Reisijate- ja pagasiveo üldtingimused | Finnair Eesti

Reisijate- ja pagasiveo üldtingimused

Reisijate- ja pagasiveo üldtingimused

Käesolevad üldised veotingimused on ainukesed üldtingimused, mis on Finnair Oyj suhtes siduvad. Teised vedajad on avaldanud käesolevatest üldistest veotingimustest erinevaid üldiseid veotingimusi, mis kehtivad vaid nende vedajate teostatava õhutranspordi kohta.

Artikkel 1. Mõisted
Artikkel 2. Kohaldatavus
Artikkel 3. Piletid
Artikkel 4. Piletihinnad, maksud, lõivud ja tasud 
Artikkel 5. Broneeringud
Artikkel 6. Lennule registreerimine ja pardaleminek 
Artikkel 7. Vedamisest keeldumine ja vedamise piiramine 
Artikkel 8. Pagas
Artikkel 9. Lennuplaanid ja ebakorrapärasused 
Artikkel 10. Tagasimaksed
Artikkel 11. Käitumine lennuki pardal 
Artikkel 12. Lisateenuste osutamise kord 
Artikkel 13. Haldusformaalsused 
Artikkel 14. Järjestikused vedajad 
Artikkel 15. Vastutus kahju eest 
Artikkel 16. Nõuete ja hagide esitamise ajaline piirang 
Artikkel 17. Muud tingimused 
Artikkel 18. Tõlgendamine 
Artikkel 19. Muutmine ja tühistamine 

Artikkel 1. Mõisted

Käesolevates tingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid:

meie (erinevates käänetes) – Finnair Plc.

teie (erinevates käänetes) – isik, v.a meeskonna liikmed, keda pileti kohaselt lennukiga veetakse või tuleb vedada. (Vt ka mõiste „reisija” definitsiooni.)

kokkulepitud peatuskohad – piletile märgitud või meie lennuplaanis ette nähtud tehniliste vahemaandumiste või ümberistumiste kohad teie marsruudil, v.a lähtekoht, vahepeatus(ed) ja sihtkoht.

lennuettevõtja tunnuskood – lennuettevõtjat identifitseerida võimaldavad kaks või kolm märki või tähte.

volitatud agent – müügiagent, kelle oleme määranud meid esindama meie lennutransporditeenuste müügil.

pagas – teie isiklik vara, mis on teil kaasas seoses teie reisiga. Kui pole sätestatud teisiti, koosneb see teil kaasas olevast registreeritud ja registreerimata pagasist.

pagasikviitung – pileti need osad, mis on seotud teil kaasas oleva registreeritud pagasi veoga.

pagasilipik – dokument, mis on väljastatud vaid registreeritud pagasi identifitseerimiseks.

vedaja – meist erinev lennuettevõtja, kelle tunnuskood on märgitud teie piletile või jätkulennu piletile.

registreeritud pagas – pagas, mille võtame oma hoole alla ning mille kohta väljastame pagasikviitungi.

lennule registreerimise tähtaeg – lennuettevõtja sätestatud tähtaeg, milleks peate olema lõpetanud lennule registreerimise formaalsused ning saanud endale pardakaardi.

lepingutingimused – teie piletil või reisikavas/kviitungil olev või neid saatev teave, mis on sellisena määratletud ning milles on viidatud käesolevatele veotingimustele ja märkustele.

jätkulennu pilet – pilet, mis on väljastatud teile seoses mõne muu piletiga, millega koos see moodustab ühtse veolepingu.

konventsioon – mõni järgmistes juriidilistest dokumentidest:

i) Montreali konventsioon (1999);

ii) 1929. aasta 12. oktoobril Varssavis allkirjastatud rahvusvaheliste õhuvedude reeglite ühtlustamise konventsioon (edaspidi „Varssavi konventsioon”);

iii) 1955. aasta 28. septembril Haagis muudetud Varssavi konventsioon;

iv) 1975. aastal Montrealis lisaprotokolliga nr 1 muudetud Varssavi konventsioon;

v) Haagis ning Montrealis lisaprotokolliga nr 2 (1975) muudetud Varssavi konventsioon;

vi) Haagis ning Montrealis lisaprotokolliga nr 4 (1975) muudetud Varssavi konventsioon;

vii) Guadalajaras allkirjastatud täiendav konventsioon (1961) (Guadalajara).

kupong – paberist lennukupong või elektrooniline kupong, mis annab sellel nimetatud reisijale õiguse reisida märgitud lennul.

kahju – meie osutatavast veoteenusest või selle veoteenusega kaasnevatest muudest teenustest tulenev reisija surm, haavamine või tervisekahjustus, kaotus, osaline kaotus, vargus või mõni muu kahju.

päevad – kalendripäevad (kõik seitse nädalapäeva) tingimusel, et teavitamisel ei arvestata teate saatmise päeva ning et pileti kehtivuse määramisel ei arvestata pileti väljastamise ja lennu alguse päeva.

elektrooniline kupong – meie andmebaasis säilitatav elektrooniline lennukupong või mõni muu tõendusdokument.

elektrooniline pilet – meie poolt või nimel väljastatud reisikava/kviitung, elektroonilised kupongid ning olemasolu korral lennuki pardale mineku dokument.

lennukupong – pileti see osa, millele on märgitud „läbipääs lubatud” ning konkreetsed kohad, millest milleni teid veetakse. Elektroonilise pileti korral tähistab see mõiste elektroonilist kupongi.

vääramatu jõud – teie kontrolli alt väljas olevad tavatud ja ettenägematud asjaolud, mille tagajärgi ei ole võimalik asjakohaste meetmete abil vältida.

"Sise-eeskirjad" tähendavad reisijate ja/või pagasi transporti käsitlevaid eeskirju, mida lennufirma avaldab lisaks reisijate- ja pagasiveo üldtingimustes sätestatud eeskirjadele ja mis kehtivad päeval, mil pilet väljastatakse.

reisikava/kviitung – reisija nime, lennuinfo ja märkustega dokument või dokumendid, mille me väljastame elektroonilise piletiga reisijatele.

reisija – isik, v.a meeskonna liikmed, keda pileti kohaselt lennukiga veetakse või tuleb vedada. (Vt ka mõiste „teie” definitsiooni.)

reisijakupong ehk reisijakviitung – meie poolt või nimel väljastatud pileti see osa, mis on vastavalt tähistatud ning mille peate reisi lõpuni alles hoidma.

SDR – Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühik.

vahepeatus – plaaniline peatus (mille puhul peatute IATA kehtivate normidega määratud minimaalse aja jooksul) teie reisi lähtekoha ja sihtkoha vahel kokkulepitud peatuskohast erinevas kohas.

tariif – asjaomase ametiasutuse (kui see on nõutav) registreeritud lennuettevõtja avaldatud piletihinnad, tasud ja/või seotud veotingimused.

pilet – meie poolt või meie nimel väljastatud dokument pealkirjaga „Reisija pilet ja pagasikviitung” või elektrooniline pilet, mille hulka kuuluvad ka lepingutingimused, märkused ja kupongid.

registreerimata pagas – pagas, mis ei kuulu registreeritud pagasi hulka.

Artikkel 2. Kohaldatavus

2.1 Üldist

Meie veotingimusi kohaldatakse ainult neile lendudele või lennusegmentidele, mille puhul meie nimi või meid identifitseerida võimaldav lennuettevõtja tunnuskood on märgitud piletil olevasse vedaja lahtrisse, v.a artiklites 2.2, 2.4 ja 2.5 sätestatud juhtudel.

2.2 Tellimuslennud 

Kui vedu teostatakse tellimusveolepingu alusel, kohaldatakse käesolevaid veotingimusi ainult sel määral, kui nendele on viidatud või muul viisil osutatud tellimusveolepingus või piletil.

2.3 Ühendlennud 

Mõnede teenuste puhul on meil muude vedajatega koos korraldatud ühendlennud. See tähendab, et isegi siis, kui olete teinud broneeringu meie vahendusel ning teil on pilet, millel on märgitud vedajana meie nimi või meid identifitseerida võimaldav lennuettevõtja tunnuskood, võib lendu teenindada mõni muu vedaja. Sellise korralduse rakendamisel teavitame teid broneeringu tegemise ajal lendu teenindavast vedajast.

2.4 Ülimuslik õigus

Käesolevad veotingimused ei ole kohaldatavad juhul, kui need on vastuolus meie tariifide või kohaldatavate õigusnormidega. Sellisel juhul on ülimuslikud need tariifid või õigusnormid.

Kui käesolevate veotingimuste mõni säte kohaldatava õiguse kohaselt ei kehti, jäävad ülejäänud sätted sellest hoolimata kehtima.

2.5 Veotingimuste ülimuslikkus õigusnormide suhtes 

Kui käesolevates veotingimustes pole sätestatud teisiti, on käesolevate veotingimuste ja meie muude eeskirjade vahelise vastuolu korral ülemuslikud käesolevad veotingimused.

Artikkel 3. Piletid

3.1 Üldsätted

3.1.1 Me osutame veoteenust ainult reisijale, kelle nimi on märgitud piletile, ning teilt võidakse nõuda nõuetekohase isikut tõendava dokumendi esitamist.

3.1.2 Pilet ei ole edasi antav.

3.1.3 Mõned piletid võidakse müüa soodushindadega, mis võivad olla osaliselt või täielikult mittehüvitatavad. Te peaksite valima oma vajadustele kõige paremini vastava piletihinna. Samuti peaksite te tagama, et teil on sobiv kindlustus nendeks juhtudeks, kui te peate oma pileti tühistama.

3.1.4 Kui teil on artiklis 3.1.3 kirjeldatud pilet, mis on täielikult kasutamata ning teil takistab reisimist vääramatu jõud (eeldusel, et te viivitamatult teavitate meid sellest ning esitate tõendid sellise vääramatu jõu kohta), maksame teile tagasi osa piletihinnast, mis muidu on mittehüvitatav ja mida ei kata teie reisikindlustus, tingimusel, et sellest arvatakse maha mõistlik haldustasu, ja lisatingimusel, et tagasimakstava summa suurus on väiksem kui 100 eurot.

Kui broneering on tehtud vähemalt seitse päeva enne lennu planeeritud väljumisaega, saate broneeringu 24 tunni jooksul alates broneeringu tegemisest tühistada ilma, et peaksite maksma hüvitamistasu. Palun võtke ühendust meie klienditeenindusega.

3.1.5 Pilet on selle väljastanud vedaja omand ja jääb selleks.

3.1.6 Teil on õigus lennule pääseda ainult juhul, kui esitate kehtiva pileti, mis sisaldab selle lennu lennukupongi ja kõiki muid lennukuponge ja reisijakupongi, v.a elektroonilise pileti korral. Lisaks puudub teil õigus vedamisele, kui esitatud pilet on rikutud või seda on muutnud keegi muu kui meie ise või meie volitatud agent. Elektroonilise pileti puhul on teil õigus lennule ainult juhul, kui suudate oma isikut tõendada ning kehtiv elektrooniline pilet on välja antud teie nimele.

3.1.7(a) Juhul kui olete pileti (või osa sellest) kaotanud või rikkunud või ei esita reisijakupongi ja kõigi kasutamata lennukupongidega piletit, asendame me teie soovil sellise pileti (või osa sellest), väljastades uue pileti tingimusel, et sel hetkel on kindlakstehtavad tõendid, et kõnealusele lennule või kõnealustele lendudele kehtiv pilet tõepoolest väljastati, ja tingimusel, et te kirjutate alla lepingule, milles lubate meile hüvitada kõik kulud ja kahjud, mida meie või mõni teine vedaja pileti väärkasutuse pärast on kohustatud põhjendatult kandma, kuni algse pileti väärtuse ulatuses. Me ei nõua teilt selliste kahjude hüvitamist, mille põhjuseks on meie oma hooletus. Pileti väljastanud vedaja võib selle teenuse eest võtta mõistlikul määral haldustasu, v.a juhul, kui pileti kadumise või rikkumise põhjuseks on pileti väljastanud vedaja või tema agendi hooletus.

3.1.7(b) Kui sellised tõendid puuduvad või kui te sellist lepingut ei allkirjasta, võib uut piletit väljastav vedaja nõuda teilt asenduspileti väljastamise eest pileti täishinda, mis kuulub hüvitamisele juhul, kui pileti algselt väljastanud vedaja on veendunud, et kadunud või rikutud piletit pole enne selle kehtivuse lõppu kasutatud. Kui leiate algse pileti üles enne selle kehtivuse lõppu ja loovutate selle uut piletit väljastavale vedajale, siis töödeldakse eelnevalt mainitud tagasimakse.

3.1.8 Pilet on hinnaline ning te peaksite võtma asjakohaseid meetmeid, et seda kaitsta ja tagada, et seda ei kaotataks ega varastataks.

3.2 Kehtivusaeg

3.2.1 Kui piletil, käesolevates veotingimustes või kohaldatavates tariifides pole kirjas teisiti (mis võib pileti kehtivust piirata, millisel juhul on see piirang märgitud piletile), kehtib pilet:

3.2.1.1(a) ühe aasta alates väljastamise kuupäevast või

3.2.1.1(b) väljastamise kuupäevast alates ühe aasta jooksul toimuva esimese reisi korral, ühe aasta alates piletijärgse esimese reisi kuupäevast.

3.2.2 Kui te ei saa pileti kehtivusajal reisida, kuna meil pole võimalik ajal, mil te broneeringut taotlete, seda kinnitada, pikendatakse sellise pileti kehtivust või on teil õigus artiklis 10 ette nähtud tagasimaksele.

3.2.3 Kui teil pole pärast reisi alustamist võimalik pileti kehtivusaja jooksul reisi haiguse tõttu jätkata, võime teie pileti kehtivusaega pikendada kuni ajani, mil te olete võimeline reisi jätkama või kuni meie järgmise lennuni pärast seda kuupäeva, alates reisi jätkumiskohast, kui saadaval on koht makstud piletihinnale vastavas teenindusklassis. Haigust peab tõendama arstitõendiga. Kui piletile alles jäänud lennukupongid või elektroonilise pileti korral elektrooniline kupong hõlmab ühte või mitut vahepeatust, võidakse sellise pileti kehtivust pikendada kuni kolm kuud alates arstitõendil näidatud kuupäevast. Sel juhul pikendame analoogselt ka teiega koos reisivate muude otseste pereliikmete piletite kehtivust.

3.2.4 Kui reisija reisi ajal sureb, võidakse reisijaga koos reisivate isikute pileteid muuta, loobudes minimaalse peatuse nõudest või pikendades piletite kehtivusaega. Reisi alustanud reisija otsese pereliikme surma korral võidakse reisija ja temaga koos reisivate otseste pereliikmete piletite kehtivust analoogselt muuta. Muutmiseks peab reisija esitama kehtiva surmatunnistuse ja pikendatud kehtivusaeg ei tohi olla pikem kui nelikümmend viis (45) päeva alates surmakuupäevast.

3.3 Kupongide järjekord ja kasutamine 

3.3.1 Teie ostetud pilet kehtib ainult piletile märgitud veo lähtekohast kokkulepitud peatuskohtade ja võimalike vahepeatuste kaudu lõppsihtkohta. Teie makstud piletihind põhineb meie tariifil ning on mõeldud piletile märgitud veo jaoks. See moodustab olulise osa meie lepingust teiega. Piletit ei aktsepteerita ning see kaotab oma kehtivuse, kui kõiki kuponge ei kasutata piletile märgitud järjekorras. Lisaks kasutatakse pilet täielikult ära.

3.3.2 Kui te soovite muuta oma veo mõnda aspekti, nagu lähtekohta, sihtkohta või väljumisaega, peate meiega eelnevalt ühendust võtma. Teie uue veo piletihind arvutatakse ning teil on võimalik valida, kas nõustuda uue hinnaga või säilitada algne pilet. Kui te peate oma veo mis tahes aspekti muutma vääramatu jõu tõttu, peate meiega ühendust võtma võimalikult ruttu ning me teeme põhjendatud pingutusi selleks, et transportida teid järgmisesse vahepeatusesse või lõppsihtkohta ilma piletihinda ümber arvutamata.

3.3.3 Kui te peaksite oma transportimise viisi ilma meie nõusolekuta muutma, määrame me teie tegeliku reisi õige hinna. Te peate maksma kinni teie makstud hinna ja teie muudetud transpordi koguhinna vahe. See vahe võidakse sisse nõuda ka tagasiulatuvalt. Teie kasutamata kupongid on väärtusetud.

3.3.4 Pidage meeles, et kuigi mõned muudatused ei too kaasa piletihinna muutumist, võivad mõned, nagu lähtekoha (näiteks kui te ei lenda esimest segmenti) või reisi suuna muutmine, kaasa tuua hinna suurenemise. Paljud piletihinnad kehtivad ainult piletile märgitud kuupäevade ja lendude korral ning neid ei saa üldse muuta või saab seda teha lisatasu eest.

3.3.5 Teie piletis sisalduvad lennukupongid aktsepteeritakse veoks kuupäeval ja lennul teenindusklassis, mille jaoks koht on broneeritud. Kui pilet on algselt väljastatud ilma broneeringut täpsustamata, võidakse koht broneerida hiljem vastavalt meie tariifile ning vabade kohtade olemasolule soovitud lennul.

3.3.6 Pidage meeles, et mis tahes lennule mitteilmumise korral võime me teie tagasi- või jätkulennu broneeringud tühistada.

3.4 Vedaja nimi ja aadress 

Meie nime asemel võidakse piletil kasutada lühendina meid identifitseerida võimaldavat lennuettevõtja tunnuskoodi või midagi muud. Meie aadress on Finnair Oyj, P.O. Box 15, 01053 FINNAIR, FINLAND.

Artikkel 4. Piletihinnad, maksud, lõivud ja tasud 

4.1 Piletihinnad

Kui selgesõnaliselt pole väljendatud teisiti, kehtivad piletihinnad ainult veoks lähtekoha lennujaamast sihtkoha lennujaama. Piletihinnad ei sisalda lennujaamade vahelise ning lennujaamade ja linnaterminalide vahelise maismaatranspordi teenust. Teie pileti hind reisimiseks piletile märgitud kuupäevadel ja marsruudil arvutatakse pileti eest tasumise kuupäeval kehtiva tariifi järgi. Kui peaksite oma reisi marsruuti või kuupäevi muutma, võib see makstavat piletihinda mõjutada. Kui broneerimise ajal pileti eest ei tasuta, on tasumise kuupäevaks see kuupäev, millal te lepite meiega kokku makseviisis.

4.2 Maksud, lõivud ja tasud 

Valitsuse või mõne muu ametiasutuse või lennujaama käitaja kehtestatud kohaldatavad maksud, lõivud ja tasud peate tasuma teie. Pileti ostmise ajal teavitatakse teid hinnas mittesisalduvatest maksudest, lõivudest ja tasudest, millest enamik on tavaliselt piletile eraldi märgitud. Lennutranspordile kehtestatud maksud, lõivud ja tasud muutuvad pidevalt ning võivad muutuda ka pärast pileti väljastamise kuupäeva. Kui piletile märgitud maks, lõiv või tasu on tõusnud, on teil kohustus see tasuda. Samuti olete te kohustatud tasuma uued maksud, lõivud või tasud, mis kehtestatakse pärast pileti väljastamist. Kui mõni maks, lõiv või tasu, mille te meile pileti väljastamisel tasusite, tühistatakse või muudetakse väiksemaks, nii et see enam teile ei kehti või peate maksma väiksema summa, siis on teil õigus tagasimaksele. Me jätame endale õiguse muuta sellise tagasimakse mõistlikku haldustasu.

4.3 Valuuta

Piletihinnad, maksud, lõivud ja tasud kuuluvad maksmisele pileti väljastamise kohaks oleva riigi valuutas, v.a juhul, kui meie või meie volitatud agent pole makse tegemise ajal või enne makse tegemist osutanud mõnele muule valuutale (näiteks kohaliku valuuta mittekonverteeritavuse tõttu). Me võime võtta omal äranägemisel vastu makseid mõnes muus valuutas.

Artikkel 5. Broneeringud

5.1 Broneeringutele esitatavad nõuded 

5.1.1 Teie broneering(ud) registreeritakse meie või meie volitatud agendi poolt. Nõudmisel esitame me teile teie broneeringu(te) kohta kirjaliku kinnituse.

5.1.2 Teatud piletihindadele kehtivad tingimused, mis piiravad või välistavad teie õiguse broneeringuid muuta või tühistada.

5.2 Piletiostu tähtaeg 

Kui te pole pileti eest tasunud enne piletiostu tähtaega, millest meie või meie volitatud agent on teid teavitanud, võime me teie broneeringu tühistada.

5.3 Isikuandmed

Te nõustute, et isikuandmed on antud meile broneeringu tegemiseks, pileti ostmiseks, lisateenuste saamiseks, teenuste arendamiseks ja osutamiseks, immigratsiooni- ja sissesõiduprotseduuride hõlbustamiseks ning teie reisiga seoses selliste andmete kättesaadavaks tegemiseks valitsusasutustele. Nendel eesmärkidel volitate te meid selliseid andmeid säilitama ja kasutama, edastama neid meie enda büroodele, volitatud agentidele, valitsusasutustele, teistele vedajatele ning ülalpool nimetatud teenuste osutajatele.

5.4 Istekohad 

Me ei saa garanteerida ühtegi kindlat kohta. Me jätame endale õiguse igal ajal istekohti jaotada või ümber jaotada isegi pärast lennuki pardale minekut. See võib olla vajalik teeninduse, ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel.

5.5 Broneeringute ülekinnitamine 

5.5.1 Jätku- või tagasilendude broneeringute puhul võidakse nõuda nende ülekinnitamist määratud aja jooksul. Me teavitame teid, millal me ülekinnitamist nõuame ning kuidas ja kus seda tegema peab. Kui vajalik on ülekinnitamine ning te seda ei tee, võime me teie jätku- või tagasilennu broneeringu tühistada. Kui aga teavitate meid, et te ikkagi soovite reisida, ning lennul on vabu kohti, ennistame me teie broneeringu ja veame teid. Kui lennul vabu kohti ei ole, teeme me mõistlikke pingutusi, et transportida teid järgmisesse sihtkohta või lõppsihtkohta.

5.5.2 Kontrollige teie reisiga seotud teiste vedajate nõudeid ülekinnitamisele. Kui see on nõutav, peate kinnituse saama vedajalt, kelle kood on märgitud selle lennu piletile.

5.6 Jätkulendude broneeringute tühistamine 

Pidage meeles, et lennule mitteilmumise korral meid eelnevalt teavitamata võime me teie tagasi- või jätkulennu broneeringud tühistada. Vt ka artiklit 3.3.

Artikkel 6. Lennule registreerimine ja pardaleminek 

6.1 Lennule registreerimise tähtajad on igas lennujaamas erinevad ning me soovitame teil ennast nendega kurssi viia ja nendest kinni pidada. Teie reis on sujuvam, kui võtate endale küllaldaselt aega lennule registreerimiseks. Me jätame endale õiguse tühistada teie broneering, kui te ei pea kinni lennule registreerimise tähtaegadest. Meie või meie volitatud agendid teavitavad teid lennule registreerimise tähtajast meiega tehtava esimese lennu korral. Teie reisi kõigile järgnevatele lendudele registreerimise tähtaegadega peaksite ennast ise kurssi viima. Meie lendudele registreerimise tähtajad leiate meie lennuplaanist või saate hankida meilt või meie volitatud agentidelt.

6.2 Lennule registreerimisel peate pardaleminekuväravas olema hiljemalt meie määratud ajaks.

6.3 Me võime teile broneeritud koha tühistada, kui te ei jõua pardaleminekuväravasse õigeaegselt.

6.4 Me ei vastuta ühegi kao ega kulu eest, mis tekib suutmatusest käesoleva artikli sätteid järgida. Kui te ei ole määratud ajaks lennule registreerunud ega pardaleminekuväravasse jõudnud, peaksite viivitamatult ühendust võtma meie töötajatega.

Artikkel 7. Vedamisest keeldumine ja vedamise piiramine 

7.1 Vedamisest keeldumise õigus 

Oma mõistlikul äranägemisel võime me teie või teie pagasi vedamisest keelduda, kui oleme teid kirjalikult teavitanud, et mis tahes ajal pärast sellise teatise kuupäeva me teid ei vea. Sellisel juhul on teil õigus tagasimaksele. Samuti võime me keelduda teie või teie pagasi vedamisest, kui ilmneb mõni järgmistest asjaoludest või me arvame põhjendatult, et mõni selline asjaolu võib ilmneda:

7.1.1 selline käitumisviis on vajalik valitsuse kohaldatavate õigusnormide täitmiseks;

7.1.2 teie või teie pagasi vedu võib ohustada või mõjutada teiste reisijate või meeskonna julgeolekut, tervist või materiaalset mugavust;

7.1.3 teie vaimne või füüsiline seisund, sealhulgas teie alkoholi- või narkojoove kujutab ohtu teile endale, kaasreisijatele, meeskonnale või varale;

7.1.4 te olete mõnel eelmisel lennul sooritanud väärteo ning meil on alust arvata, et selline tegu võib korduda;

7.1.5 kui olete keeldunud turvakontrollist;

7.1.6 te pole tasunud kohaldatavat piletihinda, makse, lõive ega tasusid;

7.1.7 teil ei näi olevat kehtivaid reisidokumente; üritate siseneda riiki, mida te võite ainult läbida või millesse sisenemiseks pole teil kehtivaid reisidokumente; hävitate lennu ajal oma dokumendid või keeldute nõudmisel oma reisidokumente kviitungi vastu lennuki personalile loovutamast;

7.1.8 te esitate pileti, mis on hangitud ebaseaduslikult, on ostetud meist või meie volitatud agendist erinevalt juriidiliselt isikult või mis on kuulutatud kadunuks või varastatuks, on võltsitud või te ei suuda tõendada, et olete isik, kelle nimi on piletile märgitud;

7.1.9 te ei ole suutnud järgida artiklis 3.3 esitatud nõudmisi kupongide järjekorra ja kasutamise kohta või te esitate pileti, mille on väljastanud või mida on muutnud keegi teine, mitte meie või meie volitatud agent, või pilet on rikutud;

7.1.10 te eirate meie ohutus- või turvajuhiseid.

7.2 Eriabi

Saatjata reisivate laste, puudega inimeste, rasedate naiste ning haigete ja eriabi vajavate isikute vedamine oleneb eelnevast kokkuleppest meiega. Oma puudest ja võimalikest vajalikest erinõuetest meid pileti ostmise ajal teavitanud reisijate, kelle vedamisega oleme nõustunud, vedamisest ei keelduta hiljem selle puude või erinõuete tõttu.

Artikkel 8. Pagas

8.1 Lubatud tasuta pagas 

Pagasi kohta, mida tohite lennule tasuta kaasa võtta, kehtivad meie tingimused ja piirangud, mille kohta saab soovi korral teavet meilt või meie volitatud reisikonsultandilt.

8.2 Ülekaaluline pagas 

Kui soovite lennule kaasa võtta lubatud tasuta pagasi kaalu ületava pagasi, peate selle eest täiendavalt tasuma. Vastavate tariifide kohta saab meilt soovi korral teavet.

8.3 Keelatud pagas 

8.3.1 Pagas ei tohi sisaldada järgmisi esemeid.

8.3.1.1 Esemeid, mis võivad ohustada lennukit või lennuki pardal olevaid isikuid või lennuki pardal olevat vara, näiteks esemeid, mis on nimetatud Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) ohtlike kaupade ohutu lennutranspordi tehnilises juhendis ning Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse (IATA) ohtlike kaupade veo eeskirjades ning meie eeskirjades (soovi korral jagame lisateavet).

8.3.1.2 Esemeid, mille vedu on keelatud lähte- või sihtkohariigi kohaldatavate õigusnormidega.

8.3.1.3 Esemeid, mida peame vedamiseks sobimatuks nende ohtlikkuse, kaalu, suuruse, kuju, omaduste, kergestipurunevuse, kiirestiriknevuse või mõne muu omaduse tõttu, võttes muu hulgas arvesse kasutatava lennuki tüüpi. Teave keelatud esemete kohta on saadaval soovi korral.

8.3.2 Pagasina on keelatud vedada tulirelvi ja laskemoona, välja arvatud jahi- ja sportrelvi ning nende laskemoona. Jahi- ja sportrelvi ning nende laskemoona võidakse lubada vedada registreeritud pagasina. Tulirelvad ei tohi olla laetud, nende kaitseriiv peab olema rakendatud ning nad peavad olema sobivalt pakitud. Laskemoona veo kohta kehtivad ICAO ja IATA eeskirjad, mis on nimetatud artiklis 8.3.1.1.

8.3.3 Registreeritud pagasina võime enda vabal valikul lubada antiiksete tulirelvade, mõõkade, nugade ja muude sarnaste esemete vedu. Neid esemeid ei lubata siiski vedada lennuki salongis.

8.3.4 Registreeritud pagas ei tohi sisaldada raha, juveele, väärismetalle, arvuteid, kaameraid, mobiiltelefone, elektroonikaseadmeid, muusikariistu, prille/päikeseprille, võtmeid, ravimeid, kaubeldavaid dokumente, väärtpabereid või muid väärtasju, aktsiatõendeid, võlakirju ja muid hinnalisi dokumente, äridokumente, passe ja muid isikut tõendavaid dokumente või näidiseid.

8.3.5 Kui teie pagas sisaldab keelust hoolimata punktides 8.3.1, 8.3.2 ja 8.3.4 nimetatud esemeid, on meie vastutus piiratud kooskõlas kehtiva konventsiooniga. Me ei vastuta selle eest, kui defekt esines juba varem, tulenes eseme kvaliteedist või pagasi defektist.

8.3.6 Kui kehtiv konventsioon või mõni muu seadus teisiti ei sätesta, ei vastuta me teie pagasi kahjustuste eest, mida on põhjustanud pagasis sisalduvad esemed. Kõik reisijad, kelle esemed kahjustavad teise reisija pagasit või Finnairi vara, peavad kõik kahjud ja seotud kulud hüvitama.

8.4 Vedamisest keeldumise õigus 

8.4.1 Kooskõlas artiklitega 8.3.2 ja 8.3.3 võime keelduda artiklis 8.3 kirjeldatud esemete vedamisest pagasina ning keelduda mainitud esemete avastamisel nende edasiveost.

8.4.2 Võime keelduda mis tahes esemete pagasina vedamisest nende suuruse, kuju, kaalu, sisu või omaduste tõttu või ohutus- või operatiivkaalutlustel või muude reisijate mugavuse tagamiseks.

8.4.3 Võime keelduda pagasit vedamast, kui see ei ole meie põhjendatud arvamuse kohaselt korralikult ja turvaliselt sobivatesse pakenditesse pakitud. Teavet pakkimise ja sobimatute pakendite kohta saab soovi korral meilt.

8.5 Läbiotsimisõigus 

Ohutuse ja turvalisusega seotud põhjustel lubate te enda läbiotsimise ja skaneerimise ning oma pagasi läbiotsimise, skaneerimise või läbivalgustamise röntgeniga. Kui te pole kättesaadav, tohib teie pagasit läbi otsida teie juuresolekuta, et selgitada välja, kas teie omate või teie pagas sisaldab artiklis 8.3.1 nimetatud esemeid või tulirelvi, laskemoona või relvi, millest te pole meid artiklites 8.3.2 või 8.3.3 määratud korras teavitanud. Kui te ei nõustu läbiotsimisega, võime teie ja teie pagasi vedamisest keelduda. Kui läbiotsimine või skaneerimine tekitab teile kahju või kui läbiotsimine, skaneerimine või röntgeniga läbivalgustamine tekitab teie pagasile kahju, ei vastuta me sellise kahju eest, v.a juhul, kui põhjuseks on meie viga või hooletus.

8.6 Registreeritud pagas 

8.6.1 Kui annate meile üle oma pagasi, mida soovite lennule registreerida, võtame selle oma hoole alla ning anname teile iga registreeritud pagasieseme kohta pagasilipiku.

8.6.2 Registreeritud pagasil peab olema silt teie nime või muude isikuandmetega.

8.6.3 Võimalusel veetakse registreeritud pagasit sama lennukiga, millega lendate teie, v.a juhul, kui me otsustame ohutuse, turvalisuse või teenindusega seotud põhjustel seda vedada mõne teise lennuga. Kui teie registreeritud pagasit veetakse mõne järgmise lennuga, toome pagasi teile kätte, v.a juhul, kui kohaldatav õigus nõuab teie kohaolu tollivormistusel.

8.7 Registreerimata pagas 

8.7.1 Pagas, mille võtate endaga lennukisse kaasa, peab lennuki salongis mahtuma teie ees oleva istme alla või suletavale pagasiriiulile. Kui teie pagasit ei saa sellisel viisil ära panna või pagas on ülekaaluline või seda võib mingil põhjusel pidada ohtlikuks, peate pagasi ära andma registreeritud pagasina. Me võime lennukile kaasa võetavale pagasile kehtestada maksimaalsed mõõtmed ja/või maksimaalse kaalu.

8.7.2 Esemeid, mis ei sobi lastiruumis vedamiseks (näiteks õrnad muusikariistad) ning mis ei ole kooskõlas artikli 8.8.1 nõuetega, lubatakse salongis vedada ainult juhul, kui olete meid sellest eelnevalt teavitanud ning me oleme selleks loa andnud. Selle teenuse eest võime teilt nõuda eritasu.

8.8 Registreeritud pagasi väljavõtmine ja kättesaamine 

8.8.1 Artikli 8.6.3 kohaselt peate oma registreeritud pagasi välja võtma kohe, kui see on teie sihtkohas või vahepeatuses kättesaadav. Kui te ei võta oma pagasit mõistliku aja jooksul välja, võime teilt sisse nõuda hoiutasu. Kui te ei võta oma registreeritud pagasit välja kolme (3) kuu jooksul pärast pagasi äravõtmiseks väljapanekut, võime selle kõrvaldada ilma teie ees vastutust kandmata.

8.8.2 Registreeritud pagasit tohib välja võtta ainult pagasikviitungi ja pagasilipiku omanik.

8.8.3 Kui registreeritud pagasit väljavõttev isik ei esita pagasikviitungit ega tuvasta pagasit pagasilipiku abil, anname me pagasi sellele isikule kätte ainult tingimusel, et ta suudab meile oma õigust sellele pagasile tõendada.

8.9 Loomad

Kui me nõustume vedama teie loomi, tehakse seda järgmiste tingimuste kohaselt.

8.9.1 Te peate tagama, et loomad, nagu koerad, kassid, kodulinnud ja muud lemmikloomad, on nõuetekohaselt puurides ning et neil on kehtivad tervise- ja vaktsineerimistõendid, sisseveoload ja sissesõidu- või transiitriigis nõutavad muud dokumendid, mille puudumisel nende vedamisest keeldutakse. Võime selliseks veoks kehtestada lisatingimused, mille kohta saab meilt soovi korral teavet.

8.9.2 Kui looma lubatakse pagasina vedada, ei arvata teda koos oma puuri ja toiduga teie tasuta lubatud pagasi hulka, vaid teda arvestatakse kui ülekaalulist pagasit, mille eest peate maksma kohaldatava tasu.

8.9.3 Puudega reisijaid saatvaid juhtkoeri veetakse tasuta lisaks tavaliselt tasuta lubatud pagasile meie poolt kehtestatud tingimustel, mille kohta saab meilt soovi korral teavet.

8.9.4 Kui vedamisele ei kehti konventsiooni vastutusreeglid, ei vastuta me looma, keda oleme nõustunud vedama, vigastuse, kadumise, haiguse ega surma eest, v.a meie hooletuse korral.

8.9.5 Me ei vastuta, kui loomal puuduvad välja- või sisseveoload, tervisetõendid või muud dokumendid, mis on vajalikud looma sisenemiseks mis tahes riiki, osariiki või piirkonda või nende läbimiseks, ning isik, kellel see loom kaasas on, peab mõistlikus ulatuses hüvitama meile kõik trahvid, kulud, kahjud ja kohustused, mis meil nende dokumentide puudumise tagajärjel tekivad või mida meilt sisse nõutakse.

Artikkel 9. Lennuplaanid ja ebakorrapärasused 

9.1 Lennuplaanid

9.1.1 Lennuplaanides näidatud lennuajad võivad avaldamise kuupäeva ja teie reisi tegeliku kuupäeva vahel muutuda.

9.1.2 Enne teie broneeringu kinnitamist teavitame me teid sellel hetkel kehtivast plaanijärgsest väljumisajast ning see märgitakse teie piletile. Me võime pärast teie pileti väljastamist plaanijärgset väljumisaega muuta. Kui annate meile oma kontaktandmed, püüame teid sellistest muudatustest teavitada.

9.2 Lennureisist mahajätmise hüvitamine, tühistamised ja pikaajalised hilinemised 

9.2.1 EÜ õigus (määrus nr 261/2004) näeb ette õiguse – ja teil võib olla õigus – abile, tagasimaksele ja hüvitisele juhul, kui teid jäetakse maha lennureisist, millele teil on kehtiv pilet ja kinnitatud broneering või kui lend tühistatakse või hilineb pikalt. Määrus nr 261/2004 kehtib EL-ist väljuvate ja EL-i piires lendavate reisijate suhtes ning kõikide reisijate suhtes, kes reisivad EL-i liikmesriiki EL-i vedajaga, v.a juhul, kui nad on saanud abi lähteriigis. Te saate määrusega nr 261/2004 teile antud õigusi nõuda ainult lendu tegelikult teenindavalt vedajalt. Üksikasjalikku teavet oma õiguste kohta Finnairi teenindatavate lendude korral saate meie veebisaidilt aadressil www.finnair.com ning meie lennule registreerimise lettidest ja lennujaamas olevatelt esindajatelt.

9.2.2 Teil on ainult määrusega nr 261/2004 kindlaks määratud õigused. Lennu tühistamisega või lennureisist mahajätmisega seotud muid õigusi teil ei ole.

9.2.3 Meie vastutus reisija ja pagasi hilinemise korral on sätestatud kohaldatavas konventsioonis.

Artikkel 10. Tagasimaksed

10.1 Me hüvitame pileti või selle mõne kasutamata osa vastavalt kehtivatele hinnareeglitele või tariifile järgmiselt.

10.1.1 Kui käesolevas artiklis pole sätestatud teisiti, on meil õigus teha tagasimakse isikule, kelle nimi on märgitud piletile, või isikule, kes pileti eest maksis, kui meile esitatakse sellise maksmise kohta piisavalt tõendeid.

10.1.2 Kui pileti eest on maksnud isik, kelle nimi ei ole piletile märgitud, ning pileti järgi kehtib tagasimaksele piirang, teeme me tagasimakse ainult sellele isikule, kes pileti eest maksis, või ainult selle isiku korraldusel.

10.1.3 Tagasimaksed tehakse ainult pileti ja kõikide kasutamata lennukupongide esitamisel meile, v.a kadunud pileti korral.

10.2 Sunnitud tagasimaksed 

10.2.1 Kui me tühistame lennu, ei suuda lendu vastavalt lennuplaanile mõistliku aja jooksul teenindada, ei peatu meie sihtkohas ega vahepeatuses või jääte meie tõttu oma broneeritud jätkulennult maha, määratakse tagasimakse summa järgmiselt.

10.2.1.1 Kui pileti ühtegi osa pole kasutatud, on tagasimakse summa võrdne makstud piletihinnaga;

10.2.1.2 Kui pileti mõnda osa on kasutatud, ei ole tagasimakse väiksem kui makstud piletihinna ja piletiga juba reisitud lõigul reisimiseks kohaldatava piletihinna vahe.

10.3 Vabatahtlikud tagasimaksed 

10.3.1 Kui teil on õigus oma pileti hüvitamisele artiklis 10.2 nimetamata põhjusel, määratakse tagasimakse summa järgmiselt:

10.3.1.1 Kui pileti ühtegi osa pole kasutatud, on tagasimakse võrdne pileti eest makstud hinnaga, millest on maha arvatud kõik põhjendatud teenus- või tühistamistasud;

10.3.1.2 Kui pileti mõnda osa on kasutatud, on tagasimakse võrdne makstud piletihinna ja piletiga juba reisitud lõigul reisimiseks kohaldatava piletihinna vahega, millest on maha arvatud põhjendatud teenus- või tühistamistasud.

Kui broneering on tehtud vähemalt seitse päeva enne lennu planeeritud väljumisaega, saate broneeringu 24 tunni jooksul alates broneeringu tegemisest tühistada ilma, et peaksite maksma hüvitamistasu. Palun võtke ühendust meie klienditeenindusega.

10.4 Kaotatud pileti hüvitamine 

10.4.1 Kui kaotate oma pileti või osa sellest, tehakse tagasimakse esimesel võimalusel pärast pileti kehtivusaja lõppu, kui esitate meile piisavad tõendid kadumise kohta ning maksate mõistliku haldustasu tingimusel, et:

10.4.1.1 kaotatud piletit või selle osa ei ole kasutatud, eelnevalt hüvitatud või asendatud (v.a juhul, kui hüvitamine või asendamine kolmanda isiku poolt või kolmanda isiku jaoks tulenes meie hooletusest);

10.4.1.2 isik, kellele tagasimakse tehakse, kohustub meie määratud viisil meile tagasi maksma talle tagasi makstud summa, kui see saadi pettuse teel ja/või kui seda kadunud piletit või selle osa kasutas kolmas isik (v.a juhul, kui pettus või kasutamine kolmanda isiku poolt tulenes meie hooletusest).

10.4.2 Pileti või selle osa kadumisel meie või meie volitatud agendi süül võtame vastutuse meie.

10.5 ÕIGUS TAGASIMAKSEST KEELDUDA

10.5.1 Me võime keelduda tagasimaksest, kui taotlus tehakse pärast pileti kehtivusaja lõppu.

10.5.2 Me võime keelduda hüvitamast piletit, mis on esitatud meile või valitsusametnikele tõendina kavatsusest riigist lahkuda, v.a juhul, kui tõendate meile, et teil on luba riiki jääda või et te lahkute riigist mõne muu vedajaga või transpordivahendiga.

10.6 Valuuta

Me jätame endale õiguse teha tagasimakse samal viisil ja samas valuutas, mida kasutati pileti eest tasumisel.

10.7 Pileti hüvitaja 

Vabatahtlikke tagasimakseid teeb ainult pileti algselt väljastanud vedaja või tema volitatud agent.

Artikkel 11. Käitumine lennuki pardal 

11.1 Üldist

Kui te käitute meie põhjendatud arvamuse kohaselt lennuki pardal viisil, mis ohustab lennukit või selle pardal olevat mis tahes isikut või vara, või takistate meeskonnal oma kohuseid täitmast või ei järgi meeskonna antavaid juhiseid, mis käivad muuhulgas (nimekiri ei ole ammendav) suitsetamise, alkoholi ja narkootikumide tarbimise kohta, või käitute viisil, mis tekitab teistes reisijates või meeskonnas ebamugavust, tekitab neile kahju või vigastusi, võime me võtta vajalikke meetmeid sellise käitumise takistamiseks, sealhulgas teid kinni pidada. Võime teid mis tahes kohas sundida lennuki pardalt lahkuma ja keelduda teie edasiveost ning esitada teile süüdistuse lennuki pardal toime pandud rikkumiste eest.

11.2 Elektroonikaseadmed

Ohutusega seotud põhjustel võime me keelata elektroonikaseadmete, sealhulgas (nimekiri ei ole ammendav) mobiiltelefonide, sülearvutite, kaasaskantavate salvestite, kaasaskantavate raadiote, CD- ja MP3-pleierite, elektrooniliste mängude või saateseadmete, sealhulgas raadio teel juhitavate mänguasjade ja käsiraadiosaatjate kasutamise lennuki pardal või seda piirata. Lubatud on kuuldeaparaatide ja südamestimulaatorite kasutamine.

Artikkel 12. Lisateenuste osutamise kord 

12.1 Kui me korraldame teile kolmanda isiku poolt pakutava teenuse, mis ei ole õhuveoteenus, või kui me väljastame pileti või kviitungi, mis on seotud kolmanda isiku, nagu hotell või autorent, pakutava transpordi või teenustega (mis ei ole õhuveoteenused), käitume me ainult teie agendina. Kehtivad kolmandast isikust teenusepakkuja tingimused. Me ei vastuta teie ees selliste teenuste eest, v.a juhul, kui on tegemist meie hooletusega selliste teenuste korraldamisel.

12.2 Kui pakume teile ka maismaatransporti, võivad selle suhtes kehtida muud tingimused. Soovi korral saab meilt nende tingimuste kohta teavet.

Artikkel 13. Haldusformaalsused 

13.1 Üldist

13.1.1 Teil on vastutus omada kõiki nõutavaid reisidokumente ja viisasid ning järgida kõiki õigusnorme, nõudmisi ja reisimisnõudeid, mis kehtivad lennu lähtekoha-, transiit- ja sihtkohariikides.

13.1.2 Me ei vastuta tagajärgede eest, kui mõni reisija ei oma neid dokumente ega viisasid või ei järgi eelpool nimetatud õigusnorme, nõudmisi ja nõudeid, eeskirju või juhiseid.

13.2 Reisidokumendid

Enne reisi peate esitama asjaomaste riikide õigusaktidega või nõuetega nõutavad kõik välja- ja sissesõidudokumendid, tervisetõendid ja muud dokumendid ning lubama teha nendest koopiaid ja neid koopiaid säilitada. Kui te neid nõudeid ei täida või teie reisidokumendid pole nõuetekohased, jätame endale õiguse teie vedamisest keelduda.

13.3 Sissesõidukeeld

Kui teil on keelatud sissesõit mõnda riiki, olete kohustatud meile hüvitama mis tahes trahvi või tasu, mille selle riigi valitsus meile määrab, ning sellest riigist teie äraveo maksumuse. Me ei maksa tagasi lennupileti hinda, mille olete maksnud veo eest kohta, millesse sissesõit on teile keelatud.

13.4 Reisija kohustus hüvitada trahvid, kinnipidamiskulud jne 

Kui meilt nõutakse trahvide maksmist või meil tekivad kulud seetõttu, et te pole järginud vastavate riikide seadusi, eeskirju, korraldusi, nõudeid või muid reisinõudeid või pole esitanud nõutavaid dokumente, olete meie nõudmisel kohustatud meile hüvitama vastavad tasutud summad või vastavalt tekkinud kulud. Võime selliste maksete või kulude katteks kasutada teie pileti kasutamata osa väärtust või muid meie käes olevaid teie rahalisi vahendeid.

13.5 Tollikontroll

Vajadusel olete kohustatud võimaldama teie pagasi kontrollimist tolliametnike või muude valitsusametnike poolt. Me ei vastuta mingite kadude või kahjude eest, mis tekivad teil sellise kontrollimise käigus või juhul, kui te ei täida sellega seotud nõudeid.

13.6 Turvakontroll

Te peate läbima mis tahes turvakontrolli, mida teostavad valitsusametnikud, lennujaama ametnikud, vedajad või mida teostame meie.

Artikkel 14. Järjestikused vedajad 

Meie ja teiste vedajate poolt ühe pileti või siduspileti alusel teostatud vedu loetakse käesoleva lepingu tähenduses ühtseks operatsiooniks.

Artikkel 15. Vastutus kahju eest 

15.1 Finnairi ja kõigi teie reisiga seotud muude lennufirmade vastutuse määravad eraldi veotingimused. Meie vastutuse määravad järgmised sätted.

15.1.1 Vastutuse piirid reisijatele või nende pagasile tekitatud kahju korral.

15.1.1 (a) Hüvitis surma või vigastuse korral
Vastutus reisija vigastuse või surma korral ei ole rahaliselt piiratud.

15.1.1 (b) Ettemaksed
Kui reisija saab surma või vigastada, peab Finnair tegema vahetute majanduslike vajaduste rahuldamiseks ettemakse 15 päeva jooksul selle isiku tuvastamisest, kellel on õigus saada hüvitist. Surma korral on selle ettemakse suuruseks vähemalt 16 000 SDR-i. Ettemakse ei tähenda vastutuse tunnustamist ja selle võib vastutuse alusel hiljem makstavatest summadest maha arvata, kuid see ei kuulu tagasimaksmisele, välja arvatud artiklis 15.1.2 lõikes a määratud juhtudel või juhul, kui ettemaksu saanud isik aitas oma hooletusega kahju tekkimisele kaasa või kui sellel isikul polnud õigust sellist hüvitist saada.

15.1.1 (c) Lennu hilinemine
Lennu hilinemise korral vastutab Finnair kahju eest, välja arvatud juhul, kui ta on võtnud kõik mõistlikud meetmed, et vältida kahju, või kui selliseid meetmeid ei olnud võimalik võtta. Lennu hilinemise korral on vastutuse piirsumma 5346 SDR-i.

15.1.1 (d) Pagasi hävimine, kadumine või muul viisil kahjustada saamine ning pagasi hilinemine
Registreeritud pagasi puhul vastutab Finnair isegi siis, kui ta ei ole süüdi, välja arvatud juhul, kui pagas oli vigane. Registreerimata pagasi puhul vastutab Finnair ainult oma süü korral. Pagasi hilinemise korral vastutab Finnair kahju eest, välja arvatud juhul, kui ta on võtnud kõik mõistlikud meetmed, et vältida kahju, või kui selliseid meetmeid ei olnud võimalik võtta. Vastutus pagasi hävimise, kadumise või muul viisil viga saamise või pagasi hilinemise eest piirdub 1288 SDR-iga reisija kohta.

15.1.2 Muud tingimused ja vastutusest lahtiütlused

15.1.2 (a) Meie vastutust kahju eest vähendatakse kehtivate seaduste summa võrra, mis on seotud teie hooletusega, mis põhjustas või aitas kaasa kahjule.

15.1.2 (b) Vastutame ainult kahju eest, mis ilmneb vedamise ajal lennul või lennusegmendis, mille puhul on piletile vedaja lahtrisse märgitud meid identifitseerida võimaldav lennuettevõtja tunnuskood. Kui väljastame pileti või registreerime pagasi mõne muu lennufirma poolt vedamiseks, teeme seda ainult selle muu lennufirma agendina. Sellest hoolimata võite seoses registreeritud pagasiga esitada nõude esimese või viimase vedaja või kahju tekkimise ajal vedu teostanud vedaja vastu.

15.1.2 (c) Me ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses sellega, et järgime kohaldatavaid seadusi või valitsuse kehtestatud eeskirju ja määrusi, või seoses sellega, et teie ei järgi nimetatud seadusi, eeskirju ja määrusi.

15.1.2 (d) Kui käesolevates veotingimustes ei ole sätestatud teisiti, vastutame ainult tõendatud otseste kahjude hüvitamise eest, mille määr on sätestatud kehtivate seadustega. Kinnitate, et me ei vastuta kaudsete, tagajärjeks olevate või muude mittehüvitatavate kahjude eest.

15.1.2 (e) Me ei vastuta teie pagasi tekitatud kahju eest. Te vastutate igasuguse kahju eest, mida teie pagas põhjustab muude isikute varale, sealhulgas meie varale.

15.1.2 (f) Te ei tohi oma registreeritud pagasi hulka pakkida esemeid, mida artikli 8.3 kohaselt ei tohi registreeritud pagasi hulgas vedada, sealhulgas kergesti purunevad ja riknevad esemed, erilise või isikliku väärtusega esemed, nagu raha, juveelid, väärismetallid, arvutid, kaamerad, mobiiltelefonid, elektroonikaseadmed, muusikariistad, prillid/päikeseprillid, võtmed, ravimid, kaubeldavad dokumendid, väärtpaberid või muud väärisasjad, aktsiatõendid, võlakirjad ja muud väärtuslikud dokumendid, äridokumendid, passid ja muud isikut tõendavad dokumendid või näidised. Teie õigust nende esemete hävimise, kadumise või muu kahjustumise eest kahjutasu nõuda piiratakse kooskõlas kehtiva konventsiooniga.

15.1.2 (g) Me ei vastuta haigestumise, vigastada saamise või invaliidistumise, sealhulgas surmajuhtumite eest, mida saab seostada teie füüsilise seisundi või selle halvenemisega.

15.1.2 (h) Veolepingut, sealhulgas käesolevaid veotingimusi ja vastutuse välistamise norme ja määrasid kohaldatakse meie volitatud ametnikele, teenistujatele, töötajatele ja esindajatele samal määral nagu meilegi. Meie ja nimetatud volitatud agentide, töötajate, esindajate ja isikute poolt hüvitatav üldsumma ei tohi ületada meie enda vastutusmäära, kui selline on kehtestatud.

15.1.2 (i) Käesolevate veotingimuste mitte ükski säte ei tühista konventsioonist või kohaldatavast õigusest tulenevat meie vastutuse välistamist või piiramist, kui sõnaselgelt ei ole teisiti väljendatud.

Artikkel 16. Nõuete ja hagide esitamise ajaline piirang 

16.1 Nõuetest teatamine 

Kui te ei tõenda vastupidist, on pagasi vastuvõtmine pagasikviitungi omaniku poolt ilma kaebust esitamata piisav tõend sellest, et pagas on üle antud heas seisukorras ning vastavalt veolepingule.
Kui soovite esitada nõuet või hagi seoses registreeritud pagasi kahjustusega, peate kahjustuse avastamisel meid sellest kohe teavitama, kuid mitte hiljem kui seitse (7) päeva pärast pagasi kättesaamist. Kui soovite esitada nõuet või hagi seoses registreeritud pagasi hilinemisega, peate meid sellest teavitama mitte hiljem kui kakskümmend üks (21) päeva pärast pagasi kättesaamist. Kõik sellised teated tuleb esitada kirjalikult.

16.2 Hagemisõiguse aegumine 

Igasugune õigus kahju hüvitamisele aegub, kui hagi ei esitata kahe aasta jooksul pärast teie saabumist sihtkohta või pärast kuupäeva, mil lennuk pidi lennuplaani kohaselt sihtkohta jõudma, või pärast veo lõppemise kuupäeva. Aegumistähtaja arvestamise meetod määratakse kohtuasja asukohariigi kohtumäärusega.

Artikkel 17. Muud tingimused 

Teie ja teie pagasi vedu toimub kooskõlas teatud teiste eeskirjade ja tingimustega, mis kehtivad meile või mis on meie poolt vastu võetud. Need aeg-ajalt muutuda võivad eeskirjad ja tingimused on olulised. Need käsitlevad muuhulgas saatjata alaealiste, rasedate naiste ja haigete reisijate vedamist, elektroonikaseadmete ja muude esemete kasutamise piiranguid ning alkohoolsete jookide tarbimist pardal.
Soovi korral saate mainitud eeskirjade ja tingimuste kohta teavet meie käest.

Artikkel 18. Tõlgendamine 

Käesolevate veotingimuste artiklite pealkirjad on ainult mugavuse huvides ning neid ei saa kasutada teksti tõlgendamisel.

Artikkel 19. Muutmine ja tühistamine 

Mitte ühelgi meie volitatud agendil, teenistujal, töötajal või esindajal pole õigust käesolevate veotingimuste sätteid muuta või tühistada.

FINNAIR OYJ

General conditions of carriage and tariffs (Canada)

The General Conditions of Carriage provide information on certain conditions that govern transportation on Finnair, e.g. check-in time limits, baggage acceptance, allowance and liability, accompanied minors, carriage of animals, refusal to accept and denied boarding compensation.

Finnair is required by law to publish its conditions of carriage on this website and to make its tariffs available for public inspection.

An air carrier's tariff is a document that contains its published fares, charges and related terms and conditions of carriage applicable to air services.

You may consult our tariff filed, where required, with the appropriate authorities, by clicking on the link below.

Canada General conditions of carriage and tariffs (PDF)

Navigeerisite leheküljele: Reisijate- ja pagasiveo üldtingimused