Finnair Group privacy policy | Finnair

Finnairs dataskyddspolicy

Hej! Vi vill se till att du är välinformerad när det gäller vår användning av dina uppgifter.

Den här dataskyddspolicyn för Finnair beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut och på andra sätt behandlar dina personuppgifter. Vi förklarar också dina rättigheter, hur du kontaktar oss och hur vi skyddar dina uppgifter.

Policyn gäller alla personuppgifter som vi behandlar när du planerar en resa, reser med oss, köper eller använder våra tjänster, besöker våra onlinetjänster eller har kontakt med oss på annat sätt. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”) och annan tillämpbar lagstiftning om dataskydd.

Du hittar mer information om behandlingen av dina personuppgifter i de olika ämnena nedan. Klicka på relevant avsnitt nedan för mer information.

Din integritet är vår högsta prioritet.

Personuppgiftsansvarig

Finnair Plc
Företags-id: 0108023-3
Adress: Tietotie 9 01530 VANDA, FINLAND

Dataskydd online

Du kan hantera dina dataskyddsinställningar och begära ut dina personuppgifter på Finnairs webbplats https://privacy.finnair.com.

Dataskyddsombud

Om du inte hittar det du letar efter i den här policyn eller i Dataskydd Online som är länkad ovan, kan du även kontakta Finnair-koncernens dataskyddsombud:  privacy@finnair.com eller Finnairs dataskyddsombud, P.O. BOX 15, 01053 FINNAIR, FINLAND.

Hur du använder dina rättigheter

Du kan använda dina rättigheter på privacy.finnair.com.

Du får alltid en bekräftelse på åtgärden som vi har vidtagit efter din begäran (till exempel bekräftelse på radering). Vi meddelar dig om vi inte kan uppfylla en viss begäran samt skälen till ett sådant beslut. Att göra en begäran om personuppgifter är gratis en gång var sjätte (6) månad. För ytterligare förfrågningar under denna tidsram kan vi ta ut en rimlig avgift för att täcka de administrativa kostnaderna. Vi förbehåller oss rätten att avslå förfrågningar som är orimligt repetitiva, överdrivna eller tydligt ogrundade.

Rätt till åtkomst

Du har rätt att få åtkomst till och bli informerad om de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan se vissa uppgifter direkt i våra digitala kanaler och du kan begära ut en kopia av dina personuppgifter på privacy.finnair.com. Vi kommer att förse dig med uppgifterna om det inte finns rättslig grund till att inte dela dem och såvida inte andras rättigheter och friheter påverkas negativt av att uppgifterna delas.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera eller uppdatera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har om dig. Du kan uppdatera vissa av dina personuppgifter via våra digitala kanaler och du har rätt att begära rättelse av dina kontaktuppgifter eller andra personuppgifter genom att kontakta oss.

Rätt att radera

Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter och vi raderar sådana uppgifter utan onödigt dröjsmål om det inte finns rättslig grund för att vi fortsätter att behandla uppgifterna, till exempel för att kunna leverera en begärd tjänst, eller om det finns ett rättsligt krav eller en laglig rätt att vi bevarar personuppgifterna.

Rätt att begränsa och invända

Du kan be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter, till exempel medan din begäran om korrigering eller borttagning av uppgifterna avgörs eller om du har gjort invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter och väntar på klargörandet av grunden för behandlingen.

Du har rätt att när som helst förbjuda oss att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring, vilket inkluderar profilering i samband med sådan direktmarknadsföring. Du kan avregistrera dig från marknadsföringskommunikation via länken ”avregistrera” eller på annat sätt som anges i varje marknadsföringsmeddelande. Om du är Finnair Plus-medlem eller har ett Finnair-konto kan du också ändra dina önskemål när det gäller direktmarknadsföring i din Finnair Plus-profil eller profilen för Finnair-kontot.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att ändra dig och återkalla ett samtycke som du tidigare har gett oss. Om du är Finnair Plus-medlem eller har ett Finnair-konto kan du återkalla ditt samtycke i din Finnair Plus-profil eller profilen för Finnair-kontot.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat och vanligt använt elektroniskt format och att självständigt överföra dessa uppgifter till en tredje part.

Lämna in ett klagomål

Om du anser att vi inte har hanterat dina personuppgifter korrekt kan du kontakta dataskyddsmyndigheten och lämna in ett formellt klagomål.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Finnair vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten för dina personuppgifter och skydda dem mot förlust eller olaglig användning. Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad utifrån en utgångspunkt om behovsenlig behörighet och via åtkomstkontroller. Behandling av personuppgifter loggas. Vår informationstekniska miljö är lämpligt skyddad och övervakad med regelbundna uppdateringar, tester och bedömningar för att säkerställa att säkerheten alltid upprätthålls. Vår personal är utbildad för att alltid följa tillämplig lagstiftning om dataskydd samt tillämpliga policyer och instruktioner.

Internationella dataöverföringar

Dina personuppgifter kan överföras och behandlas utanför ditt hemland och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det är inte säkert att lagarna i dessa länder ger samma skydd för dina personuppgifter.

I dessa fall har vi vidtagit åtgärder för att säkerställa att det finns lämpliga skydd som uppfyller gällande lagkrav på internationella överföringar av personuppgifter, såsom att vi använder EU-kommissionens standardavtalsklausuler för att skydda överföringar av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vi kan också bli skyldiga att överföra dina personuppgifter till utländska myndigheter, till exempel tull- eller immigrationsmyndigheter.

Om något blir fel

Vi gör vårt bästa för att hålla dina uppgifter säkra. Men om det skulle ske ett personuppgiftsbrott som äventyrar din integritet informerar vi dig i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Det du gör har också betydelse

För att skydda din personliga integritet ska du undvika att dela dina personuppgifter, till exempel inloggningsinformation eller resedokument, med andra eller på sociala medier. Var särskilt noggrann med säkerheten för ditt Finnair Plus-konto och överväg tvåfaktorsautentisering för att få ett avancerat säkerhetsskydd för ditt Finnair Plus- eller Finnair-konto. Undvik att skicka kopior av dina identitetshandlingar eller känsliga personuppgifter (till exempel läkarintyg) till oss via osäkra e-postmeddelanden och använd istället webbformulär eller andra säkra överföringsmetoder från Finnair.

Uppgifter från kunder och partner

Identifierings- och kontaktinformation

Vi samlar in och behandlar grundläggande information såsom 

 • namn
 • födelsedatum
 • kön
 • resenärstyp (vuxen, barn, spädbarn)
 • titel (herr, fru, fröken)
 • kontaktuppgifter, till exempel adress, faktureringsadress, marktransportadress, telefonnummer och e-postadress.

Personuppgifterna som behandlas kan gälla den som reser, den som gör bokningen, kontaktpersonen i nödsituationer, vårdnadshavare och anhöriga. 

Servicerelaterade uppgifter

För att göra din resa möjlig behandlar vi boknings- och biljettinformation samt uppgifter om bagagehantering. Detta kan omfatta:

 • bokningsreferensnummer, biljettnummer, prisinformation
 • uppgifter om flygresan (avresedatum och -tider, flygnummer)
 • flygtidtabell (resans startplats och destination och eventuella mellanlandningar)
 • bokningsdatum, resetyp (enkel resa eller tur och retur)
 • reseklass, sittplatstyp och nummer
 • bagageetikettkoder, planering av resrutt och eventuella säkerhetskontrollsuppgifter.

På din begäran kan vi också behandla information gällande en särskild serviceförfrågan. Dessa typer av förfrågningar kan till exempel omfatta måltidsinformation, husdjurstransport i kabin eller i lastutrymme eller nödvändig speciell assistans.

Vi kan även behandla resedokumentsuppgifter för passagerare som reser till eller från Schengenområdet, till exempel passnummer, födelsedatum, kön, passets giltighetsperiod, utfärdandeland och nationalitet. Visuminformation och destinationsadresser samlas också in när det krävs av destinationsmyndigheterna.

Observera att alla personer i samma flygbokning kommer att kunna se bokningsuppgifterna (däribland information om ressällskapet), vilka görs tillgängliga genom My Booking-tjänsten. Åtkomsten till My Booking avslutas kort efter den sista flygresan i bokningen.

När du betalar för din resa eller andra tjänster behandlar vi din betalningsinformation, till exempel betalningsmetod och kreditkortsinformation.

Vi kan även behandla information om säljkanaler och tilläggstjänster, såsom förbeställda måltider, uppgradering av reseklasser, köp av varor och andra inköp. Vi behandlar information om dina researrangemang, t.ex. gruppinformation (när du reser tillsammans med andra inom samma bokningsreferens), incheckningsmetoder och reskamrater vid gemensam incheckning.

På utvalda flygplatser behandlar vi också information från säkerhetskontroller på flygplatser och automatiserad kontrollutrustning vid avgångsgaterna.

Om du väljer att dela ytterligare information genom att skicka en fråga eller en fordran genom våra kundtjänster, kommer dessa uppgifter att behandlas av Finnair.

Om du är medlem i Finnair Plus eller medlem i någon av våra allianspartners lojalitetsprogram och uppger ditt medlemsnummer, samlar vi in och behandlar information såsom medlemsnummer, program och målnivåer.

Om du bokar ytterligare transport- eller parkeringstjänster genom Finnair behandlar vi information om transporteringsadress, servicebokningsnummer, registreringsskylt och biljett, och ytterligare information som angetts, t.ex. fordonets storlek eller frivilliga uppgifter kring din bokning.

Data från kommunikation

Vi kan samla in och behandla information från din kommunikation med oss. Detta kan omfatta inspelningar av telefonsamtal med kundtjänst, chatthistorik, e-postmeddelanden, SMS-meddelanden och inlägg på sociala medier (ansvaret för data på sociala medier kan vara gemensamt med leverantören av plattformen för sociala medier). Vi kan också behandla din information i samband med kundundersökningar och kundfeedback. Vi kan behandla dina inställningar för direktmarknadsföring med val (uppsägning av prenumeration).

Data som insamlas i våra digitala kontaktpunkter

När du loggar in eller navigerar på våra digitala kontaktpunkter behandlar vi dina inloggningsuppgifter, din användning av tjänsten samt viss information om enheter och anslutningar som har använts, till exempel IP-adressen.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Vi begränsar insamlingen av särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel information om din hälsa, till ett minimum.

I samband med förfrågningar om speciell service, kan vi dock behöva behandla denna typ av information, till exempel på grund av en särskild medicinsk assistansförfrågan. Vi kommer också att behandla känsliga personuppgifter när du behöver ett medicinskt intyg eller bevis för Finnair eller myndigheter för tillåtelse att flyga med oss. 

Säkerhetsregister

Finnair för register över passagerare som tidigare har äventyrat flygsäkerheten och säkerheten, eller som har begått någon regelöverträdelse eller olaglig handling riktad mot Finnair eller Finnairs personal.

Data för bakgrundsprocesser

Vi behandlar uppgifter om bokning, betalning och bagage för att mäta prestanda och förhindra bedrägliga aktiviteter (se mer i avsnittet Hur vi använder dina uppgifter > Baserat på våra legitima intressen > Bakgrundsprocesser).

Baserat på ditt avtal med oss:

För att utföra våra tjänster

Vi måste ha personuppgifter från dem som reser för att det ska gå att skapa bokningar, ändra bokningar och för att identifiera alla passagerare ombord. 

För att vi ska kunna erbjuda tjänster under hela den tid du reser med oss, kommer dina uppgifter att behandlas på flygplatsen vid incheckning och ankomst, vid ankomstservice, i loungeavdelningar och vid gater samt ombord. Vid avvikelser måste vi nå ut till våra kunder och i händelse av trafikstörningar dirigera om passagerarna, vilket innebär att vi måste ändra deras bokningar.

För att leverera ditt bagage till destinationen behandlar vi bagagehanteringsdetaljer (till exempel bagageetikettkoder, planering av resrutt och eventuella säkerhetskontroller). 

I samband med förfrågningar om speciell service, måste vi försäkra oss om att vi ger dig rätt service. Det innebär till exempel att dina dietönskemål behandlas för att säkerställa att du får den måltid du har valt. 

Vi hjälper dig med frågor kring dina köp, till exempel bokningar av flyg eller shopping. 

 I syfte att hjälpa dig med eventuella frågor, samla in din feedback, hantera klagomål, fordringar och återbetalningar använder vi dina kontaktuppgifter efter behov. Vi kan också använda dina identifieringsuppgifter för att ge dig bättre kundservice vid störningar i trafiken. Vi kan skicka dig bekräftelser och annan information om din resa via e-post, SMS eller andra metoder. 

Vi kan spara dina kontaktuppgifter, din bokningsinformation, våra kontakter och innehållet i dessa kontakter i ett kundkonto för att kunna erbjuda relevant kundservice. Denna information kan också användas för att identifiera en kund som tar kontakt med oss. För att hålla dig informerad om din resa och tidtabell måste vi kontakta dig med hjälp av dina kontaktuppgifter och behandla din bokningsinformation.
    
Om du har anmält dig till våra andra tjänster behandlar vi de uppgifter som lämnades vid registreringen eller bokningen för att tillhandahålla de begärda tjänsterna.

Baserat på våra legitima intressen:

Kommunikation och engagemang

Vi kan behandla dina personuppgifter för att kommunicera om tjänsterelaterad information med dig, som rör tjänster du har köpt eller registrerat dig för.

Vi kan kontakta dig med erbjudanden om att frivilligt delta i arbetet med att utveckla våra tjänster. Om du har deltagit i en undersökning används resultatet för analys och kan även kombineras med andra uppgifter i vår databas, till exempel boknings- och flygresedata, för förbättringar av kundupplevelsen. Du kan bli kontaktad efter undersökningen med förfrågningar om ytterligare information. Vi kan även kontakta en utvald eller begränsad grupp av personer för att delta i tester av våra nya produkter och tjänster. 

Vid behandling av personuppgifter förlitar vi oss på vårt legitima intresse för att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig om vår verksamhet och våra evenemang.

Digitala kontaktpunkter

Personuppgifter som inloggningsuppgifter och loggfiler från webbplatsanvändning behandlas för att verifiera din identitet, för att identifiera dig i de digitala kontaktpunkterna och registrera användningen i samband med att du använder våra tjänster i våra digitala kontaktpunkter. Vi använder oss av funktionscookies för att samla in data från sessioner för att se till att våra onlinetjänster fungerar som de ska. Mer information om hur vi använder cookies finns i vår cookie policy.

Personlig anpassning av tjänsterna

Som ett led i vårt arbete med att ständigt förbättra kundupplevelsen och utforma mer relevanta erbjudanden till våra kunder, kan vi erbjuda tjänster och innehåll som anpassats utifrån en individuell transaktion eller din aktivitet i våra digitala kontaktpunkter, till exempel för att erbjuda tjänster som har koppling till din destination. Vi kan också genomföra kundsegmentering, till exempel för att erbjuda uppgraderingar, andra tjänster och varor som är relevanta för kunden genom våra digitala kontaktpunkter. Vi kan också hämta in annan information från individuella transaktioner, till exempel ändamålet med resan.

Genom att identifiera kunden och kundens resehistorik kan vi identifiera tidigare kommunikation, tidigare störningar, köpta tjänster och reseinformation. Därigenom kan vi identifiera varje resenärs behov och särskilt uppmärksamma specifika delar av kundresan, upplevelsen och interaktionerna. Ett flertal registerposter måste sammankopplas för att vi ska kunna identifiera kunden och skapa en unik kundprofil, både inom den enskilda transaktionen och över olika transaktioner. 

Bakgrundsprocesser

Som en del av vår verksamhet kan vi behandla personuppgifter vid utförande av vissa bakgrundsprocesser. För biljetter, tilläggstjänster och andra inköp måste vi säkerställa att bokningarna skapas och att biljettutfärdande sker enligt lagen och Finnairs policyregler. Några exempel på dessa processer är övervakning av bedrägliga aktiviteter som stöld av kreditkort, falska bokningar, bedrägliga klagomål eller redovisning av avgifter och skatter.

För att fortsätta att utveckla och förbättra våra tjänster och för att analysera verksamheten, följer vi trafikflöden, vår kommersiella och operativa prestanda och relaterade kundbeteenden. Transaktionsdata används i den dagliga verksamheten för att exempelvis avgöra hur många personer som ska uppgraderas eller lämnas av. 

Baserat på ditt samtycke:

Direktmarknadsföring

Om du ger oss ditt samtycke kommer vi att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden till dig. Om du till exempel prenumererar på Finnairs nyhetsbrev eller annat direktmarknadsföringsmaterial behandlas dina kontaktuppgifter för att skicka dig den begärda informationen. Kunder har rätt att när som helst säga upp prenumerationen eller välja att inte längre få marknadsföringsmeddelandena.

Vi kan också skicka dig direktmarknadsföring relaterad till Finnairs tjänster baserat på tillämpbar lagstiftning om dataskydd i elektronisk kommunikation om du är en befintlig Finnair-kund eller representant för en av våra leverantörer, partner eller underleverantörer, och inte har sagt upp prenumerationen (med lämplig inställning) på direktmarknadsföringsmeddelanden.

Digitala kontaktpunkter

Utöver att cookies krävs för att möjliggöra våra onlinetjänster, används de för att samla in personuppgifter som underlag för tjänsteanalyser, personlig anpassning och annonser baserat på ditt samtycke. Mer information om hur vi använder cookies finns i vår cookie policy.

Processer som omfattar särskilda kategorier av personuppgifter

Om hälsorelaterade uppgifter måste behandlas kommer vi att inhämta ditt uttryckliga samtycke. Du kan bli ombedd att lämna ytterligare information, till exempel ett läkarintyg, för att säkerställa att du kan resa i enlighet med enbedömning gjord av vårdpersonal, och för att säkerställa att vi har den information som krävs för att sörja för din säkerhet. När samtycke har inhämtats, behandlas dina uppgifter exempelvis av kundtjänst, markpersonal och flygets besättning endast i den utsträckning som krävs. Baserat på ditt samtycke kan vi också behandla uppgifter som erhållits från t.ex. vårdgivare, om detta är nödvändigt för att bekräfta tillåtelse att gå ombord på våra flyg och/eller komma in i ett annat land under en folkhälsokris.

Baserat på våra juridiska förpliktelser:

För att ge kunderna en säker resa

I vår strävan att ge dig en säker resa och uppfylla säkerhetskrav som exempelvis incidentrapportering, måste vi vara säkra på vilka som är ombord på flygplanet. Vi identifierar passagerarna vid incheckning, vid gaterna och i samordning med säkerhetsansvariga. 

Om en passagerare har stört eller kan komma att störa flygsäkerheten, säkerheten eller ordningen under eller i samband med en flygresa, har vi rätt att neka denna passagerare tillträde till våra flyg av säkerhetsskäl. Detta beslut kan gälla under en viss period eller tills vidare. Det betyder också att vi kommer att registrera relaterad information om denna passagerare i våra säkerhetsregister. Vi kommer också att definiera under hur lång tid passageraren kommer att förbjudas gå ombord på våra flygplan. Berörda passagerare kommer att informeras om att deras uppgifter sparas i vårt säkerhetsregister.

Lokal lagstiftning kan kräva att vi delar dina personuppgifter med myndigheter som gränskontroller, tull, migrationsmyndigheter, sjukvårds- och hälsomyndigheter, polis eller skattemyndigheter. I syfte att uppfylla lagkraven samlar vi in och behandlar personuppgifter som passuppgifter, visuminformation och din adress på resmålet i den utsträckning detta krävs enligt lag eller av myndigheter. 

Vid en eventuell krissituation kan Finnair behandla dina uppgifter i syfte att ge omvårdnad och assistans eller på annat sätt hantera situationen och uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Krav på registerföring

Baserat på redovisningslagstiftningen är det nödvändigt att lagra våra transaktioner och annat redovisningsmaterial under den tidsperiod som fastställs i lagen.

Lagringsperiod

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla det syfte för vilka de samlades in, eller i den utsträckning datalagringen krävs av lagliga skäl och för att lösa eventuella klagomål eller tvister.

Datakällor

Vi får dina uppgifter direkt från dig när du köper våra produkter via någon av våra kanaler, när du gör en bokning på finnair.com eller registrerar dig för vårt lojalitetsprogram.

Vi samlar automatiskt in personuppgifter när du använder våra digitala kontaktpunkter eller vissa tjänster, till exempel incheckning, inlämning av bagage eller boarding.

Vi kan få uppgifter från myndigheter, vårdgivare eller tredje part. Vi kan få dina uppgifter från andra flygbolag om vi är med och anordnar en del av din resa. Vi kan också få din information från andra partner, till exempel partner som är med och anordnar resan, exempelvis Finavia, markoperatörer, tredjepartsplattformar eller resebyråer.

Dela dina data

Vi kan dela dina personuppgifter med Finnair-koncernföretag och andra tredje parter för följande ändamål:

För din resa och andra tjänster

Vi delar dina personuppgifter med exempelvis andra flygbolag, flygplatsoperatörer och andra tjänsteleverantörer som är med och hanterar din resa. Vi överför också personuppgifter till tjänsteleverantörer som är med och hanterar dina reservationer, köp och bokningar. Vi kan också överföra dina personuppgifter till resebyråer, leverantörer av tilläggstjänster, myndigheter och markoperatörer i enlighet med de begärda tjänsterna. Om du bokar din flygresa genom en resebyrå eller en tredjepartsplattform, delar vi dina personuppgifter med dessa.

Om du har köpt ett paket för medicinsk provning via Finnair kan vi lämna ut grundläggande uppgifter om dig (namn, kön, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress) (om tillgängligt) till leverantören av provningstjänsterna, endast för att underlätta registrering och provning.

Vi delar dina data med andra flygbolag som är med och anordnar din resa, till exempel om en av sträckorna trafikeras av en annan operatör, samt med flygbolag som ingår i alliansen för assistans med allianskunder.

För Finnair-koncernens interna ändamål

Vi kan dela personuppgifter som samlats in med hjälp av cookies i Finnairs digitala tjänster med medlemmar som ingår i Finnair-koncernen.

Av juridiska skäl, säkerhetsskäl och för bedrägeribekämpning eller baserat på ditt samtycke

Vi kan dela dina uppgifter, t.ex. pass- och visuminformation och uppgifter kring din resa om detta krävs av myndigheterna i ditt destinationsland. 

Vi kan även dela dina personuppgifter med relevanta tredje parter eller myndigheter om detta är nödvändigt för att upptäcka och förebygga brott, bedrägliga aktiviteter eller vid säkerhetsproblem eller av andra lagstadgade skäl. I händelse av en internationell folkhälsokris kan vi lämna ut hälsorelaterad information till relevanta myndigheter baserat på ditt samtycke eller på en lagstadgad skyldighet.

Finnair Plus-medlem och uppgifter för Finnair-konto

Profilinformation

Vi samlar in och behandlar grundläggande personuppgifter som du skickar in om dig eller dina barn när du skapar din Finnair Plus- eller Finnair-kontoprofil. Följande uppgifter kan ingå:

 • namn
 • födelsedatum
 • kön
 • familjens storlek och annan information om hushållet
 • titel (herr, fru, fröken)
 • kontaktuppgifter, till exempel adress, telefonnummer och e-postadress
 • arbetsrelaterade uppgifter – yrke eller sysselsättning, arbetsgivarens namn, arbetsgivarens adress samt telefonnummer till arbetet
 • resedokumentinformation – passnummer, passets giltighetsperiod, utfärdandeland för pass och nationalitet.

Vi behandlar uppgifter avseende statusen för ditt medlemskap och din historik, samt uppgifter om dina personliga inställningar och din användning av medlemsförmåner. Följande uppgifter ingår: 

 • medlems- och profiluppgifter – startdatum för medlemskapet, typ och kampanj, önskemål om sittplats (vid gång eller fönster)
 • uppgifter om medlemskort – medlemsnummer, utfärdandedatum för senaste medlemskort, förfallodatum
 • uppgifter om medlemsnivå – nivåhistorik, totalt antal poäng på nivån, antalet flygresor på nivån, medlemskapets nivå, poänggivande biljettpris, datuminformation
 • uppgifter om poäng – totalt antal nivå- och bonuspoäng som intjänats under medlemskapet, totalt antal utnyttjade bonuspoäng, totalt antal tillgängliga bonuspoäng, totalt antal utgångna bonuspoäng
 • transaktionsuppgifter – alla transaktioner och köp som genomförts inom ramen för ditt medlemskap
 • uppgifter om ett specifikt evenemang – datum för evenemanget, detaljer om evenemanget såsom produktnamn, intjänade eller utnyttjade poäng, tjänsteleverantörens namn, dokumentnummer (biljettnummer eller annat dokumentnummer)
 • uppgifter om huruvida kunden har ett kombinerat Finnair Plus-kreditkort
 • intressen och önskemål – uppgifter om underhållning, måltider och andra intressen som medlemmen har angett
 • marknadsföringsuppgifter – sändningsdatum för marknadskommunikation och poängutdrag, detaljer om kampanjer som erbjudits kunden och kopior på marknadsföringsbrev som skickats till kunden
 • flygplatstjänster – uppgifter om flygplatstjänster, till exempel utnyttjande av loungetjänster, inchecknings- och bagagehanteringstjänster samt övriga uppgifter som rör flygplatstjänster
 • Vi kan behandla dina inställningar för direktmarknadsföring med val (uppsägning av prenumeration).

Din profil innehåller även uppgifter om dina flygresor som Finnair Plus-medlem eller innehavare av ett Finnair-konto: 

 • flygnummer
 • flygresans avgångsort och destination
 • reseklass
 • flygbolagskod
 • resebyrån som gjorde bokningen
 • prisuppgift för biljetten
 • kodnamn för affärsresebokningar och andra bokningsuppgifter
 • uppgifter om resepartner – partnerns namn

Baserat på ditt avtal med oss:

För att utföra våra tjänster

Finnair registrerar dina transaktioner som en del av Finnair Plus-programmet. Transaktionerna omfattar intjänade poäng och inlösen. På så sätt kan vi beräkna ditt kontosaldo. Vi kan skicka uppgifter om ditt poängsaldo och ändringar av programmet.

Vi kan även behandla uppgifter som du anger i din profil för Finnair Plus eller ditt Finnair-konto. I din profil kan du välja att dela med dig av dina önskemål och intressen. Dessa önskemål kan användas för förifyllnad av information när du gör en bokning på Finnairs webbplats eller för att du ska få mer relevant service.

När du registrerar dig för särskilda evenemang behandlar vi deltagarlistan. Detsamma gäller för tävlingar och prisdragningar i marknadsföringssyfte.

För att möjliggöra partnertjänster

Finnair Plus partner utgör en viktig del av Finnair Plus-programmet och när du använder deras tjänster kan du både tjäna och använda dina Finnair Plus-poäng. Av det här skälet skickar Finnair information om vilka tjänster och förmåner dessa partner kan erbjuda tillsammans med information om Finnair Plus-programmet och Finnairs tjänster. Mer information om våra partner finns på Finnairs webbplats.

Finnair utbyter även data med Finnair Plus partner för att möjliggöra utförandet av deras tjänster samt för att visa korrekt saldo på ditt konto. Om du använder dina poäng hos en partner blir Finnair informerade. På samma sätt gäller att vi får information ifall du samlar poäng hos en av våra partner, så att vi kan uppdatera ditt poängsaldo. För att vi ska känna igen våra kunder även i våra partners tjänster, kan vi skicka relevanta medlemsuppgifter. Vi kan kommunicera med våra partner och dela relevanta medlemsuppgifter om det uppstår frågor eller klagomål som rör partnertjänsterna. 

Kommunikation och engagemang

De registrerade uppgifterna används även för riktad medlemskommunikation som skickas via Finnairs mobilapp, Finnairs webbplats och i våra övriga kanaler.

Vi kan använda uppgifterna som registrerats för att kommunicera med dig om ditt konto samt funktioner och förmåner i programmet. Sådana meddelanden kan till exempel innehålla, men är inte begränsade till, uppgifter om när dina poäng går ut eller om du är nära att nå nästa nivå.

I syfte att ge dig korrekt information om våra medlemserbjudanden hos tredje part kan vi behöva skicka en lista med medlemmarnas e-postadresser till berörd tredje part. Detta ser till att korrekta erbjudanden visas när du identifieras som Finnair Plus-medlem.

Baserat på våra legitima intressen:

Kommunikation och engagemang

Som en del av arbetet med att förbättra vår kundkommunikation kan vi göra uppföljningar av hur ofta och till vilken grad dessa meddelanden får dig att vidta ytterligare åtgärder. Det kan handla om att mäta data som klickfrekvenser.

Analystjänster

Vi kan använda dina personuppgifter för analyser, kundidentifiering och för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder relevanta tjänster och produkter, men också utveckla våra produkter och vårt koncept eller skapa unika kundprofiler. Profiler kan användas för riktad marknadsföring och riktat innehåll i våra digitala kanaler, till exempel Finnairs webbplats, vår mobilapp eller i nyhetsbreven som vi skickar ut via e-post. Direktmarknadsföring innebär att medlemmar kan se varierade budskap i annonsinnehållet i ovan nämnda kanaler. Individanpassade riktade annonser till medlemmar är inbyggt i Finnair Plus-programmet. Om vi har en helhetsbild av våra kunder kan vi förstå hela upplevelsen och fortsätta att förbättra våra produkter och tjänster, och därmed även i slutänden din upplevelse. Vi kan mäta annat utifrån kundbeteenden, till exempel sannolikheten för att en kund köper vissa produkter, skapa kundsegment eller förutsäga vilka andra produkter eller destinationer som du kan vara intresserad av.

Baserat på ditt samtycke:

Direktmarknadsföring

Direktmarknadsföringsmeddelanden skickas till medlemmar som har gett sitt samtycke till att få dessa meddelanden. I marknadsföringsmaterialet kan ingå erbjudanden från våra partner, beroende på vilka inställningar du har valt för direktmarknadsföring.

Vi kan också skicka dig direktmarknadsföring relaterad till Finnairs tjänster baserat på tillämpbar lagstiftning om dataskydd i elektronisk kommunikation om du är en befintlig Finnair Plus-kund och inte har avböjt direktmarknadsföring.

Baserat på våra juridiska förpliktelser:

Krav på registerföring

Baserat på redovisningslagstiftningen är det nödvändigt att lagra våra transaktioner och annat redovisningsmaterial under den tidsperiod som fastställs i lag.

Lagringsperiod

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla det syfte för vilka de samlades in, eller i den utsträckning datalagringen krävs av lagliga skäl och för att lösa eventuella klagomål eller tvister.

Datakällor

Vi samlar in dina uppgifter när du går med som medlem och skickar in dina uppgifter i syfte att skapa och underhålla ditt konto. Vi får dina uppgifter direkt från dig när du köper våra produkter via någon av våra kanaler eller registrerar dig för någon av våra tjänster (t.ex. när du bokar på finnair.com). Dina köp kopplas till ditt konto om du har identifierat dig som Finnair Plus-medlem.

Vi får också dina uppgifter från samarbetspartner när du använder deras tjänster med ditt Finnair Plus-konto. Detta är nödvändigt för att tillhandahålla programmets tjänster.

Vi samlar automatiskt in personuppgifter när du använder våra tjänster där du identifieras med ditt Finnair Plus-nummer, t.ex. incheckningstjänster och bagageinlämning genom lojalitetstjänster eller när du köper tilläggsprodukter.

Dela dina uppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med Finnair Group-företag och andra tredje parter för följande ändamål:

För att tillhandahålla tjänster som rör ditt medlemskap och utveckla dessa tjänster

Vi delar dina personuppgifter med exempelvis andra flygbolag, flygplatsoperatörer, samarbetande programpartner och andra tjänsteleverantörer som är direkt involverade i tillhandahållandet av tjänsterna som rör ditt medlemskap eller utvecklingsaktiviteterna för dessa tjänster.

För juridiska skyldigheter, säkerhet och bedrägeribekämpning

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med relevanta tredje parter, vid behov, för att upptäcka och förebygga brott, bedrägerier eller säkerhetsproblem, eller av andra juridiska skäl.

16.3.2021

Gå till sidan: Finnairs dataskyddspolicy