Zasady dotyczące konta Finnair Account

Konto Finnair Account

1. Postanowienia ogólne
1.1
Linie Finnair Oyj (dalej „Finnair”) zastrzegają sobie prawo do modyfikowania i interpretowania wszelkich zasad dotyczących konta Finnair Account. Wszystkie decyzje podjęte przez Finnair są wiążące w każdym indywidualnym przypadku.
1.2
Finnair zastrzega sobie prawo do przyznawania według własnego uznania korzyści w postaci ofert specjalnych tylko wybranym posiadaczom kont Finnair Account. Finnair nie ma zatem obowiązku udostępnienia ich wszystkim posiadaczom kont Finnair Account. Zamiast tego niektóre przywileje mogą być przydzielane wyłącznie posiadaczom kont wybranym przez Finnair według własnego uznania.
2. Korzystanie z konta Finnair Account
2.1
Konto Finnair Account jest bezpłatne, ma charakter osobisty i jest dostępne dla wszystkich osób powyżej 13. (trzynastego) roku życia.
2.2
Aby utworzyć konto Finnair Account, należy wypełnić formularz i zaakceptować regulamin w momencie zakładania konta. Rejestracja konta odbywa się poprze otwarcie konta Finnair Account na imię i nazwisko danej osoby oraz podany przez nią adres e-mail. Firmy, organizacje i stowarzyszenia nie mogą utworzyć konta Finnair Account. Posiadacze kont Finnair Account zatwierdzają zasady dotyczące kont Finnair Account, akceptując regulamin przez Internet. Fakt używania konta Finnair Account uznaje się za dowód akceptacji zasad dotyczących kont Finnair Account.
2.3
Obowiązkiem posiadaczy kont Finnair Account jest regularne aktualizowanie danych kontaktowych. Posiadacze kont Finnair Account powinni ponadto śledzić zmiany w zasadach i regulaminie.
3. Zbieranie punktów programu Finnair Plus
3.1
Posiadacze kont Finnair Account nie mogą zbierać punktów premiowych ani punktów poziomów w programie Finnair Plus za korzystanie z usług partnerów w programie Finnair Plus.
3.2
Aby zacząć zbierać punkty premiowe lub punkty poziomów w programie Finnair Plus, posiadacze kont Finnair Account mogą podwyższyć status swojego konta do Finnair Plus przez Internet w swoim profilu. Po podwyższeniu statusu konta do Finnair Plus nie można już przywrócić statusu konta Finnair Account.
3.3
Od czasu do czasu Finnair może przedstawiać posiadaczom kont Finnair Account oferty zachęcające do dołączenia do programu Finnair Plus. Oferty te będą prezentowane według uznania linii Finnair.
3.4
Po podwyższeniu statusu konta do Finnair Plus obowiązuje regulamin programu Finnair Plus.
4. Zamknięcie lub zmiana konta Finnair Account, zamknięcie konta
4.1
Finnair zastrzega sobie prawo do zamknięcia w dowolnym momencie konta Finnair Account lub zastąpienia go kontem innego rodzaju po pisemnym powiadomieniu posiadaczy kont najpóźniej na jeden (1) miesiąc przed zamknięciem konta.
4.2
Finnair zastrzega sobie prawo do zamknięcia w dowolnym momencie konta Finnair Account każdego posiadacza bez uzasadnionych przyczyn zawinionych przez posiadacza konta w drodze wypowiedzenia konta danego posiadacza na jeden (1) miesiąc przed zamknięciem konta.
4.3
Posiadacze kont mają prawo do zamknięcia swojego konta w dowolnym momencie poprzez pisemne powiadomienie o tym fakcie Centrum obsługi klienta linii Finnair.
4.4
Finnair zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnej chwili i według własnego uznania zmian w kontach Finnair Account i zasadach dotyczących kont Finnair Account. Wymienione zmiany wchodzą w życie natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia, jeżeli Finnair nie stwierdzi inaczej. Finnair powiadamia posiadaczy kont o zmianach za pośrednictwem stron internetowych Finnair. Posiadacze kont wyrażają zgodę na wszelkie zmiany poprzez dalsze korzystanie z kont Finnair Account. Jeżeli posiadacz konta nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany, jest uprawniony do zamknięcia konta zgodnie z postanowieniami punktu 4.3. Finnair nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z wprowadzenia zmian i wyklucza jakiekolwiek rekompensaty za wymienione straty.
4.5
Finnair może zamknąć konto Finnair Account klienta poprzez usunięcie jego danych osobowych z rejestru kont Finnair Account, jeśli na koncie klienta przez ostatnie dziesięć (10) lat nie zarejestrowano żadnych transakcji. Klient może w dowolnym momencie ponownie utworzyć konto Finnair Account.
5. Pozostałe postanowienia
5.1
Finnair nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty związane z kontem Finnair Account lub poniesione przez posiadacza konta, o ile nie zostały one spowodowane przez Finnair umyślnie lub poprzez rażące zaniedbanie.
5.2
Finnair nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy drukarskie w niniejszym regulaminie. Finnair zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian.