Ansvarsbegränsning | Finnair

Ansvarsbegränsning

Ansvarsbegränsning:
Detta är ett meddelande som förutsätts av förordning (EG) nr 889/2002. Meddelandet kan inte användas som grund för ersättningskrav eller för att tolka nämnda förordning eller Montrealkonventionens regler och utgör inte en del av avtalet mellan flygbolaget och passageraren. Flygbolaget ansvarar inte för riktigheten av innehållet i detta meddelande.

MÄRK: Detta av förordningen (EG) nr 889/2002 förutsatta meddelande återger innehållet i Montrealkonventionen och i förordningen inexakt. Enligt meddelandet kan flygbolaget inte bestrida ett skadeståndskrav på högst 128 821 SDR.

Enligt Montrealkonventionen och förordningen (EG) nr 889/2002 är flygbolaget dock skadeståndsansvarigt vid passagerarens kroppsskada eller dödsfall endast under förutsättningen att olyckan som förorsakade kroppsskadan eller dödsfallet skedde ombord på luftfartyget eller i samband med ombordstigning till eller avstigning från luftfartyget.Flygbolaget kan inte motsätta sig eller begränsa skadeståndsansvaret för skador upp till 128 821 SDR vid passagerarens kroppsskada eller dödsfall, förutom då passageraren själv har bidragit till skadan. Dessutom bör märkas att flygbolagets ansvar vid försening, förstörelse, förlust av eller skada på bagage enligt Montrealkonventionen och förordningen (EG) nr 889/2002 begränsar sig till högst 1 288 SDR. Meddelandets konstaterande om att det flygbolag vars namn eller kod är angivna på biljetten är det avtalsslutande flygbolaget, gäller inte heller i varje enskilt fall. För en del flygningar kan Warzawakonventionen gälla och dess skadeståndsansvar är vanligen lägre än Montrealkonventionens. Ytterligare uppgifter fås av Finnair.
Om flygresan inkluderar flygningar med andra flygbolag än Finnair bör passageraren skilt kontakta dem för information om vilka gränser för skadeståndsansvar de tillämpar.

Flygbolagets skadeståndsansvar för passagerare och deras bagage
I detta informationsmeddelande sammanfattas de regler för skadeståndsansvar som tillämpas av EG-lufttrafikföretag enligt gemenskapslagstiftningen och Montrealkonventionen.

Ersättning vid dödsfall eller kroppsskada
Det finns inga ekonomiska gränser för skadeståndsansvaret vid passagerares kroppsskada eller dödsfall. För skador upp till 128 821 SDR
(ca 160 000 euro) kan flygbolaget inte bestrida ersättningskrav. Om beloppet är högre kan flygbolaget motsätta sig krav om det kan bevisa att det inte vållat skadan.

Förskottsbetalningar
Om en passagerare dödas eller skadas, skall flygbolaget betala det förskott som behövs för att tillgodose omedelbara ekonomiska behov inom 15 dagar från det att den person som har rätt till ersättning har identifierats. En sådan förskottsutbetalning skall vid dödsfall vara minst 16 000 SDR (ca 20 000 euro).

Förseningar av passagerare
Vid förseningar av passagerare är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder
för att undvika skadan eller om det var omöjligt för det att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid förseningar av passagerare är begränsat till 5 346 SDR (ca 6 600 euro).

Förseningar av bagage
Vid förseningar av bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt, om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadorna eller om det var omöjligt för det att vidta sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid förseningar av bagage är begränsat till 1 288 SDR (ca 1 600 euro).

Förstörelse, förlust av eller skada på bagage
Flygbolaget är ansvarigt för skada vid förstörelse, förlust av eller skada på bagage upp till 1 288 SDR (ca 1 600 euro). Vad gäller incheckat bagage är flygbolaget skadeståndsansvarigt även om det inte vållat skadan, utom då bagaget var defekt. Vad gäller handbagage, är flygbolaget skadeståndsansvarigt endast om det vållat skadan.

Högre gränser för bagage
Om bagaget inte är försäkrat till sitt fulla värde, kan passageraren göra en särskild förklaring senast vid incheckningen och genom att betala en tilläggsavgift.

Klagomål avseende bagage
Om bagaget är skadat, försenat, förlorat eller förstört, måste passageraren snarast möjligt skriftligen klaga hos flygbolaget. Vid skada på incheckat resgods, måste passageraren skriftligen klaga inom sju dagar, och vid försening inom 21 dagar, i båda fallen från den dag då bagaget ställts till passagerarens förfogande.

Utförande och avtalsslutande flygbolags skadeståndsansvar
Om det flygbolag som faktiskt utför flygningen inte är detsamma som det avtalsslutande flygbolaget, har passageraren rätt att rikta ett klagomål eller ett ersättningskrav till endera flygbolaget. Om ett flygbolags namn eller kod är angivet på biljetten, är detta flygbolag det avtalsslutande flygbolaget.

Tidsfrist för att väcka talan
Talan vid domstol om ersättning måste väckas inom två år från den dag då luftfartyget ankom eller borde ha ankommit.

Grunden för informationen
Grunden för de ovan beskrivna reglerna är Montrealkonventionen av den 28 maj 1999, som genomförs i gemenskapen genom förordning (EG) nr 2027/97, ändrad genom förordning (EG) nr 889/2002 och medlemsstaternas nationella lagstiftning.

Gå till sidan: Ansvarsbegränsning