Ansvarsbegrensning | Finnair

Ansvarsbegrensning

Ansvarsbegrensning:
Dette er en merknad som kreves av EU-forskrift nummer 889/2002. Denne merknaden kan ikke brukes som grunnlag for erstatningskrav eller til å tolke forskriften eller Montreal-konvensjonen, og den er ikke en del av kontrakten mellom flyselskapet/flyselskapene og deg. Flyselskapet/flyselskapene gir ingen garanti for riktigheten av innholdet i denne merknaden.

MERK: Denne merknaden, som kreves av EU-forskrift nummer 889/2002, stemmer ikke når det gjelder påstanden om at flyselskapet ikke kan bestride erstatningskrav på opptil 128 821 Special Drawing Rights (SDR).

Forskriften og Montreal-konvensjonen sier derimot at flyselskapet har erstatningsansvar hvis en passasjer skades eller dør, bare hvis ulykken som forårsaket skaden eller dødsfallet, skjedde om bord på flyet eller i forbindelse med ombordstiging eller avstiging. For erstatningskrav på opptil 128 821 Special Drawing Rights i forbindelse med slik skade eller død kan ikke flyselskapet utelukke eller begrense sitt erstatningsansvar med mindre passasjeren har bidratt til skaden eller dødsfallet gjennom uaktsomhet. Merknaden tar også feil ved å ikke erkjenne at flyselskapets totale erstatningsansvar for bagasjeforsinkelser, -ødeleggelse, -tap eller -skade er begrenset til SDR 1288. Videre er det ikke riktig at det alltid er det flyselskapet som er angitt med navn eller flyselskapskode på billetten, som er bundet av kontrakten.

Avhengig av reiseruten din kan erstatningsansvaret til flyselskapene som er involvert i reisen din, være underlagt Warszawa-konvensjonen, som vanligvis spesifiserer lavere erstatningsbeløp. Kontakt Finnair hvis du trenger mer informasjon. Hvis reisen involverer transport med andre flyselskaper enn Finnair, kan du kontakte disse flyselskapene for å få informasjon om deres ansvarsbegrensninger.

Flyselskapets erstatningsansvar overfor passasjerer og deres bagasje

Denne informasjonsmerknaden oppsummerer reglene for erstatningsansvar som praktiseres av flyselskaper i EU i henhold til EU-forskrifter og Montreal-konvensjonen.

Erstatning ved død eller personskade<

Det finnes ingen økonomiske grenser for erstatning ved passasjerers dødsfall eller personskade. For erstatninger på opptil SDR 128 821 (cirka EUR 160 000) kan ikke flyselskapet bestride erstatningskrav. For høyere beløp enn dette kan flyselskapet motsette seg et erstatningskrav ved å bevise at det ikke var skyld i skaden eller dødsfallet.

Forskuddsbetalinger

Hvis en passasjer blir drept eller skadet, skal flyselskapet betale et forskudd til å dekke umiddelbare økonomiske behov innen 15 dager etter at det er fastslått hvem som har rett til erstatning. I tilfelle dødsfall skal dette forskuddet ikke være mindre enn SDR 16 000 (cirka EUR 20 000).

Passasjerforsinkelser

I tilfelle passasjerforsinkelse er flyselskapet erstatningsansvarlig med mindre det iverksatte alle rimelige tiltak for å unngå skaden eller det ikke var mulig å iverksette slike tiltak. Erstatningsansvaret for passasjerforsinkelse er begrenset til SDR 5346 (cirka EUR 6600).

Forsinket bagasje

I tilfelle forsinket bagasje er flyselskapet erstatningsansvarlig med mindre det iverksatte alle rimelige tiltak for å unngå skaden eller det ikke var mulig å iverksette slike tiltak. Erstatningsansvaret for forsinket bagasje er begrenset til SDR 1288 (cirka EUR 1600).

Ødelagt, tapt eller skadet bagasje

Flyselskapets erstatningsansvar for ødelagt, tapt eller skadet bagasje er begrenset til SDR 1288 (cirka EUR 1600). I tilfelle innsjekket bagasje er det ansvarlig også når det ikke er begått feil, med mindre bagasjen var defekt. I tilfelle ikke innsjekket bagasje / håndbagasje er flyselskapet ansvarlig bare hvis det har begått feil.

Høyere grenser for bagasje

Hvis bagasjen ikke er fullverdiforsikret, kan passasjeren oppnå en høyere erstatningsgrense ved å levere en spesiell erklæring senest ved innsjekking og betale et ekstra gebyr.

Klager angående bagasje

Hvis bagasjen skades, forsinkes, mistes eller ødelegges, må passasjeren levere en skriftlig klage til flyselskapet så snart som mulig. I tilfelle skade på innsjekket bagasje må passasjeren levere en skriftlig klage innen 7 dager, og i tilfelle forsinkelse innen 21 dager, i begge tilfeller fra datoen da bagasjen ble levert til passasjeren.

Erstatningsansvar for faktiske og kontraktsbundne flyselskaper

Hvis flyselskapet som faktisk utfører flyvningen, ikke er det samme som flyselskapet i kontrakten, har passasjeren rett til å rette en klage til eller reise et erstatningskrav mot begge. Hvis navnet eller koden til et flyselskap er angitt på billetten, er det det flyselskapet som er det kontraktsbundne flyselskapet.

Tidsfrist for søksmål

Ethvert søksmål om skadeerstatning må reises innen to år fra datoen da flyet ankom, eller datoen da flyet burde ha ankommet.

Grunnlag for informasjonen

Grunnlaget for reglene som er beskrevet ovenfor, er Montreal-konvensjonen av 28. mai 1999, som er tatt i bruk av EU i EU-forskrift nummer 2027/97 (som endret av EU-forskrift nummer 889/2002) og medlemsstatenes nasjonale lovverk.

Navigert til siden: Ansvarsbegrensning