Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage | Finnair

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage

Dessa allmänna transportvillkor är de enda allmänna villkor som är bindande för Finnair Oyj. Andra flygbolag har utfärdat allmänna transportvillkor, som kan skilja sig från dessa allmänna transportvillkor, och som gäller för transport med flyg med ett sådant flygbolag.

Artikel 1 – Definitioner
Artikel 2 – Tillämpning
Artikel 3 – Biljetter
Artikel 4 – Priser, skatter, avgifter och avgifter
Artikel 5 – Reservationer
Artikel 6 – Incheckning och ombordstigning 
Artikel 7 – Avslag och begränsning av transport 
Artikel 8—Bagage
Artikel 9 – Tidsplaner och oegentligheter 
Artikel 10 – Återbetalningar
Artikel 11 – Uppförande ombord på flygplan 
Artikel 12 – Arrangemang för resetillägg 
Artikel 13 – Administrativa formaliteter 
Artikel 14 – Successiva flygbolag
Artikel 15 – Ansvar för skada 
Artikel 16 – Tidsbegränsning för anspråk och talan
Artikel 17 – Övriga villkor
Artikel 18 – Tolkning
Artikel 19 – Ändring och undantag

Artikel 1 – Definitioner

Observera följande när du läser dessa villkor:

”Vi”, ”våra” ”våra” ”egna” och ”oss” betyder Finnair Abp.

”Du”, ”din” och ”dig själv” betyder varje person, undantaget besättningen, som transporteras eller ska transporteras i ett flygplan enligt en biljett. (Se även definitionen för ”Passagerare”).

Med ”överenskomna uppehållsplatser” avses de platser, förutom avreseorten, mellanlandningar och destinationsorten, som anges på biljetten eller visas i våra tidtabeller som schemalagda tekniska uppehållsplatser eller schemalagda uppehållsplatser på grund av ändring av flyg och/eller flygplan på rutten.

”Beteckningskod för flygbolag” betyder de två eller tre tecken eller bokstäver som identifierar särskilda lufttrafikföretag.

”Auktoriserad agent” betyder en passagerarförsäljningsagent som har utsetts av oss att representera oss vid försäljning av flygtransporter på våra tjänster.

”Bagage” betyder din personliga tillhörighet i anslutning till resan. Om inget annat anges består det av både ditt incheckade bagage och ditt icke-incheckade bagage.

”Bagagekontroll” avser de delar av biljetten som rör transporten av ditt incheckade bagage.

Med ”bagageidentifikationsetikett” avses ett dokument som utfärdats endast för identifiering av incheckat bagage.

Med ”flygbolag” avses ett annat flygbolag än oss själva, vars flygbolagskod finns på din biljett eller på en kombinationsbiljett.

”Incheckat bagage” betyder bagage som vi tar i förvar och för vilket vi har utfärdat en bagagecheck.

”Incheckningstidsgräns” är den tidsgräns som anges av flygbolaget med vilken du måste ha slutfört incheckningsformaliteterna och fått ditt boardingkort.

Med ”avtalsvillkor” avses de meddelanden som ingår i eller levereras med din biljett eller resebeskrivning/kvitto, som identifieras som sådana och som genom hänvisning införlivar dessa transportvillkor och meddelanden.

Med ”kombinationsbiljett” avses en biljett som utfärdats till dig i relation till en annan biljett som tillsammans utgör ett enda transportavtal, i förekommande fall.

”Konvention” betyder vilket av följande instrument som är tillämpligt:

(i) Montrealkonventionen (1999)

(ii) Konventionen för enande av vissa regler angående internationell lufttransport, undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929 (nedan kallad Warszawakonventionen).

(iii) Warszawakonventionen, ändrad i Haag den 28 september 1955,

(iv) Warszawakonventionen ändrad genom tilläggsprotokoll nr 1 från Montreal 1975,

(v) Warszawakonventionen, ändrad i Haag och genom tilläggsprotokoll nr 2 från Montreal (1975),

(vi) Warszawakonventionen, ändrad i Haag och genom tilläggsprotokoll nr 4 från Montreal (1975),

(vii) Guadalajara-tilläggskonventionen (1961) (Guadalajara).

”Kupong” betyder både en flygkupong i pappersformat och en elektronisk kupong, som var och en berättigar den namngivna passageraren att resa med det specifika flyg som anges på kupongen.

”Skador” inkluderar dödsfall, sårskada eller kroppsskada på en passagerare, förlust, delvis förlust, stöld eller annan skada som uppstår på grund av eller i samband med transport eller andra tjänster som utförs av oss.

”Dagar” betyder kalenderdagar, inklusive alla sju dagar i veckan; förutsatt att, för meddelandeändamål, den dag då meddelandet skickas inte räknas, och förutsatt vidare att för fastställande av biljettens giltighetstid, den dag biljetten utfärdas eller flygningen påbörjas inte räknas.

Med ”elektronisk kupong” avses en elektronisk flygkupong eller annat värdedokument som finns i vår databas.

Med ”elektronisk biljett” avses resebeskrivningen/kvittot som utfärdats av oss eller för vår räkning, de elektroniska kupongerna och, om tillämpligt, ett boardingdokument.

”Flygkupong” betyder den del av biljetten som är märkt ”giltig för passage”, eller i fråga om en elektronisk biljett, den elektroniska kupongen, och anger de specifika platser där du har rätt att resa.

”Force Majeure” betyder ovanliga och oförutsägbara omständigheter utanför din kontroll, vars konsekvenser inte hade kunnat undvikas även om all vederbörlig försiktighet hade iakttagits.

”Resebeskrivning/kvitto” betyder ett eller flera dokument som vi utfärdar till passagerare som reser med elektroniska biljetter som innehåller passagerarens namn, flyginformation och meddelanden.

Med ”passagerare” avses varje person, undantaget besättningens medlemmar, som transporteras eller ska transporteras i ett flygplan i enlighet med en biljett. (Se även definitionen för ”du”, ”din” och ”dig själv”).

Med ”passagerarkupong” eller ”passagerarkvitto” avses den del av biljetten som utfärdats av oss eller för vår räkning, och som är så markerad och som i slutänden ska behållas av dig.

Med SDR avses en särskild dragningsrätt enligt Internationella valutafondens definition.

”Mellanlandning” innebär ett schemalagt uppehåll (där du stannar en minimiperiod som fastställs i de IATA-standarder som gäller då och då) på resan, vid en plats mellan avreseorten och destinationsorten, annat än en godkänd mellanlandningsplats.

”Taxa” betyder de publicerade biljettpriserna, avgifterna och/eller relaterade transportvillkor för ett flygbolag som, när så krävs, registrerats hos lämpliga myndigheter.

”Biljett” betyder antingen dokumentet med titeln ”passagerarbiljett och bagagecheck” eller den elektroniska biljetten, som utfärdats av oss eller å våra vägnar, och inkluderar avtalsvillkoren, meddelanden och kuponger.

”Eget incheckat bagage” betyder annat bagage än incheckat bagage.

Artikel 2 – Tillämpning

2.1 Allmänt

Med undantag av vad som beskrivs i paragraf 2.2, 2.4 och 2.5 gäller våra transportvillkor endast för de flyg, eller flygsegment, där vårt namn eller flygbolagskod anges i flygbolagsrutan på biljetten för det flyget eller flygsegmentet.

2.2 Charterverksamhet

Om transporten sker i enlighet med ett charteravtal gäller dessa transportvillkor endast i den utsträckning de ingår i charteravtalet eller biljetten.

2.3 Codeshares

På vissa tjänster har vi avtal med andra flygbolag som kallas ”codeshares”. Det innebär att även om du har en bokning med oss och har en biljett där vårt namn eller flygbolagets beteckningskod anges som flygbolag, kan ett annat flygbolag använda flygplanet. Om sådana arrangemang tillämpas meddelar vi dig om det flygbolag som använder flygplanet vid den tidpunkt då du bokar.

Om ett codeshare-flyg omfattas av USA:s regler för skydd av passagerare ska det trafikerande flygbolagets beredskapsplan för förseningar på marken gälla för ett sådant codeshare-flyg.

2.4 Överordnad lagstiftning

Dessa transportvillkor gäller såvida de inte är oförenliga med våra priser eller gällande lag, i vilket fall sådana priser eller lagar gäller.

Om någon bestämmelse i dessa transportvillkor är ogiltig enligt gällande lag ska övriga bestämmelser ändå förbli giltiga.

2.5 Villkoren har företräde framför bestämmelserna

Förutom vad som anges i dessa transportvillkor gäller dessa transportvillkor vid inkonsekvens mellan dessa transportvillkor och andra bestämmelser som vi kan ha, som rör särskilda ämnen.

Artikel 3 – Biljetter

3.1 Allmänna bestämmelser

3.1.1 Vi tillhandahåller endast transport till passageraren som anges på biljetten, och du kan behöva uppvisa lämplig legitimation.

3.1.2 En biljett kan inte överlåtas.

3.1.3 Vissa biljetter säljs till rabatterade priser som kan vara helt eller delvis icke-återbetalningsbara. Du bör välja det pris som bäst passar dina behov. Du kanske också vill försäkra dig om att du har lämplig försäkring för att täcka de tillfällen då du måste avboka biljetten.

3.1.4 Om du har en biljett, enligt beskrivning i paragraf 3.1.3 ovan, som är helt oanvänd och du är förhindrad att resa p.g.a. Force Majeure, återbetalar vi, förutsatt att du omgående informerar oss och tillhandahåller bevis på sådan Force Majeure, den del av biljettpriset som annars inte är återbetalningsbar och inte omfattas av din reseförsäkring, med avdrag för en rimlig administrationsavgift och förutsatt att ingen återbetalning görs om beloppet som ska återbetalas understiger 100 euro.

Om bokningen har gjorts minst sju dagar före flygets beräknade avgångstid kan du avboka inom 24 timmar från bokningstillfället utan återbetalningsavgift. Kontakta vår kundtjänst.

3.1.5 Biljetten är och förblir det utfärdande flygbolagets egendom.

3.1.6 Med undantag för elektroniska biljetter har du inte rätt att resa med en flygbiljett om du inte visar upp en giltig biljett som innehåller flygkupongen för det flyget och alla andra oanvända flygkuponger och passagerarkupongen. Dessutom har du inte rätt att resa om biljetten som visas är förstörd eller om den har ändrats på annat sätt än av oss eller av vår behöriga representant. När det gäller en elektronisk biljett har du inte rätt att resa med ett flyg om du inte tillhandahåller en positiv identifiering och en giltig elektronisk biljett har utfärdats i ditt namn.

3.1.7 (a) I händelse av förlust eller förstöring av en biljett (eller en del av den) av dig eller uteblivet uppvisande av en biljett som innehåller passagerarkupongen och alla oanvända flygkuponger, kommer vi på din begäran att ersätta sådan biljett (eller del av den) genom att utfärda en ny biljett, förutsatt att det finns bevis som är lätta att fastställa vid den tidpunkten, att en biljett som är giltig för flygningen/flygningarna i fråga har utfärdats vederbörligen och du undertecknar ett avtal om att ersätta oss för eventuella kostnader och förluster, upp till värdet av den ursprungliga biljetten, som nödvändigtvis och rimligen ådras av oss eller ett annat flygbolag för missbruk av biljetten. Vi begär inte ersättning från dig för sådana förluster som orsakats av vår försumlighet. Det utfärdande flygbolaget kan ta ut en rimlig administrationsavgift för den här tjänsten, såvida inte förlusten eller skadan orsakades av det utfärdande flygbolagets eller dess ombuds vårdslöshet.

3.1.7 (b) Om sådana bevis inte är tillgängliga eller om du inte undertecknar ett sådant avtal kan det flygbolag som utfärdar den nya biljetten kräva att du betalar upp till det fullständiga biljettpriset för en ersättningsbiljett, med förbehåll för återbetalning om och när det ursprungliga flygbolaget som utfärdade biljetten är övertygat om att den förlorade eller skadade biljetten inte har använts före giltighetstidens utgång. Om du, när du hittar den ursprungliga biljetten innan giltighetstiden har gått ut, överlämnar den till det flygbolag som utfärdar den nya biljetten, behandlas återbetalningen ovan vid den tidpunkten.

3.1.8 En biljett är värdefull och du bör vidta lämpliga åtgärder för att skydda den och se till att den inte går förlorad eller blir stulen.

3.2 Giltighetstid

3.2.1 Med undantag för vad som anges på biljetten, i dessa transportvillkor eller i tillämpliga priser (som kan begränsa biljettens giltighet, i vilket fall begränsningen visas på biljetten), gäller en biljett för:

3.2.1.1 (a) ett år från utfärdandedatumet, eller

3.2.1.1 (b) med förbehåll för att den första resan inträffar inom ett år från utfärdandedatum, ett år från datumet för första resa enligt biljetten.

3.2.2 När du är förhindrad att resa inom biljettens giltighetstid för att vi inte kan bekräfta en bokning när du begär en bokning, förlängs giltighetstiden för en sådan biljett eller så kan du ha rätt till återbetalning i enlighet med artikel 10.

3.2.3 Om du, efter att ha påbörjat resan, hindras från att resa inom biljettens giltighetsperiod på grund av sjukdom kan vi förlänga biljettens giltighetstid till det datum då du får plats att resa eller till det datum då vår första flygresa sker efter det datumet, från den tidpunkt då resan återupptas och då det finns plats i den serviceklass för vilken biljettpriset har betalats. Sådan sjukdom ska styrkas med läkarintyg. När de återstående flygkupongerna på biljetten, eller om det gäller en elektronisk biljett, den elektroniska kupongen, omfattar en eller flera mellanlandningar, får giltighetstiden för en sådan biljett inte vara längre än tre månader från det datum som anges på intyget. Under sådana omständigheter förlänger vi även giltighetstiden för biljetter som utfärdats av andra familjemedlemmar som följer med dig.

3.2.4 I händelse av att en passagerare avlider under rutten kan biljetterna för personer som följer med passageraren ändras genom att man avstår från den kortaste vistelsen eller förlänger giltighetstiden. I händelse av dödsfall i en passagerares närmaste familj som har påbörjat resan kan giltigheten för passagerarens biljetter och för hans eller hennes närmaste familj som följer med passageraren ändras på samma sätt. Sådana ändringar ska göras vid erhållandet av ett giltigt dödsbevis och en sådan förlängning av giltighetstiden ska inte vara längre än fyrtiofem (45) dagar från datumet för dödsfallet.

3.3 Kupongsekvens och användning

3.3.1 Biljetten du har köpt gäller endast för den transport som anges på biljetten, från avreseorten via överenskomna uppehållsplatser till eventuell mellanlandning och slutdestinationen. Biljettpriset du har betalat baseras på vår taxa och gäller för den transport som anges på biljetten. Det utgör en viktig del av vårt avtal med dig. Biljetten accepteras inte och förlorar sin giltighet om alla kuponger inte används i den ordning som anges på biljetten. Dessutom ska biljetten användas helt.

3.3.2 Om du vill ändra någon del av transporten, t.ex. avreseort, destination eller återresa, eller avgångstid måste du kontakta oss i förväg. Priset för den nya transporten beräknas och du får möjlighet att acceptera det nya priset eller behålla den ursprungliga transporten som biljetten utfärdats för. Om du blir tvungen att ändra någon del av din transport på grund av force majeure måste du kontakta oss så snart som möjligt, så att vi kan vidta rimliga åtgärder för att transportera dig till nästa mellanlandning eller slutdestination, utan omräkning av biljettpriset.

3.3.3 Om du ändrar din transport utan vårt godkännande bedömer vi det korrekta priset för din faktiska resa. Du måste betala mellanskillnaden mellan det pris du har betalat och det totala pris som gäller för din reviderade transport. Sådan skillnad kan också tas ut i efterhand. Dina oanvända kuponger har inget värde.

3.3.4 Observera att även om vissa typer av ändringar inte leder till ändring av biljettpriset kan annat, t.ex. ändring av avreseorten (t.ex. om du inte flyger med det första segmentet) eller om du ändrar riktning, leda till en prishöjning. Många biljettpriser gäller endast på de datum och för de flyg som visas på biljetten och kan inte ändras alls, eller endast mot en tilläggsavgift.

3.3.5 Varje flygkupong som ingår i din biljett godkänns för transport i serviceklassen på det datum och det flyg för vilket plats har reserverats. När en biljett ursprungligen utfärdas utan att en bokning har angetts kan utrymmet senare reserveras i enlighet med vår taxa och tillgången på utrymme på det begärda flyget.

3.3.6 Observera att vi, i händelse av att du uteblir från ett bokat flyg, kan avboka ditt returflyg eller anslutningsflyg.

3.4 Flygbolagets namn och adress

Vårt namn kan vara förkortat till vår flygbolagskod, eller på annat sätt, på biljetten. Vår adress är Finnair Oyj, PO Box 15, 01053 FINNAIR, FINLAND.

Punkt 4 – Biljettpriser, skatter och avgifter

4.1 Biljettpriser

Biljetterna gäller endast för transport från flygplatsen vid avreseorten till flygplatsen vid destinationen, om inget annat uttryckligen anges. I biljettpriserna ingår inte marktransport mellan flygplatser och mellan flygplatser och stadsterminaler. Priset beräknas i enlighet med vår taxa som gäller på biljettens betalningsdatum för resor på de specifika datum och den resebeskrivning som anges på biljetten. Om du ändrar resebeskrivning eller resedatum kan det påverka det pris som ska betalas. Om biljetten inte betalas vid bokningstillfället anses betalningsdatum vara det datum då du har kommit överens med oss om betalningsmetoden.

4.2 Skatter och avgifter

Tillämpliga skatter och avgifter som ålagts av myndigheter eller av flygplatsen betalas av dig. När du köper biljetten informeras du om skatter och avgifter som inte ingår i biljettpriset. De flesta av dessa visas normalt separat på biljetten. Skatterna och avgifterna på flygresor ändras ständigt och kan läggas på efter biljettens utfärdandedatum. Om skatten eller avgiften som visas på biljetten höjs är du skyldig att betala den. På samma sätt är du skyldig att betala nya skatter eller avgifter som läggs på efter att biljetten utfärdats. Om det motsatta förhållandet gäller, och skatter eller avgifter som du har betalat till oss vid tidpunkten då biljetten utfärdades avskaffas eller sänks och inte längre gäller dig, eller du blir skyldig ett lägre belopp, har du rätt att begära återbetalning. Vi förbehåller oss rätten att debitera en rimlig administrationsavgift för sådana återbetalningar.

4.3 Valuta

Biljettpriser, skatter och avgifter betalas i valutan i det land där biljetten utfärdas, såvida inte en annan valuta anges av oss eller av vår auktoriserade representant, vid eller före den tidpunkt då betalningen görs (t.ex. på grund av att den lokala valutan inte är konvertibel). Vi kan efter eget gottfinnande acceptera betalning i en annan valuta.

Artikel 5 – Bokningar

5.1 Bokningskrav

5.1.1 Vi eller vår behöriga personal registrerar din/dina bokning(ar). På begäran ger vi dig en skriftlig bekräftelse på din/dina bokning(ar).

5.1.2 Vissa biljettpriser har villkor som begränsar eller utesluter din rätt att ändra eller avboka bokningar.

5.2 Tidsgräns för biljettering

Om du inte har betalat för biljetten före den angivna tidsgränsen för biljetthanteringen, enligt vad vi eller vårt auktoriserade ombud har meddelat, kan vi annullera din bokning.

5.3 Personuppgifter

Du inser att vi har fått personuppgifter i syfte att: göra en bokning, köpa en biljett, skaffa tilläggstjänster, utveckla och tillhandahålla tjänster, underlätta immigrations- och inreseprocedurer samt tillgängliggöra sådana data för myndigheter i samband med din resa. För dessa ändamål ger du oss tillstånd att behålla och använda sådana data och att överföra dem till våra egna kontor, behöriga ombud, myndigheter, andra flygbolag eller leverantörerna av de ovannämnda tjänsterna.

5.4 Sittplatser

Vi kan inte garantera dig någon särskild plats. Vi förbehåller oss rätten att tilldela eller omfördela platser när som helst, även efter ombordstigning på planet. Det kan vara nödvändigt av driftsrelaterade skäl eller säkerhetsskäl.

5.5 Återbekräftelse av bokning

5.5.1 För vidarebokningar eller returbokningar kan det krävas att bokningen bekräftas på nytt inom angivna tidsgränser. Vi meddelar dig när vi behöver bekräfta på nytt och hur och var det ska göras. Om det krävs och du inte bekräftar på nytt kan vi avboka dina bokningar för vidareflyg eller returresa. Om du meddelar oss att du fortfarande vill resa och det finns plats på flyget återställer vi dina bokningar och transporterar dig. Om det inte finns något utrymme på flyget vidtar vi rimliga åtgärder för att transportera dig till nästa destination eller slutdestination.

5.5.2 Du bör kontrollera kraven för återbekräftelse för alla andra flygbolag som är inblandade i din resa med dem. Om det krävs måste du bekräfta på nytt med det flygbolag vars kod visas för flyget i fråga på biljetten.

5.6 Avbokning av vidare bokningar

Observera att vi, om du uteblir från ett flyg utan att ha informerat oss i förväg, kan avboka ditt returflyg eller anslutningsflyg. Se även paragraf 3.3.

Artikel 6 – Incheckning och ombordstigning

6.1 Incheckningsdeadlines är olika på alla flygplatser och vi rekommenderar att du informerar dig om de här tidsgränserna för incheckning och hedrar dem. Resan blir smidigare om du ger dig själv tillräckligt med tid för att följa incheckningstiderna. Vi förbehåller oss rätten att avboka din bokning om du inte följer de angivna incheckningstiderna. Vi eller våra behöriga ombud meddelar dig om sista datum för incheckning för din första flygning med oss. För eventuella efterföljande flyg under din resa bör du informera dig själv om incheckningstiderna. Incheckningstider för våra flygningar finns i vår tidtabell eller kan erhållas från oss eller våra auktoriserade agenter.

6.2 Du måste vara närvarande vid boardinggaten senast den tid som anges av oss när du checkar in.

6.3 Vi kan komma att avboka den plats som reserverats för dig om du misslyckas med att komma till boardinggaten i tid.

6.4 Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller kostnader som uppstår på grund av din underlåtenhet att följa bestämmelserna i den här artikeln. Om du inte är vid inchecknings- eller boardinggaten vid de angivna tidpunkterna bör du kontakta vår personal omedelbart.

Artikel 7 – Avslag och begränsning av transport

7.1 Right Rätt att neka transport 

Efter rimligt gottfinnande kan vi neka dig att resa, eller neka att transportera ditt bagage, om vi har informerat dig skriftligen om att du inte vid något tillfälle efter sådant meddelande har rätt att resa med våra flyg. I detta fall har du rätt till återbetalning.

Vi kan också neka dig att resa, eller neka att transportera ditt bagage, om något av följande har inträffat eller om vi har rimliga skäl att tro att något av följande kan inträffa:

7.1.1 sådana åtgärder är nödvändiga för att följa tillämpliga lagar, förordningar eller beslut från myndigheter,

7.1.2 transport av dig eller ditt bagage kan äventyra eller påverka säkerheten, hälsan eller väsentligt påverka andra passagerares eller besättningens komfort,

7.1.3 ditt mentala eller fysiska tillstånd, inklusive din påverkan från alkohol eller droger, utgör en fara eller risk för dig själv, passagerare, besättningen eller egendom,

7.1.4 du har begått tjänstefel på en tidigare flygning, och vi har anledning att tro att sådant beteende kan upprepas,

7.1.5 du har vägrat att genomgå en säkerhetskontroll,

7.1.6 du inte har betalat gällande biljettpris, skatter, avgifter eller kostnader,

7.1.7 du inte verkar ha giltiga resedokument, kan tänkas vilja resa in i ett land där du befinner dig i transit, eller där du inte har giltiga resedokument, förstöra dina dokument under flygresan eller vägra att överlämna dina resedokument till flygbesättningen, mot uppvisande av kvitto, när så begärs,

7.1.8 du visar upp en biljett som har förvärvats på ett olagligt sätt, har köpts från en annan enhet än oss eller vår behöriga representant, eller som har rapporterats vara förlorad eller stulen, är en förfalskning, eller du kan inte bevisa att du är den person som anges på biljetten,

7.1.9 om du inte har uppfyllt de krav som beskrivs i paragraf 3.3 ovan angående kupongsekvens och användning, eller om du visar upp en biljett som har utfärdats, eller på något sätt ändrats, av någon annan än oss eller auktoriserad resebyrå, eller om biljetten är förvanskad;

7.1.10 du underlåter att följa våra instruktioner med avseende på säkerhet.

7.2 Särskild assistans

För transport av barn utan följeslagare, personer med funktionshinder, gravida kvinnor och personer med sjukdom eller andra personer som behöver särskild assistans gäller ett avtal med oss i förväg. Passagerare med funktionshinder som har meddelat oss om handikappet och eventuella särskilda krav som de kan ha vid tidpunkten för biljetteringen, och som accepteras av oss, ska inte därefter nekas transport baserat på sådana funktionshinder eller särskilda krav.

ARTIKEL 8 – Bagage

8.1 Tillåten mängd kostnadsfritt bagage 

Du får ta med en viss mängd bagage utan extra kostnad, och våra villkor och begränsningar gäller. Villkoren och begränsningarna efterfrågar du hos oss eller hos våra behöriga ombud.

8.2 Bagageövervikt 

Du måste betala en avgift för att transportera allt bagage som överskrider den tillåtna mängden kostnadsfritt bagage. Om du vill veta priserna efterfrågar du dem hos oss.

8.3 Otillåtna föremål i bagaget 

8.3.1 Ditt bagage får inte innehålla något av följande:

8.3.1.1 föremål som sannolikt förorsakar fara för flygplanet eller personer eller egendom ombord på flygplanet, såsom specificeras i ”Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air som ges ut av ICAO” (International Civil Aviation Organisation), ”Dangerous Goods Regulations” (DGR) från IATA (International Air Transport Association) och våra bestämmelser (vi tillhandahåller gärna mer information på begäran);

8.3.1.2 föremål som är förbjudna att medföra enligt lagar, bestämmelser eller myndighets beslut i landet för avresan eller destinationen;

8.3.1.3 föremål som vi anser är olämpliga för transport därför att de är farliga eller på grund av deras vikt, storlek, form eller typ, eller föremål som är ömtåliga eller lättförstörbara med hänsyn till, bland annat, den typ av flygplan som används. Vi tillhandahåller på begäran mer information kring otillåtna föremål.

8.3.2 Skjutvapen och ammunition för andra ändamål än jakt och sport är förbjudna som bagage. Skjutvapen och ammunition för jakt- och sportändamål kan tillåtas som incheckat bagage. Skjutvapen måste vara oladdade med säkerhetsspärren på, och vara lämpligt förpackade. Transport av ammunition omfattas av ICAO:s och IATA:s bestämmelser som beskrivs i paragraf 8.3.1.1.

8.3.3 Vapen som antika skjutvapen, svärd, knivar och liknande föremål kan godkännas som incheckat bagage, om vi anser det lämpligt, men får inte tas in i flygplanskabinen.

8.3.4 Incheckat bagage får inte innehålla pengar, smycken, dyrbara metaller, datorer, kameror, mobiltelefoner, elektronikutrustning, musikinstrument, glasögon, solglasögon, nycklar, mediciner, överlåtelsehandlingar, aktiebrev, värdepapper, obligationer och andra värdehandlingar, affärsdokument, pass och andra identifikationshandlingar eller varuprover.

8.3.5 Om föremål som omnämns i 8.3.1, 8.3.2 och 8.3.4 finns i ditt bagage trots att de är förbjudna omfattas alla Skador på de här föremålen av ansvarsbegränsningarna i gällande Konvention. Vi tar inte på oss något ansvar för skada som uppkommer på grund av defekter, kvalitetsproblem eller brister hos bagaget.

8.3.6 Utom när det krävs i gällande konvention eller annan lagstiftning ansvarar vi inte för skada på bagage orsakade av tillhörigheter som packats i bagaget. Passagerare vars egendom orsakar skada på andra passagerares bagage eller på egendom som tillhör Finnair ska gottgöra oss för alla förluster och kostnader som uppstår till följd av det.

8.4 Rätt att neka transport 

8.4.1 Vi nekar till transport av bagage som innehåller förbjudna föremål enligt 8.3.2 och 8.3.3, och vi kan neka till att fortsätta att transportera sådana föremål vid upptäckt.

8.4.2 Vi kan neka att transportera bagage på grund av dess storlek, form, vikt, innehåll eller typ, eller av säkerhetsskäl eller driftsorsaker, eller med hänsyn till andra passagerares bekvämlighet eller välbefinnande.

8.4.3 Vi kan neka transport av bagage om vi inte anser att det är lämpligt och säkert förpackat i passande emballage. Du får på begäran information om förpackning och emballage som vi inte godkänner.

8.5 Sökningsrätt

Av säkerhetsskäl tillåter du genomsökning och skanning av din person och genomsökning, skanning eller röntgen av ditt bagage. Om du inte är tillgänglig kan ditt bagage genomsökas i din frånvaro för att fastställa om du innehar, eller om ditt bagage innehåller, något av de föremål som beskrivs i paragraf 8.3.1 eller skjutvapen, ammunition eller vapen som vi inte har informerats om i enlighet med paragraf 8.3.2 eller 8.3.3. Om du inte godtar ovanstående kan vi neka dig att resa med oss och att transportera ditt bagage. Vid händelse av att en genomsökning eller skanning skadar dig, eller att en genomsökning, skanning eller röntgen skadar ditt bagage, åtar vi oss inget ansvar för sådana skador såvida de inte orsakas av fel eller försumlighet från vår sida.

8.6 Incheckat bagage

8.6.1 Vid leverans till oss av ditt bagage som du vill checka in tar vi hand om och utfärdar en bagageidentifikationsetikett för varje kolli av ditt incheckade bagage.

8.6.2 Incheckat bagage måste ha ditt namn eller annan personlig identifikation fäst på det.

8.6.3 Incheckat bagage transporteras, när det är möjligt, på samma flygplan som du, såvida vi inte av säkerhetsskäl eller driftsrelaterade skäl bestämmer oss för att medföra det på ett annat flyg. Om ditt incheckade bagage transporteras på ett efterföljande flyg levererar vi det till dig, såvida inte gällande lag kräver att du är närvarande för tullklarering.

8.7 Oincheckat bagage

8.7.1 Bagage som du tar med på flygplanet måste få plats under sätet framför dig eller i ett slutet förvaringsutrymme i flygplanets kabin. Om ditt bagage inte kan förvaras på det här sättet, eller är överviktigt, eller av någon anledning anses osäkert, måste det transporteras som incheckat bagage. Vi kan ange maximala mått och/eller vikt för bagage som du reser med på flygplanet.

8.7.2 Föremål som inte lämpar sig för transport i lastutrymmet (t.ex. ömtåliga musikinstrument), och som inte uppfyller kraven i paragraf 8.8.1 ovan, accepteras endast för transport i kabinen om du har informerat oss i förväg och vi har gett tillstånd. Du kan behöva betala en separat avgift för denna tjänst.

8.8 Insamling och leverans av incheckat bagage 

8.8.1 Enligt paragraf 8.6.3 måste du hämta ditt incheckade bagage så snart som det görs tillgängligt på destinationen eller vid mellanlandningen. Om du inte hämtar bagaget inom rimlig tid kan vi debitera en förvaringsavgift. Om det incheckade bagaget inte har hämtats inom tre (3) månader efter den tidpunkt då det gjorts tillgängligt, kan vi göra oss av med det utan skyldighet gentemot dig.

8.8.2 Endast innehavaren av bagageincheckningen och bagageidentifikationsetiketten har rätt till leverans av det incheckade bagaget.

8.8.3 Om en person som begär incheckat bagage inte kan uppvisa bagageincheckningen och identifiera bagaget med hjälp av en bagageidentifikationsetikett, levererar vi bagaget till den personen endast under förutsättning att han eller hon på ett tillfredsställande sätt fastställer sin rätt till bagaget.

8.9 Djur

Om vi accepterar att transportera dina djur kommer de att transporteras på följande villkor:

8.9.1 Du måste se till att djur som hundar, katter, husdjur och andra sällskapsdjur är korrekt förpackade och åtföljs av giltiga hälso- och vaccinationsintyg, inresetillstånd och andra dokument som krävs i de länder där inrese- eller transitlandet inte uppfyller kraven, och som inte accepteras för transport. Sådana transporter kan omfattas av ytterligare villkor som anges av oss, och som är tillgängliga på begäran.

8.9.2 Om djuret godkänns som bagage, ska det, tillsammans med dess behållare och mat, inte ingå i den tillåtna mängden kostnadsfritt bagage, utan utgöra överviktsbagage, för vilket du är skyldig att betala det tillämpliga priset.

8.9.3 Ledarhundar som medföljer passagerare med funktionshinder transporteras utan extra kostnad utöver den normala tillåtna mängden kostnadsfritt bagage, enligt de villkor som anges av oss, och som finns tillgängliga på begäran.

8.9.4 När transport inte omfattas av ansvarsreglerna i konventionen ansvarar vi inte för skada på eller förlust av, sjukdom eller dödsfall hos ett djur som vi har gått med på att transportera, såvida vi inte har varit försumliga.

8.9.5 Vi har inget ansvar för sådana djur som inte har alla nödvändiga dokument för avresa, inresa, hälsa och andra dokument med avseende på djurets inresa till eller passage genom något land, delstat eller territorium, och den person som transporterar djuret måste ersätta oss för eventuella böter, kostnader, förluster eller ansvar som vi rimligen ålagts eller ådragit oss till följd av detta.

Artikel 9 – Tidtabeller och oegentligheter 

9.1 Tidtabeller

9.1.1 Flygtiderna som visas i tidtabellerna kan ändras mellan publiceringsdatum och resedatum.

9.1.2 Innan vi accepterar din bokning meddelar vi dig om den beräknade avgångstiden som gäller vid den tidpunkten, och den visas på din biljett. Vi kan behöva ändra den beräknade avgångstiden efter utfärdandet av din biljett. Om du ger oss kontaktinformation strävar vi efter att meddela dig om sådana ändringar.

9.2 Ersättning vid nekad ombordstigning, inställda flyg och stora förseningar 

9.2.1 EG-lagstiftning (förordning nr 261/2004) ger, och du kan ha rätt till assistans, återbetalning och kompensation om du nekas ombordstigning på ett flyg där du har en giltig biljett och en bekräftad bokning, eller om det är en inställd eller lång försening av ett sådant flyg. Förordning nr 261/2004 gäller för alla passagerare som reser från en flygplats inom EU, och för alla passagerare som reser till en EU-medlemsstat med ett EU-flygbolag, såvida de inte har fått assistans i avreselandet. Du kan endast begära dina rättigheter enligt förordning nr 261/2004 från det flygbolag som faktiskt trafikerar flyget. Detaljerad information om dina rättigheter gällande flyg som trafikeras av Finnair finns på vår webbplats på www.finnair.com och vid våra incheckningsdiskar och representanter på flygplatsen.

9.2.2 Du har inga andra rättigheter när det gäller inställd eller nekad ombordstigning än de som anges i förordning 261/2004.

9.2.3 Vårt ansvar för försening av passagerare och bagage anges i tillämplig konvention.

Artikel 10 – Återbetalningar

10.1 Allmänt

Vi återbetalar en biljett eller oanvänd del, i enlighet med gällande biljettprisregler eller taxa, enligt följande:

10.1.1 Den person som ansvarar för återbetalningen är den handlare som anges i kontoutdraget för kreditkortet eller bankkontot eller i något annat giltigt dokument för betalningstransaktionen. Följaktligen är vi inte ansvariga för återbetalningen om vi inte är den säljare som anges så.  Vår återbetalning kan behandlas av oss eller av en agent som agerar för vår räkning om vi har auktoriserat agenten att göra det.

10.1.2 Om inte annat anges i den här artikeln har vi rätt att återbetala antingen den person som anges på biljetten eller, till den person som har betalat för biljetten, mot uppvisande av tillfredsställande bevis på sådan betalning.

10.1.3 Om en biljett har betalats av en annan person än den som anges på biljetten, och biljetten anger att det finns en begränsning för återbetalning, återbetalar vi endast den person som betalat för biljetten, eller den personens beställning.

10.1.4 Förutom i fallet med en förlorad biljett, kommer återbetalning endast att göras vid överlämnande till oss av biljetten och alla oanvända flygkuponger.

10.2 Ofrivillig återbetalning

10.2.1 Om vi ställer in ett flyg, misslyckas med att genomföra en flygning rimligen enligt tidtabell, misslyckas med att stanna vid din destination eller mellanlandning, eller gör att du missar ett anslutningsflyg som du har bokat, ska återbetalningsbeloppet vara:

10.2.1.1 Om ingen del av biljetten har använts, ett belopp som motsvarar det betalda biljettpriset;

10.2.1.2 Om en del av biljetten har använts kommer återbetalningen inte att vara mindre än skillnaden mellan det betalda priset och det tillämpliga priset för resor mellan de punkter som biljetten har använts för.

10.3 Frivilliga återbetalningar

10.3.1 Om du har rätt till återbetalning för din biljett av andra orsaker än de som beskrivs i paragraf 10.2 blir summan för återbetalningen:

10.3.1.1 Om ingen del av biljetten har använts, ett belopp som motsvarar det betalda biljettpriset, minus eventuella rimliga serviceavgifter eller avbokningsavgifter;

10.3.1.2 Om en del av biljetten har använts blir återbetalningen ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det betalda priset och det tillämpliga priset för resor mellan de poäng som biljetten har använts för, minus eventuella rimliga serviceavgifter eller avbokningsavgifter.

Om bokningen har gjorts minst sju dagar före flygets beräknade avgångstid kan du avboka inom 24 timmar från bokningstillfället utan återbetalningsavgift. Kontakta vår kundtjänst.

10.4 Återbetalning av förlorad biljett

10.4.1 Om du tappar bort biljetten eller en del av den, efter att vi har fått tillfredsställande bevis på förlusten, och en rimlig administrationsavgift betalats ut, återbetalas biljetten så snart som möjligt efter att biljettens giltighetsperiod har gått ut, förutsatt att:

10.4.1.1 den förlorade biljetten, eller del därav, inte har använts, tidigare återbetalats eller ersatts, (förutom när användningen, återbetalningen eller ersättningen av eller till en tredje part beror på vår egen vårdslöshet);

10.4.1.2 att den person till vilken återbetalningen görs förbinder sig att, i sådan form som kan föreskrivas av oss, återbetala till oss det återbetalade beloppet i händelse av bedrägeri och/eller i den mån den förlorade biljetten eller del av den används av en tredje part (förutom när något bedrägeri eller användning av en tredje part beror på vår egen försumlighet).

10.4.2 Om vi eller vår auktoriserade representant tappar bort biljetten eller delar av den är förlusten vårt ansvar.

10.5 Rätt att neka återbetalning 

10.5.1 Vi kan neka återbetalning om ansökan görs efter att biljettens giltighetstid har gått ut.

10.5.2 Vi kan neka återbetalning av en biljett som har presenterats för oss eller till regeringstjänstemän, som bevis på avsikt att avvika från det landet, såvida du inte till vår belåtenhet fastställer att du har tillstånd att stanna i landet eller att du kommer att avgå från det landet med ett annat flygbolag eller annat transportmedel.

10.6 Valuta

Vi förbehåller oss rätten att göra en återbetalning på samma sätt och i samma valuta som användes för att betala för biljetten.

10.7 Av vem biljetten återbetalas 

Frivilliga återbetalningar kommer endast att göras av flygbolaget som ursprungligen utfärdade biljetten eller av dess ombud om så godkänts. Dessutom kan begäran om återbetalning endast göras till oss när vi är det företag som anges i ett giltigt dokument för betalningstransaktionen i enlighet med paragraf 10.1.1.

Artikel 11 – Uppförande ombord på flygplan 

11.1 Allmänt

Om du enligt vår rimliga uppfattning uppför dig ombord på flygplanet för att äventyra flygplanet eller någon person eller egendom ombord, eller hindra besättningen från att utföra sina arbetsuppgifter, eller underlåter att följa besättningens instruktioner, inklusive men inte begränsat till, de som gäller rökning, alkohol- eller drogkonsumtion, eller uppträda på ett sätt som orsakar obehag, besvär, skada på andra passagerare eller besättningen, vi kan vidta sådana åtgärder som vi anser vara rimligt nödvändiga för att förhindra att sådant beteende fortsätter, inklusive begränsning. Du kan stiga av och vägras vidaretransport när som helst och kan åtalas för brott som begåtts ombord på flygplanet.

11.2 Elektroniska enheter

Av säkerhetsskäl kan vi förbjuda eller begränsa användningen av elektronisk utrustning ombord på flygplanet, inklusive, men inte begränsat till, mobiltelefoner, bärbara datorer, bärbara inspelningsenheter, bärbara radioapparater, CD- och MP3-spelare, elektroniska spel eller överföringsenheter, inklusive radiostyrda leksaker och walkie-talkies. Hörapparater och pacemakers får användas.

Artikel 12 – Arrangemang för tillval för resan 

12.1 Om vi gör arrangemang för dig med någon tredje part för att tillhandahålla andra tjänster än flygtransport, eller om vi utfärdar en biljett eller kupong för transport eller tjänster (andra än transport med flyg) som tillhandahålls av en tredje part, såsom hotellbokningar eller hyrbil, då agerar vi endast som din agent. Tredjepartsleverantörens villkor gäller. Vi har inget ansvar gentemot dig för sådana tjänster förutom för vårdslöshet från vår sida vid sådana arrangemang.

12.2 Om vi även tillhandahåller dig marktransport kan andra villkor gälla för sådan marktransport. Sådana villkor är tillgängliga från oss på begäran.

Artikel 13 – Administrativa formaliteter 

13.1 Allmänt

13.1.1 Du är ansvarig för att skaffa alla nödvändiga resedokument och visum och för att följa alla lagar, förordningar, order, krav och resekrav i länder som ska flygas från, till eller genom vilka du transiterar.

13.1.2 Vi ansvarar inte för konsekvenserna för någon passagerare till följd av hans eller hennes underlåtenhet att skaffa sådana dokument eller visum eller att följa sådana lagar, förordningar, beslut, krav, regler eller instruktioner.

13.2 Resedokument

Innan du reser måste du visa upp alla dokument som krävs enligt lagar, förordningar, beställningar, eller andra krav från de berörda länderna, och tillåta oss att ta och behålla kopior av dem. Vi förbehåller oss rätten att neka transport om du inte har uppfyllt dessa krav, eller om dina resedokument inte verkar vara i ordning.

13.3 Nekande av inresa

Om du nekas inresa till något land kommer du att vara ansvarig för att betala alla böter eller avgifter som bedömts gentemot oss som berör regeringen och för kostnaden för att transportera dig från det landet. Det pris som tas ut för transport till den plats där du nekas inträde återbetalas inte av oss.

13.4 Passagerare ansvarar för böter, kostnader för frihetsberövande osv. 

Om vi är skyldiga att betala böter eller straffavgifter eller att ådra oss några kostnader på grund av att du inte följt lagar, förordningar, beställningar, krav eller andra resekrav i de berörda länderna eller att uppvisa de dokument som krävs, ska du ersätta oss på begäran, eventuellt belopp som betalats eller utgifter som uppstått på detta sätt. Vi kan för sådan betalning eller utgifter ansöka om värdet av eventuell oanvänd transport på din biljett, eller någon av dina pengar i vår ägo.

13.5 Tullkontroll

Om så krävs ska du närvara vid inspektion av ditt bagage av tullen eller andra statliga tjänstemän. Vi är inte ansvariga gentemot dig för någon förlust eller skada som drabbar dig under en sådan inspektion eller genom att du inte uppfyller detta krav.

13.6 Säkerhetskontroll

Du måste underkasta dig alla säkerhetskontroller som genomförs av myndigheter, flygplatstjänstemän, flygbolag eller av oss.

Artikel 14 – Successiva flygbolag 

Transport som utförs av oss och andra flygbolag på en och samma biljett, eller en kombinationsbiljett, anses för uppgörelseändamålen som en process.

Artikel 15 – Ansvar för skador 

15.1 Vilket ansvar som åligger Finnair och andra bolag som är involverade i din resa avgörs enligt varje bolags transportvillkor. Vår ansvarsbegränsning lyder som följer:

15.1.1 Ansvarsbegränsning för skada på passagerare och deras bagage

15.1.1 (a) Ersättning vid dödsfall eller skada
Det finns inga ekonomiska begränsningar för ansvar för passagerares skada eller dödsfall.

15.1.1 (b) Förskottsbetalning
Om en passagerare dödas eller skadas ska Finnair betala ut ersättning i förskott, för att täcka omedelbara ekonomiska behov, inom 15 dagar efter att den person som har rätt till ersättning identifierats. I händelse av dödsfall ska förskottsbetalningen inte understiga 16 000 SDR. En förskottsbetalning utgör inget erkännande av ansvar och kan räknas av mot eventuella följande summor som betalas ut baserat på vårt ansvar, men behöver inte återbetalas, undantaget i de fall som beskrivs i paragraf 15.1.2 (a), eller under omständigheter där det bevisats att den person som mottagit förskottsbetalningen orsakat eller bidragit till skadan genom försumlighet, eller inte hade rätt till sådan ersättning.

15.1.1 (c) Passagerare som försenas
Om passagerare blir försenad ansvarar flygbolaget för skada såvida det inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan, eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Ersättning till passagerare som försenas begränsas till 5 346 SDR.

15.1.1 (d) Förstört, förlorat eller skadat bagage samt försenat Bagage
Vid incheckat bagage är Finnair ansvarigt även om det inte har varit dess fel, såvida inte bagaget var defekt. Om det gäller bagage som inte har checkats in så är flygbolaget ansvarigt endast om det har handlat felaktigt. Om försening uppstår för bagage ansvarar Finnair för skadan såvida Finnair inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan och såvida det inte var omöjligt att vidta sådana åtgärder. Ersättningen i händelse av förstört, förlorat eller på annat sätt skadat bagage eller försenat bagage begränsas till 1 288 SDR per passagerare.

15.1.2 Övriga villkor och ansvarsfriskrivning:

15.1.2 (a) Vårt ansvar för skada kommer att reduceras vid oaktsamhet från din sida vilken orsakar eller helt eller delvis bidrar till skadan, i enlighet med tillämpliga lagar.

15.1.2 (b) Vi ansvarar bara för skada som uppstår under flygtransport eller flygsegment där vår flygbolagskod står på biljetten för den flygningen eller det flygsegmentet. Om vi utfärdar en biljett eller kontrollerar bagage å ett annat flygbolags vägnar gör vi bara det som ombud för det andra flygbolaget. När det gäller incheckat bagage kan du dock lämna in en anmälan som gäller det första eller det sista flygbolaget, eller en anmälan som gäller det flygbolag som stod för transporten när skadan åsamkades.

15.1.2 (c) Vi tar inte på oss ansvar för skada som uppstår därför att vi följer gällande lagstiftning eller myndigheters regler och bestämmelser, eller därför att du inte uppfyller desamma.

15.1.2 (d) Utom när andra specifika villkor fastslås i de här Transportvillkoren ska vi endast vara ansvariga gentemot dig för ersättningsgrundande skador för bevisade direkta förluster. Du går i möjligaste mån enligt gällande lagstiftning med på att vi inte ska hållas ansvariga för indirekta skador, följdskador eller andra typer av skador som inte är ersättningsgrundande.

15.1.2 (e) Vi ansvarar inte för skada som orsakats av ditt bagage. Du ansvarar själv för skada som ditt bagage tillfogar andra personer och andra personers egendom, inklusive vår egendom.

15.1.2 (f) Du får inte i ditt incheckade bagage packa föremål som enligt 8.3 inte är tillåtna i incheckat bagage. Det här omfattar ömtåliga föremål eller föremål som lätt förstörs, föremål som har särskilt värde samt andra personliga tillhörigheter av värde, som pengar, smycken, dyrbara metaller, datorer, kameror, mobiltelefoner, elektronikutrustning, musikinstrument, glasögon, solglasögon, nycklar, mediciner, överlåtelsehandlingar, aktiebrev, värdepapper, obligationer och andra värdehandlingar, affärsdokument, pass och andra identifikationshandlingar eller varuprover. Din rätt till ersättning om sådana föremål förstörs, försvinner eller skadas begränsas under gällande konvention.

15.1.2 (g) Vi ansvarar inte för någon form av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, inklusive dödsfall, som beror på ditt fysiska tillstånd, eller för förvärrande av sådant tillstånd.

15.1.2 (h) Transportavtalet, inklusive de här transportvillkoren och uteslutningarna och begränsningarna av ansvar, gäller för våra behöriga ombud, vår besättning, våra anställda och våra representanter i samma utsträckning som de gäller för oss. Det totala belopp som kan erhållas från oss eller från dessa behöriga ombud, anställda, representanter och personer ska aldrig överskrida beloppet för vår egen skadeståndsskyldighet, om sådan föreligger.

15.1.2 (i) Ingenting i dessa transportvillkor upphäver friskrivningar eller begränsningar av våra skyldigheter enligt konventionen eller tillämpliga lagar om inte annat uttryckligen anges.

Artikel 16 – Tidsbegränsning för anspråk och åtgärder 

16.1 Meddelande om anspråk

Att bagaget accepteras av den som har med sig baggagecheck utan klagomål vid leveransen är tillräckligt bevis för att bagaget har levererats i gott skick och i enlighet med transportavtalet, såvida du inte kan bevisa något annat.

Om du vill anmäla ett anspråk eller en åtgärd som rör skada på incheckat bagage måste du meddela oss så snart du upptäcker skadan, och senast inom sju (7) dagar efter att du tagit emot bagaget. Om du vill lämna in ett ersättningsanspråk eller en åtgärd som rör försening av incheckat bagage måste du meddela oss inom tjugoen (21) dagar från det datum då bagaget har ställts till ditt förfogande. Varje sådant meddelande måste göras skriftligen.

16.2 Begränsning av åtgärder

All rätt till skador upphör om talan inte väcks inom två år från ankomstdatumet till destinationen, det datum då flygplanet var planerat att anlända eller det datum då transporten upphörde. Metoden för beräkning av preskriptionstiden ska fastställas enligt lagen i den domstol där målet behandlas.

Artikel 17 – Övriga villkor 

Transport av dig och ditt bagage tillhandahålls också i enlighet med vissa andra bestämmelser och villkor som gäller för eller antas av oss. De här reglerna och villkoren varierar från tid till annan och är viktiga. De rör bl.a. transport av minderåriga utan följeslagare, gravida kvinnor och sjuka passagerare, restriktioner för användning av elektroniska enheter och föremål samt konsumtion ombord av alkoholhaltiga drycker.

Förordningar och villkor angående dessa frågor kan fås från oss på begäran.

Artikel 18 – Tolkning

Titeln på varje artikel i dessa transportvillkor är endast avsedd för bekvämlighets skull och får inte användas för tolkning av texten.

Artikel 19 – Ändring och undantag 

Ingen av våra behöriga ombud, anställda eller representanter har rätt att ändra, ändra eller avstå från någon bestämmelse i dessa transportvillkor.

FINNAIR OYJ

General conditions of carriage and tariffs (Canada)

The General Conditions of Carriage provide information on certain conditions that govern transportation on Finnair, e.g. check-in time limits, baggage acceptance, allowance and liability, accompanied minors, carriage of animals, refusal to accept and denied boarding compensation.

Finnair is required by law to publish its conditions of carriage on this website and to make its tariffs available for public inspection.

An air carrier's tariff is a document that contains its published fares, charges and related terms and conditions of carriage applicable to air services.

You may consult our tariff filed, where required, with the appropriate authorities, by clicking on the link below.

Canada General conditions of carriage and tariffs (PDF)

Gå till sidan: Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage