Zasady programu Finnair Plus | Finnair Polska

Zasady programu Finnair Plus

Na początku 2024 roku wprowadzimy zmiany w programie Finnair Plus. Więcej informacji

Dowiedz się więcej o zasadach programu Finnair Plus.

Finnair Plus

1.1
Finnair Plc (dalej „Finnair”) zastrzega sobie prawo do modyfikowania i interpretowania wszelkich zasad programu Finnair Plus. Wszystkie decyzje podjęte przez Finnair są wiążące w każdym indywidualnym przypadku. Finnair nie ponosi odpowiedzialności w przypadku roszczeń dotyczących produktów i usług firm partnerskich. Zamiast tego każda firma odpowiada za własne produkty i usługi.

1.2
Finnair zastrzega sobie prawo do przyznawania według własnego uznania korzyści w postaci ofert specjalnych tylko wybranym członkom. Finnair nie ma zatem obowiązku udostępnienia ich wszystkim członkom. Zamiast tego, niektóre przywileje mogą być przydzielane wyłącznie posiadaczom kart konkretnych poziomów programu Finnair Plus lub posiadaczom kart Finnair zamieszkałym w wybranym obszarze geograficznym.

2.1.
Udział w programie Finnair Plus jest bezpłatny. Ma ono charakter osobisty i jest dostępne dla wszystkich osób powyżej 2. (drugiego) roku życia. Pasażerowie w wieku od 2 do 17 lat mogą dołączyć do programu Finnair Plus Junior. Osoby poniżej 18. roku życia, które chcą dołączyć do programu i odbierać nagrody, muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. W czasie wypełniania deklaracji członkowskiej osoby te muszą podać dane kontaktowe rodziców. Opiekun jest odpowiedzialny za nazwę użytkownika uczestnika programu Finnair Plus Junior, jego hasło i korzystanie z punktów. Musi też upewnić się, że uczestnik ten spełnia warunki uczestnictwa w programie Finnair Plus. Opiekun musi być uczestnikiem programu Finnair Plus. Udział w programie Finnair Plus Junior wygasa po ukończeniu przez uczestnika 18. roku życia. Karta członkowska Finnair Plus będzie widoczna w aplikacji Finnair po zalogowaniu.

2.2.
Aby przystąpić do programu premiowego, należy wypełnić i podpisać formularz udziału w programie Finnair Plus lub zaakceptować online regulamin korzystania z programu. Uczestnikiem może być tylko jedna osoba na numer uczestnika. Udział rejestrowany jest poprzez otwarcie konta punktowego Finnair Plus na nazwisko i adres osoby, której te dane dotyczą. Firmy, organizacje i stowarzyszenia nie mogą brać udziału w programie. Uczestnicy programu Finnair Plus zatwierdzają zasady programu Finnair Plus, podpisując formularz udziału w programie Finnair Plus lub akceptując regulamin dostępny w Internecie. Korzystanie z karty Finnair Plus w zakresie zgodnym z jej przeznaczeniem jest uznawane za zaakceptowanie zasad programu Finnair Plus.

2.3.
Zarówno udział, jak i osobisty okres monitorowania rozpoczynają się z chwilą rejestracji danych uczestnika w systemie Finnair Plus. Okres monitorowania ma charakter osobisty i trwa 12 miesięcy. Karta członkowska Finnair Plus wraz z osobistym numerem uczestnika jest widoczna dla nowych uczestników w aplikacji Finnair po zalogowaniu się.

2.4.
Karty programu Finnair Plus nie są kartami płatniczymi ani kartami kredytowymi.

2.5.
Obowiązkiem uczestników jest regularne aktualizowanie danych osobowych. Ponadto, członkowie powinni śledzić zmiany w zasadach i regulaminie programu.

2.6.
Transakcje dokonane na koncie uczestnika programu Finnair Plus można sprawdzić na wyciągu punktowym z konta, który jest dostępny po zalogowaniu się do systemu za pośrednictwem naszej strony internetowej. Saldo punktowe uwzględnia punkty zatwierdzone. Linie Finnair zachowują prawo do odebrania punktów lub innych korzyści, które zostały dodane do konta w sposób nieprawidłowy.

2.7.
Karty członkowskie Finnair Plus różnią się poziomami i uprawniają posiadaczy do korzystania z różnego rodzaju przywilejów. Liczba punktów poziomu i lotów poziomu (z których co najmniej cztery muszą być obsługiwane przez linie Finnair) zebranych podczas okresu monitorowania ma wpływ na poziom. Informacje dotyczące poziomów i wynikających z nich korzyści można znaleźć w Internecie lub uzyskać w centrum obsługi Finnair Plus. Linie Finnair są uprawnione do zmiany systemu poziomów programu Finnair Plus (w tym do ich likwidacji) oraz korzyści zapewnianych przez karty poszczególnych poziomów według własnego uznania. Linie Finnair mają ponadto prawo do zmiany limitów punktów programu Finnair Plus wymaganych do osiągnięcia poszczególnych poziomów. Punktów nie można przenosić na konto członka programu Finnair Plus Junior. Do każdego przekazania punktów zostanie doliczona opłata za usługę. Punkty można przekazywać przez Internet tylko wtedy, gdy nadawca posiada konto Finnair Plus od ponad 90 dni. Przelewy punktowe muszą być dokonywane za pośrednictwem centrum obsługi klienta Finnair. Punkty można gromadzić tylko w ramach jednego programu i nie można ich przenosić np. z konta członka programu Finnair Plus do konta członka innego programu (i odwrotnie), o ile nie regulują tego osobne zasady.

3.1 Ogólne
Aby zarejestrować punkty, członkowie programu muszą podawać numer członkowski podczas dokonywania rezerwacji i okazywać kartę członkowską podczas odprawy lub korzystania z usług partnerów programu Finnair Plus.

3.2
Podstawową jednostką rozliczeniową w ramach programu Finnair Plus jest punkt. W przypadku lotów planowych (AY0001–AY2000, AY3101–AY3300 and AY7001-AY7500) linie Finnair określają bazową liczbę gwarantowanych punktów premiowych jako 1) region celu podróży i typ biletu, 2) odległość pomiędzy punktem początkowym a celem podróży w kilometrach oraz klasę rezerwacji, lub 3) minimalną liczbę punktów (na którą ma wpływa klasa rezerwacji) określoną w programie. Punkty za loty czarterowe Finnair (AY2001–AY2500) odlatujące z Finlandii są przyznawane zgodnie z osobną tabelą. Punkty za loty bezpośrednie i pośrednie loty planowe są przyznawane na podstawie miejsca rozpoczęcia i celu podróży określonych na bilecie. W przypadku zmiany samolotu podczas podróży i zmiany numeru lotu punkty są przyznawane na podstawie różnych odcinków lotu. Liczba punktów za inne usługi jest ustalana w oparciu o oddzielne umowy. Punkty Finnair Plus są dodawane do konta w ciągu około 1–4 tygodni.
Oprócz punktów premiowych członkowie programu mogą także zdobywać punkty poziomów i kwalifikujące loty. Punkty poziomów są przyznawane za planowe loty linii Finnair i innych linii sojuszu oneworld. Umożliwiają one uczestnikom zdobywanie kolejnych poziomów członkostwa w programie Finnair Plus. Lotami kwalifikującymi są tylko loty, za które przyznawane są punkty poziomów. 

3.3
Punkty programu Finnair Plus mogą być zbierane dopiero po rozpoczęciu członkostwa. Przyznane punkty mają charakter osobisty i nie mają pieniężnej wartości wykupu. Otrzymują je tylko członkowie odbywający loty lub korzystający z usług partnerów programu Finnair Plus, za które przysługują punkty. Osobom płacącym za podróż lub usługę nie przysługują punkty, jeżeli nie korzystają z niej osobiście. Zgromadzone punkty można dystrybuować pomiędzy kontami członków program Finnair Plus. Przekazywanie punktów odbywa się poprzez zalogowanie w usłudze internetowej Finnair Plus lub w centrum obsługi Finnair Plus. Punktów nie można przenosić na konto członka programu Finnair Plus Junior. Do każdego przekazania punktów zostanie doliczona opłata za usługę. Punkty można gromadzić tylko w ramach jednego programu i nie można ich przenosić np. z konta członka programu Finnair Plus do konta członka innego programu (i odwrotnie), o ile nie regulują tego osobne zasady.

3.4
Punkty są ważne przez 18 miesięcy od daty ostatniej aktywności (zdobycia lub wykorzystania punktów). Każde działanie przedłuży ważność wszystkich punktów premiowych o 18 miesięcy. Jeśli w ciągu 18 miesięcy nie zostaną przyznane żadne nowe punkty, niewykorzystane punkty premiowe stracą ważność i zostaną automatycznie anulowane. Datę wygaśnięcia można znaleźć na koncie Finnair Plus w Internecie. Linie Finnair nie mają obowiązku oddzielnie przypominać członkom programu o punktach, które wkrótce utracą ważność. Przelewanie punktów między kontami nie wpływa na datę wygaśnięcia punktów.

3.5
Punkty nie są przyznawane za loty lub usługi, za które członkowie programu uzyskują korzyści z innego systemu premiowego. To samo dotyczy ofert bezpłatnych, kontraktowych, premiowych, barterowych, Finnair Plus Money+Points oraz biletów w taryfie zniżkowej dla branży turystycznej. Ponadto loty te nie będą brane pod uwagę do następnego poziomu Finnair Plus. Punkty nie są przyznawane za bilety lotnicze dzieci poniżej drugiego roku życia bez własnego miejsca.

3.6
Punkty mogą być rejestrowane w późniejszym terminie wyłącznie na podstawie dokumentów wymienionych poniżej:

  • W przypadku lotów: kopia biletu lotniczego oraz karty pokładowej.
  • W przypadku biletów elektronicznych: plan podróży/rachunek. Sam odcinek karty pokładowej jest niewystarczający.
  • Hotele: kopia faktury.
  • Wynajem samochodu: kopia umowy o wynajem.
  • Inne usługi: kopia faktury lub rachunku.
  • Na koncie nie będą rejestrowane wstecznie transakcje zawarte wcześniej niż przed sześcioma (6) miesiącami. Należy jednak pamiętać, że w zależności od partnera punkty mogą być przyznawane z opóźnieniem w okresie od jednego (1) do sześciu (6) miesięcy od transakcji.

Należy pamiętać, że dokumenty nie są przez nas zwracane.

Należy pamiętać, że w przypadku niektórych partnerów przyznawanie punktów z opóźnieniem nie jest możliwe.

3.7
Firmy uczestniczące w programie Finnair Plus zastrzegają sobie prawo do nieprzyznawania punktów za oferowane usługi lub przyznania tylko części punktów. Niektórzy partnerzy w ogóle nie przyznają punktów. Bardziej szczegółowe informacje na temat tego rodzaju ograniczeń lub wprowadzonych w nich zmian można znaleźć na stronach internetowych Finnair oraz w centrum obsługi Finnair Plus.

3.8 Zbieranie punktów za loty
Członkowie programu mogą zbierać punkty programu Finnair Plus od chwili rozpoczęcia członkostwa. Punkty za jedną podróż w dwie strony liniami Finnair (przewoźnik musi być oznaczony na bilecie kodem AY) przesłane wraz z deklaracją członkowską mogą zostać uwzględnione z datą wsteczną, o ile podróż odbyła się maksymalnie sześć miesięcy przed złożeniem deklaracji. Tego typu punkty nie są wliczane do puli związanej z awansem na kolejne poziomy członkostwa w programie Finnair Plus.

3.9
Punkty są przyznawane za wszystkie loty planowe Finnair (AY), za któr‏e zapłacono oficjalną, opublikowaną taryfę. Kod przewoźnika Finnair (AY) musi widnieć na bilecie w polu „CARRIER”. Punkty są przyznawane za loty czarterowe Finnair z Finlandii według oddzielnej tabeli. Finnair zastrzega sobie prawo do wyznaczenia lotów planowych i taryf oraz typów biletów objętych programem Finnair Plus w dowolnym momencie.

3.10
Punkty są przyznawane również za loty partnerskich linii lotniczych, pod warunkiem, że kod przewoźnika partnerskich lotniczych widnieje na bilecie jako MARKETING CARRIER i lot odbywa się na pokładzie samolotu linii partnerskich. Jeżeli nie stwierdzono inaczej, punkty uzyskane od partnerów nie mają zastosowania do poszczególnych poziomów programu Finnair Plus.

3.11
W przypadku lotów planowych punkty będą gromadzone według regionów lub określonych odrębnie mnożników – w zależności od klasy podróży. Punkty są przyznawane w zależności od klasy rezerwacji i taryfy lub typu biletu, który został opłacony przez pasażera. Zmiany klasy rezerwacji/podróży wprowadzone przez przewoźnika nie zwiększają ani nie zmniejszają liczby przyznanych punktów. Linie Finnair zachowują prawo do przyznawania punktów zgodnie z określonymi mnożnikami w zależności od klasy rezerwacji i taryfy lub typu biletu. Więcej informacji można znaleźć w tabelach punktowych na naszych stronach internetowych.

3.12
Punkty są przyznawane za loty liniami Finnair anulowane lub opóźnione z przyczyn technicznych (w tym przekierowane z powyższych przyczyn) pod warunkiem, że członek programu posiada bilet (kod AY na bilecie) i potwierdzone miejsce na dany lot. W przypadku siły wyższej, takiej jak odwołanie lotu z powodu warunków pogodowych lub z innych przyczyn niezależnych od Finnair, punkty nie zostaną przyznane. Punkty nie są również przyznawane, jeśli zmiana trasy nastąpiła z powodu działania siły wyższej lub z innych powodów, które nie są zależne od Finnair. Jeśli lot Finnair jest opóźniony (z powodu siły wyższej lub z innego powodu) i jeśli w związku z tym członek programu spóźni się na lot obsługiwany przez partnera Finnair, punkty za lot partnerskimi liniami lotniczymi nie są przyznawane.

3.13
Jeśli lot jest obsługiwany przez linie inne niż Finnair, punkty nie są przyznawane za lot odwołany lub opóźniony z przyczyn technicznych (w tym z przyczyn wymienionych powyżej). Punkty nie są przyznawane, jeśli lot został opóźniony lub odwołany z powodu działania siły wyższej lub z innych przyczyn pozostających poza kontrolą partnera. Punkty nie są również przyznawane, jeśli zmiana trasy nastąpiła z powodu działania siły wyższej lub z innych powodów, które nie są zależne od partnera. Zmiany dokonane w tych lotach, takie jak zmiana trasy lub odwołanie, w żadnym wypadku nie uprawniają członków programu do otrzymania punktów Finnair Plus.

3.14
Punkty za odbyte loty są rejestrowane na koncie Finnair Plus wyłącznie na podstawie wykorzystanych biletów. Punkty nie są przyznawane za bilety, które utraciły ważność, zostały kompensowane, nie zostały wykorzystane lub zostały anulowane ani za bilety, w których linie lotnicze zostały zmienione na niebiorące udziału w niniejszym programie premiowym. Punkty przyznawane za zatwierdzone bilety są rejestrowane po odbyciu lotu w przypadku podania przez członków programu numerów członkostwa Finnair Plus podczas rezerwowania biletów lub przechodzenia odprawy. Numery członkostwa są wprowadzanie do systemu rezerwacji. W przypadku podania numeru członkowskiego w czasie dokonywania rezerwacji lub odprawy, punkty zostaną zaksięgowane na koncie członka w ciągu 1-4 tygodni od odbycia lotu. W przypadku lotów czarterowych Finnair należy okazywać karty członkowskie Finnair Plus podczas odprawy w Finlandii.

3.15 Zbieranie punktów za usługi innych partnerów
Linie lotnicze Finnair uzgodniły z partnerami, o których mowa na stronach internetowych Finnair Plus, kwestie dotyczące współpracy w ramach programu Finnair Plus. Informacje dotyczące zbierania punktów można znaleźć na stronie internetowej lub uzyskać w centrum obsługi Finnair Plus. Linie Finnair nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w druku w niniejszych zasadach. Prawo do wprowadzania zmian jest zastrzeżone. Członkowie programu Finnair Plus nie mogą żądać korzyści za punkty ani nagród, jeśli umowa o współpracy uległa zmianie w tym zakresie.

3.16
W przypadku wynajmu samochodów za każde wynajęcie samochodu zgodnie z warunkami określonymi przez wypożyczalnię przyznawana jest oddzielnie uzgodniona liczba punktów. Aby punkty zostały przyznane, członkowie programu muszą okazać kartę Finnair Plus podczas wynajmu samochodu. Punkty są przyznawane wstecznie, zgodnie z punktem 3.6, tylko w przypadku umów o wynajem samochodu zawartych nie wcześniej niż sześć (6) miesięcy wcześniej.

3.17
Za noc lub pobyt w hotelach partnerskich przysługuje ustalona oddzielnie liczba punktów. Aby uzyskać gwarancję zapisania punktów, należy okazać kartę członkowską podczas rezerwacji. Jeżeli dwóch członków programu dzieli jeden pokój hotelowy, punkty przysługują tylko jednemu z nich. Punkty mogą zostać przyznane tylko za jeden pokój hotelowy za noc lub na pobyt. Punkty są przyznawane wstecznie tylko w przypadku faktur hotelowych wystawionych na maksymalnie sześć (6) miesięcy wcześniej.

3.18
W uzgodniony sposób linie Finnair oraz powiązani z nimi partnerzy finansowi przyznają punkty programu Finnair Plus za zakupy dokonane kartami Finnair Plus MasterCard oraz Finnair Plus Visa. Punkty programu Finnair Plus za transakcje produktowo-usługowe realizowane tymi kartami są gromadzone na koncie właściciela karty. Punkty nie są przyznawane za wypłaty gotówki, opłacanie faktur ani transfery pomiędzy kontami. Zgromadzone punkty nie są wliczane do salda punktów poziomu.

3.19
Punkty programu Finnair Plus są naliczane za usługi świadczone przez innych partnerów na podstawie osobnych umów. Przyznawanie punktów z opóźnieniem może podlegać pewnym ograniczeniom.

4.1 Ogólne
Wszystkie loty premiowe Finnair Plus zamawia się w centrum obsługi Finnair Plus lub za pośrednictwem udostępnionych przez nie kanałów. Premię można odebrać używając wyłącznie punktów Finnair Plus lub kombinacji punktów i pieniędzy. Informacje o liczbie punktów potrzebnych do odebrania danej premii są dostępne w Internecie lub w centrum obsługi Finnair Plus. Niektóre premie można odebrać wyłącznie online. Równoważna liczba punktów jest odejmowana z konta w momencie rezerwacji premii. Premii nie można zamieniać na gotówkę ani odbierać dwóch pokrywających się premii. Utracone, skradzione lub niewykorzystane bilety lub kupony premiowe nie są uznawane ani refundowane. Centrum obsługi Finnair Plus ma prawo do wstecznego obciążenia klienta kosztami premii, jeśli członek programu nie ma liczby punktów wystarczającej do jej opłacenia. Opłatę za premię określa się na podstawie aktualnej ceny regularnej. Pobrana zostaje również opłata za usługę.

4.2
Premię można przekazać innej osobie. Rezerwując premię, należy podać jej imię i nazwisko. Członkowie, którzy chcą zezwolić pełnomocnikowi na korzystanie ze swojego konta, muszą złożyć w centrum obsługi Finnair Plus pisemne upoważnienie.

4.3
Finnair i jego partnerzy mają prawo określać, w sposób jaki uznają za stosowny, jakie rodzaje premii są przyznawane członkom w danym czasie. Finnair i jego partnerzy mają niniejszym prawo ograniczyć liczbę premii lub powstrzymać się od ich przyznawania w określonym okresie.

4.4
Rezerwacji premiowych należy dokonywać na co najmniej 7 dni i maksymalnie 360 dni przed planowaną datą wykorzystania. Jeżeli bilet jest dostarczany członkowi programu pocztą, minimalny czas dostawy wynosi 7 dni na terenie Finlandii i 10-30 dni za granicą. Linie Finnair zachowują prawo do odrzucenia zamówień złożonych w terminie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni od daty ważności. Bardziej szczegółowych informacji o zasadach dokonywania rezerwacji i zakupów udzieli centrum obsługi Finnair Plus.

4.5
Członkowie samodzielnie płacą podatki lotniskowe, opłaty pasażerskie, opłaty serwisowe i inne opłaty ustalone przez Finnair lub władze. Członkowie są odpowiedzialni za odprowadzenie wszystkich należnych podatków i podobnych opłat (w tym podatek VAT) powiązanych z nagrodą lub korzyścią, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Finnair nie ponosi odpowiedzialności wobec członków za jakiekolwiek podatki lub inne koszty. Podatki nie podlegają refundacji w przypadku odwołania lotu premiowego po uzyskaniu biletu. Finnair nie odpowiada za podatki i inne koszty ponoszone przez członka programu. Członkowie programu są zobowiązani do uzyskania wiz i innych dokumentów urzędowych we własnym zakresie.

4.6
Wartość lotów premiowych lub innych ofert Finnair Plus nie może być ustalana poprzez porównanie ich z lotami, noclegami w hotelach lub innymi tego typu usługami w cenach standardowej wysokości. Cena biletu lotniczego zmienia się w zależności od czasu i miejsca zakupu oraz typu danego biletu. To samo dotyczy innych premii. Wartość podróży premiowych ogranicza również fakt, że ich dostępność jest niższa niż biletów w standardowych taryfach i objęta ograniczeniami rezerwacji. Warunki zakupu biletów są określane oddzielnie.

4.7 Anulowanie premii
W odniesieniu do premii przyznanej przez partnera Finnair obowiązują warunki anulowania ustalone przez danego partnera lub ogólne warunki wycieczek pakietowych. Warunki te przewidują płatności, które członek programu anulujący wykorzystanie premii jest zobowiązany ponieść z tytułu anulowania oraz czy określone płatności uregulowane przez członka programu (np. podatki lotniskowe i opłaty pasażerskie) zostaną zwrócone w związku z rezygnacją. W przypadku rezygnacji przez członka programu z premii przed jej wykorzystaniem Finnair zwraca punkty odjęte za niewykorzystaną premię po przedstawieniu kuponu lub podobnego dokumentu. W przypadku okazania kuponu (np. kuponu hotelowego) z ustalonym okresem ważności, Finnair nie zwraca jednak punktów nawet w przypadku jego niewykorzystania. Kwestię lotów premiowych reguluje punkt 4.11 i warunki rezygnacji odpowiednich linii lotniczych.

4.8 Loty premiowe
Loty premiowe można zrealizować w ramach lotów planowych Finnair lub partnerów programu Finnair Plus. Liczba miejsc w klasie serwisu na loty premiowe jest ograniczona. Lotów premiowych nie można rezerwować w określonych godzinach lub na określonych trasach. Firma Finnair i jej partnerzy mają prawo ograniczyć liczbę przyznawanych lotów premiowych wedle własnego uznania. Informacje o takich ograniczeniach są dostępne w internecie oraz w centrum obsługi Finnair Plus. Członkowie programu nie są zatem uprawnieni na podstawie posiadanych punktów do zajęcia miejsca w wybranym locie planowym. W przypadku lotu obsługiwanego wspólnie z innymi liniami lotniczymi, premie są przyznawane wyłącznie z puli miejsc linii lotniczych uczestniczących w programie Finnair Plus. Bilety na loty premiowe można odbierać wyłącznie w oddzielnie wyznaczonych biurach Finnair. Lotów premiowych nie można realizować na loty czarterowe Finnair z wykorzystaniem punktów Finnair Plus.

4.9
Dostępność miejsca musi być potwierdzona na wszystkich odcinkach lotu premiowego. Premii realizowanych na lotach planowych nie można łączyć z innymi rodzajami taryf lub taryfami obniżonymi ani wykorzystywać do częściowej zapłaty jakiejkolwiek innej opłaty, jednak z wyjątkami, o których mowa w punkcie 4.12.

4.10
Wszystkie loty premiowe są lotami w obie strony i muszą kończyć się w miejscu wylotu (z wyjątkiem lotów premiowych w jedną stronę). Powrót z innego miejsca docelowego jest możliwy (poszczególne linie lotnicze stosują wyjątki), jednak liczba punktów odejmowanych za premię będzie zawsze bazować na wyższym sektorze. Podróży nie można przerywać w miejscach międzylądowania, lecz należy ją kontynuować do miejsca docelowego najbliższym dostępnym lotem. W przypadku międzykontynentalnych lotów premiowych w obie strony dozwolone jest jednak jedno międzylądowanie. Podróże w obie strony lotami premiowymi nie mogą odbywać się tego samego dnia. Bilety premiowe na loty planowe są ważne przez 12 miesięcy od daty rezerwacji, a lot powrotny zawsze musi odbyć się w tym okresie.

4.11
Punkty za niewykorzystane loty premiowe (loty Finnair lub partnerów Finnair Plus) są zwracane na konto członka programu pod warunkiem, że podróż została odwołana przed opłaceniem biletu, a centrum obsługi Finnair Plus zostało powiadomione o odwołaniu najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym podróż. Jeżeli podróż została odwołana po opłaceniu biletu, ale przed rozpoczęciem podróży, punkty są zwracane na konto członka programu w zamian za niewykorzystany bilet. Członek programu uiszcza opłatę za anulowanie w wysokości 50 EUR za bilet lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Reszta należności, tj. podatki i opłaty pasażerskie, są zwracane. W przypadku zmiany w podróży po wystawieniu biletu, członek programu uiszcza opłatę w wysokości 50 EUR za bilet lub równowartość tej kwoty w innej walucie, a także podatki i opłaty pasażerskie powstałe w związku ze zmianą. W przypadku nagród Classic możliwe jest dokonanie zmian w locie powrotnym, co wiąże się z dodatkowo opłatą w wysokości 50 EUR na pasażera. Zmian należy dokonać na co najmniej jeden dzień przed pierwotną datą powrotu, przy czym niedozwolone są zmiany trasy lotu. Zmian można dokonywać wyłącznie w przypadku lotów premiowych obsługiwanych przez Finnair. Jeśli członek programu nie anuluje lotu (a zamiast tego nie zgłosi się do odprawy), punkty nie zostaną zwrócone. Bilet na lot premiowy liniami Finnair jest ważny tylko na lot linią, dla której został wystawiony.

4.12 Premie podnoszące klasę podróży podczas lotów Finnair
Możliwość podwyższenia klasy podróży dotyczy wyłącznie lotów planowych Finnair (samolot AY i kod AY na bilecie). Członek programu musi posiadać potwierdzoną rezerwację w klasie ekonomicznej i wykorzystany bilet lotniczy, do którego centrum obsługi Finnair Plus może dołączyć premię. Premie podnoszące klasę mogą być przyznawane wyłącznie na bilety wystawione według opublikowanych taryf. Ograniczenia dotyczące pierwotnego biletu w klasie ekonomicznej obowiązują niezależnie od podwyższenia klasy. W przypadku zmiany trasy podróży stosuje się zasady dotyczące klasy rezerwacji pierwotnego biletu, a podróż odbywa się w klasie ekonomicznej. Pomimo ograniczonej liczby miejsc Finnair stara się potwierdzić podwyższenie klasy podróży na 37 godzin przed lotem w żądany sposób, chyba że rezerwacje na dany lot to uniemożliwiają. Jeśli podwyższenie klasy nie zostanie potwierdzone do tego czasu, lista oczekujących zostanie anulowana, a punkty/kupony zostaną zwrócone w ciągu 1–4 dni roboczych. Premie podnoszące klasę można wykorzystywać do podwyższenia klasy podróży tylko o jedną klasę naraz. Nie ma możliwości wykorzystania premii podnoszącej klasę na niektórych oddzielnie oznaczonych lotach Finnair. Finnair zastrzega sobie prawo do ustanawiania ograniczeń dotyczących premii podnoszących klasę oraz do zmian w tych ograniczeniach według własnego uznania. Informacje o ograniczeniach są dostępne w internecie oraz w centrum obsługi Finnair Plus.

4.13 Inne premie
Kupon na premię musi zostać zamówiony przez internet w sklepie Finnair Shop (www.finnairshop.com). Ważność biletu oraz pozostała ograniczenia związane z nagrodą (premią) są zawarte w dokumencie przesyłanym członkom pocztą e-mail. Kupony programu Priority Club Rewards należy zamawiać na cztery (4) tygodnie przed planowanym wykorzystaniem.

4.14
Rezerwacji dokonują sami członkowie programu bezpośrednio w centrum rezerwacji wybranego przez siebie partnera. Dokonując rezerwacji, członkowie programu muszą zaznaczyć, że dotyczy ona premii Finnair Plus. Przy korzystaniu z premii należy okazać oryginalny kupon premiowy.


4.15 Premiowy wynajem samochodu
Premie dostępne są na warunkach określanych przez każdą wypożyczalnię samochodów. Wszelkie koszty paliwa, dodatkowego ubezpieczenia i inne wydatki ponoszą sami wypożyczający. Samochody należy zawsze zwracać do miejsca, z którego zostały wypożyczone. Przy premiowym wynajmie samochodu należy spełniać standardowe wymogi dotyczące wieku, prawa jazdy i zdolności kredytowej (międzynarodowa karta kredytowa).

4.16
Kupony wystawia się na nazwisko osoby faktycznie prowadzącej pojazd i jej nazwisko powinno znajdować się też na umowie wypożyczenia. Jakichkolwiek zmian w kuponach może dokonać jedynie centrum obsługi Finnair Plus lub dana wypożyczalnia samochodów.

4.17 Premiowe noclegi w hotelach
Hotele uczestniczące w programie Finnair Plus zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby noclegów premiowych w poszczególnych regionach lub hotelach, do naliczania więcej niż jednego kuponu premiowego za noc za pokój oraz do określania innych warunków i ograniczeń dotyczących wykorzystania premii. Program Priority Club Rewards określa własne wymagania punktowe swoich premii.

5.1
Finnair zastrzega sobie prawo do zakończenia w dowolnym momencie programu Finnair Plus lub zastąpienia go innym programem po pisemnym powiadomieniu członków programu najpóźniej na sześć (6) miesięcy przed zakończeniem. Punkty zachowują ważność przez sześć (6) miesięcy od daty powiadomienia, po czym wszystkie punkty są anulowane. Finnair nie jest w żaden sposób zobowiązany do rekompensaty za niewykorzystane punkty lub nagrody.

5.2
Finnair zastrzega sobie prawo do zakończenia w dowolnym momencie członkostwa każdego członka programu bez uzasadnionej przyczyny zawinionej przez członka programu w drodze wypowiedzenia członkostwa danej osoby w terminie sześciu (6) miesięcy przed jego zakończeniem. Punkty członka zachowują ważność przez sześć (6) miesięcy od daty powiadomienia, po czym wszystkie punkty są anulowane. Finnair nie jest w żaden sposób zobowiązany do rekompensaty za niewykorzystane punkty lub nagrody.

5.3
Finnair zastrzega sobie prawo do zakończenia członkostwa wybranego członka programu z uzasadnionej przyczyny zawinionej przez członka programu. Co więcej, w takim wypadku Finnair ma prawo do anulowania punktów danego członka programu bez wcześniejszego powiadomienia. Wspomniane uzasadnione przyczyny zawinione przez członka programu obejmują między innymi naruszenie niniejszych zasad lub sfałszowanie, zmianę, sprzedaż lub przekazanie innej osobie bez upoważnienia dokumentów uprawniających członka programu do korzystania z premii, takich jak bilety lotnicze lub kupony.

5.4
Członkowie są uprawnieni do zakończenia członkostwa w dowolnej chwili poprzez pisemne powiadomienie o tym fakcie centrum obsługi Finnair Plus. Po odebraniu powiadomienia Finnair anuluje punkty zebrane przez członka programu. Członkostwo wygasa wraz ze śmiercią członka programu.

5.5
Finnair zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnej chwili i według własnego uznania zmian w programie Finnair Plus, zasadach programu Finnair Plus i premiach przyznawanych członkom programu (w tym zmiany partnerów, zdobywania punktów, naliczonych punktów, liczby punktów wymaganych do uzyskania premii, przyznawania lotów premiowych i stosownych ograniczeń, procedury wykorzystywania nagród oraz ważności punktów). Wymienione zmiany wchodzą w życie natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia, jeżeli Finnair nie stwierdzi inaczej. Finnair powiadamia członków programu o zmianach za pośrednictwem stron internetowych Finnair Plus. Powiadomienia o zmianach są zamieszczane również w Finnair Plus News i podobnych publikacjach jeżeli są one aktualne w czasie wydania. Finnair dokłada wszelkich starań do informowania swoich klientów na bieżąco o usługach w programie Finnair Plus. Członkowie programu mogą uzyskać informacje o najnowszych aktualnościach przez Internet lub w Centrum obsługi. Członkowie programu wyrażają zgodę na wszelkie zmiany poprzez dalsze korzystanie z kart Finnair Plus. Jeżeli członek programu nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany, jest uprawniony do zakończenia członkostwa zgodnie z postanowieniami punktu 5.4. Finnair nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z wprowadzenia zmian (w tym straty punktów, straty korzyści lub obniżenie atrakcyjności korzyści) i nie jest zobowiązany do jakiekolwiek rekompensaty za wymienione straty.

5.6
Finnair może zakończyć członkostwo klienta w programie Finnair Plus poprzez usunięcie jego danych osobowych i numeru członkowskiego z rejestru Finnair Plus, jeśli na koncie członka przez ostatnie 10 (słownie: dziesięć) lat nie zarejestrowano żadnych transakcji, w związku z czym nie ma na nim żadnych punktów Finnair Plus.
Aby ponownie zostać uczestnikami programu Finnair Plus, klienci muszą wypełnić wniosek o członkostwo Finnair Plus.

6.1
Finnair nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty związane z członkostwem w programie Finnair Plus lub poniesione przez członka programu, o ile nie zostały one spowodowane przez Finnair umyślnie lub poprzez rażące zaniedbanie.

6.2
Wysiłki zmierzające do wyjaśnienia wszelkich niejasności wynikających z działania programu będą podejmowane w dobrej wierze przez Finnair i członków programu. Program Finnair Plus podlega przepisom fińskiego prawa i wszelkie spory będą rozwiązywane w fińskich sądach niższej instancji.

6.3
Wielu partnerów Finnair uczestniczy w obsłudze programu Finnair Plus. Oprócz informacji dotyczących programu Finnair Plus przekazywanych klientom programu Finnair Plus pocztą, Finnair i firmy partnerskie zastrzegają sobie prawo do dostarczania treści marketingowych członkom programu. Finnair może przekazywać dane osobowe firmom partnerskim do celów prowadzonego przez nie marketingu bezpośredniego. Niniejszym partnerzy programu Finnair Plus mogą również posługiwać się danymi rejestrowanymi przez klientów programu Finnair Plus w ramach własnego marketingu bezpośredniego. Partnerzy nie przekazują danych klientów podmiotom trzecim. Członkowie programu mają prawo zakazać przekazywania swoich danych osobowych partnerom Finnair w drodze pisemnego powiadomienia o zakazie Centrum obsługi Finnair Plus. W przypadku rezygnacji z otrzymywania elektronicznych wiadomości marketingowych od Finnair przesyłane będą jedynie informacje transakcyjne związane z kontem i członkostwem w programie, takie jak miesięczne saldo punktów. Z subskrypcji tego rodzaju wiadomości e-mail nie można zrezygnować.

6.4
Wykorzystanie punktów za podróż służbową opłacaną przez pracodawcę podlega instrukcjom udzielonym przez pracodawcę oraz odpowiednim przepisom, w tym przepisom podatkowym obowiązującym w przypadku wymiany punktów na określone przywileje. W niektórych krajach mogą obowiązywać przepisy różniące się w poszczególnym stanach i sektorach publicznych, dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z zasadami mającymi zastosowanie w Twoim przypadku. Korzystanie z niektórych przywilejów może wiązać się z określonymi konsekwencjami podatkowymi, np. opodatkowaniem świadczeń dodatkowych. Zalecamy skontaktowanie się z księgowym lub doradcą podatkowym w celu omówienia możliwych konsekwencji podatkowych. Klienci z Finlandii mogą uzyskać dodatkowe informacje na stronie internetowej fińskiej administracji podatkowej: www.vero.fi.

6.5
Finnair nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy drukarskie w niniejszym regulaminie. Finnair zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian.

Przejście do strony: Zasady programu Finnair Plus