Vastutuse piirangud | Finnair Eesti

Vastutuse piirangud

Kohustustest loobumine:
Sellist teadaannet nõuab Euroopa Ühenduste (EÜ) eeskiri nr 889/2002. Seda teadaannet ei saa kasutada hüvitisnõude alusena ega Montreali konventsiooni eeskirja sätete tõlgendamiseks ning see pole lennufirma(de) ja teie vahel sõlmitava lepingu osaks. Lennufirma(d) ei tee mingeid avaldusi selle teadaande sisu õigsuse kohta.

OLULINE TEAVE: See Euroopa Ühenduste (EÜ) eeskirja nr 889/2002 poolt nõutav teadaanne on ebatäpne, kui kinnitab, et lennufirma ei saa vaidlustada hüvitisnõudeid kahjude eest, mis ei ületa 128 821 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikut.

Montreali konventsiooni eeskiri sätestab hoopis, et lennufirma vastutab kahju eest, mis tekib reisija surma või kehavigastuse korral, ainult juhul, kui surma või vigastust põhjustanud õnnetus leidis aset lennuki pardal või mingi lennukisse sisenemise või lennukist väljumise toimingu ajal. Kahjude korral kuni 128 821 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikut ei tohi lennufirma surmajuhtumi või kehavigastuse korral välistada või piirata oma vastutust – välja arvatud juhul, kui õnnetusele aitas kaasa kannatanupoolne lohakus. Erinevalt teadaande andmetest on lennufirma summaarne vastutus pagasi hilinemise, hävimise, kadumise või kahjustada saamise korral piiratud 1 288 SDR-iga. Lisaks ei kehti kõigil juhtudel väide, et lennufirma on alati lepinguline veoettevõtja, kui lennufirma nimi või lennuettevõtja tunnuskood on nimetatud piletil.

Tuleb arvestada ka seda, et sõltuvalt teie reisikavast võib teie reisi kaasatud lennufirmade vastutust reguleerida Varssavi konventsioon. Sel juhul on vastutuspiirid tavaliselt allpool esitatud piirväärtustest madalamad. Lisateabe saamiseks pöörduge Finnairi poole. Kui reis hõlmab vedu muude lennufirmade kui Finnairi poolt, saab nende lennufirmade vastutuspiiride kohta teavet nendest muudest lennufirmadest.

Lennufirma vastutus reisijate ja nende pagasi eest

Käesolev teade võtab kokku Euroopa Ühenduse lennufirmade jaoks kehtivad vastutuse eeskirjad nii nagu seda nõuavad Ühenduse õigusnormid ja Montreali konventsioon.

Hüvitis surma või vigastuse korral

Reisija vigastuse või surmaga seotud vastutus pole piiratud mingi piirsummaga. Kuni 128 821 SDR-i (umbes 160 000 EUR-i) suuruse kahju korral ei tohi lennufirma hüvitisnõudeid vaidlustada. Sellest summast suurema nõude korral võib lennufirma ennast kaitsta, püüdes tõendada, et ta pole olnud hooletu ega muul viisil süüdi.

Ettemaksed

Kui reisija saab surma, peab lennufirma sellega seotud koheste majanduslike vajaduste katmiseks tegema ettemakse 15 päeva jooksul pärast hüvitisõigusega isiku kindlakstegemist. Surma korral ei tohi see ettemaks olla väiksem kui 16 000 SDR-i (umbes 20 000 EUR-i).

Reisi hilinemine

Lennu hilinemise korral vastutab lennufirma kahju eest – välja arvatud juhul, kui ta rakendas kõiki võimalikke meetmeid kahju vältimiseks või kui tal polnud võimalik selliseid meetmeid rakendada. Lennu hilinemise korral on vastutuse piirsumma 5 346 SDR-i (umbes 6 600 EUR-i).

Pagasi hilinemine

Pagasi hilinemise korral vastutab lennufirma kahju eest – välja arvatud juhul, kui ta rakendas kõiki võimalikke meetmeid kahju vältimiseks või kui tal polnud võimalik selliseid meetmeid rakendada. Pagasi hilinemise korral on vastutuse piirsumma 1 288 SDR-i (umbes 1 600 EUR-i).

Pagasi hävimine, kadumine või kahjustada saamine

Lennufirma vastutab pagasi hävimise, kadumise või kahjustada saamise eest summaga kuni 1 288 SDR-i (umbes 1 600 EUR-i). Registreeritud pagasi korral vastutab lennufirma ka juhul, kui ta polnud süüdi – välja arvatud juhul, kui pagas oli defektne. Registreerimata pagasi korral vastutab lennufirma ainult juhul, kui ta on süüdi.

Pagasi kõrgem piirväärtus

Kui pagas pole kindlustatud oma täisväärtuse eest, võib reisija rakendada kõrgema vastutuse piirsummat, kui koostab hiljemalt lennule registreerimisel spetsiaalse deklaratsiooni ja tasub lisatasu.

Kaebused pagasi kohta

Kui pagas on kahjustatud, hilinenud, kadunud või hävinud, peab reisija esimesel võimalusel esitama lennufirmale selle kohta kirjaliku kaebuse. Registreeritud pagasi kahjustamise korral peab reisija kirjaliku kaebuse esitama seitsme päeva jooksul ja pagasi hilinemise korral 21 päeva jooksul. Mõlemal juhul algab ajaarvestus reisijale pagasi kätteandmise hetkest.

Lepingulise lennufirma ja tegeliku lennufirma vastutus

Kui tegelikult lendu teostav lennufirma pole lepinguline lennufirma, on reisijal õigus esitada mõlemale firmale kaebus või kahjunõue. Lepinguline lennufirma on firma, kelle nimi või lennuettevõtja tunnuskood on ära näidatud piletil.

Hagitähtaeg

Kahju hüvitamise kohtuhagi tuleb esitada kahe aasta jooksul pärast lennuki saabumist sihtkohta või pärast hetke, kui lennuk oleks pidanud sihtkohta jõudma.

Andmete alus

Ülalpool kirjeldatud eeskirjade aluseks on 1999. aasta 28. mai Montreali konventsioon, mida Euroopa Ühenduses rakendatakse eeskirjaga (EÜ) nr 2027/97 (mida on muudetud eeskirjaga (EÜ) nr 889/2002) ja liikmesriikide siseriiklike õigusaktidega.

Navigeerisite leheküljele: Vastutuse piirangud