Matkustajien ja matkatavaran yleiset kuljetusehdot | Finnair Suomi

Matkustajien ja matkatavaran yleiset kuljetusehdot

Matkustajien ja matkatavaran yleiset kuljetusehdot

Nämä matkustajien ja matkatavaran yleiset kuljetusehdot ovat ainoat Finnair Oyj:tä sitovat kuljetusehdot. Muut lentoyhtiöt ovat julkaisseet omat yleiset kuljetusehtonsa, jotka saattavat erota näistä yleisistä kuljetusehdoista ja ovat sovellettavissa ehdot julkaisseen lentoyhtiön kuljetuksiin.

1. Artikla – Määritelmiä
2. Artikla– Soveltamisala 
3. Artikla – Lentoliput 
4. Artikla – Hinnat, verot ja maksut 
5. Artikla – Paikanvaraukset 
6. Artikla– Lähtöselvitys ja lentokoneeseen nouseminen (boarding)
7. Artikla – Kieltäytyminen kuljetuksesta ja kuljetusrajoitukset 
8. Artikla – Matkatavara 
9. Artikla – Aikataulut ja epäsäännöllisyystilanteet
10. Artikla – Takaisinmaksu 
11. Artikla – Käyttäytyminen lentokoneessa 
12. Artikla – Finnairin suorittamat järjestelyt 
13. Artikla– Hallinnolliset muodollisuudet 
14. Artikla– Peräkkäin kuljettavat lentoyhtiöt 
15. Artikla– Lentoyhtiön vastuu 
16. Artikla– Määräajat muistutusten esittämiselle ja kanteiden nostamiselle 
17. Artikla– Muut ehdot 
18. Artikla– Yleisten sopimusehtojen tulkinta 
19. Artikla– Ehtojen muuttaminen ja poistaminen 

1. Artikla – Määritelmiä

Finnair tarkoittaa Finnair Oyj:tä, suomalaista lentoyhtiöitä, jonka kotipaikka on Helsinki.

Kirjaamaton matkatavara tarkoittaa kaikkea muuta matkustajan matkatavaraa paitsi kirjattua matkatavaraa.

Kirjattu matkatavara tarkoittaa matkatavaraa, jonka Finnair ottaa huostaansa.

Kuponki tarkoittaa paperille painettua lippukuponkia ja sähköistä lippukuponkia, josta käy ilmi yksilöity lento, jolla kupongissa nimetty henkilö on oikeutettu matkustamaan.

Lentolippu tarkoittaa Finnairin tai sen edustajan antamaa asiakirjaa nimeltä "lentolippu ja matkatavaratodistus" (Passenger Ticket and Baggage Check) tai ”sähköistä lentolippua”, joka sisältää sopimusehdot (Conditions of Contract) ja tiedotukset (Notices), ja johon sisältyvät lippukupongit ja lentolipun kantaosa.

Lentolipun kantaosa (Passenger Coupon tai Passenger Receipt) tarkoittaa sitä osaa lentoyhtiön antamasta tai sen nimissä annetusta lentolipusta, jossa on nämä sanat, ja jonka on lopuksi tarkoitus jäädä matkustajan haltuun.

Lentoyhtiö tarkoittaa sekä sitä lentoyhtiötä (muuta kuin Finnair), joka on antanut lentolipun, että kaikkia niitä lentoyhtiöitä, joiden yhtiötunnus ilmenee lentolipusta tai yhdistelmälipusta.

Lentoyhtiön sisäiset määräykset tarkoittavat muita kuin näihin kuljetusehtoihin sisältyviä, matkustajien ja/tai matkatavaran kuljettamista koskevia sääntöjä, jotka lentoyhtiö on julkaissut ja jotka ovat voimassa lentolipun antamispäivänä.

Lippukuponki (Flight Coupon) tai sähköinen lippukuponki (Electronic Coupon) tarkoittaa sitä osaa lentolipusta, jossa on maininta "good for passage" ja jossa ilmoitetaan ne paikkakunnat, joiden väliseen kuljetukseen matkustaja on oikeutettu.

Lähtöselvityksen takaraja (Check-in Deadline) tarkoittaa lentoyhtiön määrittelemää aikarajaa, johon mennessä matkustajan tulee olla käynyt läpi lähtöselvitysmuodollisuudet ja matkustaja on saanut tarkastuskortin (Boarding Pass).

Matkakuvaus/kuitti tarkoittaa sähköisen lentolipun yhteydessä olevaa asiakirjaa, josta ilmenee matkustajan nimi, lentotiedot sekä tiedotukset.

Matkan keskeytys (Stopover) tarkoittaa matkustajan suorittamaa tarkoituksellista matkan keskeyttämistä (kulloinkin voimassa olevien IATA-standardien mukaiseksi vähimmäisajaksi), joka tapahtuu lähtöpaikkakunnan ja määräpaikkakunnan välillä ja on muu kuin sovittu välilaskupaikka ja josta on etukäteen sovittu Finnairin tai muun lentoyhtiön kanssa.

Matkatavara tarkoittaa sellaisia matkustajan henkilökohtaisia omaisuusesineitä, jotka ovat matkustajan mukana matkan aikana. Mikäli ei erikseen ole toisin ilmoitettu, sisältää määritelmä sekä matkustajan kirjatun että kirjaamattoman matkatavaran.

Matkatavaralipuke tarkoittaa asiakirjaa, jota Finnair tai muu lentoyhtiö käyttää yksinomaan kirjatun matkatavaran tunnistamiseksi.

Matkatavaratodistus tarkoittaa sitä tai niitä lentolipun osia, jotka koskevat matkustajan kirjatun matkatavaran kuljettamista.

Matkustaja tarkoittaa ketä tahansa henkilöä paitsi miehistön jäseniä, jota kuljetetaan tai jota on määrä kuljettaa lentokoneessa Finnairin tai muun lentoyhtiön antaman lentolipun perusteella.

Päivät tarkoittavat kalenteripäiviä mukaan lukien kaikki seitsemän viikonpäivää. Mikäli on tarkoitus antaa tiedoksianto, ei oteta huomioon sitä päivää, jona tiedoksianto on lähetetty ja mikäli on tarkoitus määritellä lipun voimassaoloaika, ei oteta huomioon sitä päivää, jona lippu on annettu tai lento aloitettu.

Sopimusehdot käsittävät lentolipusta tai matkakuvauksesta/kuitista ilmenevät tai niiden yhteydessä toimitettavat määräykset, sopimusehdot sekä tiedotukset, jotka käsittävät viittauksen perusteella myös nämä yleiset kuljetusehdot.

Sovitut välilaskupaikat tarkoittavat niitä paikkoja, lukuun ottamatta lähtöpaikkakuntaa, määräpaikkakuntaa ja matkan keskeytyspaikkaa (Stopover), jotka on ilmoitettu lentolipussa tai mainittu Finnairin aikatauluissa aikataulunmukaisina teknisinä välilaskupaikkoina tai aikataulunmukaisina välilaskupaikkoina lennon ja/tai lentokoneen vaihtamiseksi matkareitin varrella.

Special Drawing Right (SDR) tarkoittaa Kansainvälisen Valuuttarahaston määrittelemää virallista valuuttayksikköä, ns. erityistä nosto-oikeutta.

Sähköinen lentolippu tarkoittaa Finnairin antamaa tai sen nimissä annettua matkakuvausta/kuittia, sekä mikäli käytössä, tarkastuskorttia.

Sähköinen lippukuponki (Electronic Coupon) tarkoittaa sähköisen lentolipun lippukuponkia tai vastaavaa Finnairin tietokannassa olevaa asiakirjaa.

Tariffi tarkoittaa julkaistuja hintoja, maksuja ja veloituksia tai näihin liittyviä kuljetusehtoja, jotka Finnair ja muut lentoyhtiöt ovat vaadittaessa toimittaneet asianomaisille viranomaisille.

Vahingolla tarkoitetaan matkustajan kuolemaa, loukkaantumista tai muuta ruumiinvammaa sekä matkatavaran katoamista, vähenemistä, varastamista tai mitä tahansa muuta vahinkoa, joka aiheutuu lentokuljetuksesta tai muista Finnairin suorittamista, lentokuljetukseen välittömästi liittyvistä palveluista, tai vahinkoa, joka aiheutuu näiden yhteydessä.

Valtuutettu edustaja tai edustaja tarkoittaa myyntiedustajaa, jonka Finnair on valtuuttanut edustajakseen ilmakuljetuspalveluiden myymiseksi matkustajille.

Yhdistelmälippu tarkoittaa lentolippua, joka annetaan matkustajalle samanaikaisesti kuin jokin toinen lentolippu, jonka kanssa se yhdessä muodostaa yhden ainoan lentokuljetussopimuksen.

Yhtiötunnus tarkoittaa kunkin lentoyhtiön yksilöivää kaksi- tai kolmemerkkistä tunnusta.

Yleissopimus tarkoittaa sitä seuraavista asiakirjoista, jota kuljetussopimukseen kulloinkin sovelletaan:

(i) Montrealin yleissopimusta (1999)

(ii) Varsovassa 12. lokakuuta 1929 allekirjoitettua sopimusta eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisesta (jäljempänä Varsovan sopimus);

(iii) Varsovan sopimusta sen Haagissa 28. syyskuuta 1955 muutetussa muodossaan;

(iv) Varsovan sopimusta sen Montrealin vuoden 1975 lisäpöytäkirjalla n:o 1 muutetussa muodossaan;

(v) Varsovan sopimusta Haagissa 1955 sekä Montrealin vuoden 1975 lisäpöytäkirjalla nro 2 muutetussa muodossaan;

(vi) Varsovan sopimusta Haagissa 1955 sekä Montrealin vuoden 1975 lisäpöytäkirjalla nro 4 muutetussa muodossaan.

(vii) Guadalajaran lisäsopimusta 1961 (Guadalajara).

Ylivoimainen este (Force Majeure) tarkoittaa epätavallista ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka on matkustajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jonka seurauksia ei ole voitu kohtuudella välttää tai voittaa.

2. Artikla– Soveltamisala 

2.1 Yleistä

Lukuun ottamatta sitä, mitä tämän artiklan kohdissa 2.2, 2.4 ja 2.5 on määrätty, näitä kuljetusehtoja sovelletaan ainoastaan niihin ilmakuljetuksiin tai ilmakuljetuksen osiin, jossa lentolipun lentoyhtiötä tarkoittavaan kohtaan (CARRIER BOX) on merkitty Finnair tai sen yhtiötunnus.

2.2 Tilauslennot

Mikäli kuljetus suoritetaan tilauslentosopimuksen nojalla, nämä ehdot soveltuvat ainoastaan, mikäli ne ilmenevät tilauslentosopimuksesta tai lentolipusta tai mikäli niihin on viitattu tilauslentosopimuksessa tai lentolipussa.

2.3 Code Shares

Finnair on sopinut eräiden muiden lentoyhtiöiden kanssa joillakin reiteillä noudatettavista yhteistyöjärjestelyistä (Code Shares). Järjestelyn perusteella kuljetuksen suorittava lentoyhtiö voi olla muu kuin Finnair, vaikka varaus on tehty Finnairin lennolle ja lentolipun lentoyhtiötä tarkoittavaan kohtaan on merkitty Finnair tai sen yhtiötunnus. Finnair ilmoittaa tällaisista järjestelyistä varauksen yhteydessä.

2.4 Lakien soveltaminen

Mikäli nämä yleiset kuljetusehdot ovat ristiriidassa lakien, asetusten, viranomaismääräysten tai tariffien kanssa, sovelletaan niitä näiden yleisten kuljetusehtojen sijasta.

Mikäli jotain tai joitakin näiden yleisten kuljetusehtojen määräyksistä ei voida soveltaa mainitun ristiriidan vuoksi, sovelletaan ilmakuljetukseen kuitenkin muilta osin näitä yleisiä kuljetusehtoja.

2.5 Muiden määräysten soveltaminen

Mikäli nämä yleiset kuljetusehdot ja muut Finnairin antamat määräykset ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan näitä yleisiä kuljetusehtoja, ellei jäljempänä muuta mainita.

3. Artikla – Lentoliput 

3.1 Yleisiä määräyksiä

3.1.1 Finnair kuljettaa ainoastaan voimassa olevaan lentolippuun merkityn matkustajan. Matkustajan on pyydettäessä osoitettava henkilöllisyytensä.

3.1.2 Lentolippu ei ole siirrettävissä toiselle henkilölle.

3.1.3 Jotkut lentoliput myydään alennettuun hintaan, jolloin ne voivat olla sellaisia, ettei niillä ole osittain tai lainkaan takaisinmaksuarvoa. Matkustajan tulee valita sen hintainen lippu, joka parhaiten sopii matkustajan tarpeisiin. Matkustajan tulisi myös varmistua siitä, että hänellä on asianmukainen vakuutusturva sellaisia tapauksia varten, jolloin matkustajan täytyy peruuttaa matkustuksensa.

3.1.4 Jos matkustajalla on kokonaan käyttämätön kohdassa 3.1.3 mainittu lentolippu ja matkustaja on ylivoimaisen esteen johdosta estynyt matkustamasta, matkustaja on oikeutettu lentolipun arvoa vastaavaan hyvitykseen, ellei hänen matkavakuutuksensa korvaa käyttämättä jäänyttä lentolippua. Matkustajan tulee viipymättä ilmoittaa Finnairille ylivoimaisen esteen ilmenemisestä ja toimittaa siitä luotettava selvitys. Hyvityksestä vähennetään kohtuulliset hallinnolliset kustannukset ja hyvitystä ei tehdä lainkaan, mikäli tämän jälkeen palautettavaa jää vähemmän kuin 100 euroa.

Jos varaus on tehty vähintään seitsemän päivää ennen lennon aikataulun mukaista lähtöä, voi sen perua 24 tunnin sisällä varauksesta maksutta. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

3.1.5 Lentolippu on lipun antaneen lentoyhtiön omaisuutta.

3.1.6 Matkustaja ei ole oikeutettu lentokuljetukseen, ellei hän esitä omalle nimelleen annettua, voimassaolevaa lentolippua, joka sisältää kyseistä lentoa koskevan lippukupongin sekä kaikki muut käyttämättömät lippukupongit ja lentolipun kantaosan. Matkustaja ei myöskään ole oikeutettu kuljetukseen, jos esitettyä lippua on turmeltu tai jos sitä on muuttanut joku muu kuin Finnair tai sen valtuuttama edustaja. Mikäli kyseessä on sähköinen lentolippu, matkustaja ei ole oikeutettu lentokuljetukseen, ellei hän todista henkilöllisyyttänsä ja ellei hänen nimelleen ole annettu asianmukaista sähköistä lippua.

3.1.7 (a) Jos lentolippu on kadonnut tai jos se tai jokin sen osa on turmeltunut, tai mikäli matkustajalla ei ole lippua, joka sisältää lentolipun kantaosan ja kaikki käyttämättömät lippukupongit, lentolipun antanut lentoyhtiö voi matkustajan pyynnöstä korvata kyseisen lipun tai sen osan antamalla uuden lipun saatuaan riittävänä pitämänsä selvityksen siitä, että kyseisille lennoille voimassaoleva lentolippu on aikanaan asianmukaisesti annettu. Matkustajan on tässä tapauksessa allekirjoitettava sitoumus, jonka nojalla hän sitoutuu korvaamaan Finnairille tai kuljettavalle lentoyhtiölle lipun mahdollisesta väärinkäytöksestä koituvat menetykset ja kulut. Finnair ei vaadi korvausta matkustajalta sellaisista menetyksistä, jotka johtuvat Finnairin omasta huolimattomuudesta. Lentolipun antaneella lentoyhtiöllä on oikeus veloittaa uuden lipun antamisesta koituvat ja siihen liittyvät kohtuulliset kulut matkustajalta, elleivät menetykset ole johtuneet lentolipun antaneen lentoyhtiön tai sen edustajan huolimattomuudesta.

3.1.7 (b) Mikäli tällaista selvitystä lentoyhtiön huolimattomuudesta ei ole tai mikäli matkustaja ei allekirjoita mainittua sitoumusta, uuden lentolipun antavalla lentoyhtiöllä on oikeus vaatia täysi hinta uudesta lipusta, ehdoin että lipun hinta palautetaan matkustajalle, mikäli alkuperäisen lentolipun antanut lentoyhtiö ei ole kärsinyt vahinkoa ja mikäli kadonnuttua tai turmeltunuttua alkuperäistä lentolippua ei ole käytetty sen voimassaoloaikana. Mikäli matkustaja löytää alkuperäisen lentolipun ja toimittaa lentolipun sen voimassaoloaikana uuden lentolipun antaneelle lentoyhtiölle, edellä mainittu lipun hinnan palauttaminen käsitellään siinä vaiheessa.

3.1.8 Lentolippu on arvopaperi ja matkustajan tulee ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin lentolipun suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, ettei lentolippu katoa ja ettei sitä varasteta.

3.2 Voimassaoloaika

3.2.1 Ellei lipussa, näissä yleisissä kuljetusehdoissa tai tariffeissa (jotka voivat rajoittaa lentolipun voimassaoloa ja jolloin rajoitukset ilmenevät lentolipusta) ole toisin ilmoitettu, lentolippu on voimassa:

3.2.1.1 (a) yhden vuoden ajan lentolipun antamispäivästä lukien; tai

3.2.1.1 (b) mikäli matka aloitetaan yhden vuoden kuluessa lentolipun antamispäivästä, yhden vuoden ajan matkan aloittamisesta.

3.2.2 Milloin lipun lunastanut matkustaja on estynyt matkustamasta lipun voimassaoloaikana syystä, että Finnair ei matkustajan pyytäessä pysty varaamaan tälle paikkaa lennolta, pidennetään kyseisen matkustajan lentolipun voimassaoloaikaa. Lentolippu voidaan myös lunastaa takaisin noudattaen, mitä artiklassa 10 on sanottu.

3.2.3 Milloin matkustaja matkansa aloitettuaan on sairauden takia estynyt matkustamasta lipun voimassaoloaikana, pidentää Finnair kyseisen matkustajan lentolipun voimassaoloaikaa siihen päivään saakka, jolloin matkustaja lääkärintodistuksen mukaan on jälleen matkustuskykyinen, tai kyseisen päivämärän jälkeiseen ensimmäiseen sellaiseen Finnairin lentoon, jolla on tilaa maksun edellyttämässä matkustusluokassa siltä paikkakunnalta, jolta matkaa jatketaan. Jos lentolipussa jäljellä olevat lippukupongit tai sähköiset lippukupongit sisältävät yhden tai useamman matkan keskeytyksen, voidaan kyseisen lipun voimassaoloaikaa pidentää enintään kolmella (3) kuukaudella. Sanotuissa olosuhteissa voimme myös pidentää kyseisen matkustajan mukana olevien lähiomaisten lippujen voimassaoloaikaa.

3.2.4 Siinä tapauksessa, että matkustaja kuolee matkan aikana, hänen seuranaan olleiden henkilöiden matkalippuja voidaan muuttaa luopumalla perillä olon vähimmäisaikarajoista tai pidentämällä lipun voimassaoloaikaa. Siinä tapauksessa, että matkansa aloittaneen matkustajan lähiomainen kuolee, matkustajan ja hänen mukanaan matkustavien lähiomaisten lentolippuja voidaan muuttaa vastaavalla tavalla. Tällaiset muutokset tulee suorittaa kuolintodistuksen perusteella eikä voimassaoloaikaa voida pidentää yli neljälläkymmenelläviidellä (45) päivällä kuolintapauksesta lukien.

3.3 Lippukuponkien järjestys

3.3.1 Lentolippu on voimassa vain lentolipussa yksilöityä kuljetusta varten lähtöpaikkakunnalta mahdollisten sovittujen välilaskupaikkojen ja matkan keskeytyspaikka (Stopover) kautta määränpäähän. Matkustajan maksama lipun hinta perustuu Finnairin tariffiin ja se on voimassa ainoastaan lentolipussa yksilöityä kuljetusta varten. Tämä on sopimuksen olennainen osa. Lentolipun lippukupongit hyväksytään vain oikeassa järjestyksessä lentolipun kantaosaan merkityltä lähtöpaikkakunnalta alkaen. Lisäksi lentolippu on käytettävä kokonaan.

3.3.2 Mikäli matkustaja haluaa muuttaa mitä tahansa seikkaa sovittuun kuljetukseen liittyen, kuten lähtöpaikkakuntaa, määränpäätä, paluuta tai lähtöaikaa, hänen tulee olla yhteydessä Finnairiin etukäteen. Finnair määrittelee tällöin uutta kuljetusta vastaavan lentolipun hinnan ja matkustajalle annetaan mahdollisuus valita uuden hinnan ja lentolipusta ilmenevässä alkuperäisessä kuljetuksessa pitäytymisen välillä. Mikäli ylivoimaisen esteen johdosta matkustajan on välttämätöntä tehdä muutoksia kuljetukseensa liittyen, hänen on otettava viipymättä yhteyttä Finnairiin, jolloin Finnair ilman lentolipun hinnan uudelleen määrittelemistä pyrkii kohtuullisin keinoin kuljettamaan matkustajan seuraavalle matkan keskeytyksen (Stopover) mukaiselle paikkakunnalle tai määränpäähän.

3.3.3 Mikäli matkustaja haluaa muuttaa sovittua kuljetusta ilman Finnairin hyväksyntää, Finnair perii toteutunutta kuljetusta vastaavan tariffin mukaisen hinnan. Matkustajan on maksettava mahdollinen erotus aikaisemmin maksetun lentolipun hinnan ja muutetussa kuljetuksessa sovellettavan hinnan välillä. Tämä erotus voidaan periä myös jälkikäteen. Käyttämättömillä lippukupongeilla ei ole lainkaan arvoa.

3.3.4 Toiset muutokset eivät välttämättä aiheuta lentolipun hinnan muutosta, mutta toiset muutokset, kuten lähtöpaikkakunnan vaihtuminen (esimerkiksi jos matkustaja ei lennä lentolipusta ilmenevää ensimmäistä ilmakuljetuksen osaa) tai matkustussuunnan vaihtuminen, voivat johtaa hinnan nousemiseen. Monet lentolippujen hinnat ovat voimassa ainoastaan lentolipusta ilmenevinä päivinä ja lentolipusta ilmenevillä lennoilla eikä niitä voi lainkaan muuttaa tai muutos on mahdollinen ainoastaan lisämaksun maksamista vastaan.

3.3.5 Kukin lentolippuun sisältyvä lippukuponki kelpaa kuljetukseen siinä erikseen mainitussa matkustusluokassa sinä päivänä ja sillä lennolla, jolle paikanvaraus on tehty. Milloin lentolippu on alun perin annettu määrittelemättä siinä erikseen paikanvarausta, varataan paikka myöhemmin pyydettäessä kyseessä olevia tariffeja noudattaen, edellyttäen, että kyseisellä lennolla on tilaa.

3.3.6 Siinä tapauksessa, että matkustaja ei ilmaannu lennolle, Finnairilla on oikeus peruuttaa jatkoyhteys- ja paluulentojen varaukset.

3.4 Finnairin yhteystiedot

Finnairin nimen sijasta voidaan lentolipussa käyttää yhtiötunnusta tai muuta lyhennettä. Finnairin osoitteena pidetään lähtöpaikan lentoasemaa, joka on merkitty lentolippuun välittömästi lentoyhtiölle varatun kohdan sekä Finnairin nimen ensimmäisen lyhenteen viereen. Sähköisessä lentolipussa osoite on merkitty matkakuvauksessa/kuitissa Finnairin ensimmäisen lennon lähtöpaikaksi.

4. Artikla – Hinnat, verot ja maksut 

4.1 Hinnat

Ellei nimenomaisesti ole toisin sanottu, sisältävät hinnat ainoastaan kuljetuksen lähtöpaikkakunnan lentoasemalta määräpaikkakunnan lentoasemalle. Hinnat eivät sisällä maakuljetusta lentoasemien välillä eivätkä lentoasemien ja kaupunkiterminaalien välillä. Kuljetukseen sovelletaan Finnairin tariffin mukaista lentolipun maksupäivänä voimassa olevaa hintaa lentolipusta ilmenevänä ajankohtana ja siitä ilmenevän matkakuvauksen mukaisesti. Matkakuvauksen tai matkan ajankohdan muuttaminen voi vaikuttaa kuljetuksen hintaan. Mikäli lentolippua ei makseta varauksen yhteydessä, maksupäivänä pidetään sitä päivämäärää, jolloin matkustaja on sopinut Finnairin kanssa maksutavasta.

4.2 Verot ja maksut

Kaikki valtion tai muun viranomaisen tai lentoaseman ylläpitäjän veloittamat verot tai maksut lisätään julkaistuihin hintoihin ja maksuihin, ja ne kuuluvat matkustajan maksettaviksi. Matkustajan ostaessa lentolippua hänelle ilmoitetaan veroista ja maksuista, jotka eivät sisälly lentolipun hintaan ja joista suurin osa ilmenee lentolipusta tavallisesti erikseen. Nämä lentomatkustusta koskevat verot ja maksut muuttuvat jatkuvasti ja ne voidaan periä myös lentolipun antopäivän jälkeen. Mikäli lentolipusta ilmenevässä verossa tai maksussa tapahtuu nousua, matkustaja on velvollinen sen maksamaan. Vastaavasti, mikäli jotakin uutta veroa tai maksua ryhdytään perimään, matkustaja on velvollinen sen maksamaan. Vastaavalla tavalla, mikäli sellainen vero tai maksu, jonka matkustaja on maksanut Finnairille lentolipun antamisen yhteydessä, poistuu tai vähenee niin, ettei se enää koske matkustajaa tai maksettava määrä pienenee, matkustaja on oikeutettu vaatimaan maksamansa kyseisen veron tai maksun palauttamista tältä osin. Finnair varaa oikeuden vähentää tällaisesta palautuksesta kohtuulliset hallinnolliset kustannukset.

4.3 Valuutta

Hinnat ja maksut maksetaan lentolipun antamismaan valuutassa, ellei Finnair tai sen valtuutettu edustaja ole ilmoittanut muuta valuuttaa viimeistään maksun tapahtumiseen mennessä (esimerkiksi sen johdosta, että paikallinen valuutta ei ole vaihdettavissa). Finnair voi harkintansa mukaan hyväksyä maksun myös muussa valuutassa Finnairin sisäisten määräysten mukaisesti määriteltyyn vaihtokurssiin.

5. Artikla – Paikanvaraukset 

5.1 Paikanvarauksen edellytykset

5.1.1 Finnair tai sen valtuutettu edustaja kirjaa paikanvarauksen. Pyynnöstä Finnair toimittaa kirjallisen vahvistuksen matkustajan paikanvarauksesta.

5.1.2 Finnairin sisäisistä määräyksistä riippuen tiettyihin hintoihin liittyy ehtoja, jotka rajoittavat tai poistavat matkustajan oikeuden vaihtaa tai peruuttaa paikanvarauksia.

5.2 Lipun lunastamisen aikarajat

Jos matkustaja ei ole maksanut lippuaan ennen lipun lunastamiselle määrättyä aikarajaa Finnairin tai sen valtuutetun edustajan ohjeiden mukaisesti, voi Finnair peruuttaa paikanvarauksen.

5.3 Henkilötiedot

Matkustaja on tietoinen siitä, että hänen henkilötietonsa on annettu Finnairille paikanvarauksen suorittamiseksi, lentolipun ostamiseksi, muiden palveluiden saamiseksi, palveluiden kehittämiseksi ja antamiseksi, maasta poistumisen ja maahantulon helpottamiseksi sekä henkilötietojen luovuttamiseksi viranomaisille. Tässä tarkoituksessa matkustaja valtuuttaa Finnairin pitämään nämä tiedot hallussaan ja välittämään niitä omiin toimistoihinsa, edustajilleen, viranomaisille ja muille lentoyhtiöille tai mainittujen palveluiden toimittajille.

5.4 Istuinpaikat

Finnair ei voi taata tiettyä nimenomaista paikkaa lentokoneesta edes vahvistetun varauksen perusteella. Finnair varaa oikeuden muuttaa ennakolta ilmoitettuja istuinpaikkoja, myös vielä lentokoneeseen nousemisen jälkeen. Muutokset voivat olla tarpeen toiminnallisista tai turvallisuussyistä.

5.5 Paikanvarauksen uudelleen vahvistaminen

5.5.1 Finnairilla on oikeus vaatia jatkoyhteys- ja paluulentojen varausten uudelleen vahvistamista sisäisten määräystensä ja niissä määriteltyjen aikarajojen mukaisesti. Mikäli paikanvarauksen uudelleen vahvistaminen on tarpeen, ilmoittaa Finnair asiasta ja siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä matkustajalle. Tällaisten vaatimusten noudattamatta jättäminen voi johtaa jatkoyhteys- tai paluulentojen varausten peruuttamiseen. Mikäli matkustaja kuitenkin ilmoittaa olevansa edelleen kiinnostunut matkustamaan ja lennoilla on tilaa, Finnair vahvistaa matkustajan varaukset uudelleen ja kuljettaa matkustajan. Mikäli lennoilla ei ole tilaa Finnair pyrkii kohtuullisin keinoin kuljettamaan matkustajan seuraavan tai lopulliseen määränpäähän.

5.5.2 Muiden matkaan liittyvien lentoyhtiöiden käytäntö tulee tarkistaa kyseisistä yhtiöistä. Mikäli jatkoyhteys- ja paluulentojen varausten uudelleen vahvistamista vaaditaan, tulee tämä tehdä sille lentoyhtiölle, jonka yhtiötunnus ilmenee lentolipusta kyseistä lentoa koskien.

5.6 Jatkoyhteyslennon paikanvarauksen peruuttaminen

Jos matkustaja ei ilmaannu lennolle ilmoittamatta siitä Finnairille etukäteen, Finnairilla on oikeus peruuttaa jatkoyhteys- tai paluulentojen varaukset, ks. kohta 3.3.

6. Artikla– Lähtöselvitys ja lentokoneeseen nouseminen (boarding)

6.1 Lähtöselvityksen takarajat ovat erilaisia joka lentoasemalla. Matkustajan tulee ottaa niistä selvä ja noudattaa niitä. Matka onnistuu helpommin, jos matkustaja saapuu lentoasemalle jo hyvissä ajoin ennen lähtöselvityksen takarajaa. Finnairilla on oikeus peruuttaa matkustajan paikanvaraus, mikäli matkustaja ei ole noudattanut lähtöselvityksen takarajaa. Finnair tai Finnairin valtuuttama edustaja ilmoittaa matkustajalle lähtöselvityksen takarajan koskien ensimmäistä lentolipun mukaista Finnairin lentoa. Matkustajan matkaan mahdollisesti liittyvien jatkoyhteysyhteyslentojen osalta matkustajan on selvitettävä lähtöselvityksen takarajat itse. Finnairin lentojen lähtöselvityksen takarajat ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevien aikataulujen yhteydessä. Lähtöselvityksen kulloinkin voimassa olevat takarajat voi varmistaa erikseen Finnairilta tai sen valtuutetuilta edustajilta.

6.2 Matkustajan on oltava lähtöportilla viimeistään Finnairin lähtöselvityksen yhteydessä ilmoittamaan määräaikaan mennessä.

6.3 Jos matkustaja ei tule lähtöportille ajoissa, voi Finnair peruuttaa matkustajan paikanvarauksen.

6.4 Finnair ei vastaa menetyksistä ja kuluista, joita matkustajalle saattaa koitua tämän artiklan määräysten noudattamatta jättämisestä. Jos matkustaja ei ole lähtöselvityksessä tai lähtöportilla takarajaan mennessä, matkustajan tulee ottaa yhteyttä Finnairin kenttähenkilökuntaan välittömästi.

7. Artikla – Kieltäytyminen kuljetuksesta ja kuljetusrajoitukset 

7.1 Oikeus kieltäytyä kuljetuksesta

Finnair voi kohtuullisen harkintansa mukaan kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa tai tämän matkatavaroita, mikäli se on kirjallisesti ilmoittanut matkustajalle, ettei se kyseisen ilmoituksen jälkeen tule kuljettamaan matkustajaa lennoillaan. Tällaisessa tapauksessa matkustaja on oikeutettu lentolipun hinnan palautukseen.

Finnair voi myös kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa tai tämän matkatavaroita, mikäli on kyse yhdestä tai useammasta alla kuvatuista tilanteista tai mikäli Finnair kohtuullisin perustein uskoo sellaisen tapahtuvan:

7.1.1 Kyseinen toimenpide on tarpeen sovellettavien lakien, asetusten ja määräysten noudattamiseksi;

7.1.2 Matkustajan tai tämän matkatavaran kuljettaminen voi vaarantaa muiden matkustajien tai miehistön turvallisuuden tai terveyden tai vaikuttaa niihin tai kuljettaminen voi olennaisesti vaikuttaa matkustajien tai miehistön matkustusmukavuuteen;

7.1.3 Matkustajan henkinen tai ruumiillinen tila, mukaan lukien alkoholin tai päihteiden käyttö, on vaaraksi matkustajalle itselleen, muille matkustajille, miehistölle tai omaisuudelle;

7.1.4 Matkustaja on aikaisemmin käyttäytynyt lennolla häiritsevästi ja Finnairilla on syytä olettaa, että sanotunlainen käytös saattaa toistua;

7.1.5 Matkustaja on kieltäytynyt turvatarkastuksesta;

7.1.6 Voimassaolevaa hintaa tai muita kyseeseen tulevia maksuja tai veroja ei ole maksettu;

7.1.7 Matkustajalla ei ilmeisesti ole asianmukaisia matkustusasiakirjoja tai hän yrittää saapua maahan, jossa hän on läpikulkumatkalla tai jota varten hänellä ei ole asianmukaisia matkustusasiakirjoja, matkustaja on turmellut matkustusasiakirjoja lennon aikana tai kieltäytyy luovuttamasta niitä miehistölle kuittia vastaan;

7.1.8 Matkustajan esittämä lentolippu on hankittu laittomasti tai ostettu muualta kuin Finnairilta tai sen valtuutetulta edustajalta, lippu on ilmoitettu kadonneeksi tai varastetuksi, se on väärennetty tai matkustaja ei pysty osoittamaan olevansa lentolipussa mainittu henkilö;

7.1.9 Matkustaja on poikennut edellä kohdassa 3.3 määritellystä lippukuponkien käyttämisjärjestyksestä tai lippukuponkia/-kuponkeja on muuttanut joku muu kuin Finnair tai sen edustaja tai lippukuponki/-kupongit on turmeltu;

7.1.10 Matkustaja ei noudata Finnairin antamia turva- ja muita ohjeita.

7.2 Erityisjärjestelyt

Yksinään matkustavien lapsien, vajaakykyisten henkilöiden, raskaana olevien naisten tai sairaiden hyväksyminen kuljetettaviksi saattaa riippua sovittavista ennakkojärjestelyistä Finnairin sisäisten määräysten mukaisesti.

Finnair ei voi kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa tämän vajaakykyisyyden tai muiden edellä mainittujen seikkojen tai niiden vaatimien erityisjärjestelyiden vuoksi, mikäli Finnair on hyväksynyt matkustajan kuljetettavaksi tämän ilmoitettua vajaakykyisyydestään tms. lippujen lunastamisen yhteydessä sekä vaadittavista erityisjärjestelyistä.

8. Artikla – Matkatavara 

8.1 Veloituksetta kuljetettava matkatavara

Matkustaja saa kuljettaa veloituksetta matkatavaraa Finnairin sisäisten määräysten ilmoittamien ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Kyseiset ehdot ja rajoitukset ovat saatavissa Finnairilta tai tämän edustajilta.

8.2 Ylimääräinen matkatavara

Matkustajan tulee maksaa veloituksetta kuljetettavan matkatavaran ylittävästä matkatavarastaan ylipainomaksu sen suuruisena ja sillä tavoin kuin Finnairin sisäisissä määräyksissä on sanottu. Tietoja ylipainomaksuista saa pyydettäessä Finnairilta.

8.3 Tavarat, joita ei hyväksytä matkatavaraksi

8.3.1 Matkustaja ei saa sisällyttää matkatavaroihinsa:

8.3.1.1 tavaroita, jotka voivat todennäköisesti olla vaaraksi lentokoneelle tai lentokoneessa oleville henkilöille tai omaisuudelle. Tällaisina pidetään Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) ja Kansainvälisen ilmakuljetusjärjestön (IATA) vaarallisia tavaroita koskevissa määräyksissä sekä Finnairin sisäisissä määräyksissä yksilöityjä tavaroita (lisätietoja saa pyydettäessä Finnairilta);

8.3.1.2 tavaroita, joiden kuljettaminen on kielletty voimassaolevien lakien, säännösten tai määräysten mukaan valtiossa, josta tai johon on määrä lentää;

8.3.1.3 tavaroita, jotka Finnairin kohtuullisen käsityksen mukaan ovat sopimattomia kuljetukseen kyseessä olevalla lentokoneella vaarallisuutensa tai turvallisuuden vuoksi tai painonsa, kokonsa, muotonsa tai luonteensa vuoksi, tai jotka särkyvät tai pilaantuvat herkästi. Tarkempia tietoja kuljetukseen kelpaamattomista tavaroista saa pyydettäessä.

8.3.2 Muuhun kuin metsästys- tai urheilutarkoituksiin tarkoitettujen aseiden ja ampumatarvikkeiden kuljettaminen matkatavarana on kielletty. Metsästys- ja urheilutarkoituksiin tarkoitettuja aseita ja ampumatarvikkeita voidaan hyväksyä kirjatuksi matkatavaraksi Finnairin sisäisten määräysten mukaisesti. Aseiden on oltava lataamattomia ja niiden on oltava varmistettuja sekä asianmukaisesti pakattuja. Ampumatarvikkeiden kuljettamisessa noudatetaan ICAO:n ja IATA:n vaarallisten tavaroiden kuljettamisesta antamia määräyksiä, joihin kohdassa 8.3.1.1 viitataan.

8.3.3 Antiikkiaseita sekä miekkoja, veitsiä ja muita vastaavia aseita voidaan hyväksyä kirjatuksi matkatavaraksi Finnairin sisäisten määräysten mukaisesti. Niiden tuomista lentokoneen matkustamoon ei kuitenkaan sallita.

8.3.4 Kirjattuun matkatavaraan ei tule laittaa rahaa, koruja, arvometalleja, kelloja ja muita arvoesineitä, tietokoneita, kameroita, matkapuhelimia, elektronisia laitteita, soittimia, silmälaseja/aurinkolaseja, avaimia, lääkkeitä, sopimusasiakirjoja, osakkeita tai muita arvopapereita, osakekirjoja, velkakirjoja ja muita arvokkaita asiakirjoja, liikeasiakirjoja, passeja ja muita henkilöllisyyspapereita tai näytteitä.

8.3.5 Mikäli joitakin edellä kohdissa 8.3.1, 8.3.2 ja 8.3.4 mainittuja kiellettyjä tavaroita kuljetetaan määräysten vastaisesti matkatavarana, niille aiheutuneita vahinkoja koskevat sovellettavan yleissopimuksen mukaiset vastuunrajat. Finnair ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut matkatavaratyypistä, matkatavaran laadusta tai sen soveltumattomuudesta kuljetukseen

8.3.6 Ellei sovellettavasta yleissopimuksesta tai muusta laista muuta johdu, Finnair ei vastaa matkatavaralle aiheutuneesta vahingosta, jonka on aiheuttanut matkatavarana kuljetettu tavara. Matkustaja on vastuussa Finnairille ja kolmannelle osapuolelle sellaisesta vahingosta, jonka aiheuttaa matkatavarana kuljetettava tavara.

8.4 Oikeus kieltäytyä kuljetuksesta

8.4.1 Finnair voi kieltäytyä kuljettamasta matkatavarana mitä tahansa tavaraa, mikäli sen kuljettaminen matkatavarana on kohdan 8.3 mukaan kielletty ja voi niin ikään havaitessaan tällaisia tavaroita kieltäytyä edelleen kuljettamasta tavaraa.

8.4.2 Finnair voi kieltäytyä kuljettamasta matkatavarana mitä tahansa tavaraa sen kokoon, muotoon, painoon, sisältöön tai luonteeseen sekä turvallisuuteen, toiminnallisiin seikkoihin tai muiden matkustajien mukavuuteen liittyvästä syystä.

8.4.3 Finnair voi kieltäytyä hyväksymästä tavaraa matkatavaraksi, ellei sitä ole Finnairin kohtuullisen käsityksen mukaan pakattu asianmukaisesti ja turvallisesti kuljetusta varten. Tietoa kielletyistä pakkaustavoista on mahdollista saada pyynnöstä.

8.5 Oikeus tarkastukseen

Matkustajan tulee sallia henkilöönsä ja matkatavaroihinsa kohdistuva tarkastus ja läpivalaisu. Matkustajan matkatavarat voidaan tarkastaa ja läpivalaista myös tämän poissa ollessa, ellei matkustaja ole tavoitettavissa, sen selvittämiseksi, kuuluvatko matkatavarat hänelle tai sisältävätkö ne joitakin edellä kohdassa 8.3.1 määriteltyjä tavaroita tai aseita tai ampumatarvikkeita, joita ei ole esitetty Finnairille kohdan 8.3.2 tai 8.3.3 mukaisesti. Jos matkustaja ei suostu noudattamaan tällaista vaatimusta, Finnair voi kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa tai kyseistä matkatavaraa. Finnair ei vastaa matkustajalle tai matkatavaralle tarkastuksesta tai läpivalaisusta aiheutuvista vahingoista, ellei vahinko johdu Finnairin virheestä tai tuottamuksesta.

8.6 Kirjattu matkatavara

8.6.1 Kun matkatavara luovutetaan Finnairille kirjattavaksi, Finnair ottaa sen huostaansa ja antaa matkatavaralipukkeen erikseen kullekin kirjatulle matkatavaralle.

8.6.2 Kirjatussa matkatavarassa tulee olla matkustajan nimi tai muu henkilökohtainen tunnistamiskeino.

8.6.3 Aina kun mahdollista, kirjattu matkatavara kuljetetaan samassa lentokoneessa kuin matkustaja, jollei Finnair turvallisuus- tai toiminnallisista syistä toisin päätä. Mikäli kirjattu matkatavara kuljetetaan myöhäisemmällä lennolla, toimittaa Finnair matkatavaran matkustajalle, ellei matkustajan lain mukaan edellytetä esittävän matkatavaraa tullattavaksi.

8.7 Kirjaamaton matkatavara

8.7.1 Matkatavaran, jonka matkustaja ottaa mukaansa lentokoneeseen, tulee sopia hänen edessään olevan istuimen alle tai matkustamossa olevaan umpinaiseen säilytyslokeroon. Mikäli matkatavaraa ei voida kuljettaa em. tavoin tai mikäli se on liian painava tai sen voidaan katsoa aiheuttavan vaaraa, on matkatavara kuljetettava kirjattuna matkatavarana. Finnair voi määritellä matkustamoon tuotavan matkatavaran enimmäismitat ja -painon.

8.7.2 Esineet, jotka eivät sovellu kuljetettaviksi rahtitilassa (kuten esimerkiksi herkät soittimet) ja jotka eivät täytä yllä kohdassa 8.7.1 lueteltuja vaatimuksia, voidaan hyväksyä kuljetettaviksi matkustamossa ainoastaan jos niistä on etukäteen tehty asianmukainen ilmoitus ja jos Finnair on antanut luvan kuljetukseen. Tällaisten esineiden kuljettamisesta voidaan veloittaa erikseen.

8.8 Kirjatun matkatavaran nouto ja luovutus

8.8.1 Matkustajan tulee ottaa kirjattu matkatavaransa huostaansa niin pian, kuin se on saatavilla matkan määräpaikassa tai matkan keskeytyspaikassa (Stopover). Mikäli kirjattuja matkatavaroita ei ole noudettu kohtuullisen ajan kuluessa, voidaan matkustajalta veloittaa säilytysmaksu. Mikäli kirjattuja matkatavaroita ei ole noudettu kolmen (3) kuukauden sisällä siitä kun ne ovat olleet saatavilla, on Finnairilla oikeus hävittää kirjatut matkatavarat, eikä Finnair ole velvollinen korvaamaan hävitettyjä tavaroita matkustajalle

8.8.2 Kirjattu matkatavara luovutetaan ainoastaan henkilölle, jolla on hallussaan matkustajalle tavaran kirjaamisen yhteydessä luovutettu matkatavaratodistus ja -lipuke.

8.8.3 Jos kirjattua matkatavaraa itselleen vaativa henkilö ei voi esittää matkatavaratodistusta eikä yksilöidä kirjattua matkatavaraa matkatavaralipukkeen avulla, luovuttaa Finnair kirjatun matkatavaran tällaiselle henkilölle ainoastaan edellyttäen, että tämä Finnairia tyydyttävällä tavalla osoittaa oikeutensa siihen.

8.9 Eläimet

Mikäli Finnair hyväksyy matkustajan eläimiä kuljetettavaksi, Finnair kuljettaa ne seuraavin ehdoin:

8.9.1 Matkustajan on varmistuttava siitä, että koirat, kissat, häkkilinnut ja muut lemmikkieläimet ovat asianmukaisesti kuljetushäkeissään ja että niillä on voimassaolevat terveys- ja rokotustodistukset, maahantuontiluvat ja muut määrä- tai kauttakulkuvaltioiden vaatimat asiapaperit. Muussa tapauksessa Finnair voi kieltäytyä kuljettamasta eläimiä. Kuljetukseen saatetaan soveltaa Finnairin määräämiä lisäehtoja, joista tietoja saa pyydettäessä Finnairilta.

8.9.2 Jos eläin otetaan vastaan matkatavarana, sen painoa, mukaan lukien kuljetushäkki ja mukana kuljetettava ruoka, ei sisällytetä sen matkatavaran määrään, joka matkustajalla on oikeus kuljettaa veloituksetta, vaan se katsotaan ylimääräiseksi matkatavaraksi, jonka kuljettamista matkustajan on maksettava vahvistettu ylipainomaksu.

8.9.3 Matkustajien mukana olevia henkilökohtaisia opaskoiria kuljetetaan veloituksetta normaalin veloituksetta kuljetettavan matkatavaran lisäksi siten kuin Finnairin sisäisissä määräyksissä on säädetty. Lisätietoja määräyksistä saa pyydettäessä Finnairilta.

8.9.4 Milloin kuljetus ei ole yleissopimuksen lentoyhtiön vastuuta koskevien määräysten piirissä Finnair ei ole korvausvelvollinen kuljetukseen ottamansa eläimen loukkaantumisen tai katoamisen, sairastumisen tai kuoleman perusteella, ellei Finnair ole ollut huolimaton.

8.9.5 Finnair ei ole vastuussa eläimestä, jolla ei ole kaikkia tarpeellisia maastavienti-, maahantulo-, terveys- tai muita asiakirjoja liittyen eläimen maahantuloon tai kauttakulkuun jossakin maassa, valtiossa tai alueella. Henkilö, jonka mukana eläin on, on velvollinen suorittamaan Finnairille niiden sakkojen, kustannusten, menetysten ja vastuiden määrän, joka tästä johtuen Finnairille on aiheutunut.

9. Artikla – Aikataulut ja epäsäännöllisyystilanteet

9.1 Aikataulut

9.1.1 Aikataulujen mukaiset ajat voivat muuttua aikataulun julkaisemisen ja matkustajan matkan välisenä aikana.

9.1.2 Ennen kuin matkustajan paikanvaraus hyväksytään, Finnair ilmoittaa sillä hetkellä voimassaolevan lennon lähtöajan ja se käy ilmi lentolipusta. On kuitenkin mahdollista, että Finnair muuttaa lennon lähtöaikaa vielä sen jälkeen, kun lentolippu on annettu. Jos matkustaja jättää Finnairille tätä tarkoitusta varten yhteystietonsa, Finnair pyrkii ilmoittamaan matkustajalle mahdollisista muutoksista.

9.2 Korvaus lennolle pääsyn epäämisestä, peruutukset ja pitkät viivästykset

9.2.1 EU-lainsäädännön (Asetus 261/2004) mukaan matkustaja voi olla oikeutettu huolenpitoon, lipun hinnan palautukseen ja korvaukseen siinä tapauksessa, että matkustajan pääsy evätään lennolle, jolle matkustajalla on lentolippu ja vahvistettu varaus tai mikäli tällainen lento peruutetaan tai lennolla on pitkä viivästys. Asetusta 261/2004 sovelletaan kaikkiin matkustajiin, joiden lento lähtee EU:n alueella olevalta lentoasemalta sekä matkustajiin, jotka lentävät EU:n jäsenvaltioon EU:ssa rekisteröidyllä lentoyhtiöllä, ellei korvauksista ole huolehdittu siinä maassa, mistä lento on lähtenyt. Matkustaja voi esittää vaatimuksia Asetuksen 261/2004 perusteella ainoastaan sitä lentoyhtiötä kohtaan, joka tosiasiallisesti liikennöi kyseisen lennon. Tarkempaa tietoa matkustajan oikeuksista Finnairin liikennöimien lentojen osalta saa internetsivuiltamme www.finnair.fi sekä lähtöselvitystiskeiltämme ja edustajiltamme lentoasemalla.

9.2.2 Matkustajalla ei ole muita oikeuksia koskien lennon peruutusta tai lennolle pääsyn epäämistä kuin ne oikeudet, jotka on yksilöity Asetuksessa 261/2004.

9.2.3 Finnairin vastuu matkustajan ja matkatavaran viivästyksestä on määritelty sovellettavassa yleissopimuksessa.

10. Artikla – Takaisinmaksu 

10.1 Yleistä

Finnair maksaa matkustajalle käyttämättömän lentolipun tai sen osan sisäisten määräystensä ja tariffien mukaisesti:

10.1.1 Takaisinmaksusta vastaa luottokorttilaskusta, pankkitiliotteesta tai muusta maksutapahtuman asianmukaisesti osoittavasta tositteesta ilmenevä kauppias. Siten Finnair vastaa lentolippujen tai muiden palveluiden takaisinmaksusta vain silloin, kun Finnair on maksutapahtuman tositteesta ilmenevä kauppias.  Finnairin vastuulle kuuluvan takaisinmaksun voi käsitellä Finnair tai sen puolesta toimiva edustaja, jos sillä on Finnairin antamat valtuudet takaisinmaksun suorittamiseen.

10.1.2 Ellei tässä artiklassa toisin ole määrätty, on Finnair oikeutettu suorittamaan takaisinmaksun joko lentolipussa mainitulle henkilölle tai henkilölle, joka on maksanut lipun, edellyttäen, että tämä tyydyttävästi todistaa maksaneensa lipun.

10.1.3 Jos lentolipun on maksanut joku muu henkilö kuin lipussa nimeltä mainittu matkustaja ja Finnair on merkinnyt lippuun takaisinmaksurajoituksen, Finnair suorittaa takaisinmaksun ainoastaan lentolipun maksaneelle tai hänen määräämälleen henkilölle.

10.1.4 Muissa kuin lentolipun katoamistapauksissa takaisinmaksu suoritetaan ainoastaan edellyttäen, että lentolipun kantaosa ja kaikki käyttämättömät lippukupongit luovutetaan Finnairille.

10.2 Pakollinen (involuntary) takaisinmaksu

10.2.1 Jos Finnair peruuttaa lennon, ei pysty suorittamaan lentoa kohtuullisessa määrin aikataulun mukaisesti, ei laskeudu määrä- tai välilaskupaikassa, johon matkustajan on määrä matkustaa tai jossa tämän on määrä suorittaa lentolippuun merkitty matkan keskeytys tai aiheuttaa matkustajan myöhästymisen jatkoyhteydestä, jolle tällä on paikanvaraus, tulee takaisinmaksun määrän olla:

10.2.1.1 ellei mitään lentolipun osaa ole käytetty, maksettua hintaa vastaava määrä;

10.2.1.2 jos jokin osa lentolipusta on käytetty, vähintään maksetun hinnan ja toteutuneeseen matkustukseen soveltuvan hinnan välinen ero.

10.3 Vapaaehtoinen (voluntary) takaisinmaksu

10.3.1 Mikäli matkustaja on oikeutettu saamaan takaisinmaksun lipustaan muista kuin kohdassa 10.2 esitetyistä syistä, takaisinmaksun määrän tulee olla:

10.3.1.1 ellei mitään lentolipun osaa ole käytetty, maksettua hintaa vastaava määrä, vähennettynä kohtuullisilla palvelu- ja peruutusmaksuilla;

10.3.1.2 jos jokin osa lentolipusta on käytetty, maksetun hinnan ja niiden paikkojen välisen matkan hinnan erotus, jonka matkustamiseen lippua on käytetty, vähennettynä kohtuullisilla palvelu- ja peruutusmaksuilla.

Jos varaus on tehty vähintään seitsemän päivää ennen lennon aikataulun mukaista lähtöä, voi sen perua 24 tunnin sisällä varauksesta maksutta. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

10.4 Takaisinmaksu kadonneesta lipusta

10.4.1 Jos lentolippu tai osa siitä on kadonnut, suoritetaan siitä takaisinmaksu niin pian kuin käytännössä mahdollista lentolipun voimassaoloajan päätyttyä, mikäli lipun katoaminen todistetaan Finnairia tyydyttävällä tavalla ja kaikki voimassaolevat palvelumaksut suoritetaan, sekä edellyttäen, että

10.4.1.1 kadonnutta lippua tai sen osaa ei ole käytetty, aikaisemmin maksettu takaisin tai korvattu (paitsi jos lentolipun käyttö, takaisinmaksu tai korvaaminen on päässyt tapahtumaan Finnairin huolimattomuudesta johtuen); ja

10.4.1.2 henkilö, jolle takaisinmaksu suoritetaan, sitoutuu Finnairin määräämällä tavalla suorittamaan takaisin Finnairille takaisinmaksetun määrän siinä tapauksessa että lipun käyttöön liittyy petos ja/tai siltä osin kuin kadonnutta lippua tai jotakin sen osaa käytetään (paitsi jos petos on päässyt tapahtumaan tai lippua on päästy käyttämään Finnairin huolimattomuudesta johtuen).

10.4.2 Jos Finnair tai sen valtuutettu edustaja kadottaa lentolipun tai osan siitä, katoaminen on Finnairin vastuulla.

10.5 Oikeus kieltäytyä takaisinmaksusta

10.5.1 Finnair voi kieltäytyä maksamasta takaisin lentolippua, jos takaisinmaksua haetaan lentolipun voimassaoloajan päättymisen jälkeen.

10.5.2 Finnair voi kieltäytyä maksamasta takaisin lentolippua, joka on esitetty Finnairille tai jonkin maan viranomaisille todisteena aikeesta poistua maasta, ellei matkustaja esitä Finnairia tyydyttävää selvitystä siitä, että hänellä on lupa jäädä maahan tai että hän aikoo poistua jotain muuta lentoyhtiötä tai muuta liikennevälinettä käyttäen.

10.6 Valuutta

Finnair varaa oikeuden suorittaa takaisinmaksun siinä valuutassa, jossa lentolippu on maksettu.

10.7 Takaisinmaksun suorittava lentoyhtiö

Vapaaehtoiset takaisinmaksut suorittaa ainoastaan se lentoyhtiö, joka alkuaan on antanut lentolipun, taikka tämän lentoyhtiön edustaja, jos se on tähän valtuutettu. Lisäksi Finnairille voidaan esittää takaisinmaksuvaatimus vain jos Finnair on maksutapahtuman tositteesta ilmenevä kauppias kohdan 10.1.1 mukaisesti.

11. Artikla – Käyttäytyminen lentokoneessa 

11.1 Yleistä

Jos matkustaja Finnairin kohtuullisen käsityksen mukaan käyttäytyy lentokoneessa siten, että hän on vaaraksi lentokoneelle tai kenelle tahansa siinä olevalle henkilölle taikka siinä olevalle omaisuudelle, tai estää miehistöä suorittamasta tehtäviään, tai laiminlyö minkä tahansa miehistön määräyksen noudattamisen, tai käyttäytyy muita matkustajia tai henkilökuntaa vahingoittavalla tai häiritsevällä tavalla, voi Finnair ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa kohtuullisiin toimiin estääkseen kyseisen käyttäytymisen, matkustajaan kohdistuvat pakkokeinot mukaan lukien. Matkustaja voidaan poistaa koneesta missä tahansa laskeutumispaikassa ja häneltä voidaan evätä jatkoyhteys. Matkustaja voidaan saattaa vastaamaan teoistaan oikeudessa.

11.2 Elektroniset laitteet

Finnair voi turvallisuussyistä kieltää tai rajoittaa elektronisten laitteiden käyttöä koneessa. Rajoitukset ja kiellot voivat koskea mm. matkapuhelimia, kannettavia tietokoneita ja nauhureita, radioita, CD- ja MP3-soittimia, elektronisia pelejä sekä radioaaltoja lähettäviä laitteita, kuten kauko-ohjattavia leluja ja radiopuhelimia. Kuulolaitteet ja sydämentahdistajat ovat sallittuja.

12. Artikla – Finnairin suorittamat järjestelyt 

12.1 Mikäli Finnair tekee matkustajalle järjestelyjä muiden palvelusten kuin lentokuljetuksen osalta tai mikäli Finnair antaa lipun tai voucherin kolmansien osapuolien tarjoamia palveluja, kuten hotellivarauksia tai autonvuokrausta varten, Finnair toimii tällöin ainoastaan palveluntarjoajan edustajana eikä Finnair ole korvausvelvollinen matkustajalle muutoin kuin omista laiminlyönneistään kyseisten järjestelyiden tekemisessä.

12.2 Mikäli Finnair suorittaa matkustajalle myös maakuljetuspalveluja, saatetaan siihen soveltaa muita ehtoja, joista on pyydettäessä saatavissa tietoja Finnairilta.

13. Artikla– Hallinnolliset muodollisuudet 

13.1 Yleistä

13.1.1 Matkustaja on yksin vastuussa kaikkien niiden valtioiden, joista, joihin tai joiden yli lento kulkee, edellyttämien matkustusasiakirjojen tai viisumien hankkimisesta sekä kyseisten valtioiden lakien, säännösten, määräysten, vaatimusten tai matkustusedellytysten sekä Finnairin sisäisten määräysten ja ohjeiden noudattamisesta.

13.1.2 Finnair ei ole vastuussa mistään niistä seuraamuksista, joita matkustajalle voi aiheutua, mikäli hän laiminlyö kyseisten asiapapereiden tai viisumien hankkimisen tai kyseisten lakien, säännösten, määräysten, vaatimusten, matkustusedellytysten, sääntöjen tai ohjeiden noudattamisen. Finnair ei myöskään vastaa mistään viranomaisten toimintaan liittyvästä syystä matkustajalle aiheutuvasta haitasta tai vahingosta (kuten esimerkiksi matkustajaan kohdistuvista toimenpiteistä turva- tai tullitarkastuksen yhteydessä).

13.2 Matka-asiakirjat

Matkustajan tulee ennen matkaa esittää kaikki kyseeseen tulevien maiden lakien, säännösten, määräysten tai vaatimusten edellyttämät maastapoistumis-, maahantulo-, terveys- ja muut todistukset sekä sallia Finnairin ottaa ja säilyttää jäljennökset kyseisistä asiakirjoista. Finnair pidättää itselleen oikeuden kieltäytyä kuljettamasta sellaista matkustajaa, joka ei ole toiminut voimassaolevien lakien, säännösten, määräysten tai vaatimusten mukaisesti tai jonka asiapaperit eivät ilmeisesti ole kunnossa.

13.3 Maahantulo-oikeuden epääminen

Matkustaja on velvollinen maksamaan voimassaolevan hinnan sekä viranomaisten Finnairille määräämät maksut ja sakot jos Finnair jonkin valtion viranomaisten määräyksestä joutuu kuljettamaan matkustajan maasta, johon matkustajalta evätään pääsy. Finnair ei palauta hintaa, joka on peritty kuljetuksesta siihen paikkaan, jossa matkustajalta evätään tulo-oikeus tai josta hänet karkotetaan.

13.4 Matkustaja on vastuussa sakoista, pidätyskuluista yms.

Jos Finnairia vaaditaan maksamaan sakkoja tai muita rangaistusmaksuja tai jos sille aiheutuu joitain muita kustannuksia siitä syystä, että matkustaja ei noudata kysymykseen tulevien maiden lakeja, säädöksiä, määräyksiä, vaatimuksia ja matkustusedellytyksiä tai ei esitä vaadittuja asiapapereita, matkustajan tulee vaadittaessa korvata Finnairille tämän maksettavaksi määrätty summa ja muut sille koituneet kustannukset. Finnair voi tällaisten maksujen ja kustannusten korvaukseksi käyttää kaikkia käyttämättömästä kuljetuksesta sille suoritettuja maksueriä tai muita mahdollisia hallussaan olevia matkustajan maksusuorituksia.

13.5 Tullitarkastus

Matkustajan tulee vaadittaessa olla läsnä tulliviranomaisten tai muiden valtion viranomaisten suorittamassa matkustajan kirjatun tai kirjaamattoman matkatavaran tarkastuksessa. Finnair ei ole velvollinen korvaamaan matkustajalle niitä menetyksiä tai vahinkoja, joita tälle aiheutuu tarkastuksesta tai tämän vaatimuksen noudattamatta jättämisestä.

13.6 Turvatarkastus

Matkustajan tulee suostua kaikkiin valtion, lentokenttävirkailijoiden, Finnairin tai muiden lentoyhtiöiden toimeenpanemiin turvatarkastuksiin.

14. Artikla– Peräkkäin kuljettavat lentoyhtiöt 

Kuljetusta, jonka suorittaa Finnair ja muu(t) lentoyhtiö(t) peräkkäin yhdellä lipulla tai lipulla ja sen yhteydessä annetulla yhdistelmälipulla, pidetään yleissopimusta tulkittaessa yhtenä ainoana kuljetuksena.

15. Artikla– Lentoyhtiön vastuu 

15.1 Finnairin ja muiden kuljetukseen osallistuvien lentoyhtiöiden vastuu määräytyy kunkin lentoyhtiön kuljetusehtojen mukaisesti. Finnairin vastuuta koskevat seuraavat määräykset:

15.1.1 Vastuunrajoitukset koskien vahinkoja matkustajille ja heidän matkatavaroilleen

15.1.1 (a) Vahingonkorvaus kuoleman tai loukkaantumisen tapauksessa
Matkustajan loukkaantumista tai kuolemaa eivät koske rahamääräiset vastuunrajat.

15.1.1 (b) Ennakkomaksut
Kuoleman tai loukkaantumisen sattuessa Finnair maksaa viivytyksettä, ja viimeistään 15 päivän kuluttua siitä kun korvaukseen oikeutetun henkilön henkilöllisyys on selvinnyt, korvauksen ennakkomaksun sen mukaan kuin korvaukseen oikeutetun henkilön taloudellinen tilanne sitä edellyttää. Kuolemantapauksessa ennakkomaksu on aina vähintään 16 000 SDR. Ennakkomaksua ei ole pidettävä Finnairin vastuun tunnustamisena. Ennakkomaksu voidaan käyttää osasuorituksena myöhemmin mahdollisesti maksettaville korvauksille, mutta sitä ei voida vaatia palautettavaksi muissa kuin kohdassa 15.1.2 (a) tarkoitetuissa tapauksissa tai mikäli osoittautuu, että ennakkomaksun saanut henkilö on tuottamuksellaan aiheuttanut vahingon tai myötävaikuttanut sen syntymiseen, tai mikäli osoittautuu, ettei ennakkomaksun saanut henkilö ole oikeutettu korvaukseen.

15.1.1 (c) Matkustajan viivästys
Finnair ei vastaa kuljetuksen viivästymisestä aiheutuneista vahingoista, mikäli se on ryhtynyt kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi tai mikäli sen on ollut mahdotonta ryhtyä niihin. Finnairin vastuu kuljetuksen viivästymisestä on rajoitettu 5 346 SDR:ään.

15.1.1 (d) Matkatavaran tuhoutuminen, katoaminen ja vahingoittuminen sekä matkatavaran viivästys
Kirjatulle matkatavaralle aiheutuneiden vahinkojen osalta Finnair on korvausvelvollinen huolimattomuudestaan riippumatta, ellei matkatavara ollut viallinen. Kirjaamattomalle matkatavaralle aiheutuneiden vahinkojen osalta Finnair on korvausvelvollinen vain, mikäli vahinko on aiheutunut Finnairin huolimattomuudesta. Finnair ei vastaa matkatavaran viivästymisestä aiheutuneista vahingoista, mikäli se on ryhtynyt kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi tai mikäli sen on ollut mahdotonta ryhtyä niihin. Finnairin vastuu liittyen matkatavaran tuhoutumiseen, katoamiseen tai muuhun vahingoittumiseen sekä matkatavaran viivästykseen on rajoitettu 1 288 SDR:ään matkustajaa kohden.

15.1.2 Muut ehdot ja vastuunrajoitukset:

15.1.2 (a) Mikäli vahingon kärsinyt henkilö itse on tuottamuksellisesti aiheuttanut vahingon tai myötävaikuttanut sen syntymiseen, voi Finnair sovellettavan lain mukaisesti vapautua korvausvastuusta osittain tai kokonaan.

15.1.2 (b) Finnair vastaa vain vahingoista, jotka ovat sattuneet lennoilla tai lentojen osilla, joissa lentolipun kuljettavaa yhtiötä tarkoittavaan kohtaan on merkitty Finnairin yhtiötunnus. Antaessaan lentolipun tai selvittäessään kirjatun matkatavaran toisen lentoyhtiön reitille, toimii Finnair ainoastaan toisen lentoyhtiön edustajana. Matkustaja voi kuitenkin esittää kirjattua matkatavaraa koskevan korvausvaatimuksen myös ensimmäiselle tai viimeiselle kuljetukseen osallistuneelle lentoyhtiölle tai sille lentoyhtiölle, jonka suorittaman kuljetuksen osan aikana vahinko tapahtui.

15.1.2 (c) Finnair ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että se noudattaa lainsäädäntöä, viranomaisten säädöksiä, määräyksiä tai vaatimuksia tai siitä, että matkustaja laiminlyö näiden noudattamisen.

15.1.2 (d) Finnair on vastuussa ainoastaan suoraan matkustajalle aiheutuneista toteennäytetyistä välittömistä vahingoista. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Finnair ei ole vastuussa välillisestä tai seurannaisvahingosta.

15.1.2 (e) Finnair ei vastaa vahingosta, jonka aiheuttaa matkatavara. Matkustaja vastaa vahingoista, joita hänen matkatavaransa aiheuttaa Finnairille, muille henkilöille tai muiden omaisuudelle tai kyseiselle matkatavaralle.

15.1.2 (f) Kirjattuna matkatavarana ei saa kuljettaa kohdassa 8.3 mainittua omaisuutta, kuten särkyviä tai helposti pilaantuvia tavaroita, arvoesineitä tai henkilökohtaisia tärkeitä tavaroita, esimerkiksi rahaa, jalokiviä, arvometalleja, tietokoneita, kameroita, matkapuhelimia, elektronisia laitteita, soittimia, silmälaseja/aurinkolaseja, avaimia, lääkkeitä, sopimuspapereita, osakkeita tai muita arvopapereita, osakekirjoja, velkakirjoja ja muita arvokkaita asiakirjoja, liikeasiakirjoja, passeja ja muita henkilöllisyyspapereita tai näytteitä. Sovellettava yleissopimus rajoittaa Matkustajan oikeutta saada korvausta niille aiheutuneesta vahingosta.

15.1.2 (g) Kuljetettaessa matkustajaa, jonka ikä tai henkinen tai fyysinen tila on sellainen, että se on omiaan tavalla tai toisella vaarantamaan hänen oman turvallisuutensa, Finnair ei vastaa mistään kyseisen tilan tai sen pahenemisen seuraukseksi luettavasta kyseiselle matkustajalle aiheutuvasta sairaudesta, vammasta tai vajavaisuudesta tai kuolemasta.

15.1.2 (h) Kuljetussopimusta, näitä yleisiä kuljetusehtoja sekä Finnairiin soveltuvia vastuuvapautuksia ja -rajoituksia sovelletaan myös sen edustajiin sekä toimihenkilöihin näiden hyväksi sekä jokaiseen henkilöön tai yhteisöön, jonka lentokonetta Finnair käyttää sekä tämän edustajiin ja toimihenkilöihin näiden hyväksi. Kokonaissumma, joka Finnairilta ja kyseisiltä edustajilta, toimihenkilöillä sekä henkilöitä tai yhteisöltä voidaan yhteensä korvauksena saada, ei voi ylittää Finnairin vastuun ylärajaa.

15.1.2 (i) Ellei nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu, ei mikään tässä sanotusta poista mitään yleissopimuksen tai voimassaolevan lainsäädännön antamaa oikeutta vastuun rajoittamiseen tai sen poistamiseen.

16. Artikla– Määräajat muistutusten esittämiselle ja kanteiden nostamiselle 

16.1 Määräaika muistutuksen tekemiselle

Jos matkatavara, joka on luovutettu henkilölle, joka on oikeutettu vastaanottamaan matkatavaran, vastaanotetaan muistutuksetta, on se katsottava luovutetuksi vahingoittumattomana ja kuljetusehtojen mukaisesti, ellei muuta näytetä.

Kirjatulle matkatavaralle koitunutta vahinkoa koskeva muistutus on tehtävä Finnairille heti, kun vahinko on huomattu ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Muistutus viivästymisestä on tehtävä kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa siitä päivästä, kun matkatavara on ollut vastaanottajan käytettävissä. Muistutus on tehtävä kirjallisesti.

16.2 Määräaika kanteiden nostamiselle

Oikeus vahingonkorvaukseen menetetään, ellei kannetta nosteta kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin lentokone on saapunut määräpaikkakunnalle tai siitä päivästä, jolloin lentokoneen olisi pitänyt saapua sinne tai siitä päivästä, jolloin kuljetus on keskeytynyt. Määräajan laskemistapa määräytyy sen lain mukaan, jota noudatetaan tuomioistuimessa, jossa juttu tulee käsiteltäväksi.

17. Artikla– Muut ehdot 

Matkustajan ja matkatavaran kuljetus tapahtuu lisäksi useiden muiden Finnairin noudattamien tai soveltamien säännösten, määräysten ja ehtojen mukaisesti. Nämä muut säännökset, määräykset ja ehdot ovat tärkeitä ja ne voivat muuttua aika ajoin. Ne voivat koskea mm. ilman saattajaa matkustavien lapsien, raskaana olevien naisien ja sairaiden matkustajien kuljettamista, elektronisten laitteiden käyttämistä tai alkoholijuomien nauttimista.

Tässä artiklassa tarkoitetuista säännöksistä, määräyksistä ja ehdoista saa tarvittaessa lisätietoa Finnairilta.

18. Artikla– Yleisten sopimusehtojen tulkinta 

Näiden yleisten sopimusehtojen mukaisten artiklojen otsikointi on toteutettu tarkoituksenmukaisuussyistä, eikä otsikointia käytetä sopimusehtojen sisältämän tekstin tulkintaan.

19. Artikla– Ehtojen muuttaminen ja poistaminen 

Finnairin edustajalla, työntekijällä tai toimihenkilöitä ei ole valtuuksia muuttaa, muuntaa tai poistaa mitään näiden yleisten kuljetusehtojen määräystä.

FINNAIR OYJ

General conditions of carriage and tariffs (Canada)

The General Conditions of Carriage provide information on certain conditions that govern transportation on Finnair, e.g. check-in time limits, baggage acceptance, allowance and liability, accompanied minors, carriage of animals, refusal to accept and denied boarding compensation.

Finnair is required by law to publish its conditions of carriage on this website and to make its tariffs available for public inspection.

An air carrier's tariff is a document that contains its published fares, charges and related terms and conditions of carriage applicable to air services.

You may consult our tariff filed, where required, with the appropriate authorities, by clicking on the link below.

Canada General conditions of carriage and tariffs (PDF)

Siirtyi sivulle: Matkustajien ja matkatavaran yleiset kuljetusehdot