GENERELLE TRANSPORTVILKÅR FOR PASSASJERER OG BAGASJE

Disse generelle transportvilkårene er de eneste generelle vilkårene som er bindende for Finnair Oyj. Andre selskapers generelle transportvilkår kan avvike fra disse generelle transportvilkårene, og gjelder for lufttransport av slike selskap.

PARAGRAF 1 – DEFINISJONER
PARAGRAF 2 – ANVENDELSE
PARAGRAF 3 – BILLETTER
PARAGRAF 4 - PRISER, GEBYRER, SKATTER OG AVGIFTER
PARAGRAF 5 – BESTILLINGER
PARAGRAF 6 – INNSJEKKING OG OMBORDSTIGNING
PARAGRAF 7 – AVSLAG OG BEGRENSNING PÅ TRANSPORT
PARAGRAF 8 – BAGASJE
PARAGRAF 9 – RUTETABELLER OG UREGELMESSIGHETER
PARAGRAF 10 – REFUSJONER
PARAGRAF 11 – OPPTREDEN OM BORD PÅ FLY
PARAGRAF 12 – ORGANISERING AV TILLEGGSTJENESTER
PARAGRAF 13 – ADMINISTRATIVE FORMALITETER
PARAGRAF 14 – PÅFØLGENDE FLYSELSKAPER
PARAGRAF 15 – ERSTATNINGSANSVAR FOR SKADEE
PARAGRAF 16 – TIDSFRISTER FOR ERSTATNINGSKRAV OG SØKSMÅL
PARAGRAF 17 – ANDRE VILKÅR
PARAGRAF 18 – TOLKNING
PARAGRAF 19 – ENDRING OG FRASKRIVELSE

PARAGRAF 1 – DEFINISJONER

Vær oppmerksom på følgende når du leser disse vilkårene:

Vi, vår, våre og oss betyr Finnair Plc.

Du, din, dine og deg betyr en hvilken som helst person, unntatt medlemmer av besetningen, som transporteres eller skal transporteres i et fly i henhold til en billett. (Se også definisjon av passasjer.)

"Avtalte stoppesteder" betyr de stedene, unntatt avgangsstedet, mellomlandinger og reisemålet, som er angitt på billetten eller i rutetabellene våre som planlagte tekniske stoppesteder eller planlagte stoppesteder grunnet endring i flyvning og/eller fly på ruten din.

"Flyselskapkode" betyr de to eller tre tegnene som identifiserer et bestemt flyselskap.

"Autorisert agent" betyr en passasjersalgsagent som er utnevnt av oss til å representere oss ved salg av våre tjenester innen lufttransport.

"Bagasje" betyr de personlige eiendelene du tar med deg i forbindelse med reisen. Med mindre det er angitt noe annet, omfatter dette både innsjekket og ikke innsjekket bagasje.

"Bagasjemerke" betyr de delene av billetten som angår transporten av den innsjekkede bagasjen din.

"Bagasje-ID" betyr et dokument som er utstedt bare for det formålet å identifisere innsjekket bagasje.

"Flyselskap" betyr et annet flyselskap enn oss som har flyselskapskoden sin på billetten eller på en ekstrabillett.

"Innsjekket bagasje" betyr bagasje som vi har tatt i forvaring og utstedt et bagasjemerke for.

"Tidsfrist for innsjekking" betyr tidsfristen angitt av flyselskapet for når du må ha gjennomført innsjekkingsformalitetene og mottatt boardingkort.

"Kontraktsvilkår" betyr de utsagnene som står på eller gis sammen med billetten eller reiseruten/kvitteringen, er identifisert som dette og omfatter disse transportvilkårene gjennom henvisning og merknader.

"Ekstrabillett" betyr en billett som er utstedt til deg i forbindelse med en annen billett, og som sammen med denne utgjør én enkelt transportkontrakt, alt etter omstendighetene.

"Konvensjon" betyr det av de følgende verktøyene som kommer til anvendelse:

(i) Montreal-konvensjonen (1999)

(ii) konvensjonen for samordning av bestemte regler vedrørende internasjonal luftfart, underskrevet i Warszawa 12. oktober 1929 (heretter omtalt som Warszawa-konvensjonen)

(iii) Warszawa-konvensjonen som endret i Haag 28. september 1955

(iv) Warszawa-konvensjonen som endret av tilleggsprotokoll nr. 1 fra Montreal (1975)

(v) Warszawa-konvensjonen som endret i Haag og av tilleggsprotokoll nr. 2 fra Montreal (1975)

(vi) Warszawa-konvensjonen som endret i Haag og av tilleggsprotokoll nr. 4 fra Montreal (1975)

(vii) tilleggskonvensjonen fra Guadalajara (1961) (Guadalajara)

"Kupong" betyr både en flykupong av papir og en elektronisk kupong, og hver av dem gir den navngitte passasjeren rett til å reise med den bestemte flyvningen som er angitt på dem.

"Skade" omfatter død, fysisk skade på en passasjer, tap, delvis tap, tyveri eller annen skade som oppstår ved eller i forbindelse med transport eller andre tjenester utført av oss.

"Dager" betyr kalenderdager, inkludert alle de sju dagene i uken, forutsatt at dagen som en merknad publiseres på, ikke skal regnes med, og forutsatt at dagen som en billett utstedes på eller en flyvning starter på, ikke skal medregnes ved fastsettelse av gyldigheten til billetten.

"Elektronisk kupong" betyr en elektronisk flykupong eller et annet verdidokument i databasen vår.

"Elektronisk billett" betyr reiseruten/kvitteringen utstedt av oss eller på vegne av oss, de elektroniske kupongene og, hvis dette er relevant, et ombordstigningsdokument.

"Flykupong" betyr den delen av billetten som angir at billetten er gyldig for transport ("good for passage"), eller den elektroniske kupongen i tilfelle en elektronisk billett, og som angir de spesifikke stedene som du har rett til å bli transportert mellom.

"Force Majeure" betyr uvanlige eller uforutsigbare omstendigheter utenfor din kontroll, der konsekvensene av dette ikke kunne vært unngått selv om alle forbehold skulle være tatt.

"Interne regler" betyr regler for transport av passasjerer og/eller bagasje, som i tillegg til reglene som er inkludert i disse generelle transportvilkårene, publiseres av flyselskapet og blir gyldige den dagen billetten utstedes.

"Reiserute/kvittering" betyr et dokument eller dokumenter som vi utsteder til passasjerer som reiser på elektroniske billetter, og som inneholder passasjernavnet, informasjon om flyvningen og merknader.

"Passasjer" betyr en hvilken som helst person, unntatt medlemmer av besetningen, som transporteres eller skal transporteres i et fly i henhold til en billett. (Se også definisjonen av du, din, dine og deg.)

"Passasjerkupong" eller "Passasjerkvittering" betyr den delen av billetten som utstedes av oss eller på vegne av oss, som er merket med teksten "Passenger coupon" (passasjerkupong) eller "Passenger receipt" (passasjerkvittering), og som du skal beholde.

SDR betyr Special Drawing Right – spesiell trekkrettighet – slik det er definert av Verdensbanken (IMF – International Monetary Fund).

"Mellomlanding" betyr en planlagt stopp (der du vil bli en kort periode, som ytterligere bestemt i henhold til de aktuelle IATA-standarder) på reisen et sted mellom avgangs- og ankomststedet, i tillegg til det avtalte stoppestedet.

"Tariff" betyr de offisielle prisene, gebyrene/avgiftene og/eller transportvilkårene til et flyselskap som er registrert hos de gjeldende myndighetene.

"Billett" betyr enten dokumentet med tittelen "Passenger Ticket and Baggage Check" (Passasjerbillett og bagasjemerke) eller den elektroniske billetten, i begge tilfeller utstedt av oss eller på vegne av oss, og inkluderer kontraktsvilkårene, merknadene og kupongene.

"Ikke innsjekket bagasje" betyr den delen av bagasjen din som ikke er sjekket inn.

PARAGRAF 2 – ANVENDELSE

2.1 GENERELT

Med unntak av det som er angitt i 2.2, 2.4 og 2.5, gjelder transportvilkårene våre bare for de flyvningene eller flystrekningene der navnet vårt eller flyselskapskoden vår er angitt i feltet for flyselskap (carrier) på billetten for flyvningen eller flystrekningen.

2.2 CHARTERFLYVNINGER

Hvis transporten skjer i henhold til en charteravtale, gjelder disse transportvilkårene bare i den utstrekningen de er inkludert, gjennom henvisning eller på annen måte, i charteravtalen eller billetten.

2.3 KODEDELING

For noen tjenester har vi ordninger med andre flyselskaper kalt kodedeling. Det innebærer at selv om du har en bestilling hos oss og har en billett hvor navnet vårt eller flyselskapskoden vår er angitt for flyselskap, kan det være et annet flyselskap som står for flyvningen. Hvis slike ordninger gjelder, gir vi deg beskjed om hvilket flyselskap som står for flyvningen når du legger inn bestillingen din.

2.4 OVERSTYRENDE LOVER

Hvis gjeldende lover eller tariffer er i strid med våre transportvilkår, gjelder disse lovene eller tariffene.

Hvis deler av disse transportvilkårene er ugyldige i henhold til gjeldende lover, er likevel resten av vilkårene gyldige.

2.5 TRANSPORTVILKÅRENE OVERSTYRER FORSKRIFTER

Ved konflikter mellom disse transportvilkårene og andre forskrifter som vi måtte ha, er det disse transportvilkårene som gjelder, bortsett fra i unntakene som er angitt i disse transportvilkårene.

PARAGRAF 3 – BILLETTER

3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

3.1.1 Vi transporterer bare den passasjeren som er navngitt på billetten, og du vil kunne bli avkrevd tilfredsstillende identifikasjon.

3.1.2 En billett kan ikke overføres.

3.1.3 Enkelte billetter selges til rabatterte priser og kan være delvis eller fullstendig ikke-refunderbare. Du bør velge billettypen som passer best til dine behov. Det kan også være lurt å sørge for at du har en passende forsikring som dekker tilfeller der du må avbestille billetten.

3.1.4 Hvis du har en billett som beskrevet i 3.1.3 ovenfor, som er fullstendig ubrukt, og du ikke kan reise på grunn av Force Majeure, kan vi mot betaling av et rimelig administrasjonsgebyr refundere den delen av billettprisen som vanligvis ikke kan refunderes, og som ikke dekkes av reiseforsikringen, såfremt du gir oss umiddelbar beskjed samt bevis på den aktuelle Force Majeure. Vi gir imidlertid ikke refusjoner dersom refunderingsbeløpet vil bli på mindre enn 100 euro.

Hvis du reserverte billettene minst sju dager før flyets planlagte avreisetid, kan du avbestille dem innen 24 timer fra bookingtidspunktet uten å bli belastet for refusjonen. Ta kontakt med kundeservice.

3.1.5 Billetten er alltid eiendommen til flyselskapet som utsteder den.

3.1.6 Unntatt i tilfelle en elektronisk billett har du ikke rett til å bli transportert på en flyvning hvis du ikke fremlegger en gyldig billett med flykupongen for den flyvningen og alle andre ubrukte flykuponger samt passasjerkupongen. I tillegg har du ikke rett til å bli transportert hvis den fremlagte billetten er skadet, eller hvis den er blitt endret av andre enn oss eller den autoriserte agenten vår. I tilfelle en elektronisk billett har du ikke rett til å bli transportert på en flyvning hvis du ikke kan identifisere deg tilfredsstillende eller det ikke er utstedt en gyldig elektronisk billett i ditt navn.

3.1.7 (a) Hvis billetten (eller deler av billetten) går tapt eller skades eller det ikke fremlegges en billett som inkluderer passasjerkupongen og alle ubrukte flykuponger, vil det utstedende flyselskapet på passasjerens forespørsel erstatte den gjeldende billetten (eller billettdelen) ved å utstede en ny billett hvis det på det aktuelle tidspunktet enkelt kan fremskaffes bevis for at det er blitt utstedt en gyldig billett til flyvningen(e) det gjelder, og hvis passasjeren underskriver en avtale som holder oss eller flyselskapet skadesløse for eventuelle kostnader og tap opp til verdien av den opprinnelige billetten, som vi eller et annet selskap nødvendigvis og med rimelighet pådrar oss for misbruk av billetten. Vi kommer ikke til å kreve tilbakebetalinger fra deg for eventuelle tap som er et resultat av vår uaktsomhet. Det utstedende selskapet kan ta et rimelig administrasjonsgebyr for denne tjenesten, med mindre tapet av eller skaden på billetten skyldes det utstedende selskapets eller dets agenters uaktsomhet.

3.1.7(b) Hvis slike bevis ikke er tilgjengelig, eller hvis du ikke underskriver en slik avtale, kan selskapet som utsteder den nye billetten, kreve at du betaler opptil full billettpris for en erstatningsbillett, med mulighet for tilbakebetaling hvis og når det opprinnelige utstedelsesselskapet nøyer seg med at billetten ikke er brukt før gyldigheten utløper. Hvis du finner den opprinnelige billetten før gyldigheten utløper, og du leverer den til selskapet som har utstedt den nye billetten, vil den ovennevnte tilbakebetalingen behandles da.

3.1.8 En billett er et verdipapir, og du bør gjøre hva du kan for å passe på den og sørge for at den ikke går tapt eller blir stjålet.

3.2 GYLDIGHETSPERIODE

3.2.1 Hvis det ikke er angitt noe annet i billetten, disse vilkårene eller gjeldende tariffer (som kan begrense billettens gyldighet, noe som i så fall vil vises på billetten), er billetten gyldig i:

3.2.1.1 (a) ett år fra utstedelsesdatoen, eller

3.2.1.1 (b) hvis den første reisen finner sted innen ett år fra utstedelsesdatoen, ett år fra datoen for den første reisen på billetten.

3.2.2 Hvis du hindres i å reise innen billettens gyldighetsperiode fordi vi ikke kan bekrefte en bestilling når du leverer den, vil gyldighetsperioden til billetten bli forlenget, eller du kan ha rett til en refusjon i henhold til paragraf 10.

3.2.3 Hvis du etter å ha påbegynt reisen hindres i å reise innen gyldighetsperioden på grunn av sykdom, kan vi forlenge gyldighetsperioden til billetten din til den datoen når du er skikket til å reise, eller til den første flyvningen etter denne datoen, fra det punktet hvor reisen gjenopptas hvor det er ledig plass på den reiseklassen som det er betalt for. Slik sykdom må bekreftes av en legeerklæring. Når de gjenværende flykupongene på billetten, eller den elektroniske kupongen i tilfelle elektronisk billett, inkluderer en eller flere mellomlandinger, kan gyldighetsperioden til billetten bli forlenget til maksimalt tre måneder utover datoen som er angitt i legeerklæringen. I slike tilfeller vil vi samtidig forlenge gyldighetsperioden til billettene til nære familiemedlemmer som reiser sammen med deg.

3.2.4 Ved dødsfall under reisen kan vi endre billettene til reisefølget ved å fravike kravet om minimumsopphold eller forlenge gyldighetsperioden. Ved dødsfall i den nære familien til en passasjer som har påbegynt en reise, kan vi på samme måte endre gyldighetsperioden til billetten til denne passasjeren og vedkommendes reisefølge som er nære familiemedlemmer. Alle slike endringer forutsetter at det fremlegges en gyldig dødsattest, og slike gyldighetsutvidelser skal ikke være mer enn førtifem (45) dager fra dødsdatoen.

3.3 KUPONGREKKEFØLGE OG -BRUK

3.3.1 Billetten du har kjøpt, er bare gyldig for transporten som vist på billetten, fra avgangssted via eventuelle avtalte stoppesteder for mellomlanding og det endelige reisemålet. Prisen du har betalt, er basert på vår tariff og gjelder for transporten som vist på billetten. Den utgjør en vesentlig del av vår kontrakt med deg. Billetten vil ikke godtas og mister sin gyldighet hvis noen av kupongene ikke brukes i den rekkefølgen som vises på billetten. Billetten skal i tillegg brukes i sin helhet.

3.3.2 Hvis du vil endre noe ved transporten, for eksempel utgangspunkt, reisemål/returreise eller avgangstidspunkt, må du kontakte oss på forhånd. Prisen for den nye transporten regnes ut, og du får muligheten til enten å godta den nye prisen eller beholde transporten som på den opprinnelige billetten. Hvis du blir nødt til å endre noe ved transporten på grunn av Force Majeure, må du kontakte oss så snart som mulig. Vi vil iverksette rimelige tiltak for å forsøke å transportere deg til neste mellomlanding eller endelig reisemål uten ny prisutregning.

3.3.3 Hvis du endrer transporten uten vårt samtykke, vil vi taksere den korrekte prisen for den faktiske reisen. Du må betale eventuelle mellomlegg mellom prisen du har betalt, og totalprisen som gjelder for den endrede transporten. Slike mellomlegg kan også kreves betalt i etterkant. Ubrukte kuponger har ingen verdi.

3.3.4 Vær oppmerksom på at mens enkelte typer endringer ikke fører til endringer i prisen, kan andre, som endring i avgangssted (for eksempel hvis du ikke flyr den første strekningen) eller reversering av reiseretning, føre til prisøkninger. Mange priser er gyldige bare for datoene og flyvningene som vises på billetten og kan overhodet ikke endres, eller bare mot betaling av et ekstra gebyr.

3.3.5 Hver flykupong billetten din inneholder, vil bli godtatt for transport på den reiseklassen og på den datoen og flyvningen som bestillingen gjelder. Når en billett opprinnelig ble utstedt uten at det ble angitt en bestilling, kan det bestilles plass senere i henhold til vår tariff og tilgjengelig plass på den ønskede flyvningen.

3.3.6 Vær oppmerksom på at hvis du ikke dukker opp til en flyvning, kan din videre reise eller returreise bli avbestilt.

3.4 FLYSELSKAPETS NAVN OG ADRESSE

Navnet vårt kan forkortes til flyselskapskoden vår eller på andre måter på billetten. Vår adresse er Finnair Oyj, P.O. Box 15, 01053 FINNAIR, FINLAND.

PARAGRAF 4 – PRISER, GEBYRER, SKATTER OG AVGIFTER

4.1 PRISER

Hvis det ikke er opplyst uttrykkelig om annet, gjelder prisene bare transport fra flyplassen der reisen starter, til flyplassen på reisemålet. Prisene inkluderer ikke bakketransport mellom flyplasser eller mellom flyplasser og byterminaler. Prisen din regnes ut i henhold til vår tariff som gjelder for betalingsdatoen av billetten for reise på de spesifikke datoene og reiserutene som vises på billetten. Hvis du endrer reiseruten eller reisedatoene, kan prisen bli endret. Hvis billetten ikke betales samtidig som den bestilles, anses betalingsdatoen for å være den datoen du avtaler betalingsmåte med oss.

4.2 GEBYRER, SKATTER OG AVGIFTER

Gjeldende gebyrer, skatter og avgifter som pålegges av myndighetene eller andre autoriteter eller av operatøren av en flyplass, må betales av deg. Når du kjøper billetten, får du beskjed om hvilke gebyrer, skatter og avgifter som ikke er inkludert i prisen. De fleste av dem vises vanligvis separat på billetten. Gebyrene, skattene og avgiftene som pålegges lufttransport, er i stadig endring, og kan pålegges etter datoen for billettutstedelse. Hvis det skjer en økning i gebyrer, skatter eller avgifter, er du forpliktet til å betale dette. Hvis nye gebyrer, skatter eller avgifter pålegges etter billettutstedelsen, er du på samme måte forpliktet til å betale dette. Og hvis gebyrer, skatter eller avgifter som du har betalt oss ved billettutstedelse, avskaffes eller reduseres slik at de ikke lenger gjelder for deg, eller slik at du skulle ha betalt mindre, er du på samme måte berettiget tilbakebetaling. Vi forbeholder oss retten til å ta et rimelig administrasjonsgebyr for en slik tilbakebetaling.

4.3 VALUTA

Priser, gebyrer, skatter og avgifter betales i valutaen som gjelder i landet der billetten er utstedt, med mindre det er angitt en annen valuta av oss eller vår autoriserte agent, på eller før tidspunktet for betalingen (for eksempel hvis den lokale valutaen ikke kan konverteres). Vi kan godkjenne betaling i en annen valuta.

PARAGRAF 5 – BESTILLINGER

5.1 KRAV TIL BESTILLINGER

5.1.1 Vi eller vår(e) autoriserte agent(er) registrerer bestillingen din. Vi kan på forespørsel gi deg en skriftlig bekreftelse på bestillingen.

5.1.2 Enkelte priser har vilkår som begrenser eller utelukker muligheten til å endre eller avbestille bestillinger.

5.2 TIDSFRISTER FOR BILLETTERING

Hvis du ikke har betalt for billetten før den angitte tidsfristen for billettering, slik du har fått beskjed om av oss eller vår autoriserte agent, kan vi avbestille bestillingen din.

5.3 PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Du erkjenner at vi har mottatt personlige opplysninger for de formålene å kunne foreta en bestilling, kjøpe en billett, reservere tilleggstjenester, utvikle og levere tjenester, gjennomføre prosedyrer for immigrasjon og innreise og gjøre slike opplysninger tilgjengelige for myndighetsinstanser i forbindelse med reisen din. Til disse formålene autoriserer du oss til å lagre og bruke slike opplysninger og overføre dem til våre kontorer/filialer, autoriserte agenter, myndigheter, andre flyselskaper og leverandører av tjenestene som er nevnt ovenfor.

5.4 SETER

Vi kan ikke garantere et bestemt sete. Vi forbeholder oss retten til å tildele og endre tildeling av seter på et hvilket som helst tidspunkt, også etter ombordstigning. Dette kan være nødvendig av drifts- eller sikkerhetsmessige årsaker.

5.5 GJENTATT BEKREFTELSE AV BESTILLINGER

5.5.1 Du kan bli avkrevd å gjenta bekreftelsen av bestillinger for videre reise eller returreise innen angitte tidsfrister. Vi gir deg beskjed når vi trenger gjentatt bekreftelse, og hvordan og hvor dette skal gjøres. Hvis gjentatt bekreftelse er påkrevd, og du ikke får gjort dette, kan vi avbryte bestillingene dine for videre reise eller returreise. Hvis du imidlertid gir oss beskjed om at du fremdeles ønsker å reise, og det er plass på flyvningen, gjeninnsetter vi bestillingen og gir deg transport. Hvis det ikke er plass på flyvningen, iverksetter vi rimelige tiltak for å gi deg transport til det neste eller endelige reisemålet ditt.

5.5.2 Du bør kontrollere kravet om gjentatt bekreftelse hos eventuelle andre selskaper som er involvert i reisen. Der det er påkrevd, må du gjenta bekreftelsen hos selskapet som har koden sin på den aktuelle flyvningen eller på billetten.

5.6 AVBESTILLING AV BESTILLINGER AV VIDERE REISE

Vær oppmerksom på at hvis du ikke dukker opp til en flyvning uten å gi oss beskjed først, kan din videre reise eller returreise bli avbestilt. Se også paragraf 3.3.

PARAGRAF 6 – INNSJEKKING OG OMBORDSTIGNING

6.1 Tidsfrist for innsjekking er forskjellig fra flyplass til flyplass, og vi anbefaler at du undersøker og forholder deg til de forskjellige fristene. Reisen din går enklere hvis du har rikelig med tid til å overholde tidsfristen for innsjekking. Vi forbeholder oss retten til å avbryte bestillingen din hvis du ikke overholder de angitte tidsfristene for innsjekking. Vi eller våre autoriserte agenter gir deg beskjed om hva tidsfristene for innsjekking er før din første flyvning med oss. Til etterfølgende flyvninger på reisen bør du selv undersøke hva tidsfristene for innsjekking er. Du finner tidsfristene for innsjekking i rutetabellen vår. Du kan også få den ved å henvende deg til oss eller våre autoriserte agenter.

6.2 Du må være ved ombordstigningsgaten senest på det tidspunktet som vi har angitt når du sjekker inn.

6.3 Vi kan avbestille plassen som er reservert for deg, hvis du ikke ankommer ombordstigningsgaten i tide.

6.4 Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg for tap eller utgifter som påløper ved at du ikke overholder bestemmelsene i denne paragrafen. Hvis du ikke er ved innsjekkingen eller ombordgstigingsgaten på de angitte tidspunktene, bør du ta kontakt med personalet umiddelbart.

PARAGRAF 7 – AVSLAG OG BEGRENSNING PÅ TRANSPORT

7.1 RETT TIL Å NEKTE TRANSPORT

Det står oss fritt å nekte å transportere deg eller bagasjen din hvis vi har underrettet deg skriftlig om at vi ikke på noe tidspunkt etter den angitte datoen vil transportere deg. I en slik situasjon er du berettiget en tilbakebetaling.

Vi kan også nekte å transportere deg eller bagasjen din hvis en eller flere av følgende situasjoner har oppstått eller med rimelighet kan antas at vil oppstå:

7.1.1 et slikt tiltak er nødvendig for å oppfylle gjeldende lovverk, forskrifter og bestemmelser

7.1.2 transport av deg eller bagasjen din kan utgjøre en trussel mot de andre passasjerenes eller besetningens sikkerhet, helse eller velvære

7.1.3 den mentale eller fysiske tilstanden din, inkludert påvirkning av alkohol eller narkotika/legemidler, utgjør en fare eller sikkerhetsrisiko for deg selv, medpassasjerene, besetningen eller eiendom

7.1.4 du har oppført deg upassende på en tidligere flyvning, og vi har grunn til å tro at slik oppførsel kan gjenta seg

7.1.5 du har nektet å underkaste deg en sikkerhetskontroll

7.1.6 du har ikke betalt gjeldende priser, skatter og avgifter

7.1.7 du har tilsynelatende ikke de nødvendige reisedokumentene, eller det er grunn til å tro at du vil forsøke å ta deg inn i et transittland eller et land som du ikke har gyldige reisedokumenter for, ødelegge dokumentasjonen/identifikasjonspapirene dine i løpet av flyvningen eller nekte å utlevere reisedokumentene dine til besetningen mot kvittering på forespørsel

7.1.8 du fremlegger en billett som er anskaffet ulovlig, kjøpt fra andre enn oss eller den autoriserte agenten vår, meldt tapt eller stjålet eller er en forfalskning, eller du kan ikke bevise at du er den personen som er navngitt på billetten

7.1.9 du har ikke oppfylt kravene angitt i paragraf 3.3 ovenfor, angående kupongrekkefølge og bruk, eller du fremlegger en billett som er utstedt eller endret av andre enn oss eller den autoriserte agenten vår, eller billetten er skadet,

7.1.10 du retter deg ikke etter sikkerhetsinstruksjonene våre.

7.2 SPESIELL ASSISTANSE

Transport av barn uten følge, uføre, gravide, syke personer eller andre personer som krever spesiell assistanse, må avtales med oss på forhånd. Funksjonshemmede passasjerer som informerer oss om funksjonshemmingen og eventuelle spesielle behov når de bestiller billetten, og som er blitt godkjent av oss, skal ikke på et senere tidspunkt bli nektet transport på grunnlag av slik funksjonshemming eller slike spesielle behov.

PARAGRAF 8 – BAGASJE

8.1 TILLATT MENGDE GRATIS BAGASJE

Du kan ha en viss mengde bagasje gebyrfritt i henhold til våre vilkår og begrensninger, som er tilgjengelige fra oss eller de autoriserte agentene våre på forespørsel.

8.2 EKSTRA BAGASJE

Du må betale et gebyr for transport av bagasje som ikke dekkes av den tillatte mengden gratis bagasje. Prisene er tilgjengelige på forespørsel.

8.3 GJENSTANDER SOM IKKE GODTAS SOM BAGASJE

8.3.1 Du kan ikke ha følgende i bagasjen:

8.3.1.1 gjenstander som kan være en sikkerhetsrisiko for flyet eller personer og eiendom om bord på flyet, for eksempel slike som er nevnt i Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods (Tekniske instruksjoner for trygg transport av farlige materialer) fra International Civil Aviation Organisation (ICAO), Dangerous Goods Regulations (Forskrifter for farlige materialer) fra International Air Transport Association (IATA) og våre forskrifter (mer informasjon tilgjengelig fra oss på forespørsel)

8.3.1.2 gjenstander som er forbudt å transportere i henhold til gjeldende lover, forskrifter eller bestemmelser i land som det flys til eller fra

8.3.1.3 gjenstander vi vurderer som upassende for transport, fordi de er farlige eller usikre, på grunn av vekten, størrelsen, formen eller andre egenskaper, eller fordi de er ømtålige eller lettbedervelige med tanke på blant annet flytypen som brukes. Informasjon om gjenstander som ikke godtas, er tilgjengelig på forespørsel.

8.3.2 Skytevåpen og ammunisjon for annet enn sport og jakt er forbudt å transportere som bagasje. Skytevåpen og ammunisjon for sport og jakt kan godtas som innsjekket bagasje. Skytevåpen må være uladd, ha sikringen aktivert og være pakket forsvarlig. Transport av ammunisjon reguleres av ICAO- og IATA-forskriftene som er angitt i paragraf 8.3.1.1.

8.3.3 Våpen som antikke skytevåpen, sverd, kniver og lignende gjenstander kan transporteres som innsjekket bagasje med vår godkjenning, men vil ikke bli tillatt i flykabinen.

8.3.4 Den innsjekkede bagasjen må ikke inneholde penger, smykker, edelmetaller, datamaskiner, kameraer, mobiltelefoner, personlig elektronisk utstyr, musikkinstrumenter, briller/solbriller, nøkler, medisiner, obligasjoner, aksjer eller andre verdipapirer, aksjebrev, gjeldsbrev eller andre verdipapirer, forretningsdokumenter, pass eller andre identifikasjonspapirer eller prøver.

8.3.5 Hvis bagasjen din til tross for forbudet inneholder gjenstander som er nevnt i 8.3.1, 8.3.2 og 8.3.4, er skade på slike artikler underlagt ansvarsbegrensningene som er angitt i den gjeldende avtalen.  Vi er ikke ansvarlige hvis skaden oppsto som følge av iboende mangel, kvalitet eller svakhet i bagasjen.

8.3.6 Hvis ikke annet kreves av den gjeldende avtalen eller annet lovverk, er vi ikke ansvarlige for skade på bagasjen som er forårsaket av artikler i bagasjen. Passasjerer som eier bagasje som forårsaker skade på andre passasjerers bagasje eller Finnairs eiendeler, holder oss skadesløse for alle tap og utgifter som påløper for oss som et resultat av dette.

8.4 RETT TIL Å NEKTE TRANSPORT

8.4.1 I henhold til paragraf 8.3.2 og 8.3.3 vil vi nekte å transportere de gjenstandene som er nevnt i 8.3, som bagasje, og vi kan nekte å videretransportere slike gjenstander når vi oppdager dem.

8.4.2 Vi kan nekte å transportere som bagasje en hvilken som helst gjenstand på grunn av størrelse, form, vekt, innhold eller egenskaper, på grunn av sikkerhets- eller driftshensyn eller av hensyn til andre passasjerers komfort.

8.4.3 Vi kan nekte å transportere bagasje som etter vår rimelige oppfatning ikke er pakket tilfredsstillende og trygt i passende beholdere. Informasjon om pakking og beholdere som ikke er tilfredsstillende, er tilgjengelig på forespørsel.

8.5 RETT TIL GJENNOMSØKING

Av sikkerhetsmessige årsaker godtar du en gjennomsøking og skanning av deg selv samt gjennomsøking, skanning og røntgen av bagasjen din. Hvis du ikke er tilgjengelig, kan vi gjennomsøke bagasjen i ditt fravær i den hensikt å finne ut om du er i besittelse av eller om bagasjen din inneholder gjenstander som er nevnt i paragraf 8.3.1, eller skytevåpen, ammunisjon eller andre våpen som vi ikke er informert om i samsvar med paragrafene 8.3.2 eller 8.3.3. Hvis du sier nei til en slik forespørsel, kan vi nekte å transportere deg og bagasjen din. Hvis en gjennomsøking eller skanning skader deg, eller hvis gjennomsøking, skanning og røntgen skader bagasjen din, skal vi ikke holdes ansvarlige med mindre det skyldes feil eller uaktsomhet fra vår side.

8.6 INNSJEKKET BAGASJE

8.6.1 Når du leverer bagasje til oss som du vil sjekke inn, tar vi bagasjen i forvaring og gir deg en bagasje-ID-lapp for hvert kolli innsjekket bagasje.

8.6.2 Innsjekket bagasje må være merket med navnet ditt eller annen informasjon som identifiserer deg.

8.6.3 Innsjekket bagasje vil så langt det er mulig bli transportert på samme fly som deg med mindre vi av sikkerhets- eller driftshensyn bestemmer oss for å transportere den på en annen flyvning. Hvis den innsjekkede bagasjen din transporteres på en senere flyvning, vil vi levere den til deg med mindre gjeIdende lover krever at du er til stede for tollklarering.

8.7 IKKE INNSJEKKET BAGASJE

8.7.1 Bagasjen som du tar med deg om bord på flyet, må få plass under setet foran deg eller i et lukket oppbevaringsrom i flykabinen. Hvis bagasjen din ikke kan oppbevares slik, er for tung eller anses som utrygg av en eller annen grunn, må den transporteres som innsjekket bagasje. Vi kan angi maksimal vekt / maksimale mål for bagasje som du tar med deg om bord på flyet.

8.7.2 Gjenstander som ikke egner seg til transport i lasterommet (for eksempel ømtålige musikkinstrumenter), og som ikke oppfyller kravene i paragraf 8.8.1 ovenfor, vil bare bli tillatt transportert i kabinen hvis du har informert oss på forhånd og fått tillatelse av oss. Det kan hende du må betale et ekstra gebyr for denne tjenesten.

8.8 HENTING OG LEVERING AV INNSJEKKET BAGASJE

8.8.1 I henhold til paragraf 8.6.3 må du hente den innsjekkede bagasjen så fort den blir gjort tilgjengelig på reisemålet eller mellomlandingen. Hvis du ikke henter den innen rimelig tid, vil det kunne påløpe et oppbevaringsgebyr. Hvis du ikke gjør krav på den innsjekkede bagasjen innen tre (3) måneder etter at den er blitt gjort tilgjengelig, kan vi avhende den uten noe ansvar overfor deg.

8.8.2 Bare den som har bagasjemerket og bagasje-IDen, har rett til å få utlevert den innsjekkede bagasjen.

8.8.3 Hvis en person som gjør krav på innsjekket bagasje, ikke kan fremvise bagasjemerket og identifisere bagasjen med en bagasje-ID, vil vi ikke utlevere bagasjen til vedkommende med mindre han eller hun overbeviser oss om sin rett til bagasjen.

8.9 DYR

Hvis vi samtykker i å transportere dyrene dine, transporteres de i henhold til følgende vilkår:

8.9.1 Du må sørge for at dyr som hunder, katter, fugler og andre kjæledyr er forsvarlig innesperret og følges av gyldige helse- og vaksinasjonsattester, innførselstillatelser og andre dokumenter som kreves av innreise- og transittland, ellers vil vi nekte å transportere dem. Slik transport kan være underlagt ytterligere vilkår, som du kan få informasjon om på forespørsel.

8.9.2 Hvis dyret godkjennes som bagasje, skal dyret, beholderen og maten ikke inkluderes i den tillatte mengden gratis bagasje, men regnes som ekstra bagasje, som du må betale gjeldende pris for.

8.9.3 Assistenthunder som ledsager passasjerer med funksjonshemminger, vil bli transportert gratis i tillegg til den vanlige tillatte mengden gratis bagasje. Transporten er underlagt vilkår spesifisert av oss, som du kan få informasjon om på forespørsel.

8.9.4 Når bagasjen ikke er underlagt reglene for erstatningsansvar i denne avtalen, er vi ikke ansvarlige for at et dyr vi har samtykket i å transportere, forsvinner, skades, blir sykt eller dør, med mindre vi er skyld i det inntrufne.

8.9.5 Vi har intet ansvar for dyr som ikke har alle de nødvendige innreise-, utreise- og helsedokumentene som trengs for dyrets innførsel til eller passering gjennom et land eller område, og personen som har med seg dyret, må tilbakebetale oss alle eventuelle bøter, kostnader, tap eller erstatningsansvar som med rimelighet er pålagt av oss som følge av dette.

PARAGRAF 9 – RUTETABELLER OG UREGELMESSIGHETER

9.1 RUTETABELLER

9.1.1 Flytidene som vises i rutetabellene, kan bli endret mellom publikasjonsdato og datoen da du faktisk skal reise.

9.1.2 Før vi godtar bookingen din gir vi deg beskjed om det planlagte avgangstidspunktet som gjelder fra og med da, og det vil vises på billetten din. Det kan hende vi må endre det planlagte avgangstidspunktet etter utstedelsen av billetten din. Hvis du gir oss kontaktinformasjon, bestreber vi oss på å gi deg beskjed om alle slike eventuelle endringer.

9.2 KOMPENSASJON VED NEKTET OMBORDSTIGNING, INNSTILLINGER OG LANGE FORSINKELSER

9.2.1 EU-lovgivning (forskrift nr. 261/2004) tillater, og du kan være berettiget, hjelp, tilbakebetaling og kompensasjon hvis du nektes ombordstigning på et fly du har en gyldig og bekreftet booking til, eller hvis en slik flyvning er innstilt eller svært forsinket. Forskrift nr. 261/2004 gjelder alle passasjerer som reiser fra en flyplass innenfor EU, og alle passasjerer som skal reise til et EU-land med et EU-flyselskap, med mindre de har fått hjelp i avreiselandet. Du kan bare kreve din rett i henhold til forskrift nr. 261/2004 fra selskapet som faktisk betjener flyvningen. Du finner mer informasjon om rettighetene dine i forbindelse med flyvninger betjent av Finnair, på vårt webområde www.finnair.com og ved våre innsjekkingsskranker og personalet på flyplassen.

9.2.2 Du har ingen andre rettigheter i forbindelse med innstillinger av flyvninger eller nektet ombordstigning enn de som er angitt i forskrift 261/2004.

9.2.3 Vårt ansvar for en forsinket passasjer eller bagasje er angitt i den gjeldende avtalen.

PARAGRAF 10 – REFUSJONER

10.1 Vi vil refundere en billett eller en ubrukt del i henhold til de relevante prisreglene eller tariffen, som følger:

10.1.1 Med unntak av der denne paragrafen angir noe annet, skal vi ha rett til å betale refusjon enten til den personen som er navngitt på billetten, eller den personen som har betalt for billetten, ved fremleggelse av tilfredsstillende bevis for slik betaling.

10.1.2 Hvis en billett er betalt av en annen person enn passasjeren som er navngitt på billetten, og billetten angir at det er begrenset mulighet til refusjon, vil vi betale en refusjon bare til den som betalte for billetten, eller etter godkjenning fra den personen.

10.1.3 Med unntak av i tilfeller hvor billetten er tapt, må billetten og alle ubrukte flykuponger leveres til oss for at vi skal gi refusjon.

10.2 OBLIGATORISKE REFUSJONER

10.2.1 Hvis vi innstiller en flyvning, ikke gjennomfører en flyvning i rimelig samsvar med rutetabellen, ikke lander på reisemålet ditt eller et mellomlandingsreisemål eller forårsaker at du går glipp av en videreforbindelse som du har en bekreftet bestilling for, skal størrelsen på refusjonen være:

10.2.1.1 det som ble betalt for billetten, hvis ingen del av billetten er brukt

10.2.1.2 minimum differansen mellom den betalte prisen og den gjeldende prisen for reise mellom de punktene som billetten er brukt til, hvis en del av billetten er brukt

10.3 FRIVILLIGE REFUSJONER

10.3.1 Hvis du er berettiget til en tilbakebetaling for billetten din av andre årsaker enn de som er angitt i paragraf 10.2, skal størrelsen på tilbakebetalingen være:

10.3.1.1 det som ble betalt for billetten minus rimelige ekspedisjonsgebyrer og avbestillingsgebyrer, hvis ingen del av billetten er brukt

10.3.1.2 differansen mellom den betalte prisen og den gjeldende prisen for reise mellom de punktene som billetten er brukt til, minus rimelige ekspedisjonsgebyrer og avbestillingsgebyrer, hvis en del av billetten er brukt

Hvis du reserverte billettene minst sju dager før flyets planlagte avreisetid, kan du avbestille dem innen 24 timer fra bookingtidspunktet uten å bli belastet for refusjonen. Ta kontakt med kundeservice.

10.4 REFUSJON FOR TAPT BILLETT

10.4.1 Hvis du mister billetten eller en del av den, vil vi ved fremleggelse av tilfredsstillende bevis for tapet og betaling av et rimelig ekspedisjonsgebyr gi refusjon så snart som mulig etter at gyldighetsperioden til billetten er utgått, såfremt:

10.4.1.1 den tapte billetten eller delen av den ikke er brukt, tidligere refundert eller erstattet (unntatt der bruk, refusjon eller erstatning av eller til en tredjepart er et resultat av vår uaktsomhet)

10.4.1.2 personen som mottar refusjonen, påtar seg å tilbakebetale oss det refunderte beløpet på den måten vi foreskriver, i tilfelle bedrageri og/eller i den grad den tapte billetten eller billettdelen er brukt eller brukes av en tredjepart (unntatt hvis bedrageri eller bruk av en tredjepart er et resultat av vår uaktsomhet).

10.4.2 Hvis vi eller vår autoriserte agent mister billetten eller en del av den, er tapet vårt ansvar.

10.5 RETT TIL Å NEKTE REFUSJON

10.5.1 Vi kan nekte refusjon når søknaden leveres etter at billettens gyldighetsperiode er utløpt.

10.5.2 Vi kan nekte å gi refusjon for en billett som fremlegges for oss eller representanter for myndighetene som bevis på intensjon om å reise fra det landet, med mindre du gir oss tilfredsstillende bevis på at du har tillatelse til å forbli i landet eller vil reise fra landet med et annet flyselskap eller med andre transportmidler.

10.6 VALUTA

Vi forbeholder oss retten til å betale refusjon på den samme måten og i den samme valutaen som billetten ble betalt.

10.7 HVEM UTBETALER REFUSJON

Frivillige refusjoner vil bare bli utbetalt av det flyselskapet som opprinnelig utstedte billetten, eller av en agent hvis dette er godkjent.

PARAGRAF 11 – OPPTREDEN OM BORD PÅ FLY

11.1 GENERELT

Hvis du etter vår rimelige oppfatning oppfører deg slik om bord på flyet at du utsetter flyet eller personer eller eiendom om bord på flyet for fare, hindrer besetningen i å utføre sine plikter, unnlater å følge anvisninger fra besetningen, inkludert, men ikke begrenset til, anvisninger angående røyking eller inntak av alkohol eller andre stoffer, eller oppfører deg på en måte som påfører andre passasjerer eller besetningen ubehag eller skade, kan vi iverksette de tiltakene som vi innen rimelighetens grenser anser nødvendige for å stoppe slik adferd, inkludert fysisk tvang. Du kan bli satt av flyet og nektet videre reise på et hvilket som helst punkt, og du kan bli tiltalt for straffbare handlinger begått om bord på flyet.

11.2 ELEKTRONISK UTSTYR

Av sikkerhetsgrunner kan vi forby eller begrense bruk av elektronisk utstyr om bord på flyet, inkludert, men ikke begrenset til, mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, bærbare opptakerapparater, bærbare radioer, CD- og MP3-spillere, elektroniske spill eller kommunikasjonsenheter, for eksempel radiostyrte leker og walkietalkier. Det er tillatt å bruke høreapparater og pacemakere.

PARAGRAF 12 – ORGANISERING AV TILLEGGSTJENESTER

12.1 Hvis vi sammen med eventuell tredjepart avtaler å gi deg andre tjenester enn lufttransport, eller hvis vi utsteder en billett eller kupong i forbindelse med transport eller tjenester (annet enn lufttransport) som tilbys av en tredjepart, for eksempel hotellbestillinger eller bilutleie, fungerer vi bare som din agent. Vilkårene og betingelsene til tredjeparts tjenesteleverandør vil gjelde. Vi står ikke ansvarlige overfor deg for slike tjenester, med unntak av uaktsomhet fra vår side ved inngåelse av slike avtaler.

12.2 Hvis vi også tilbyr deg bakketransport, kan det gjelde andre vilkår for denne transporten. Du kan få informasjon om slike vilkår ved å henvende deg til oss.

PARAGRAF 13 – ADMINISTRATIVE FORMALITETER

13.1 GENERELT

13.1.1 Du har selv ansvaret for å skaffe alle nødvendige reisedokumenter og visa samt overholde alle lover, forskrifter, bestemmelser og reisekrav i land som du flyr fra, til eller via (transitt).

13.1.2 Vi skal ikke holdes ansvarlige for konsekvenser for en passasjer på grunn av at vedkommende unnlater å skaffe slike dokumenter eller visa eller overholde slike lover, forskrifter, bestemmelser eller krav.

13.2 REISEDOKUMENTER

Før en reise må du fremlegge alle innreise-, utreise- og helsedokumenter og andre dokumenter som er angitt av lover, forskrifter, bestemmelser og andre krav i de aktuelle landene, og tillate oss å ta og beholde kopier av disse dokumentene. Vi forbeholder oss retten til å nekte transport hvis du ikke har oppfylt disse kravene, eller hvis reisedokumentene dine ikke ser ut til å være i orden.

13.3 NEKTET INNREISE

Hvis du nektes innreise, vil du være ansvarlig for å betale eventuelle bøter og avgifter som ilegges oss av de aktuelle myndighetene, og for å betale utgiftene for å transportere deg fra det landet. Prisen som var betalt for transport til punktet hvor du ble nektet innreise, vil ikke bli refundert av oss.

13.4 PASSASJEREN ER ANSVARLIG FOR BØTER, ARRESTUTGIFTER OSV.

Hvis vi må betale bøter, gebyrer eller andre utgifter fordi du ikke har overholdt lover, forskrifter, bestemmelser og andre reisekrav i de aktuelle landene eller unnlatt å fremskaffe de nødvendige dokumentene, må du tilbakebetale oss alle slike utgifter når vi krever det. For å dekke slike utgifter kan vi ta beslag i verdien av ubrukt transport på billetten din og andre av dine eiendeler i vår varetekt.

13.5 TOLLKONTROLL

Hvis det kreves, må du være til stede når tollere eller andre myndighetsrepresentanter kontrollerer bagasjen din. Vi er ikke ansvarlige overfor deg for eventuelle tap eller skader som du påføres ved slike kontroller eller ved at du ikke oppfyller dette kravet.

13.6 SIKKERHETSKONTROLL

Du må underkaste deg alle sikkerhetskontroller som kreves av myndigheter, flyplassrepresentanter, flyselskaper eller oss.

PARAGRAF 14 – PÅFØLGENDE FLYSELSKAPER

Transport som skal utføres av oss og andre flyselskaper på én billett eller en ekstrabillett, anses som én enkelt operasjon i forbindelse med konvensjonen.

PARAGRAF 15 – ERSTATNINGSANSVAR FOR SKADE

15.1 Erstatningsansvaret til Finnair og andre flyselskaper som er involvert i reisen, bestemmes av deres egne transportvilkår. Våre bestemmelser vedrørende erstatningsansvar er som følger:

15.1.1 Begrensninger på erstatningsansvar for skade på passasjerer eller bagasje

15.1.1 (a) Erstatning ved død eller personskade
Det finnes ingen økonomiske grenser for erstatning ved passasjerers dødsfall eller personskade.

15.1.1(b) Forhåndsbetalinger
Hvis en passasjer blir drept eller skadet, skal Finnair betale et forskudd til å dekke umiddelbare økonomiske behov innen 15 dager etter at det er fastslått hvem som har rett til erstatning. I tilfelle dødsfall skal dette forskuddet ikke være mindre enn SDR 16 000. En forskuddsbetaling skal ikke utgjøre en anerkjennelse av erstatningsansvar, og kan bli avregnet mot senere beløp som betales på grunnlag av vårt erstatningsansvar, men vil ikke bli krevd tilbakebetalt i andre tilfeller enn de som er beskrevet i paragraf 15.1.2 (a), eller i tilfeller hvor det bevises at personen som mottok forskuddsbetalingen, forårsaket eller bidro til skaden gjennom uaktsomhet eller ikke hadde rett til slik erstatning.

15.1.1(c) Passasjerforsinkelser
I tilfelle passasjerforsinkelse er Finnair erstatningsansvarlig med mindre Finnair iverksatte alle rimelige tiltak for å unngå skaden eller det ikke var mulig å iverksette slike tiltak. Erstatningsansvaret for passasjerforsinkelse er begrenset til SDR 4694.

15.1.1 (d) Ødeleggelse, tap eller skade av bagasje og bagasjeforsinkelser
Når det gjelder innsjekket bagasje, er Finnair ansvarlig også når det ikke er begått feil, med mindre bagasjen var defekt. Når det gjelder ikke innsjekket bagasje / håndbagasje, er Finnair ansvarlig bare hvis det er begått feil. Når det gjelder forsinket bagasje, er Finnair erstatningsansvarlig med mindre Finnair iverksatte alle rimelige tiltak for å unngå skaden eller det ikke var mulig å iverksette slike tiltak. Erstatningsansvar ved ødeleggelse, tap eller annen skade av bagasje eller bagasjeforsinkelser er begrenset til SDR 1131 per passasjer.

15.1.2 Andre vilkår og ansvarsfraskrivelser:

15.1.2 (a) Ethvert erstatningsansvar som vi har for skade, vil bli redusert av all uaktsomhet / alle forsømmelser fra din side som forårsaker eller bidrar til skaden i henhold til gjeldende lovverk.

15.1.2 (b) Vi kan bare holdes ansvarlige for skade som oppstår under transport på flyvninger eller flystrekninger hvor flyselskapskoden vår er angitt i feltet for flyselskap (carrier) på billetten for den aktuelle flyvningen eller flystrekningen. Hvis vi utsteder en billett eller sjekker inn bagasje for transport med et annet flyselskap, gjør vi det bare som agent for det flyselskapet. Når det gjelder innsjekket bagasje, kan du imidlertid fremsette erstatningskrav mot det første eller det siste flyselskapet eller mot flyselskapet som utførte transporten da skaden fant sted.

15.1.2 (c) Vi er ikke ansvarlige for skade som oppstår fordi vi følger gjeldende lover eller regelverk eller bestemmelser fra myndighetene, eller fordi du ikke følger dem.

15.1.2 (d) Med unntak av der andre spesifikke vilkår angis i disse transportvilkårene, er vi bare ansvarlige overfor deg for skade og beviselige direkte tap og, så langt det gjeldende lovverket tillater det, godtar du at vi ikke skal være ansvarlige for indirekte skader, følgesskader eller andre typer skader som ikke berettiger til erstatning.

15.1.2 (e) Vi er ikke ansvarlige for skader som forårsakes av bagasjen din. Du er selv ansvarlig for skade som bagasjen din påfører andre personer eller gjenstander, inkludert vår eiendom.

15.1.2 (f) Du må ikke pakke artikler i den innsjekkede bagasjen som ifølge paragraf 8.3 ikke er tillatt i innsjekket bagasje, inkludert ømtålige eller lettbedervelige artikler, artikler med særskilt verdi eller personlig nødvendige gjenstander, for eksempel penger, smykker, edelmetaller, datamaskiner, kameraer, mobiltelefoner, personlig elektronisk utstyr, musikkinstrumenter, briller/solbriller, nøkler, medisiner, obligasjoner, aksjer eller andre verdipapirer, aksjebrev, gjeldsbrev eller andre verdifulle dokumenter, forretningsdokumenter, pass eller andre identifikasjonspapirer eller prøver. Retten din til å motta erstatning for ødeleggelse, tap eller andre skader, begrenses i henhold til den gjeldende avtalen.

15.1.2 (g) Vi er ikke ansvarlige for sykdom, skade eller invaliditet, inkludert dødsfall, som kan tilskrives din fysiske tilstand eller forverring av en slik tilstand.

15.1.2 (h) Transportkontrakten, inkludert disse transportvilkårene og utelukkelsene og begrensningene av erstatningsansvar, gjelder for våre autoriserte agenter, tjenestemenn/-kvinner, ansatte og representanter i samme utstrekning som for oss. Det totale beløpet som betales av oss og av slike autoriserte agenter, ansatte, representanter og personer, skal ikke overskride vår eventuelle øvre grense for erstatningsansvar.

15.1.2 (i) Ingen ting i disse transportvilkårene skal ugyldiggjøre noen utelukkelser eller begrensninger av vårt erstatningsansvar som følger av konvensjonen eller gjeldende lover, med mindre det er uttrykkelig angitt.

PARAGRAF 16 – TIDSFRISTER FOR ERSTATNINGSKRAV OG SØKSMÅL

16.1 MERKNAD OM ERSTATNINGSKRAV

Det at bæreren av bagasjen tar imot bagasjen ved bagasjeutleveringen uten å levere en klage, er tilstrekkelig bevis på at bagasjen er utlevert i god stand og i henhold til transportavtalen, med mindre du beviser noe annet.

Hvis du vil levere en klage eller gå til sak angående skade på innsjekket bagasje, må du underrette oss så snart du oppdager skaden, og senest innen sju (7) dager etter at du har mottatt bagasjen. Hvis du vil levere en klage eller gå til sak angående forsinket innsjekket bagasje, må du underrette oss innen tjueen (21) dager etter at du har mottatt bagasjen. Alle slike underrettelser må være skriftlige.

16.2 BEGRENSNING PÅ SØKSMÅL

Enhver rett til skadeerstatninger bortfaller hvis det ikke er reist en sak innen to år fra datoen for ankomst på reisemålet, datoen da flyvningen etter planen skulle ankomme, eller datoen da transporten sluttet. Metoden for beregning av tidsfristen skal fastsettes av domstolen der saken reises.

PARAGRAF 17 – ANDRE VILKÅR

Transport av deg og bagasjen skjer også i henhold til bestemte andre forskrifter og vilkår som gjelder for eller er tilegnet av oss. Disse aktuelle forskriftene og vilkårene er viktige. De gjelder blant annet transport av barn uten følge, gravide passasjerer, syke passasjerer, begrensinger for bruk av elektronisk utstyr og gjenstander, og inntak av alkoholholdig drikke om bord.

Forskrifter og vilkår som gjelder disse forholdene, kan fås av oss på forespørsel.

PARAGRAF 18 – TOLKNING

Titlene på paragrafene i disse transportvilkårene er kun ment som et praktisk hjelpemiddel, og skal ikke brukes til fortolkning av teksten.

PARAGRAF 19 – ENDRING OG FRASKRIVELSE

Ingen av våre autoriserte agenter, tjenestemenn/-kvinner, ansatte eller representanter har myndighet til å endre, modifisere eller tilsidesette noen av bestemmelsene i disse transportvilkårene.

FINNAIR OYJ

FLYPASSASJERAVTALEN

De frivillige forpliktelsene til europeiske flyselskaper som er beskrevet nedenfor, er resultatet av et felles tiltak for rettighetene til flypassasjerer, igangsatt av European Civil Aviation Conference (ECAC) og Europakommisjonen. Ikke bare europeiske flyselskaps- og flyplassorganisasjoner, men også forbrukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner for personer med bevegelseshemming og reiseindustrien har vært involvert i dette arbeidet, som startet høsten 2000. Målet har vært å gi passasjerene høyere servicekvalitet. De omhyggelig formulerte flyselskaps- og flyplassforpliktelsene utfyller lovverket når det gjelder passasjerbeskyttelse og flyselskapenes generelle transportvilkår. For de involverte flyselskapene og flyplassene representerer forpliktelsene samkjørte minimumskrav.

Airline Passenger Service Commitment (forpliktelse vedrørende flypassasjerservice)

Flyselskaper i Europa har utviklet Airline Passenger Service Commitment etter drøftelser med representanter for flyreisende, myndighetene i medlemslandene i EU og Europakommisjonen.

Sterk konkurranse mellom flyselskaper har gitt Europas flypassasjerer stadig større valgmuligheter når det gjelder flyselskaper, flyplasser, priser og service. Airline Passenger Service Commitment består av juridisk ikke bindende forpliktelser til å levere tjenester og service av definerte standarder til flypassasjerer. Programmet dekker 14 områder – før reisen, under reisen og etter reisen. Det beskriver hvilket servicenivå flypassasjerer alltid kan forvente fra flyselskapene som deltar i programmet. Det vil gjøre flyreisende i stand til å foreta mer kvalifiserte valg av flyselskaper ved planlegging av reiser.

Flyselskapene som har sluttet seg til Airline Passenger Service Commitment, vil fortsette å konkurrere skarpt for å dekke kundenes behov ved å tilby forskjellige produkter og forskjellige nivåer av kundeservice. De vil bestrebe seg på å leve opp til standardene i Airline Passenger Service Commitment på kontinuerlig basis.

De deltagende flyselskapene vil utvikle sine egne serviceplaner og inkludere Airline Passenger Service Commitment i disse. De deltagende flyselskapene vil innføre opplæringsprogrammer for sine ansatte og legge om datasystemene sine for å implementere Airline Passenger Service Commitment. I implementeringsperioden vil kanskje ikke alle flyselskapene kunne levere alle elementer i Airline Passenger Service Commitment.

De deltagende flyselskapene samtykker i å:

1. Tilby de laveste tilgjengelige prisene gjennom sine direkte salgskanaler

a) Hvert flyselskap vil tilby den laveste tilgjengelige prisen som passasjeren kvalifiserer til, gjennom sitt eget telefonbestillingssystem, sitt eget webområde og sine egne billettkontorer, for den ønskede datoen, flyvningen og serviceklassen.

b) Hvert flyselskap vil informere passasjerene om at prisene kan variere mellom de forskjellige salgskanalene.

c) Hvert flyselskap vil informere passasjerene om vilkårene som gjelder for den valgte prisen, og om relevante skatter, avgifter og gebyrer.

2. Overholde den avtalte prisen etter at betaling er utført

Når billetten er betalt, vil det ikke påløpe prisøkning for den bestilte datoen, flyvningen og serviceklassen. Endringer i skatter, avgifter eller gebyrer vil imidlertid medføre prisøkning eller refusjon.

3. Varsle passasjerer om kjente forsinkelser, innstillinger og ruteendringer

Hvert flyselskap vil så raskt som mulig gi passasjerene best mulig informasjon, på flyplassen og om bord på berørte fly, om kjente forsinkelser, innstillinger og ruteendringer.

4. Bistå passasjerer som vil bli utsatt for forsinkelser

a) Hvert flyselskap vil yte passende bistand, for eksempel forfriskninger, mat og overnatting, til sine passasjerer som vil bli utsatt for forsinkelser utover to timer*, såfremt de lokale forholdene gjør det mulig å yte slik bistand. Slik bistand vil kanskje ikke være tilgjengelig i situasjoner som involverer politisk uro, langvarige streiker som går ut over grunnleggende tjenester, eller andre uvanlige situasjoner som er utenfor flyselskapets kontroll. Slik bistand vil kanskje heller ikke være tilgjengelig hvis den vil medføre at avgangen forsinkes ytterligere.

*Bistanden som gis til forsinkede passasjerer på en pakketur/chartertur, vil være i samsvar med de offisielle retningslinjene til turoperatøren.

b) Bistanden som er beskrevet i paragraf 4a, vil kanskje ikke bli tilbudt på ruter som betjenes på grunnlag av offentlige krav til rutetilbud og i henhold til retningslinjene til myndighetene som definerer kravet, eller når været forårsaker forstyrrelser på ruter der punktligheten påvirkes betydelig av værforholdene, eller på ruter som er kortere enn 300 km og som betjener fjerntliggende flyplasser med fly med færre enn 80 seter.

c) Hvert flyselskap vil utarbeide en tydelig og presis beskrivelse av sine retningslinjer, som vil bli gjort tilgjengelig for passasjerene. Denne vil omfatte en oversikt over ruter hvor det kan gjelde unntak.

5. Levere ut bagasje så raskt som mulig

Hvert flyselskap vil etter beste evne levere all innsjekket bagasje til ankomsthallområdet så raskt som mulig. I tilfelle feilhåndtert bagasje vil hvert flyselskap iverksette alle rimelige tiltak for å levere den feilhåndterte bagasjen til passasjeren innen 24 timer etter ankomst på det endelige reisemålet og uten ekstra gebyr. Flyselskapet vil også tilby umiddelbar bistand for å dekke rimelige korttidsbehov for passasjeren.

6. Tillate at telefonbestillinger holdes igjen eller avbestilles uten forpliktelser eller gebyrer innen 24 timer.

Avhengig av gjeldende tidsfrister for billettering vil hvert flyselskap la passasjeren gjøre ett av følgende:

I) holde igjen en telefonbestilling som er levert direkte til flyselskapet, gebyrfritt, i 24 timer

II) avbestille en bestilling gebyrfritt i opptil 24 timer hvis flyselskapet krever umiddelbar betaling på bookingtidspunktet
Passasjerene vil bli informert om hvilke bestillingsmetoder som er gyldige på bookingtidspunktet**.

**Enkelte flyselskaper med ferie- og fritidsruter kan velge å tilby denne funksjonen så sent som tre dager før avgang. Dette tilbudet vil kanskje ikke gjelde for ruter som betjenes med fly med færre enn 80 seter. Flyselskapet bør informere om alle slike utelukkelser.

7. Betale refusjoner raskt

a) Når en passasjer krever og er berettiget til refusjon for en billett som er kjøpt direkte fra flyselskapet, vil hvert flyselskap betale refusjon innen 7 arbeidsdager for kredittkortkjøp og innen 20 dager for kjøp med kontanter eller sjekk.

b) Alle skatter, avgifter og gebyrer som er innkrevd sammen med prisen og vises på billetten, vil bli refundert hvis billetten ikke er brukt. Dette inkluderer ikke-refunderbare billetter, og refusjonen vil bli sendt innen den samme tidsfristen som er nevnt ovenfor.

8. Yte assistanse til passasjerer med redusert bevegelighet og passasjerer med spesielle behov

Hvert flyselskap vil bekjentgjøre tjenestene det tilbyr for håndtering av passasjerer med spesielle behov og for assistanse til passasjerer med redusert bevegelighet på en tilfredsstillende måte og i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter. For passasjerer med redusert bevegelighet forplikter flyselskapene seg til å følge retningslinjene under overskriften Dekke behovene til personer med redusert bevegelighet.

9. Dekke passasjerenes grunnleggende behov ved lange forsinkelser om bord på flyet

Flyselskapet vil iverksette ethvert rimelig tiltak for å sørge for mat, vann, toalettilgang og tilgang til medisinsk behandling for passasjerer om bord på et fly som blir stående en lengre periode på bakken uten tilgang til terminalen, for å sikre sikkerheten til passasjerene og de ansatte.
Flyselskapene vil gjøre sitt ytterste for å hindre lange forsinkelser på bakken.

10. Iverksette tiltak for å få fart på innsjekkingen

Flyselskapene vil sette rimelige tidsfrister for innsjekking, iverksette tiltak i samarbeid med flyplassene for å hindre køer i avgangsområdene og iverksette tiltak for å få fart på innsjekkingen for å hjelpe passasjerene til å rekke tidsfristene for innsjekking. Disse tiltakene kan inkludere e-billettering og automatiske innsjekkingssystemer, selvbetjent innsjekking, mobile innsjekkingsautomater, innsjekking utenfor flyplassen, hurtiginnsjekking og siling av køer.

11. Redusere antallet passasjerer som nektes ombordstiging

Hvis et fly ved avreisetid har flere passasjerer enn det tilgjengelige antallet seter, vil flyselskapene først prøve å finne passasjerer som er villige til å droppe flyvningen, avhengig av eventuelle sikkerhets- og/eller driftsbegrensninger på den aktuelle flyplassen.

12. Gi passasjerene informasjon om kommersielle og driftsmessige forhold

Flyselskapene vil gi passasjerene følgende relevante informasjon om reisen deres:

A) På bookingtidspunktet (hvis tilgjengelig):

I) planlagt avreise- og ankomsttid for flyvningen

II) avgangs- og ankomstflyplass/-terminal

III) antallet mellomlandinger underveis

IV) eventuelle bytter av fly, terminal eller flyplass

V) eventuelle vilkår som er knyttet til prisen som skal betales

VI) rutenummeret og navnet på flyselskapet som står for flyvningen

VII) hvorvidt røyking er tillatt om bord

Ved et eventuelt bytte av flyselskap som ikke er annonsert og som passasjeren ikke godtar, vil han eller hun få rett til refusjon eller å bli transportert på flyselskapets neste flyvning hvor det er ledig plass på den samme reiseklassen.

B) Sammen med bekreftelsen eller sammen med billetten:

I) bekreftelse av flytider

II) tillatt mengde gratis bagasje og begrensninger på erstatningsansvar

III) tillatt mengde bagasje i kabinen

Hvis flyselskapet etter at billetten er kjøpt, foretar en betydelig endring av den planlagte flytiden som passasjeren ikke godtar, og flyselskapet ikke kan booke passasjeren på en annen flyvning som passasjeren godtar, vil han eller hun ha rett til refusjon.

C) På forespørsel: (om flyselskapets egne tjenester og hvis tilgjengelig om tjenester som leveres av andre flyselskaper)

I) flytypen som planlegges brukt på ruten, og avstanden mellom seteradene

II) tjenester som vanligvis ytes om bord

III) fasiliteter for passasjerer med spesielle behov og eventuelle gebyrer for å bruke dem (unntatt for passasjerer med redusert bevegelighet, som dekkes av paragraf 8)

IV) hvorvidt det kan reserveres eller forhåndsbookes bestemte seter

V) gebyrer for ekstra bagasje

VI) transportvilkår

VII) informasjon om eventuelt stamkundeprogram

VIII) rutiner for assistanse ved tapt, skadet eller forsinket bagasje

IX) detaljer om Airline Passenger Service Commitment og flyselskapets egen serviceplan

13. Oppgi hvilket flyselskap som står for flyvningen

I tilfelle flyvninger med kodedeling, som franchise eller gjennom langsiktige leasingavtaler vil flyselskapene:

I) Gi passasjerene navnet på flyselskapet som faktisk står for flyvningen. Passasjerene vil få informasjon:

– ved bestilling gjennom en distribusjonskanal som er under direkte kontroll av flyselskapet, for eksempel flyselskapets egne kontorer, flyselskapets senter for telefonbestillinger og flyselskapets egne webområder, og

– ved innsjekking på flyplassen

II) Når det gjelder bestillinger som foretas gjennom en kanal som flyselskapene ikke har direkte kontroll over, for eksempel reisebyråer og webområder som ikke tilhører flyselskapene, vil flyselskapene minne reisebyråene og operatørene av webområdene på å informere passasjerer systematisk på bestillingstidspunktet.

III) Gjøre det klart gjennom hensiktsmessige formuleringer at passasjerens kontrakt er med det markedsførende flyselskapet, som er det flyselskapet som er angitt gjennom flyselskapskode ved siden av rutenummeret på flykupongen eller reiseruten.

IV) Informere passasjerer som reiser med kodedelingstjenester, om at servicenivået kan være annerledes, og at Airline Passenger Service Commitment kanskje ikke gjelder.

14. Være lydhøre overfor klager fra passasjerene

Under normale forhold vil hvert flyselskap gi et reelt svar på en skriftlig klage innen 28 dager etter at klagen er mottatt. Hvis denne perioden ikke er tilstrekkelig til å undersøke saken, vil det bli sendt et midlertidig svar, med en begrunnelse for forsinkelsen. Hvert flyselskap vil etablere et praktisk punkt for passasjerkontakt for alle klager, og adressen og/eller telefonnummeret og avdelingsnavnet til denne kundeservicetjenesten vil bli oppgitt i rutetabeller, på webområder og i alle andre offisielle informasjonskilder og vil være tilgjengelige hos alle reisebyråer som er godkjent av flyselskapet.

Dekke behovene til personer med redusert bevegelighet (PRM-passasjerer)

Innledning

Formålet med dette dokumentet er å bedre tilgjengeligheten til flyreiser for personer med redusert bevegelighet ved å sikre at deres behov forstås og dekkes, og at deres sikkerhet og verdighet respekteres. Det er rettet mot flyselskaper som leverer tjenester og fasiliteter på flyplasser og om bord på fly, og danner grunnlaget for utvikling av en instruks. Ved utarbeidelse av instruksen vil det bli tatt hensyn til de relevante bestemmelsene i European Civil Aviation Conference (ECAC) Document 30 (Section 5) og International Civil Aviation Organization (ICAO Annex 9). Disse dokumentene inneholder teknisk informasjon og utvikles, etter drøftelser med luftfartsindustrien, av offentlige instanser som arbeider med å etablere standarder og anbefalte praksiser.

Definisjon

En person med redusert bevegelighet (PRM – Person with Reduced Mobility) forstås som en person med hemmet bevegelighet på grunn av fysisk uførhet (sensorisk eller motorisk), en intellektuell mangel, alderdom eller andre årsaker ved bruk av transport og som trenger spesiell assistanse og tilrettelegging av tjenestene som gjøres tilgjengelige for alle passasjerer.

Grunnleggende forutsetninger

 • PRM-passasjerer har de samme rettighetene som andre borgere til å bevege seg fritt og ta sine egne valg. Dette gjelder for flyreiser så vel som for alle andre områder av livet.
 • Flyselskaper, flyplasser og involverte tjenesteleverandører har et ansvar for å dekke behovene til PRM-passasjerer. PRM-passasjerer har ansvaret for å informere om behovene sine gjennom de riktige kanalene og til riktig tid.
 • Det må gis informasjon som gjør PRM-passasjerer i stand til å planlegge og gjennomføre reisen sin.
 • Det skal ikke settes likhetstegn mellom funksjonshemming og sykdom, og det skal derfor ikke kreves at PRM-passasjerer fremlegger legeerklæringer om funksjonshemmingen for å kunne reise.
 • Det kan bli innhentet råd fra organisasjoner som representerer personer med redusert bevegelighet, angående spørsmål som er relevante for personer med redusert bevegelighet.
 • Personalet vil få den nødvendige opplæringen for å kunne forstå og dekke behovene til PRM-passasjerer.
 • Kontroller og sikkerhetskontroller skal gjennomføres på en måte som ivaretar verdigheten til PRM-passasjerene.
 • Det skal legges til rette for maksimal selvstendighet for PRM-passasjerer.
 • Utgiftene til å dekke behovene til PRM-passasjerer skal ikke belastes PRM-passasjerer direkte.

Flyselskapenes praksis

 • Ingen flyselskaper vil avvise en passasjerer med redusert bevegelighet med mindre han eller hun ikke kan transporteres på en sikker måte eller det ikke er fysisk plass til vedkommende. Når en passasjer med redusert bevegelighet blir nektet transport, vil flyselskapene klart og tydelig opplyse om årsaken.
 • Når en passasjer med redusert bevegelighet erklærer at han eller hun er selvhjulpen (selvstendig og i stand til å ta seg av alle sine fysiske behov på flyvningen), skal flyselskapet godta erklæringen. Når det er gitt en slik erklæring, skal ikke flyselskapet være forpliktet til å yte assistanse om bord som kan være i konflikt med krav til helse, sikkerhet eller hygiene.
 • Flyselskapene vil søke tekniske og driftsmessige alternativer for å bedre tilgjengeligheten og fasilitetene på fly av alle størrelser, spesielt ved større ombygginger.
 • Når en passasjer med redusert bevegelighet blir nektet transport på en bestemt rute (for eksempel på grunn av flyets størrelse), vil flyselskapene gjøre sitt ytterste for å tilby et akseptabelt alternativ.
 • Uavhengig av flyplassens og flyets størrelse skal gjennomføringen av ombordstiging og avstiging ivareta PRM-passasjerenes verdighet.
 • Når plassen om bord tillater det, vil flyselskapene sørge for utstyr/fasiliteter for å gi PRM-passasjerer større uavhengighet i den grad det ikke går utover helse, sikkerhet eller hygiene.
 • PRM-passasjerer vil ha de samme mulighetene til setevalg så lenge sikkerhetskravene overholdes. Flyselskapene vil forklare klart og tydelig hvorfor et seteønske ikke kan oppfylles når sikkerhetshensyn hindrer det.
 • Godkjente assistenthunder vil bli transportert i kabinen i den grad nasjonale importforskrifter og flyselskapets forskrifter tillater det. Når de transporteres, er det gratis.
 • PRM-passasjerer vil ikke bli belastet for transport av grunnleggende bevegelighetsutstyr eller andre hjelpemidler som er nødvendige på grunn av funksjonshemmingen.
 • Flyselskapene må gjøre sitt ytterste for å ikke miste eller skade bevegelighetsutstyr eller andre hjelpemidler som er nødvendige på grunn av funksjonshemming. I tilfelle tap eller skade vil flyselskapene gjøre det som skal til for å dekke passasjerens umiddelbare bevegelighetsbehov.

Ansvarsbegrensning

Ansvarsbegrensning:
Dette er en merknad som kreves av EU-forskrift nummer 889/2002. Denne merknaden kan ikke brukes som grunnlag for erstatningskrav eller til å tolke forskriften eller Montreal-konvensjonen, og den er ikke en del av kontrakten mellom flyselskapet/flyselskapene og deg. Flyselskapet/flyselskapene gir ingen garanti for riktigheten av innholdet i denne merknaden.

MERK: Denne merknaden, som kreves av EU-forskrift nummer 889/2002, stemmer ikke når det gjelder påstanden om at flyselskapet ikke kan bestride erstatningskrav på opptil 113 100 Special Drawing Rights (SDR).

Forskriften og Montreal-konvensjonen sier derimot at flyselskapet har erstatningsansvar hvis en passasjer skades eller dør, bare hvis ulykken som forårsaket skaden eller dødsfallet, skjedde om bord på flyet eller i forbindelse med ombordstiging eller avstiging. For erstatningskrav på opptil 113 100 Special Drawing Rights i forbindelse med slik skade eller død kan ikke flyselskapet utelukke eller begrense sitt erstatningsansvar med mindre passasjeren har bidratt til skaden eller dødsfallet gjennom uaktsomhet. Merknaden tar også feil ved å ikke erkjenne at flyselskapets totale erstatningsansvar for bagasjeforsinkelser, -ødeleggelse, -tap eller -skade er begrenset til SDR 1131. Videre er det ikke riktig at det alltid er det flyselskapet som er angitt med navn eller flyselskapskode på billetten, som er bundet av kontrakten.

Avhengig av reiseruten din kan erstatningsansvaret til flyselskapene som er involvert i reisen din, være underlagt Warszawa-konvensjonen, som vanligvis spesifiserer lavere erstatningsbeløp. Kontakt Finnair hvis du trenger mer informasjon. Hvis reisen involverer transport med andre flyselskaper enn Finnair, kan du kontakte disse flyselskapene for å få informasjon om deres ansvarsbegrensninger.

Flyselskapets erstatningsansvar overfor passasjerer og deres bagasje

Denne informasjonsmerknaden oppsummerer reglene for erstatningsansvar som praktiseres av flyselskaper i EU i henhold til EU-forskrifter og Montreal-konvensjonen.

Erstatning ved død eller personskade<

Det finnes ingen økonomiske grenser for erstatning ved passasjerers dødsfall eller personskade. For erstatninger på opptil SDR 113 100 (cirka EUR 123 000) kan ikke flyselskapet bestride erstatningskrav. For høyere beløp enn dette kan flyselskapet motsette seg et erstatningskrav ved å bevise at det ikke var skyld i skaden eller dødsfallet.

Forskuddsbetalinger

Hvis en passasjer blir drept eller skadet, skal flyselskapet betale et forskudd til å dekke umiddelbare økonomiske behov innen 15 dager etter at det er fastslått hvem som har rett til erstatning. I tilfelle dødsfall skal dette forskuddet ikke være mindre enn SDR 16 000 (cirka EUR 20 000).

Passasjerforsinkelser

I tilfelle passasjerforsinkelse er flyselskapet erstatningsansvarlig med mindre det iverksatte alle rimelige tiltak for å unngå skaden eller det ikke var mulig å iverksette slike tiltak. Erstatningsansvaret for passasjerforsinkelse er begrenset til SDR 4694 (cirka EUR 5000).

Forsinket bagasje

I tilfelle forsinket bagasje er flyselskapet erstatningsansvarlig med mindre det iverksatte alle rimelige tiltak for å unngå skaden eller det ikke var mulig å iverksette slike tiltak. Erstatningsansvaret for forsinket bagasje er begrenset til SDR 1131 (cirka EUR 1200).

Ødelagt, tapt eller skadet bagasje

Flyselskapets erstatningsansvar for ødelagt, tapt eller skadet bagasje er begrenset til SDR 1131 (cirka EUR 1200). I tilfelle innsjekket bagasje er det ansvarlig også når det ikke er begått feil, med mindre bagasjen var defekt. I tilfelle ikke innsjekket bagasje / håndbagasje er flyselskapet ansvarlig bare hvis det har begått feil.

Høyere grenser for bagasje

Hvis bagasjen ikke er fullverdiforsikret, kan passasjeren oppnå en høyere erstatningsgrense ved å levere en spesiell erklæring senest ved innsjekking og betale et ekstra gebyr.

Klager angående bagasje

Hvis bagasjen skades, forsinkes, mistes eller ødelegges, må passasjeren levere en skriftlig klage til flyselskapet så snart som mulig. I tilfelle skade på innsjekket bagasje må passasjeren levere en skriftlig klage innen 7 dager, og i tilfelle forsinkelse innen 21 dager, i begge tilfeller fra datoen da bagasjen ble levert til passasjeren.

Erstatningsansvar for faktiske og kontraktsbundne flyselskaper

Hvis flyselskapet som faktisk utfører flyvningen, ikke er det samme som flyselskapet i kontrakten, har passasjeren rett til å rette en klage til eller reise et erstatningskrav mot begge. Hvis navnet eller koden til et flyselskap er angitt på billetten, er det det flyselskapet som er det kontraktsbundne flyselskapet.

Tidsfrist for søksmål

Ethvert søksmål om skadeerstatning må reises innen to år fra datoen da flyet ankom, eller datoen da flyet burde ha ankommet.

Grunnlag for informasjonen

Grunnlaget for reglene som er beskrevet ovenfor, er Montreal-konvensjonen av 28. mai 1999, som er tatt i bruk av EU i EU-forskrift nummer 2027/97 (som endret av EU-forskrift nummer 889/2002) og medlemsstatenes nasjonale lovverk.

Finnair Notice on Passenger Rights

This Notice is based on Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council. In the event of denied boarding, long delay or cancellation of flights, Finnair will assist passengers in the following manners:

Denied boarding

When the number of passengers exceeds the number of seats on a flight, Finnair will call for volunteers to surrender their reservation in exchange of agreed benefits.
If an insufficient number of volunteers come forward, Finnair will compensate passengers who have been denied boarding against their will, with a one-time compensation amounting to

 • EUR 250 for flights of 1,500 kilometres or less;
 • EUR 400 for all intra-Community flights of more than 1,500 kilometres, and for all other flights between 1,500 and 3,500 kilometres;
 • EUR 600 for other than intra-Community flights longer than 3,500 kilometres.

The above-mentioned compensations are reduced by half if an alternative transport does not exceed the scheduled arrival time of the flight originally booked by more than two hours (in the first case), by more than three hours (in the second case) or by more than four hours (in the third case).
The compensation will be paid except where there are reasonable grounds to deny boarding such as reasons of health, safety or security, or inadequate travel documents.

In such cases Finnair will additionally offer

 • refreshments and/or a meal as well as communication facilities and if an overnight stay becomes necessary, hotel accommodation including transport between the airport and place of accommodation; and
 • the choice between either an alternative transport to the final destination at the earliest opportunity; or at the later date at the passenger's convenience, subject to availability of seats; or
 • reimbursement of the ticket if the flight is no longer serving any purpose in relation to the passenger’s original travel plans, and the passenger decides to cancel the journey. In case the journey has already started, Finnair will then transport the passenger back to the first point of departure indicated in the ticket.

Long delays

Finnair will offer refreshments and/or a meal as well as communication facilities, when a flight is expected to be delayed

 • for two hours or more in the case of flights of 1,500 kilometres or less; or
 • for three hours or more in the case of all intra-Community flights of more than 1,500 kilometres and of all other flights between 1,500 and 3,500 kilometres; or
 • for four hours or more in the case of other than intra-Community flights longer than3,500 kilometres.

In case the estimated flight departure is postponed to the next day, Finnair will offer hotel accommodation if necessary. In delays of at least five hours, if the flight is no longer serving any purpose in relation to the passenger’s original travel plans, the passenger has the right to cancel the journey, in which case Finnair will reimburse the ticket. In case the journey has already started, Finnair will then transport the passenger back to the first point of departure indicated in the ticket.

In delays of at least three hours the passenger is entitled to the same amount of compensation as in the event of denied boarding unless the delay is caused by extraordinary circumstances.

Flight cancellation

If a flight is cancelled, Finnair will offer the choice between reimbursement of the ticket or re-routing to the final destination including assistance and care as previously mentioned in case of denied boarding.
If a flight has not been cancelled due to extraordinary circumstances or the passenger has not been informed about the cancellation in reasonable time, Finnair might be liable to pay the same amount of compensation as if the passenger had been denied boarding.

The right to compensation does not apply if

 • the passenger is informed of the cancellation at least two weeks before the scheduled time of departure; or
 • between two weeks and seven days before the scheduled time of departure and offered re-routing, allowing to depart no more than two hours before the scheduled time of departure and to reach the final destination less than four hours after the scheduled time of arrival; or
 • less than seven days before the scheduled time of departure and are offered re-routing, allowing to depart no more than one hour before the scheduled time of departure and to reach the final destination less than two hours after the scheduled time of arrival: or
 • the cancellation is caused by extraordinary circumstances which could not have been avoided even if all reasonable measures had been taken. Such are for instance strikes, meteorological conditions, unexpected flight safety shortcomings and air traffic management decisions.

In all the above cases, reimbursement may be paid either in cash, by electronic bank transfer, bank orders or bank cheques, or with the signed agreement of the passenger, in travel vouchers. The ticket shall be reimbursed within seven days.

If a passenger is faced with a situation described in this Notice and feels that Finnair has not acted in accordance with the Notice, the passenger may contact Finnair Customer Relations after the journey. Contact information and a contact form are available at www. finnair.com/contacts. The mail address is Finnair Plc, Customer Relations, SL/08, 01053 FINNAIR, FINLAND.

If the passenger cannot reach an agreement with Finnair Customer Relations, the passenger may contact the local consumer body for inquiries. In Finland the passenger may turn to the Consumer Disputes Board:

Consumer Disputes Board
P.O. Box 306
00531 HELSINKI FINLAND
Tel. +358 10 36 65200
E-mail: kril@oikeus.fi

In Finland the Consumer Agency and the Finnish Transport Safety Agency are responsible for the enforcement of this Regulation regarding airlines.

Consumer Ombudsman Agency
P.O. Box 5
00531 HELSINKI FINLAND
Tel. +358 10 19 4700
Fax +358 9 876 4398
E-mail: posti@kuluttajavirasto.fi

Finnish Transport Safety Agency
P.O. Box 320
00101 HELSINKI FINLAND
Tel.: +358 20 618 500
Fax: +358 20 618 5095
E-mail: kirjaamo@trafi.fi

English 11/2012 SL

Customer Service Plan (United States)

Lowest Fare Available

Customers making their bookings with Finnair via our website, our Customer Care Center or at our airport ticket office will be offered the lowest available fare for the time, date and class of service requested. All flight bookings will include service and other fees in addition to the fare.

Keeping Customers Informed

Finnair will do its best to provide customers at the airport and onboard an affected aircraft with timely and frequent updates regarding known delays, cancellations, and diversions, and will strive to provide the best available information concerning the duration of delays. It is also Finnair's policy to inform customers in advance of any possible irregularities with text messages at the mobile phone number provided in the reservation record.

For flights to and from the U.S., we will provide timely updates, within 30 minutes of becoming aware of a cancellation, delay or diversion, through the flight status pages of our website, Finnair's telephone reservations line, and any airport flight displays in U.S. airports that are under our control.

In case of a flight delay beyond two hours we will offer appropriate assistance and refreshments, provided that local conditions allow for such assistance to be delivered. The assistance may not be provided if doing so would further delay departure.

When cancellations or major delays are experienced Finnair will attempt to reroute its customers on the next available connection. If the delay or cancellation was caused by events within our control and we are not able to transport you to your final destination on the expected arrival day, we will provide reasonable overnight accommodation, subject to availability.

Meeting Customers' Needs

Finnair's top priority is the safety and well-being of its customers, and we are focused on having all our flights arrive and depart on schedule. On very rare occasions unforeseen events may cause a lengthy onboard delay either prior to take off or after landing. We will take all reasonable measures to ensure passengers are kept up to date with the latest information available, and for significant onboard delays, provide snack refreshments, lavatory facilities, and access to basic medical assistance.

Find out more in our Tarmac Delay Plan

Assistance to Passengers with Special Needs

Finnair is committed to providing a safe and comfortable travel experience for all customers. Customers requiring additional assistance, including individuals with disabilities, will be provided with the utmost attention, respect and care, as outlined in our policies and procedures. We also have employees trained as Complaint Resolution Officials available to assist in resolving any matters should they arise. Further information is available on our website and through our offices and representatives.

Guaranteed Fares and Refunds

The fares quoted in reservations made with Finnair via our website or by telephone, are guaranteed for 24 hours. If the reservation was made seven days or more prior to the flight's scheduled departure time, you can cancel it within 24 hours without refund fee. For additional information in the US, please contact Finnair 877 757 7143 (open Mon–Fri 8 a.m.–10 p.m., Sat–Sun 8 a.m.–8 p.m. (EST).

Ticket Refunds

Finnair will strive to process eligible refunds in a timely manner. For all eligible tickets, products and services purchased within the US with a credit card or cash, refund will be provided within 7 business day of receipt of the required refund information. Purchases made with a check will be refunded within 20 business days.

Overbooking and Denied Boarding

Finnair may on rare occasions be unable to provide you with a seat on a specific flight, even though you hold a confirmed reservation and have checked in on time. Finnair will under such circumstances take care of its customers and provide compensation as required by law.

Baggage Delivery

If your checked bag is delayed or misplaced Finnair will do everything possible to locate it and deliver it within 24 hours. Further information about Finnair's policies and services are available on our website, through our Customer Care Center and representatives at the airport.

Complaint Response

Your feedback is important and helps us to make changes to practices and procedures. To provide your feedback or make a complaint, please contact Customer Relations. Under normal circumstances we will provide a substantive response to written complaints within 28 days from the date of receipt. When this does not permit sufficient time for the complaint to be properly investigated an interim response will be provided giving the reason for the delay.

Policies and Services

Finnair will provide clear information to its customers about cancellation policies, frequent flyer rules, aircraft seating configuration, and lavatory availability on our website and through our telephone reservation staff.

Finnair contingency plan for lengthy tarmac delays at US airports

 1. For international flights covered by this plan that depart from or arrive at a U.S. airport, Finnair will not permit an aircraft to remain on the tarmac at a U.S. airport for more than four hours before allowing passengers to deplane, unless: (i) The pilot-in-command determines there is a safety-related or security-related reason why the aircraft cannot leave its position on the tarmac to deplane passengers; or (ii) Air traffic control advises the pilot-in-command that returning to the gate or another disembarkation point elsewhere in order to deplane passengers would significantly disrupt airport operations.
 2. For all flights covered by this plan, Finnair will provide adequate food and potable water no later than two hours after the aircraft leaves the gate (in the case of departure) or touches down (in the case of arrival) if the aircraft remains on the tarmac, unless the pilot-in-command determines that safety or security considerations preclude such service.
 3. For all flights covered by this plan, Finnair will provide operable lavatory facilities, as well as adequate medical attention if needed, while the aircraft remains on the tarmac.
 4. For all flights covered by this plan, Finnair will notify passengers regarding the status of the delay every 30 minutes while the aircraft is delayed, including the reasons for the tarmac delay, if known.
 5. For all flights covered by this plan, Finnair will notify passengers on the delayed flight beginning 30 minutes after the scheduled departure time (including any revised departure time that passengers were notified about before boarding), and every 30 minutes thereafter that they have the opportunity to deplane from an aircraft that is at the gate or another disembarkation area with the door open, if the opportunity to deplane actually exists.
 6. Finnair has sufficient resources to implement this Plan.
 7. Finnair has coordinated this plan with airport authorities (including terminal facility operators where applicable) at each U.S. airport we serve, as well as our regular U.S. diversion airports.
 8. Finnair has coordinated this plan with U.S. Customs and Border Protection (CBP) at each U.S. airport we serve, including diversion airports.
 9. Finnair has coordinated this plan with the Transportation Security Administration (TSA) at each U.S. airport we serve, including diversion airports.

GENERAL CONDITIONS OF CARRIAGE AND TARIFFS (CANADA)

The General Conditions of Carriage provide information on certain conditions that govern transportation on Finnair, e.g. check-in time limits, baggage acceptance, allowance and liability, accompanied minors, carriage of animals, refusal to accept and denied boarding compensation.

Finnair is required by law to publish its conditions of carriage on this website and to make its tariffs available for public inspection.

An air carrier's tariff is a document that contains its published fares, charges and related terms and conditions of carriage applicable to air services.

You may consult our tariff filed, where required, with the appropriate authorities, by clicking on the link below.

Canada General conditions of carriage and tariffs (PDF)

FINNAIR EMERGENCY RESPONSE PLAN FOR UNEXPECTED LONG TARMAC DELAYS AT CHINESE AIRPORTS

 1. For international flights covered by this plan that depart from or arrive at a Chinese airport, Finnair will not permit an aircraft to remain on the tarmac at a Chinese airport for more than three hours before allowing passengers to deplane, unless: (i) The pilot-in-command determines there is a safety-related or security-related reason why the aircraft cannot leave its position on the tarmac to deplane passengers; or (ii) Air traffic control advises the pilot-in-command that returning to the gate or another disembarkation point elsewhere in order to deplane passengers would significantly disrupt airport operations.
 2. For all flights covered by this plan, Finnair will provide adequate food and potable water no later than two hours after the aircraft leaves the gate (in the case of departure) or touches down (in the case of arrival) if the aircraft remains on the tarmac, unless the pilot-in-command determines that safety or security considerations preclude such service.
 3. For all flights covered by this plan Finnair will provide operable lavatory facilities, as well as adequate medical attention if needed, while the aircraft remains on the tarmac.
 4. For all flights covered by this plan, Finnair will provide assurances that passengers on the delayed flight will receive notifications regarding the status of the delay every 30 minutes while the aircraft is delayed, including the reasons for the tarmac delay, if known.
 5. For all flights cover by this plan, Finnair provides assurances that the passengers on the delayed flight will be notified beginning 30 minutes after scheduled departure time (including any revised departure time that passengers were notified about before boarding).
 6. Finnair provides assurances that it has sufficient resources to implement this Plan.
 7. Finnair has coordinated this plan with airport authorities (including terminal facility operators where applicable) at each Chinese airport we serve, as well as its regular Chinese diversion airports.
 8. For all flights covered by this plan, Finnair provides assurances that this plan has been coordinated with Chinese immigration, customs, security at each Chinese airport, that is regularly used for that carrier’s international flights, including diversion airports.