie niewykorzystany – kwocie równej zapłaconej cenie Biletu pomniejszonej o stosowne opłaty za świadczone usługi i opłaty za anulowanie rezerwacji;

10.3.1.2 w przypadku, gdy Bilet został częściowo wykorzystany – kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy opłaconą ceną Biletu, a ceną stosowaną dla trasy przebytej na podstawie częściowo wykorzystanego Biletu, pomniejszonej o stosowne opłaty za świadczone usługi i opłaty za anulowanie rezerwacji.

Jeśli rezerwacja została dokonana co najmniej siedem dni przed planowym terminem wylotu, można ją anulować w ciągu 24 godzin od momentu jej dokonania bez ponoszenia kosztów opłaty za zwrot. Prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta.

10.4 Zwrot za utracony bilet

10.4.1 W przypadku utracenia Biletu lub jego części, pod warunkiem dostarczenia wystarczających dowodów, potwierdzających jego utratę, oraz zapłacenia stosownej opłaty manipulacyjnej, refundacja zostanie wykonana bezzwłocznie po upływie terminu ważności Biletu, jeżeli:

10.4.1.1 Bilet, ani żaden z jego odcinków nie został uprzednio wykorzystany, nie wystawiono za niego Biletu zastępczego ani nie dokonano zwrotu, (za wyjątkiem sytuacji, w której użycie, refundacja lub wydanie Biletu zastępczego innej osobie nastąpiło w skutek naszego zaniedbania);

10.4.1.2 osoba otrzymująca zwrot zobowiąże się w formie przez nas określonej zwrócić nam otrzymaną kwotę w przypadku stwierdzenia oszustwa oraz w razie wykorzystania w całości lub części zagubionego Biletu przez inną osobę (za wyjątkiem sytuacji, w której oszustwo lub użycie przez inną osobę było konsekwencją naszego zaniedbania).

10.4.2 Jeżeli my lub Upoważniony agent utraci Bilet lub jego część, poniesiemy odpowiedzialność za stratę.

10.5 Prawo odmowy zwrotu 

10.5.1 Możemy odmówić zwrotu, jeśli wniosek o zwrot został złożony po wygaśnięciu ważności Biletu.

10.5.2 Możemy odmówić zwrotu należności za Bilet, który przedstawiono nam lub przedstawicielom władz państwowych jako dowód potwierdzający zamiar opuszczenia danego państwa, chyba że Pasażer wykaże dostatecznie, że posiada zezwolenie na pozostanie w danym państwie lub że opuści je korzystając z innego przewoźnika lub innego środka transportu.

10.6 Waluta

Zastrzegamy sobie prawo dokonania zwrotu w ten sam sposób i w tej samej walucie, co w przypadku zakupu Biletu.

10.7 Podmioty dokonujące zwrotu 

Zwrot nieobligatoryjny jest dokonywany tylko przez tego przewoźnika, który wystawił Bilet lub jego Upoważnionego agenta. Ponadto wnioski o zwrot środków można składać tylko wtedy, gdy jesteśmy akceptantem wskazanym w ważnym dokumencie transakcji płatniczej, zgodnie z paragrafem 10.1.1.

Artykuł 11 – Zachowanie na pokładzie samolotu 

11.1 Postanowienia ogólne

Jeżeli według naszej umotywowanej oceny Pasażer swoim zachowaniem na pokładzie samolotu naraża na niebezpieczeństwo samolot, osoby lub mienie znajdujące się na pokładzie, utrudnia załodze wykonywanie obowiązków, nie stosuje się do poleceń załogi dotyczących, między innymi, palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających na pokładzie lub zachowuje się w sposób będący przyczyną niewygody, niedogodności, szkód lub obrażeń u innych pasażerów lub członków załogi, możemy podjąć środki, jakie uznamy za konieczne, aby przerwać takie zachowanie, łącznie z zastosowaniem przymusu. Pasażer może zostać po wylądowaniu usunięty z samolotu, może być również ścigany sądownie za wykroczenia popełnione na jego pokładzie.

11.2 Urządzenia elektroniczne

Ze względów bezpieczeństwa lotu możemy wprowadzić zakaz lub ograniczenia posługiwania się na pokładzie samolotu urządzeniami takimi, jak telefony komórkowe, laptopy, przenośne magnetofony, przenośne radia, odtwarzacze CD i MP3, gry elektroniczne lub urządzenia nadawcze, w tym zabawki sterowane falami radiowymi i radiotelefony. Dozwolone jest korzystanie z aparatów słuchowych i rozruszników serca.

Artykuł 12 – Zastrzeżenia dotyczące dodatkowych kosztów podróży 

12.1 W przypadku zawarcia w imieniu Pasażera ustaleń, zobowiązujących inną firmę do świadczenia usług innych, niż przewóz lotniczy lub w przypadku wydania Biletu lub kuponu na transport lub usługi (inne, niż przewóz lotniczy), realizowane przez inną firmę, np. rezerwacja hotelu lub wynajem samochodu, działamy jedynie jako agent pasażera. Zastosowanie mają warunki firmy świadczącej usługi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi usługami, za wyjątkiem konsekwencji wynikających z naszych zaniedbań podczas dokonywania ustaleń.

12.2 Jeśli zakres naszych usług obejmuje przewóz naziemny, usługa ta może być przedmiotem odrębnych warunków. Warunki takie są udostępniane Pasażerom na życzenie.

Artykuł 13 – Formalności administracyjne 

13.1 Postanowienia ogólne

13.1.1 Pasażer jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów i wiz oraz za przestrzeganie wszelkich związanych z podróżą ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, wymagań i warunków krajów, w których rozpoczyna lub kończy podróż, albo w których przebywa tranzytem.

13.1.2 Nie odpowiadamy za konsekwencje poniesione przez Pasażera wskutek nieuzyskania takich dokumentów lub wiz, albo niezastosowania się do takich ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, wymagań, warunków, reguł lub instrukcji.

13.2 Dokumenty podróży

Pasażer zobowiązany jest przedstawić wszystkie dokumenty wyjazdowe, wjazdowe, dotyczące zdrowia i inne, określone w ustawach rozporządzeniach, zarządzeniach, wymaganiach i innych warunkach właściwych krajów oraz zezwolić nam na sporządzenie i zatrzymanie kopii tych dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu Pasażera, który nie stosuje się do powyższych wymagań lub którego dokumenty wydają się być nieprawidłowe.

13.3 Odmowa wpuszczenia na terytorium

W razie odmowy wpuszczenia Pasażera na terytorium danego kraju zobowiązany jest on uiścić grzywnę lub opłatę nałożoną na nas przez władze państwowe oraz koszt wywiezienia go z kraju. Opłata pobrana przez nas za przewóz do punktu, w którym nastąpiła odmowa wpuszczenia lub przyjęcia nie podlega zwrotowi.

13.4 Odpowiedzialność pasażera za nałożone grzywny, koszty zatrzymania itp. 

W przypadku nałożenia na nas obowiązku zapłaty jakiejkolwiek grzywny lub kary, albo do pokrycia jakichkolwiek kosztów z powodu niezastosowania się Pasażera do ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, wymagań lub innych warunków odbywania podróży w danych krajach lub z powodu nieokazania wymaganych dokumentów, pasażer zobowiązany jest zwrócić na nasze żądanie równowartość wpłaconej przez nas kwoty lub poniesionego przez nas kosztu. Możemy zaliczyć na poczet takiej należności wartość niewykorzystanych przewozów z Biletu Pasażera lub jakiekolwiek kwoty należące do pasażera, a będące w naszym posiadaniu.

13.5 Kontrola celna

Jeżeli istnieje taki wymóg, Pasażer jest zobowiązany uczestniczyć w kontroli celnej lub innej oficjalnej kontroli swojego Bagażu. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Pasażera za powstałą stratę lub szkodę poniesioną przez niego przy takiej kontroli lub na skutek niepodporządkowania się temu wymogowi.

13.6 Kontrola bezpieczeństwa

Pasażer ma obowiązek poddać się wszelkim kontrolom bezpieczeństwa przeprowadzonym przez pracowników służb rządowych i lotniskowych, a także przez nas i innych przewoźników.

Artykuł 14 – Kolejni przewoźnicy 

Dla celów związanych ze stosowaniem Konwencji przewóz wykonywany przez nas i innych przewoźników na podstawie jednego biletu lub biletu łącznego traktuje się jako jeden przewóz.

Artykuł 15 – Odpowiedzialność za szkody 

15.1 Odpowiedzialność Finnair i każdego z przewoźników zaangażowanych w realizację podróży Pasażera określają stosowne Warunki Przewozu każdego z tych podmiotów. Poniżej zamieszczono nasze przepisy dotyczące odpowiedzialności:

15.1.1 Limity odpowiedzialności za szkody Pasażerów i ich Bagażu.

15.1.1(a) Odszkodowanie w przypadku śmierci lub obrażeń
Nie ma ograniczeń finansowych w zakresie odpowiedzialności za obrażenia ciała lub śmierć Pasażera.

15.1.1(b) Zaliczki
W przypadku śmierci lub obrażeń ciała Pasażera, linie Finnair zobowiązane są wypłacić zaliczkę na pokrycie pilnych potrzeb w ciągu 15 dni od ustalenia osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania. W przypadku śmierci zaliczka nie może być niższa niż 16 000 SDR. Wypłata zaliczki nie stanowi uznania odpowiedzialności, a zaliczka może być potrącona z kwoty późniejszego odszkodowania wypłaconego z tytułu naszej odpowiedzialności. Zaliczka nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w punkcie 15.1.2 (a) – o ile nie została wypłacona osobie, która spowodowała szkodę lub przyczyniła się do jej powstania, albo osobie nieuprawnionej do otrzymania odszkodowania.

15.1.1(c) Opóźnienia pasażerów
W przypadku opóźnień przy przewozie Pasażerów, linie Finnair ponoszą odpowiedzialność za Szkodę, o ile nie zastosowały wszystkich możliwych środków zaradczych, aby jej uniknąć lub gdy zastosowanie takich środków było niemożliwe. Odpowiedzialność za opóźnienia przy przewozie Pasażerów jest ograniczona do 5346 SDR.

15.1.1(d) Zniszczenie, zagubienie lub inne uszkodzenie Bagażu i opóźnienia Bagażu
W przypadku Bagażu rejestrowanego linie Finnair ponoszą odpowiedzialność nawet w przypadku braku winy, chyba że Bagaż był wadliwy. W przypadku Bagażu nierejestrowanego, linie Finnair ponoszą odpowiedzialność tylko wówczas, gdy szkoda wystąpiła z ich winy. W przypadku opóźnień przy przewozie Bagażu, linie Finnair ponoszą odpowiedzialność za Szkodę, o ile nie zastosowały wszystkich możliwych środków zaradczych, aby jej uniknąć lub gdy zastosowanie takich środków było niemożliwe. Odpowiedzialność za zniszczenie, zgubienie i uszkodzenie Bagażu lub opóźnienie w jego transporcie ograniczona jest do wysokości 1288 SDR na Pasażera.

15.1.2 Inne warunki i klauzule wyłączenia odpowiedzialności

15.1.2(a) Zgodnie z obowiązującymi przepisami, naszą odpowiedzialność z tytułu szkód pomniejsza wszelkie zaniedbanie ze strony Pasażera, które spowodowało szkody lub przyczyniło się do ich powstania.

15.1.2(b) Odpowiadamy jedynie za szkody powstałe podczas przewozu własnym rejsem lub przewozu na tych odcinkach lotu, w przypadku których nasz desygnator jest umieszczony w rubryce Biletu na dany lot lub odcinek lotu. Wystawiając Bilet lub rejestrując Bagaż na linie innego przewoźnika, działamy jedynie jako agent takiego przewoźnika. Niezależnie jednak od powyższego, w odniesieniu do Bagażu rejestrowanego Pasażer może wnosić reklamację wobec pierwszego lub wobec ostatniego przewoźnika realizującego przewóz, podczas którego powstała Szkoda.

15.1.2(c) Nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku naszego zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa lub nakazów i rozporządzeń władz państwowych, albo w wyniku niezastosowania się do nich Pasażera.

15.1.2 (d) Z wyjątkiem przypadków objętych innymi, szczegółowymi postanowieniami niniejszych Warunków przewozu, ponosimy wobec pasażera odpowiedzialność tylko za udowodnione, naprawialne szkody o charakterze kompensacyjnym oraz, w stopniu dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, pasażer zgadza się zwolnić nas z odpowiedzialności za szkody pośrednie, wynikowe lub szkody niekompensacyjne innego rodzaju.

15.1.2 (e) Nie odpowiadamy za Szkody spowodowane przez Bagaż Pasażera. Pasażer odpowiada za Szkody wyrządzone przez jego Bagaż innym osobom oraz za szkody materialne nasze i innych podmiotów.

15.1.2 (f) Pasażer nie może umieszczać w bagażu rejestrowanym artykułów, których umieszczania w bagażu rejestrowanym zabrania punkt 8.3, takich jak przedmioty delikatne lub łatwo psujące się, przedmioty o szczególnej wartości lub niezbędne przedmioty osobiste, takie jak pieniądze, biżuteria, drogocenne metale, komputery, aparaty, telefony komórkowe, urządzenia elektryczne, instrumenty muzyczne, okulary/okulary przeciwsłoneczne, klucze, leki, zbywalne akcje, papiery wartościowe lub inne cenne dokumenty, świadectwa udziałowe, zobowiązania zapłaty i inne cenne dokumenty, dokumenty biznesowe, paszporty i inne dokumenty tożsamości lub próbki handlowe. Prawo pasażera do zadośćuczynienia za ich zniszczenie, utratę lub inne szkody ograniczają warunki obowiązującej Konwencji.

15.1.2 (g) Nie odpowiadamy za ewentualną chorobę, obrażenia lub kalectwo, a także zgon Pasażera, jeśli przyczyną był jego stan zdrowia lub pogorszenie się tego stanu.

15.1.2 (h) Umowa przewozu, w tym niniejsze Warunki Przewozu oraz wszelkie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności stosują się również wobec naszych Upoważnionych agentów, pracowników i przedstawicieli w stopniu takim samym, jak wobec nas. Łączna kwota, którą można dochodzić od nas oraz od Upoważnionych agentów, pracowników, przedstawicieli i osób nie może przekraczać kwoty, do której ograniczona jest ewentualna nasza odpowiedzialność.

15.1.2 (i) O ile nie zostało to formalnie stwierdzone, żadne z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Przewozu nie uchyla jakiegokolwiek wyłączenia lub ograniczenia naszej odpowiedzialności wynikającej z Konwencji lub obowiązujących przepisów prawa.

Artykuł 16 – Terminy reklamacji i dochodzenia roszczeń 

16.1 Zgłoszenie reklamacji

Odbiór Bagażu bez zastrzeżeń przez posiadacza Kwitu bagażowego w momencie dostawy stanowi dostateczny dowód, że Bagaż został dostarczony w dobrym stanie i zgodnie z umową przewozu, o ile Pasażer nie udowodni, że było inaczej.

Pasażer chcący złożyć reklamację lub pozew z tytułu uszkodzenia Bagażu rejestrowanego musi powiadomić nas o tym niezwłocznie po stwierdzeniu Szkody i nie później niż w ciągu siedmiu (7) dni od otrzymania Bagażu. Pasażer chcący złożyć reklamację lub pozew z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Bagażu rejestrowanego musi powiadomić nas o tym niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia i nie później niż w ciągu dwudziestu jeden (21) dni od przekazania Bagażu do dyspozycji Pasażera. Każde takie powiadomienie musi mieć formę pisemną.

16.2 Termin na wniesienie pozwu

Prawo do odszkodowania wygasa, jeżeli pozew nie zostanie wniesiony w ciągu dwóch lat od daty przylotu do portu przeznaczenia lub od daty przylotu przewidzianej w rozkładzie, względnie od dnia, w którym przewóz został przerwany. Sposób obliczenia powyższego terminu określa prawo sądu rozpatrującego pozew.

Artykuł 17 – Pozostałe warunki 

Przewóz Pasażera i Bagażu podlega również innym regulacjom i warunkom obowiązującym lub przyjętych przez nas. Te regulacje i warunki zmieniają się z czasem i są istotne. Dotyczą one, między innymi, przewozu osób niepełnoletnich bez opiekunów, kobiet w ciąży, chorych, ograniczeń korzystania z urządzeń elektronicznych i przedmiotów, a także spożywania alkoholu na pokładzie samolotu.

Regulacje i warunki dotyczące tych kwestii są udostępniane na życzenie.

Artykuł 18 – Interpretacja

Tytuły poszczególnych Artykułów, zawartych w niniejszych Warunkach Przewozu, zostały nadane wyłącznie dla wygody i nie należy brać ich pod w interpretacji tekstu.

Artykuł 19 – Zmiany i uchylenia 

Żaden z naszych Upoważnionych agentów, pracowników lub przedstawicieli nie ma prawa zmieniać, modyfikować, ani uchylać któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Przewozu.

FINNAIR OYJ

General conditions of carriage and tariffs (Canada)

The General Conditions of Carriage provide information on certain conditions that govern transportation on Finnair, e.g. check-in time limits, baggage acceptance, allowance and liability, accompanied minors, carriage of animals, refusal to accept and denied boarding compensation.

Finnair is required by law to publish its conditions of carriage on this website and to make its tariffs available for public inspection.

An air carrier's tariff is a document that contains its published fares, charges and related terms and conditions of carriage applicable to air services.

You may consult our tariff filed, where required, with the appropriate authorities, by clicking on the link below.

Canada General conditions of carriage and tariffs (PDF)

Przejście do strony: Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu