De särskilda villkoren för Finnair Holidays har uppdaterats från och med 1 augusti 2018. Nedan kan du se villkoren för resor som görs före och efter den 1 augusti 2018. 

FINNAIR HOLIDAYS SÄRSKILDA VILLKOR - VILLKOR FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2018

På Finnair Holidays-resor tillämpas paketreselagen (2018:1217) som trädde i kraft 1.8.2018 samt Finnair Holidays särskilda villkor. Dessa villkor tillämpas på avtal om paketresor som har ingåtts från och med den 1.8.2018. Avtalet blir bindande för resenären när den av researrangören fastställda bokningsavgiften har betalats senast på förfallodagen.

Ansvarig researrangör för Finnair Holidays-resorna är Oy Aurinkomatkat – Suntours Ltd Ab (nedan Aurinkomatkat), som har ställt en säkerhet för eventuell insolvens till Konkurrens- och konsumentverket i Finland (KKV). Aurinkomatkats registreringsbeteckning i Konkurrens- och konsumentverket är KuVi 164/88/MJ.

1    AVTAL OM PAKETRESOR OCH ANSVAR FÖR UPPFYLLANDE AV AVTALET

1.1    Ansvar för uppfyllande av avtalet

Researrangören ansvarar gentemot resenären för att paketresan motsvarar avtalet. Ansvaret gäller också för prestationer av näringsidkare som researrangören anlitar vid fullgörande av avtalet (t.ex. transportföretag och hotell).
Före avtalsslutet ska resenären få information om researrangören eller reseförmedlaren har ställt en sådan säkerhet som avses i lagen om paketreserörelser (921/2017) och om säkerheten täcker den erbjudna resan.   
Resenären har anmälningsplikt enligt dessa villkor, och uppfyller dem genom att kontakta researrangören eller resemäklaren.
Vid genomförandet av Finnair Holidays-resor används resetjänstleverantörer, såsom Finnair och center som erbjuder flyg, inkvartering, flygplatstransfer och bokning av utflykter. Finnair Holidays ansvarige researrangör, Aurinkomatkat, har ingått ett avtal med resetjänstleverantörerna och ansvarar för att resenären erhåller den tjänst som motsvarar vad som avtalats. Om resenären inte erhåller en tjänst som han eller hon har köpt ska resenären kontakta Finnair Holidays kundtjänst vid den tidpunkt han eller hon har rätt till tjänsten i fråga.
Researrangören ansvarar inte för arrangemang som inte är inkluderade i paketresan, såsom anslutningstransporter eller förmedlade särskilda tjänster som resenären har bokat separat. För paketresans flygbiljetter, bagage som transporteras med flyget och andra frågor som rör transporten, till exempel måltider på flyget, tillämpas de transportvillkor som har fastställts av de flygbolag som har utfärdat biljetten och som utför transporten samt internationella luftfartsbestämmelser.
Researrangören eller leverantören av resetjänster har rätt att erbjuda resenärerna bättre arrangemang än vad som följer av avtalet. Arrangören har dock inte i sådant fall någon skyldighet att erbjuda alla resenärer samma förmåner.
Fel i paketresan ska reklameras i enlighet med punkt 12.2. 

1.2    Avtalets innehåll

Resan omfattar de tjänster och arrangemang som avtalats mellan resenären och researrangören. Vid bedömning av avtalets innehåll beaktas alla avtalsvillkor som i förväg meddelats skriftligt eller elektroniskt, standard informationsformulär samt andra uppgifter som enligt lag gäller för resan i fråga (https://www.regeringen.se/4948a5/contentassets/f45906ca39934ca8907cabb718b5bcb4/en-ny-paketreselag--ett-starkare-resenarsskydd.pdf).

1.3    Resehandlingar och reseförsäkring

Researrangören ska innan avtalet blir bindande lämna resenären allmänna uppgifter om pass- och visumbestämmelser i destinationslandet, inklusive hur lång tid det i regel tar att få dem. Du hittar anvisningar vad gäller resehandlingar på adressen https://www.finnair.com/se/se/information-services/before-the-flight/travel-documents/finnair-holidays
Resenären ska i enlighet med researrangörens anvisningar själv se till att han eller hon har de handlingar som behövs för resan (t.ex. pass, visum, vaccinationsintyg) samt kontrollera riktigheten hos dessa och flygbiljetten samt att de överensstämmer med varandra. Resenären ska också kontrollera avgångstiderna för transporterna. Om researrangören har uppfyllt sin skyldighet att ge information, ansvarar researrangören inte för skada som drabbar resenären till följd av att resan förhindras eller avbryts på grund av bristfälliga eller felaktiga resehandlingar (t.ex. ett trasigt pass) eller för att resenären förvägras eller saknar visum. 
Researrangören ansvarar inte för frivilliga försäkringar som resenären behöver på resan, utan resenären ansvarar själv för sitt försäkringsskydd och dess omfattning, bl.a. i fråga om avbeställningsskydd. På grund härav uppmanar researrangören resenären att inför resan skaffa ett tillräckligt täckande reseförsäkringsskydd vad gäller skydd för person och egendom samt avbeställningsskydd.  

1.4    Eventuella säkerhetsrisker på resmålet

Före resan ska researrangören informera resenären om eventuella särskilda risker i samband med resan och hälsobestämmelser som berör resmålet. Vad gäller instruktioner med tanke på särskilda behov med anknytning till resenärens personliga hälsotillstånd ansvarar resenären själv för att skaffa dessa. Resenären ska dessutom ges anvisningar med tanke på eventuella sjukdomar, olycksfall eller andra motsvarande händelser. 
För resenärens säkerhet utomlands ansvarar, förutom resenären själv, i första hand myndigheterna i respektive land. Resenären ska beakta omständigheterna på resmålet.
Information om säkerheten på resmålet och annan viktig information om resmålet tillhandahålls av utrikesdepartementet och Folkhälsomyndigheten, t.ex. på webbplatserna www.ud.se och https://www.folkhalsomyndigheten.se. Information om nödvändiga vaccinationer och hälsobestämmelser för olika resmål kan hittas på https://www.1177.se/Tema/Vaccinationer/. Resenären bör bekanta sig med förhållandena på resmålet bland annat med hjälp av ovan nämnda information.   

1.5    Skyldighet att bistå

Om resenären under resan insjuknar, drabbas av ett olycksfall, blir offer för ett brott eller lider annan skada, ska researrangören utan onödigt dröjsmål informera den resenär som har råkat i svårigheter om hälsotjänster, lokala myndigheter och konsulattjänster, ge resenären möjlighet att använda medel för distanskommunikation och bistå honom eller henne med att göra alternativa researrangemang samt tillhandahålla annan nödvändig hjälp. Resenären ansvarar själv för kostnaderna för specialarrangemang som researrangören i dessa eller andra situationer behöver vidta på grund av resenärens belägenhet (t.ex. ny transport, extra övernattningar på hotell samt eventuella extra kostnader för researrangören). Om det under resan uppstår en sådan situation som avses i punkt 10.1.b. ska researrangören på motsvarande sätt bistå resenären och om det är möjligt försöka begränsa de skador och olägenheter som orsakas resenären. 
Researrangören kan debitera en skälig avgift för den hjälp resenären har fått, om resenären har orsakat belägenheten avsiktligt eller på grund av oaktsamhet. Avgiften får dock motsvara högst de verkliga kostnader som den erbjudna assistansen har orsakat researrangören.
Finnair Holidays har ingen egen personal på destinationsorten, men resenären kan vid behov kontakta Finnair Holidays kundtjänst tfn +46 867 90 010 (lsa/msa). Aktuella öppettider finns på adressen https://www.finnair.com/se/se/customer-care

1.6    Resenärens skyldigheter och ansvar 

1.6.1. Under resan ska resenären iaktta myndigheternas, researrangörens eller researrangörens representants anvisningar och bestämmelser om genomförandet av resan samt ordningsreglerna på hotell och i transportmedel.

1.6.2. Resenären får inte störa andra resenärer med sitt uppträdande. Om resenären på ett väsentligt sätt försummar sina skyldigheter, kan han eller hon förvägras avresa eller avlägsnas från resan. Då har resenären inte rätt till återbetalning av priset och han eller hon ansvarar själv för alla kostnader för sin hemresa.

1.6.3. Resenären ansvarar för skador som han eller hon genom uppsåtligt eller oaktsamt handlande orsakar researrangören eller tredje part, t.ex. genom att bryta mot i punkterna 1.6.1 och 1.6.2 angivna bestämmelser.

1.6.4. Resenären ska lämna sådana kontaktuppgifter till researrangören enligt vilka han eller hon kan nås före och under resan. 

1.6.5 Representanten för en grupp resenärer har ansvar för att till gruppen vidarebefordra alla uppgifter och handlingar som rör resan och på motsvarande sätt till researrangören lämna alla uppgifter och handlingar som berör resenärerna. Researrangören anses ha uppfyllt sin informationsskyldighet när uppgifterna om resan har överlämnats till representanten för gruppen och uppgifterna behöver inte överlämnas separat till varje resenär.
Ändringar i bokningen kan göras av den representant den representanten som har bokat resan, enskilt eller tillsammans med den resenär som vill göra en ändring.

1.6.6. Resenären eller representanten för en grupp resenärer ansvarar för att de uppgifter som har lämnats till researrangören, såsom tidpunkten för resan, resenärernas namn, födelsedatum, övriga personuppgifter eller resenärernas särskilda behov är korrekta och har meddelats inom avtalad tid. Researrangören ansvarar inte för skada som orsakas av att resenären eller representanten har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter.

1.6.7. Resenären ansvarar för följder och/eller kostnader som eventuellt kan uppstå till följd av att han eller hon använder tjänster som omfattas av paketresan eller delar av paketet på annat sätt än vad som har överenskommits i paketreseavtalet. Om till exempel i paketresan inkluderade transporttjänster utnyttjas delvis eller inte alls (t.ex. att inte använda flygbiljetter och flyg i föreskriven ordning) kan detta leda till att rätten till resterande tjänster begränsas eller förloras.

1.6.8. Följande villkor gäller för paketreseavtal slutna den 25 september 2018 eller senare: Representanten för en grupp resenärer är ansvarig för att säkerställa att minst en av resenärerna i bokningen har uppnått minimiåldern. Beroende på destinationen kan åldersgränsen (exempelvis på hotell) vara upp till 23 år.

2    INGÅENDE AV AVTAL OCH BETALNING AV PRISET

Avtalet blir bindande för resenären när den av researrangören fastställda bokningsavgiften har betalats senast på förfallodagen. 

2.1    Betalningsvillkor

Resans pris ska betalas i sin helhet i samband med bokningen eller vid en annan avtalad tidpunkt. I webbutiken kan betalningen göras enligt de betalningssätt som anges och en resa som bokas via kundtjänsten betalas med kreditkort. 
I dessa villkor avses representanten för en grupp resenärer den första resenären i bokningen. Resenären eller representanten för en grupp resenärer är skyldig att meddela Finnair Holidays kundtjänst om resehandlingarna för en betald och bekräftad resa inte har anlänt via e-post inom 24 timmar efter bokningen. Resehandlingar som skickas elektroniskt är resebekräftelse, bekräftelse av en elektronisk flygbiljett och hotellbokning samt eventuell flygplatstransfer och utflyktsbokningar. En bekräftelse på den elektroniska flygbiljetten skickas till varje resenär, till den adress som har angetts i kontaktuppgifterna, övriga resehandlingar skickas till representanten för gruppen resenärer.

Om webbtjänstens bokningsprocess avbryts och kunden inte får en bekräftelse på betald och slutförd bokning eller andra resedokument till den angivna e-postadressen, ska resenären eller representanten för en grupp resenärer omedelbart kontakta Finnair Holidays kundtjänst. 
Resenärerna skall ha med sig resebekräftelsen och de senaste resehandlingarna på resan (bekräftelse av den elektroniska flygbiljetten samt inkvartering och andra handlingar som rör eventuella andra tilläggstjänster).

2.2    Tjänster som ingår i resans pris
Finnair Holidays-resor grundar sig på reguljärflyg och priset fastställs enligt vid bokningstidpunkten gällande prislista, valutakurser och bestämmelser. Priserna gäller från den stund de meddelas och gäller inte resor som har bokats före denna tidpunkt. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar innan paketreseavtalet skapas. Vi förbehåller oss rätten att höja priset för den avtalade resan i enlighet med punkt 8.
I resans pris ingår alla de skatter som kan betalas före avresan. I ett flertal städer och resmål debiteras resenärerna en turistskatt eller -avgift i samband med övernattningen. Avgiftens storlek är beroende av inkvarteringens klass och vistelsens varaktighet. Dessa avgifter kan inte debiteras på förhand i priset för resan. De betalas direkt till hotellet.

I grundpriset för en Finnair Holidays-resa ingår:
•    flygtransport i vald/bekräftad flygklass (economy eller business) från avreseort till resmål och tillbaka 
•    minst ett (1) incheckat bagage/person som får väga högst 23 kg och ett handbagage/person som får väga högst 8 kg
•    inkvartering och eventuella måltider på resmålet
•    måltider på interkontinentala reguljärflyg
•    resehandlingar som levereras via e-post
 
I grundpriset för en Finnair Holidays-resa ingår inte:
•    serviceavgifter
•    måltider på flyg inom Europa och Mellanöstern
•    anslutande landtransporter i hemlandet
•    guidning på resmålet
•    transfer från flygplatsen på resmålet
•    utflykter på resmålet
•    mat, dryck och serviceavgifter
•    utgifter för pass och visum
•    vaccinationer
•    reseförsäkring
•    hotellskatter och andra officiella avgifter som i förekommande fall betalas på resmålets hotell
•    myndighetsavgifter vid utresa från vissa länder
•    resehandlingar skickade per brev

När det gäller specialönskemål med anknytning till bokningen (bland annat golfutrustning, skidor, rullstol) ska man kontakta Finnair Holidays kundtjänst i god tid före resan. Du hittar den gällande serviceprislistan på adressen https://holidays.finnair.com/se-sv/serviceavgifter.    

2.3    Kampanjerbjudanden
Vi förbehåller oss rätten att rikta kampanjerbjudanden och bokningsförmåner till nya bokningar. I detta fall betyder en ny bokning en sådan som görs under den tid kampanjen eller bokningsförmånen är i kraft. På kampanjerbjudanden och bokningsförmåner tillämpas dessutom egna, separata egler. Erbjudandena och förmånerna är personliga och gäller endast nya bokningar.

3    ATT BEAKTA NÄR MAN RESER MED BARN

Spädbarn är inte berättigade till eget säte på flyget eller en egen säng på hotellet. Om säte eller säng önskas, kommer barnets bokning att behandlas som en barnpassagerare i åldern 2–11 år. Om ett spädbarn fyller 2 år under resan måste bokningen göras för en barnpassagerare, och han/hon måste ha ett eget säte på flyget.
Om en kund reser med barn och vill försäkra sig om en extrasäng för dem, måste resenären kontrollera tillgängligheten för extrasängar från Finnair Holidays kundtjänst. I webbutiken är det möjligt att boka inkvartering för barn utan att hotellet tillhandahåller en extrasäng; i det fallet delar barnet en säng med en vuxen i samma bokning
I enlighet med Svensk lagstiftning har föräldrarna gemensam vårdnad om barnet, vilket betyder att den ena föräldern eller en annan person inte har rätt att ta med sig barnet utomlands utan den andra förälderns/föräldrarnas medgivande. Även transportföretag och hotell samt myndigheterna på resmålet kan begränsa rätten för barn under 18 år att resa utan vårdnadshavare. Förutsättningarna för de minderårigas resor ska alltid kontrolleras hos myndigheterna i avgångs-, destinations- eller transitland, eftersom en del länder har noggranna bestämmelser vad gäller vilka tillstånd som krävs.
Ett barn under 18 år som reser utan vårdnadshavare ska ha ett skriftligt tillstånd, undertecknat av vårdnadshavaren. Tillståndets formkrav kan variera. Tillståndet är ett dokument som innehåller uppgifterna om resan samt vårdnadshavarnas namnteckning och kontaktuppgifter. Tillståndet ska tas med på resan och på begäran uppvisas för bland annat myndigheter, transportföretag eller hotellpersonalen. Mer information på adressen www.ud.se eller från Finnair Holidays kundtjänst. Exempel på medgivande https://www.finnair.com/go/documents/PDFs/letter_of_consent.pdf 

4    RESENÄRENS RÄTT ATT AVBOKA RESAN FÖRE AVRESAN

Resenären har rätt att avboka resan när som helst före avresan. På grund av Finnair Holidays-resornas speciella karaktär, faller dessa under särskilda villkor där ändrings- och avbokningsavgifter regleras av särskilda bestämmelser, t.ex. boknings- och försäljningsvillkor som är bindande för flygbolaget, andra leverantörer av paketresetjänster samt researrangören. Finnair Holidays-resornas transport baserar sig på reguljärflyg och resorna är individuellt skräddarsydda paketresor, som inte grundar sig på kvoter som har skaffats på förhand. 

Avbokningar behandlas från fall till fall. Vid ändringar och avbokningar ska resenären utan dröjsmål kontakta Finnair Holidays kundtjänst.
Bekräftelsen av valda flyg och andra resetjänster för en Finnair Holidays-resa sker automatiskt efter att resan har betalats. Samtidigt träder resetjänstleverantörernas, för researrangören bindande, boknings- och försäljningsvillkor i kraft. Ofta tillåter inte flygbolagens och andra resetjänstleverantörers boknings- och försäljningsvillkor en återbetalning vid ändring eller avbokning efter det att bokningen har bekräftats. Detta betyder att möjligheten till återbetalning kan vara mycket begränsad eller inte alls möjlig. 
Vid en avbokning är det inte möjligt att sälja vidare skräddarsydda Finnair Holidays-resor som baserar sig på reguljärflyg. De kan inte heller användas på ett alternativt sätt. Avbokningsavgiften utgör högst paketresans pris, från vilket eventuella kostnadsbesparingar har avdragits till följd av avbokningen. Utöver avbokningsavgiften debiterar vi expeditionsavgifter enligt researrangörens serviceprislista, med vilka vi täcker de kostnader som arbetsskedena har orsakat. Du hittar den gällande serviceprislistan på adressen https://holidays.finnair.com/se-sv/serviceavgifter.   

På resenärens begäran ska researrangören visa grunderna för avbokningsavgiftens storlek och andel av paketresans olika delar.
Om resan har kalkylerats bestående av två eller flera resenärer ska inkvarteras i samma rum eller lägenhet, och någon av gruppens medlemmar avbeställer sin resa, har researrangören rätt att ta ut en skälig extra avgift till följd av avbeställningen. Den som har avbeställt sin resa och de medlemmar i gruppen som deltar i resan är tillsammans ansvariga för att den extra avgiften betalas till researrangören. Researrangören och den grupp som deltar i resan kan som alternativ till det ovan nämnda gemensamt komma överens om ett mer ändamålsenligt övernattningsarrangemang, varvid gruppen ansvarar för eventuella tilläggskostnader.  

Om resan inte avbeställs och resenären inte inom avtalad tid anländer till den avtalade avreseplatsen eller om resenären inte kan delta i resan på grund av att resenären, av orsaker som resenären ansvarar för, saknar de handlingar som behövs för resan, t.ex. giltigt pass, visum, identitetsbevis eller vaccinationsintyg, har resenären inte rätt till återbetalning.
Researrangören uppmanar resenären att inför resan skaffa ett tillräckligt täckande reseförsäkringsskydd vad gäller skydd av person och egendom samt avbeställningsskydd.  

5    RESENÄRENS RÄTT ATT FÖRE AVRESAN AVBOKA RESAN TILL FÖLJD AV ÄNDRINGAR SOM RESEARRANGÖREN HAR GJORT ELLER PÅ GRUND AV FÖRHÅLLANDENA PÅ RESMÅLET

5.1    Resenären kan avboka resan om 

a) researrangören väsentligt ändrar researrangemangen. Som en väsentlig ändring betraktas t.ex. byte av transportmedel som gör att restiden ökar avsevärt, till exempel sådan ändring av avgångs- och ankomsttider som skulle orsaka resenären betydande olägenheter eller extra kostnader, såsom ändringar av transport eller inkvartering, dagsflyg ändras till nattflyg (hemkomst på eftermiddagen ändras till hemkomst efter midnatt), ändring av resmålet eller en ändring som klart försämrar inkvarteringens standard samt ändring som väsentligt påverkar resans karaktär, till exempel att en resa som har marknadsförts som hinderfri ändras till en resa med rörelsehinder, eller

b) resenären har grundad anledning att tro att researrangörens möjligheter att genomföra resan på avtalat sätt väsentligt har försvårats efter avtalsslutet till följd av en krigshandling, andra allvarliga säkerhetsproblem, såsom terrorism, naturkatastrofer, till exempel översvämningar, jordbävningar eller väderleksförhållanden, strejk, betydande hälsorisker eller en motsvarande situation, eller om resan inte av annan oförutsedd orsak inte kan genomföras utan att riskera resenärens liv eller hälsa på resmålet eller i dess närhet.
Vid bedömning av grunderna för avbokningen beaktas de svenska myndigheternas ståndpunkt i frågan t.ex. Sveriges konsulats offentliga information med anknytning till frågan, eller avrådan från Utrikesdepartementet.

c) tidpunkten för avresan eller hemkomsten förskjuts från den avtalade 
– med över 24 timmar för resor som varar 7 dagar eller mer
– med över 12 timmar för resor som varar mellan 2 och 6 dagar
– för resor som varar kortare tid än 2 dagar bedöms situationen från fall till fall, eller

d) resenären i övrigt har vägande skäl att anta att researrangörens prestation kommer att vara väsentligt felaktig.

5.2. Researrangören ska meddela resenärerna om ändringar i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form där det ska framgå vilka ändringar researrangören har för avsikt att göra, om ändringarna försämrar paketresans kvalitet eller sänker dess värde och vilket prisavdrag resenären eventuellt får till följd av ändringarna samt om ändringarna berättigar till en avbokning av resan. 

5.3. Resenären ska utan dröjsmål meddela researrangören att resan avbokas. Om resenären inte inom den skäliga tidsfrist som anges i ändringsmeddelandet meddelar att han eller hon avbokar resan anses resenären godkänna de föreslagna ändringarna.

5.4. Bestämmelser om rätten att avbeställa resan på grund av prishöjning finns i punkt 8.3.

5.5. När resenären i ovan nämnda fall avbeställer resan, har han eller hon rätt att återfå resans pris utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från det att resenären har hävt avtalet. Resenären har dock inte rätt att avboka resan utan en avbokningsavgift om resenären vid den tidpunkt avtalet ingicks har känt till den situation som avses i punkt 5.1.b). 
Om avbokningen beror på orsaker som nämns i punkterna 5.1.a), 5.1.c) eller

5.1.d) har resenären även rätt att få ersättning för de utgifter som har föranletts av resan och som på grund av avbokningen har blivit onödiga, såvida inte ändringen har orsakats av en för researrangören eller dennes underleverantör oundviklig och extraordinär omständighet.

6    RESENÄRENS RÄTT ATT AVBRYTA RESAN OCH HÄVA AVTALET UNDER RESAN

6.1     Resenären har rätt att avbryta resan om

a) resans genomförande visar sig vara så felaktigt att resan inte uppfyller det ändamål som ursprungligen uppställdes för den, eller

b) det under resan uppstår en i punkt 5.1.b) avsedd situation, såvida inte resenären har varit medveten om förhållandena på resmålet när avtalet ingicks.

6.2. När resenären avbryter resan eller häver avtalet på grund av punkt 6.1 a) eller b), har han eller hon rätt att återfå resans pris och övriga avgifter som betalats till researrangören. Om resenären har haft nytta av researrangörens prestation, ska denna nytta beaktas (till exempel en genomförd del av en kombinationsresa, måltider under resan eller inträdesbiljetter som resenären har använt) vid bedömningen av prisavdragets storlek. 

6.3. Om resenären avbryter resan på grunder som avses i punkt 6.1.a, ska researrangören ordna returtransport for resenären på egen bekostnad. Transporten ska ordnas till avreseorten eller till en avtalad ort med ett transportmedel som motsvarar det som ursprungligen avtalats.

6.4. Om resenären avbryter resan enligt punkt 6.1.b. och researrangören inte bistår honom eller henne med att ordna med hemresa enligt punkt 1.5, kan resenären själv vidta nödvändiga åtgärder. Resenären ska dock eftersträva att begränsa de kostnader och annan skada som eventuellt faller på researrangören. 

6.5. På eventuell rätt till skadestånd tillämpas punkt 16. 

7    RESENÄRENS RÄTT ATT ÄNDRA AVTALET OCH ÖVERLÅTA DET TILL EN ANNAN

Resenären har rätt att ändra resan före avresan. Den ändringsavgift som debiteras grundar sig på de verkliga kostnader som debiteras researrangören för reguljärflygbiljetter och boknings- och försäljningsvillkoren för andra resetjänster. Utöver ändringsavgiften debiteras nödvändiga expeditionskostnader enligt researrangörens serviceprislista, för att täcka kostnader som arbetet orsakat. Serviceprislistan finns på adressen https://holidays.finnair.com/se-sv/serviceavgifter.    

Finnair Holidays-resornas transport baserar sig på reguljärflyg, och är individuellt skräddarsydda paketresor, som inte grundar sig på kvoter som har skaffats på förhand. Vid en avbokning är det därmed inte möjligt att sälja vidare skräddarsydda Finnair Holidays-resor och de kan inte heller vid en ändring användas på ett alternativt sätt. 
Bekräftelsen av valda flyg och andra resetjänster för en Finnair Holidays-resa sker automatiskt efter att resan har betalats. Samtidigt träder resetjänstleverantörernas, för researrangören bindande boknings- och försäljningsvillkor i kraft. Ofta tillåter inte flygbolagens och andra resetjänstleverantörers boknings- och försäljningsvillkor en återbetalning vid ändring eller avbokning efter det att bokningen har bekräftats. Detta betyder att ändringen kan anses som en avbokning av biljetten eller att ändringsmöjligheterna kan vara mycket begränsade. 
Resenären har rätt att ändra uppgifterna om resenären i bokningen eller överlåta sina rättigheter enligt avtalet till en person som uppfyller eventuella villkor för att delta i resan. 

Om resenären önskar överlåta avtalet eller vill göra en ändring av uppgifterna ska detta meddelas till researrangören senast sju (7) dygn före avresan. Uppgifterna kan även meddelas senare om detta inte orsakar researrangören oskälig olägenhet.  
I detta fall kan även punkt 7 tillämpas. Överlåtaren och mottagaren ansvarar solidariskt för betalning av resans pris och ersättning till researrangören. 

8    PRISÄNDRINGAR

8.1. Efter avtalsslutet har researrangören rätt att höja och på motsvarande sätt en skyldighet att sänka resans avtalade pris
på följande grunder: 

a) förändringar i transportkostnaderna som beror på priset på bränslen och andra energikällor, eller

b) förändringar i skatter som påverkar resans pris eller avgifter som tredje part har fastställt för resetjänster, såsom avgifter med anknytning till användningen av flygplatser och hamnar eller ändrade resmåls- eller stadsskatter. Skatterna och avgifterna kan vara fastställda av myndigheter i hemlandet eller destinationslandet, eller 

c) förändringar i valutakurserna som påverkar kostnaderna för resan. Förändringen av valutakursen fastställs enligt den valutakurs som gällde sex veckor före avresan. Som jämförelsekurs används valutakursen den dagen som researrangören uppger som grund för prissättningen. Om en prissättningskurs inte separat har angetts används den valutakurs som gällde när avtalet ingicks. 

8.2. Prishöjningen får inte vara större än kostnadsökningen. 

Researrangören ska meddela det nya priset till resenären så snart som möjligt och dessutom uppge på vilken grund priset ändras och vilka delar av paketresan ändringen gäller. 
Prishöjningen ska meddelas resenären i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form senast 20 dygn före avresan. 

8.3. Om resans pris efter avtalsslutet höjs med mer än 8 % beräknat enligt punkt 8.2, har resenären rätt att häva avtalet. Resenären ska informera researrangören om han eller hon häver avtalet inom en av researrangören fastställd skälig tid, eller om en tid inte har fastställts inom sju (7) dagar från det att resenären fick kännedom om prishöjningen. Ett meddelande som har skickats i elektroniskt format anses vara mottaget den dag researrangören skickade meddelandet.  Om man inte på annat sätt kan förklara vid vilken tidpunktmeddelandet har anlänt anses ett meddelande som har skickats per post ha anlänt till mottagaren sju (7) dagar efter att det har skickats. 
Om resenären avbokar resan, har han eller hon rätt att återfå resans pris utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från det att resenären har hävt avtalet. Rätten till eventuellt skadestånd fastställts enligt punkt 16.

8.4. Researrangören ska gottgöra resenären en andel som motsvarar de sänkta kostnaderna som grundar sig på orsakerna i punkterna 8.1.a–c som har uppkommit före resan. Researrangören får debitera de verkliga expeditionskostnader som orsakas av en återbetalning.  

9    AV RESEARRANGÖREN GJORDA ÄNDRINGAR I PAKETRESEAVTALET

9.1. Om researrangören före avresan gör ändringar i paketreseavtalet, som med tanke på resans helhet är obetydliga har resenären inte rätt att häva avtalet, erhålla ett prisavdrag eller skadestånd. Som obetydliga ändringar kan anses sådana ändringar som resenären med tanke på resmålet eller resans karaktär rimligen kan ha förutsett, såsom annullering av en utflykt som ingår i paketresan, om resan omfattar flera utflykter. 

9.2. Betydande ändringar som researrangören gör och som berättigar till att avboka resan finns listade under punkt 5.1. 

9.3. Om researrangören gör andra än i punkt 9.1. angivna, obetydliga ändringar eller ändringar som enligt punkt 9.2. berättigar till att avboka resan är resenären skyldig att betala resans pris och andra avtalade avgifter, dock med beaktande av resenärens i punkterna 15 och 16 fastställda rätt till prisavdrag och skadestånd. 

9.4. Researrangören ska meddela resenären om ändringarna i en tydlig handling eller i någon annan läsbar och varaktig form. 

9.5. Om ett färre antal resenärer än ett i avtalet angivet minsta deltagarantal bokar en resa eller serie av resor har researrangören rätt att, i stället för att ställa in resan eller serien av resor, genomföra resan genom att ändra transportmedel, rutt och tidtabell, om ändringarna inte väsentligt ändrar resans karaktär. Resenären ska informeras om ändringarna senast:

1) 20 dagar före avresan om resans längd överstiger sex dagar; 

2) sju (7 )dagar före avresan om resans längd är två till sex dagar; 

3) 48 timmar före avresan om resans längd understiger två dagar.

Till följd av ovan nämnda ändringar har resenären eventuellt rätt till i punkterna 15 och 16 nämnt prisavdrag och/eller skadestånd.

10    RESEARRANGÖRENS RÄTT ATT STÄLLA IN OCH AVBRYTA RESAN

10.1    Researrangören har rätt att ställa in resan om 

a) för få deltagare har anmält sig till resan och researrangören i förhandsinformationen eller annat material om resan (t.ex. reseprogrammet eller övriga resehandlingar) har nämnt att genomförandet av resan är beroende av ett visst antal deltagare. Kravet på deltagarantal kan gälla antingen en enskild resa eller en serie resor till ett visst resmål. 

Resenären ska informeras om en inställd resa senast:

1) 20 dagar före avresan om resans längd överstiger sex dagar;

2) sju (7 )dagar före avresan om resans längd är två till sex dagar; 

3) 48 timmar före avresan om resans längd varar under två dagar. 

b) researrangörens möjligheter att genomföra resan på avtalat sätt har försvårats väsentligt efter avtalsslutet på grund av att det på resmålet eller i dess närhet förekommer en krigshandling, andra allvarliga säkerhetsproblem, såsom terrorism, naturkatastrofer, till exempel översvämning, jordbävning eller väderleksförhållanden, strejk, betydande risker som påverkar människors hälsa, såsom allvarliga sjukdomar på resmålet eller annan motsvarande situation eller om resan av en annan oväntad orsak inte kan genomföras utan att resenärens liv eller hälsa äventyras. Även avbrott i centrala tjänster på resmålet, till exempel eldistribution och vattenförsörjning till följd av naturkatastrof eller strejk, kan utgöra en sådan orsak. 

Resenären ska informeras om en inställd resa så snabbt som möjligt.

10.2. Om en situation som nämns i punkt 10.1.b uppstår under resan, har researrangören rätt att avbryta resan och göra andra nödvändiga ändringar i reseprogrammet. Efter resan ska researrangören utan dröjsmål återbetala resenären den del av resans pris som motsvarar de uteblivna tjänsterna.

10.3. Efter att ha ställt in resan ska researrangören återbetala resenärens betalningar senast 14 dagar efter det att avtalet har hävts.

11    RESEARRANGÖRENS RÄTT ATT HÄVA AVTALET

Researrangören har rätt att häva avtalet, om resenären inte har betalat resans pris eller en del av detta senast på den avtalade betalningsdagen. En förutsättning för researrangörens rätt att häva avtalet är att resenären har fått en skälig betalningstid. I det dokument där betalningstiden nämns ska det också uppges att researrangören har rätt att häva avtalet på grund av försummad betalning.

12    FEL OCH REKLAMATION

12.1    Researrangörens prestation är felaktig, om 

a) tjänsterna och andra arrangemang på resan inte motsvarar vad som överenskommits eller kan anses överenskommet, eller

b) researrangören har försummat att lämna resenären de uppgifter som enligt lagen om paketresor ska lämnas om villkor som tillämpas på resan, resans innehåll, nödvändiga resehandlingar, hälsobestämmelser som berör resan, transportförbindelser och deras tidtabeller samt övriga uppgifter som resenären behöver, såsom anvisningar med tanke på eventuella sjukdomar, olycksfall eller andra motsvarande händelser under resan, och detta kan anses ha påverkat resenärens beslut, eller 

c) researrangören har försummat sin skyldighet att bistå enligt punkt 1.5.
Resenären ska vara beredd på en rimlig ändring av transporttidtabellen. Som fel betraktas inte en ändring av transporttidtabellen om detta leder till att vistelsen på resmålet förkortas eller förlängs med högst 4 timmar på en resa som pågår minst 2-5 dygn, högst 5 timmar på en resa som pågår 5–8 dygn och högst 8 timmar på en resa som pågår över 8 dygn. Om resan är kortare än 2 dygn, bedöms felet från fall till fall. 
Som fel anses inte om resenären inte använder en transport eller andra tjänster som är inkluderad i resan eller endast använder dem delvis. 

12.2    Fel och reklamation
Resenären får inte åberopa ett fel, om han eller hon inte underrättar researrangören om felet inom en skälig tid efter det att han eller hon märkte eller borde ha märkt felet. Fel som kan avhjälpas på resmålet ska reklameras hos guiden eller researrangörens representant på resmålet så snart som möjligt.

Ett fel i paketresan ska meddelas till Finnair Holidays kundtjänst eller, utanför kundtjänstens öppettider, till Finnairs kundtjänst.

Om det inte är nödvändigt att avhjälpa felet omedelbart kan resenären ange en skälig tid för avhjälpandet av felet. Vid bedömningen av vad som ska anses som skälig tid ska man beakta resans längd, resmålet och andra faktorer med anknytning till resans karaktär.

Det ovan nämnda utgör dock inget hinder för resenären att åberopa fel, om researrangören eller någon annan näringsidkare som researrangören anlitat vid fullgörandet av avtalet har handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder.

13    AVHJÄLPANDE AV FEL

13.1. Researrangören ska avhjälpa felet omedelbart, eller om det inte är nödvändigt att avhjälpa felet genast, inom en av resenären fastställd skälig tid och så, att resenären inte orsakas kostnader eller väsentliga olägenheter. Vid bedömningen av vad som ska anses vara skälig tid för avhjälpande av felet beaktas felets karaktär och dess betydelse för resenären samt researrangörens möjligheter att avhjälpa felet. 
Trots att felet har avhjälpts har resenären eventuellt rätt till ett prisavdrag enligt punkt 15 för den tid felet varade samt till ett skadestånd enligt punkt 16.

13.2. Researrangören är inte skyldig att avhjälpa ett fel i sin prestation i det fall det är omöjligt att avhjälpa felet eller om researrangören orsakas oskäliga kostnader. Vid bedömningen av oskäliga kostnader beaktas felets omfattning och värdet på resetjänsterna i fråga.
Om researrangören meddelar att felet inte kommer att avhjälpas, eller om felet inte avhjälps omedelbart i det fall det är nödvändigt eller inom den av resenären fastställda skäliga tidsfristen kan resenären avhjälpa felet själv. I detta fall har resenären rätt att få ersättning för de kostnader som avhjälpandet av felet har orsakat.

Om resenären själv avhjälper ett fel i researrangörens prestation är researrangören inte skyldig att ersätta resenären de kostnader detta har orsakat om kostnaderna för att avhjälpa felet är oproportionerligt höga. Även om researrangören åberopar sin rätt att vägra betala ersättning enligt denna punkt kan resenären ha rätt till prisavdrag eller skadestånd enligt punkterna 15 och 16.  

14    ERBJUDANDE AV ALTERNATIVA TJÄNSTER UNDER RESAN

Om en betydande del av resetjänsterna inte kan genomföras under resan på ett överenskommet sätt ska researrangören, utan några tilläggskostnader för resenären, erbjuda lämpliga alternativa arrangemang och som, då det är möjligt, är av minst samma kvalitet som de avtalade resetjänsterna. Skyldigheten att erbjuda alternativa arrangemang gäller även i de fall resenärens returresa till avreseorten inte kan genomföras på avtalat sätt.  
Researrangören ska även bevilja resenären ett prisavdrag, om den paketresa som inkluderar alternativa arrangemang håller en sämre kvalitet än det paket som anges i paketreseavtalet.

Resenären kan vägra ta emot de erbjudna alternativa arrangemangen om de inte är jämförbara med det som har överenskommits i paketreseavtalet eller om det erbjudna prisavdraget inte motsvarar felets betydelse. Om resenären av välgrundade orsaker vägrar ta emot de alternativa arrangemangen eller om det inte är möjligt att erbjuda sådana har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd även i det fall han eller hon inte häver avtalet. Om paketresan omfattar transport av resenären ska researrangören utan onödigt dröjsmål ordna en returtransport för resenären som motsvarar avtalet utan att detta orsakar resenären några tilläggskostnader.

Om resenären utan ovan nämnda godtagbara grunder vägrar att ta emot de erbjudna alternativa arrangemangen har han eller hon inte rätt till skadestånd eller prisavdrag.  

15    PRISAVDRAG

Om felet inte utan dröjsmål har avhjälpts på researrangörens bekostnad eller om felet inte kan avhjälpas, har resenären rätt till ett prisavdrag som motsvarar felets betydelse, såvida inte researrangören kan påvisa att felet beror på resenären.

Resenären har inte rätt till prisavdrag om felet är obetydligt i förhållande till hela avtalet. Vid beräkning av prisavdrag utgår man från paketresans totalpris, inte från priset för den enskilda resetjänst där felet uppstått. Vid bedömningen av felets betydelse beaktas även resenärens individuella behov och särskilda önskemål när avtalet ingås. 

16    SKADESTÅND

16.1. Resenären har rätt till ersättning för skador som ett fel i researrangörens prestation har orsakat. Researrangören ska utan onödigt dröjsmål betala ersättningen till resenären. 

Resenären har dock inte rätt till ersättning om researrangören kan påvisa, att 
1) felet beror på resenären;

2) felet beror på tredje part, som saknar koppling till fullgörandet av paketresan och felet inte rimligen skulle ha kunnat förutses eller förhindras;

3) felet beror på i punkt 16.9 angivna oundvikliga och extraordinära omständigheter.

16.2. Skador som ska ersättas är till exempel extra utgifter och utgifter som blivit onyttiga till följd av skadan samt förlorad inkomst vid försenad hemkomst och extra kostnader för övernattning samt förlorad semester- eller reseupplevelse. Det senast nämnda kräver ett betydande fel i genomförandet av resetjänsterna.

16.3. Resenären har rätt till ersättning för förhindrad användning av bagage till följd av att transporten av bagaget har fördröjts, om det med beaktande av förseningens längd och andra faktorer kan anses ha orsakat resenären olägenheter.

16.4. Resenären ska göra sitt bästa för att begränsa skadan. Researrangören ansvarar inte för skada som resenären själv har vållat. 

16.5.Ersättning för skada som uppstått under luft-, sjö- eller järnvägstransport bestäms utifrån de bestämmelser eller avtal som det transportföretag som fungerar som underleverantör tillämpar på sin egen verksamhet. Vid fastställande av researrangörens skadeståndsskyldighet beaktas bestämmelserna i sjölagen (1994:1009) eller i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss, i lagen (2010:510) om lufttransporter, i lagen om luftbefordringsavtal (45/1997), i lufttransportlagen (387/1986), i järnvägstransportlagen (1119/2000), i rådets förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage, 2002 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods (FördrS 70/2017), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer och järnvägstrafiklagen (2018:181). 

16.6. Den ersättning som beviljas resenären fastställs utifrån omfattningen på den uppstådda skadan, men den kan aldrig överstiga tre gånger resans pris. Denna ansvarsbegränsning gäller dock inte personskador eller annan skada som har orsakats avsiktligt eller på grund av ovarsamhet.

16.7. För att erhålla skadestånd ska resenären påvisa att det förekommer ett fel i researrangörens prestation och att den skada som har orsakats honom eller henne utgör en följd av felet i fråga. Den som kräver skadestånd innehar även bevisbördan vad gäller skadans omfattning. 

16.8. På resenärens skadeståndsskyldighet gentemot researrangören tillämpas punkt 1.6.3.

16.9    Force majeure 
Researrangören ansvarar inte för skada som orsakas av en oundviklig och extraordinär omständighet eller annan oförutsebar orsak, som researrangören eller en näringsidkare som researrangören anlitar inte kunde ha förhindrat ens genom yttersta omsorg. Sådana oundvikliga och extraordinära omständigheter är till exempel myndighetsbestämmelser, luftrumsbegränsningar, krigshandlingar, andra allvarliga säkerhetsproblem, såsom terrorism, allvarliga oroligheter, allvarliga risker med tanke på människors hälsa, såsom allvarliga sjukdomar på resmålet eller naturkatastrofer, såsom översvämningar, jordbävningar eller väderleksförhållanden som gör det omöjligt att genomföra en trygg resa till resmålet enligt paketreseavtalet eller som på annat sätt märkbart inverkar på möjligheterna att genomföra resan på avtalat sätt. Även avbrott i centrala tjänster på resmålet, till exempel eldistribution och vattenförsörjning till följd av naturkatastrof eller strejk, kan utgöra en sådan orsak.

VILLKOR TILL 28 NOVEMBER 2018

16.10. Om resenärens hemresa inte på grund av oundvikliga och avvikande förhållanden kan genomföras på avtalat sätt ansvarar researrangören för nödvändiga kostnader för inkvartering som, om möjligt, motsvarar paketreseavtalet för högst tre nätter, i de fall transportbolaget inte gör detta.
Begränsningen av ovan nämnda kostnadsansvar gäller inte rörelsehindrade resenärer eller deras assistenter, de gravida, minderåriga som reser utan ledsagare eller personer som kräver specialläkarvård om researrangören senast 48 timmar före avresan har informerats om personens särskilda behov av omsorg.

16.11. Researrangören får inte åberopa oundvikliga och avvikande förhållanden för att begränsa sitt ansvar när returtransporten fördröjs om den leverantör av transporttjänster det gäller inte får åberopa sådana förhållanden med stöd av tillämplig lagstiftning inom EU.

VILLKOR FRÅN OCH MED 29 NOVEMBER 2018

16.10. Om resenärens återresa på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter inte har kunnat ge-nomföras på överenskommet sätt, svarar researrangören för kostnaderna för nödvändig inkvartering, som i den utsträckning det är möjligt svarar mot paketreseavtalet, högst tre nätter, om inte transportbolaget gör detta. Om resenären har rätt till inkvartering för en längre period enligt den unionslagstiftning om passagerarrättig-heter som är tillämplig på hemresan, ska den lagstiftningen tillämpas.

Researrangören får inte åberopa oundvikliga och extraordinära omständigheter i syfte att begränsa sitt ansvar när återresan fördröjs, om den aktuella tillhandahållaren av transporttjänster inte får åberopa denna typ av omständigheter enligt den EU-lagstiftning som tillämpas.

Den ovan nämnda begränsningen av kostnadsansvaret gäller inte en rörelsehindrad resenär eller dennas följe-slagare, gravida kvinnor, en minderårig som reser utan följeslagare eller en person som behöver medicinsk hjälp, om researrangören senast 48 timmar före resans början informerats om personens särskilda behov av omsorg.

17    BOKNINGSFEL

Researrangören ska utan onödigt dröjsmål ersätta resenären för en skada som orsakas av tekniska brister i det använda bokningssystemet eller ett fel som har gjorts under bokningsprocessen och som beror på arrangören.
Resenären har inte rätt till skadestånd om bokningsfelet beror på resenären eller på i punkt 16.9. avsedda oundvikliga och avvikande förhållande.
Ett bokningsfel kan bero på resenären till exempel när han eller hon ger näringsidkaren felaktig eller bristfällig information som rör resenären eller resan. Resenären ska även i enlighet med normal aktsamhetsplikt kontrollera de resehandlingar han eller hon har fått, till exempel bokningsbekräftelsen och så snabbt som möjligt meddela researrangören om de brister eller fel som har upptäckts. Om resenären försummar sin granskningsplikt och detta orsakar honom eller henne skada, kan resenärens medverkan beaktas när ett skadestånd fastställs.

18    AVDRAG FÖR ANNAN ERSÄTTNING SOM HAR ERHÅLLITS MED STÖD AV LAGEN 

Om resenären har beviljats prisavdrag eller skadestånd med stöd av EU:s lagstiftning gällande resenärernas rättigheter eller internationella konventioner, ska ersättningens belopp med stöd av dessa villkor avdras från motsvarande beviljade ersättning.
Resenären är skyldig att meddela researrangören om ersättningar från andra aktörer vad gäller ett fel i paketresan.

19    ERSÄTTNINGSKRAV

19.1. Bestämmelser om reklamation av fel hos researrangören finns i punkt 12. 

19.2. Ersättningskraven ska framställas hos researrangören inom rimlig tid. Ersättningskravet kan skickas till adressen https://www.finnair.com/se/se/information-services/feedback eller genom att kontakta Finnair Holidays kundservice.

20    TVISTER

Om en meningsskiljaktighet rörande avtal om paketresa inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden för avgörande. Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta konsumentrådgivningen. Resenären kan också föra tvisten till tingsrätten på sin hemort.

21    ANSVARIG RESEARRANGÖR

Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab Datavägen 9, PB 200, 01530 VANDA, Finland, tfn +358 10 446 441/växel
Finnair Holidays kundtjänst tfn +46 867 90 010 (lsa/msa). Aktuella öppettider finns på adressen https://www.finnair.com/se/se/customer-care.
Dessa Finnair Holidays särskilda villkor har uppdaterats 1.8.2018 och gäller tills vidare. Finnair Holidays/Aurinkomatkat Oy - Suntours Ltd Ab förbehåller sig rätten att ändra eller begränsa dessa resevillkor.

YTTERLIGARE OCH SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FINNAIR HOLIDAYS - VILLKOR TILL 31 JULI 2018

Finnair Holidays-resor där ansvarig researrangör utgörs av Oy Aurinkomatkat – Suntours Ltd Ab (benämns hädanefter Suntours), omfattas av paketreselagen (1992:1672). Suntours har till det finländska konsumentverket överlämnat en säkerhet som täcker dessa resor. Suntours registreringsnummer hos konsumentverket är KuVi 164/88/MJ. Finnair Holidays-resor regleras av paketreselagen som trädde i kraft den 1 juli 2009, dessa paketresevillkor, samt av nedan angivna särskilda villkor.

Finnair Holidays kundtjänst: p. +46 8 679 0010 (avgifter för lokalt nätverk och serviceavgifter tillkommer)

INNEHÅLL I FINNAIR HOLIDAYS-RESOR

Finnair Holidays-resor är individuellt skräddarsydda och oberoende flyg+hotell-paketresor baserade på reguljärflyg. Särskilda villkor för Finnair Holidays-resor följs när resan har bokats på webbplatsen finnair.com eller via Finnair Holidays kundtjänst. På finnair.com gör kunden sin Finnair Holidays-bokning och tillhörande val oberoende av varandra, och är personligen ansvarig för korrektheten i bokningen.

Kunden väljer och skapar sin Finnair Holidays-resa bland olika reguljärflygs- och hotellalternativ, och utöver dessa kan kunden köpa utflykter och flygplatstransfer som tilläggstjänster. Urvalet av tillgängliga tilläggstjänster beror på vald reseperiod och resmål.

I Finnair Holidays grundpris ingår:

 • resedokument som levereras via e-post
 • måltider på interkontinentala långdistansflyg
 • flygtransport i ekonomiklass tur och retur
 • ett bagage/person som får väga upp till 23 kg och ett handbagage/person som får väga upp till 8 kg
 • inkvartering och eventuella måltider på resmålet

I Finnair Holidays grundpris ingår ej:

 • serviceavgifter
 • resedokument per brev
 • måltider på flyg inom Europa och Mellanöstern
 • anslutande landtransporter i landet för avresan
 • guidning på resmålet
 • transfer från flygplatsen vid resmålet
 • utflykter vid resmålet
 • mat, dryck och serviceavgifter eller dricks
 • utgifter för pass och visum
 • eventuella nödvändiga vaccinationer
 • reseförsäkring
 • hotellskatter och andra officiella avgifter som möjligen betalas på resmålets hotell
 • eventuella myndighetsavgifter vid utresa från landet

1.    TILLÄMPNINGS­OMRÅDE

1.1.    Särskilda villkor för paketresor
Dessa avtalsvillkor tillämpas på paketresor som huvudsakligen anskaffats för enskilt ändamål och som säljs eller erbjuds till försäljning i Sverige av Finnair Holidays.

1.2.    Särskilda villkor
Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från lagen (1992:1672) om paketresor, om tillämpningen av särskilda villkor kan motiveras med resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller särskilda omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären. 

En researrangör som vid avbeställning tillämpar särskilda villkor och därav debiterar de faktiska avbeställningskostnaderna av resenären ska vid behov redovisa för hur kostnaderna hänför sig till de olika delarna av resan.

2.    AVTAL OM PAKETRESA OCH ANSVARET FÖR FULLGÖRANDE AV AVTALET

2.1.    Betalning av resan, ingående av avtal och leverans av resedokument 
Avtalet blir bindande när kunden godtar att hon eller han har läst de särskilda villkoren för Finnair Holidays-resor, betalar för resan och tar emot en bekräftelse av den bokade resan till den e-postadress som medföljer bokningen. En bekräftad bokning innehåller ett bekräftelsenummer.

Om webbtjänstens bokningsprocess avbryts och kunden inte får en bekräftelse eller andra resedokument, exempelvis en bekräftelse av den elektroniska flygbiljetten, hotellvoucher och eventuell flygplatstransfer, utflyktsvoucher eller av en reserverad och betald resa, måste kunden omedelbart kontakta Finnair Holidays kundtjänst.

Resedokumenten levereras till kontaktpersonens e-postadress när betalningen har registrerats. Kunden ska informera Finnair Holidays kundtjänst om han eller hon inte har fått en resebekräftelse eller andra resedokument via e-post inom 24 timmar efter bokningen.

Kunden ska medföra resebekräftelsen och alla resedokument (bekräftelse av elektronisk flygbiljett, inkvarterings- och andra vouchrar för eventuella tilläggstjänster på resan.

2.2.    Priser och skatter
I priset ingår de tjänster, skatter och serviceavgifter som nämns i resebekräftelsen. Priset inkluderar inte frukost eller andra måltider, flygplatstransfer, guidning, utflykter, eller eventuella skatter som ska betalas på plats på resmålet, om inget annat anges.

Priset på reguljärflyg baserar sig på aktuella priser, växelkurser och bestämmelser vid tidpunkten för bokningen. Vid eventuella ändringar av dessa före biljettutlämningen, kommer priset för flygbiljetten att ändras på motsvarande sätt. Priserna är giltiga utan förbindelse tills avtalet trader I kraft. Alla skatter som kan betalas i samband med biljettutlämningen före avresan inkluderas i flygbiljettens pris.

För barn under 2 år som reser utan egen sittplats på flyget debiteras cirka 10 % av biljettpriset för vuxna, plus skatter och tilläggsavgifter. Spädbarn är inte berättigade till en egen sittplats på flyget eller en egen säng på hotellet. Om ett säte eller säng önskas, kommer barnets bokning att behandlas som en barnpassagerare i åldern 2–11 år. Om ett spädbarn fyller 2 år under resan måste bokningen göras för en barnpassagerare, och han/hon måste ha en egen sittplats på flyget.

Om en kund reser med barn och vill försäkra sig om en extrasäng för dem, måste kunden kontrollera tillgängligheten för extrasängar från Finnair Holidays kundtjänst. På vissa hotell är det möjligt att boka inkvartering för barn utan att hotellet tillhandahåller en extrasäng; i det fallet delar barnet en säng med en vuxen i samma bokning.

Om kunden har några särskilda önskemål angående bokningen (t.ex. husdjur, golfutrustning, skidor, rullstol, specialkost osv.) måste han eller hon kontakta Finnair Holidays kundtjänst. För eventuella ändringar som gjorts i bokningen tillämpas prislistan för serviceavgifter.

Prislistan för serviceavgifter finns här.

2.3.    Researrangören ansvarar gentemot resenären för att paketresan motsvarar avtalet. Ansvaret gäller också underleverantörer som researrangören anlitar vid fullgörande av avtalet (t.ex. transportföretag och hotell).

2.4.    Före avtalsslutet ska resenären informeras om researrangören har ställt en sådan säkerhet som avses i lagen om paketresor och om säkerheten täcker den erbjudna resan.

2.5.    Resenären kan uppfylla sin skyldighet att meddela om en omständighet enligt dessa avtalsvillkor genom att kontakta antingen researrangören.

Fel i paketresa ska tillkännages av kunden enligt punkt 13.4.

2.6.    Avtalets innehåll
Uppgifter i arrangörens kataloger, broschyrer och på hemsida är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

2.7.    Resehandlingar och reseförsäkring  
Researrangören ska före avtalsslutet lämna resenären allmänna uppgifter om pass- och visumbestämmelser samt hur lång tid det i regel tar att få dem samt om hälsobestämmelser.

Resenären ska i enlighet med researrangörens anvisningar själv se till att han eller hon har de handlingar som behövs för resan (pass, visum, vaccinationsintyg) samt kontrollera riktigheten hos dessa och flygbiljetten samt att de överensstämmer med varandra. Resenären ska också kontrollera avgångstiderna för transporterna. Om researrangören har uppfyllt sin skyldighet att ge information, ansvarar researrangören inte för skada som drabbar resenären till följd av att resan förhindras eller avbryts på grund av bristfälliga eller felaktiga resehandlingar (t.ex. ett trasigt pass) eller för att resenären förvägras eller saknar visum.

Researrangören ansvarar inte för frivilliga försäkringar som resenären behöver på resan, utan resenären ansvarar själv för sitt försäkringsskydd och dess omfattning, bl.a. i fråga om avbeställningsskydd.

2.8.    Eventuella säkerhetsrisker på resmålet
Information om säkerheten på resmålet och annan viktig information om resmålet tillhandahålls av utrikesdepartementet, www.ud.se. Resenären bör bekanta sig med förhållandena på resmålet, bland annat med hjälp av ovan nämnda information.

2.9.    Skyldighet att bistå
Om resenären under resan insjuknar, drabbas av ett olycksfall, blir offer för ett brott eller lider annan skada, ska researrangören bistå honom eller henne med att få sjukvård eller tidigare hemtransport eller med att utreda brottet eller skadan samt i andra behövliga åtgärder. Resenären ansvarar själv för kostnaderna för specialarrangemang som researrangören i dessa eller andra situationer behöver vidta på grund av resenärens belägenhet (t.ex. ny transport, extra övernattningar på hotell samt eventuella extra kostnader för researrangören). Om det under resan uppstår en sådan situation som avses i punkt 11.1.b. ska researrangören på motsvarande sätt bistå resenären och i mån av möjlighet försöka begränsa de skador och olägenheter som orsakas resenären.

Om researrangören inte på resmålet har personal som kan bistå resenären, ska researrangören före resan meddela resenären namn och kontaktuppgifter på sin lokala representant eller motsvarande uppgifter om lokala organ som resenären kan kontakta när han eller hon behöver hjälp. Då researrangören har ingen personal på resmålet ska kunden i nödsituation kontakta ska emergency number som anges i vouchrar.

2.10.    Resenärens skyldigheter och ansvar

2.10.1.    Under resan ska resenären iaktta myndigheternas, researrangörens eller researrangörens representants anvisningar och bestämmelser om genomförandet av resan samt ordningsreglerna på hotell och i transportmedel.

2.10.2.    Resenären får inte störa andra resenärer med sitt uppträdande. Om resenären på ett väsentligt sätt försummar sina skyldigheter, kan han eller hon förvägras avresan eller avlägsnas från resan. Då har resenären inte rätt till återbetalning av priset och han eller hon ansvarar själv för alla kostnader för sin hemresa.

2.10.3.    Resenären ansvarar för skador som han eller hon genom uppsåtligt eller oförsiktigt förfarande förorsakar för researrangören eller tredje part, t.ex. genom att bryta mot ovan nämnda bestämmelser.

2.10.4.    Resenären ska lämna sådana kontaktuppgifter till researrangören enligt vilka han eller hon kan nås före och under resan.

3.    INGÅENDE AV AVTAL OCH BETALNING AV PRISET

Avtalet blir bindande för resenären när resans pris har betalats i sin helhet inom den tid som researrangören meddelat eller en annan avtalad tid. När resans pris är betalt har resenären rätt att i god tid före resan få alla handlingar som berör resan.

4.    RESENÄRENS RÄTT ATT UTAN SÄRSKILD ORSAK AVBESTÄLLA RESAN

På grund av sin exceptionella karaktär faller Finnair Holidays-resor under särskilda villkor där ändrings- och avbokningsavgifter regleras av exceptionella bestämmelser, t.ex. hotellens försäljnings- och bokningsvillkor, leverantörer av utflyktsresor och flygplatstransfertjänster samt flygbolag. Kunden måste omgående kontakta Finnair Holidays kundtjänst i samband med avbokningar eller ändringar i bokningen. Ändringar och avbokningar av Finnair Holidays-resor hanteras från fall till fall.

Biljetter för Finnair Holidays-resor utfärdas automatiskt direkt efter det att resan har bekräftats och betalats. De flesta flygbiljettyper medger inte återbetalning för ändringar och avbokningar när biljetten har utfärdats. Möjligheten till ersättning i dessa fall kan vara mycket begränsad eller obefintlig.

Återbetalning medges inte för bokningar som inte har avbokats. Om kunden inte använder en flygplatstransfer eller annan tjänst som ingår i bokningen, eller endast delvis använder en tjänst, 
har han eller hon inte rätt till återbetalning på dessa grunder. Dessutom kan kunden debiteras tillämpliga serviceavgifter för ändringen eller avbokningen. I syfte att tillhandahålla avbokningsbekräftelser till försäkringsbolagen debiteras tillämpliga avgifter enligt aktuell lista över serviceavgifter.

Ändrings- och avbokningsavgifter för avgiftsbelagda tilläggstjänster, t.ex. flygplatstransfer eller utflykter, varierar beroende på leverantörernas försäljnings- och bokningsvillkor. Ändringar och avbokningar av ytterligare tjänster hanteras från fall till fall.

4.1.    Passagerares rätt att avboka resan
Passageraren äger rätt att avboka resan utan särskild anledning, i vilket fall vi debiterar den verkliga kostnaden för avbokningen samt en rimlig tilläggsavgift för det merarbete som orsakas av avbokningen. Finnair Holidays-resor är individuellt skräddarsydda och oberoende paketresor baserade på reguljärflyg, och grundas inte på i förväg inhämtade kvoter. Varje enskild bokning görs separat, och betalningen genomförs inom överenskommen tidsperiod. I samband med avbokning kan en Finnair Holidays-resa därför inte säljas vidare.

Kunden är personligen ansvarig för att teckna en reseförsäkring före resan och kontrollera dess täckning.

4.2.    Passagerares rätt att ändra avtalet och överföra det till en annan person
Passageraren äger rätt att ändra passageraruppgifterna i bokningen eller överföra reseavtalet till en annan person, i vilket fall researrangören äger rätt att ta ut en rimlig ersättning för överföringen.

4.3.    Ändra passageraruppgifter
På grund av den exceptionella karaktären av resor baserade på reguljärflyg, leder ändringar i passageraruppgifter till annullering av den ursprungliga flygbiljetten och bokning av en ny. Priset fastställs utifrån aktuella priser samt flyg- och platstillgång vid tidpunkten för ändringen. Förändringen medför betydande kostnader, detta eftersom den gamla flygbiljetten inte är återbetalningsbar och den nya flygbiljetten kan vara dyrare än den gamla. Researrangören äger rätt att debitera underleverantörers verkliga kostnader samt även serviceavgifter enligt Finnair Holidays aktuella lista över serviceavgifter.

4.4.    Överföring av avtal
För Finnair Holidays-resor leder överföring av avtal till en annan person, enligt de allmänna paketresevillkoren, till annullering av flygbiljetten och bokning av en ny. Priset baseras på rådande priser samt flyg- och platstillgång vid tidpunkten för överföringen. Researrangören äger rätt att debitera verkliga kostnader förorsakade av överföringen, samt även serviceavgifter enligt Finnair Holidays aktuella lista över serviceavgifter.

5.    RESENÄRENS RÄTT ATT AVBESTÄLLA RESAN PÅ GRUND AV ÄNDRINGAR SOM RESEARRANGÖREN GÖR ELLER PÅ GRUND AV FÖRHÅLLANDENA PÅ RESMÅLET

5.1.    Resenären får avbeställa resan, om  
a)    tidpunkten för avresan eller hemkomsten förskjuts mer än 30 timmar från den avtalade,
b)    researrangören i övrigt väsentligt ändrar researrangemangen. Som en väsentlig ändring betraktas t.ex. byte av transportmedel som gör att restiden ökar avsevärt, ändring av resmålet eller en ändring som klart försämrar inkvarteringens standard.  
c)    resenären har grundad anledning att tro att resan inte går att genomföra på avtalat sätt eller utan att resenärens liv eller hälsa äventyras till följd av en krigshandling, naturkatastrof, strejk eller en motsvarande situation på resmålet eller dess närhet. Vid bedömning av grunderna för avbeställningen beaktas svenska myndigheters ståndpunkt i frågan.
d)    resenären i övrigt har vägande skäl att anta att researrangörens prestation kommer att vara väsentligt felaktig.

5.2.    Resenären ska utan dröjsmål meddela researrangören att resan avbeställs.

5.3.    Bestämmelser om rätten att avbeställa resan på grund av prishöjning finns i punkt 9.4.

5.4.    När resenären i ovan nämnda fall avbeställer resan, har han eller hon rätt att återfå resans pris.

I fall som nämns i punkterna 6.1.a, 6.1.b. och 6.1.d. får resenären alternativt av researrangören kräva en ny motsvarande resa till det pris som resenären betalat för den ursprungliga resan. På en ersättande resa tillämpas dessutom punkt 11.3.

6.    RESENÄRENS RÄTT ATT AVBRYTA RESAN OCH HÄVA AVTALET

6.1.    Resenären har rätt att avbryta resan, om  
a) researrangören grovt försummar sina skyldigheter eller om genomförandet av resan annars visar sig vara så förfelat att resan inte uppfyller det ändamål som ursprungligen uppställdes för den. På grund av dessa har resenären också rätt att häva avtalet efter resan, eller
b) det under resan uppstår en situation som avses i punkt 6.1.c.

6.2.    När resenären avbryter resan eller häver avtalet har han eller hon rätt att återfå resans pris och övriga avgifter som betalats till researrangören. Om resenären har haft nytta av researrangörens prestation, ska resenären betala en sådan ersättning till researrangören som motsvarar prestationens värde för resenären.

6.3.    Om resenären avbryter resan på grunder som avses i punkt 7.1.a, ska researrangören på egen bekostnad vid behov ordna returtransport för resenären. Transporten ska ordnas till avreseorten eller till en avtalad ort med ett transportmedel som motsvarar det som ursprungligen avtalats.

6.4.    Om resenären enligt punkt 7.1.a. har rätt att häva avtalet, får resenären som alternativ kräva en ny motsvarande resa av researrangören till det pris som resenären betalat för den ursprungliga resan. På en ersättande resa tillämpas dessutom punkt 11.3.

6.5.    Om resenären avbryter resan enligt punkt 7.1.b. och researrangören inte bistår honom eller henne med att ordna med hemresa enligt punkt 2.8, kan resenären själv vidta behövliga åtgärder. Resenären ska dock eftersträva att begränsa kostnaderna och annan skada som eventuellt faller på researrangören.

7.    PRISÄNDRINGAR

7.1.    Efter avtalsslutet har researrangören rätt att höja och på motsvarande sätt en skyldighet att sänka resans avtalade pris på följande grunder:
a)    förändringar i skatter och andra offentliga avgifter som påverkar resans pris,  
b)    sådana förändringar i transportkostnaderna som researrangören inte har kunnat påverka och inte heller ta hänsyn till när avtalet ingicks, eller  
c)    förändringar i valutakurserna som påverkar kostnaderna för resan.

7.2.    Prishöjningen får inte vara större än kostnadsökningen. Priset ska sänkas minst så mycket att det motsvarar minskningen av kostnaderna. Prisändringen ska dock vara minst 2 procent av det pris som grundar sig på det billigaste inkvarteringsalternativet på samma resa och samma avresedag.

Researrangören ska meddela det nya priset till resenären snarast och dessutom uppge på vilken grund priset ändras och vilka delar av paketresan ändringen gäller.

7.3.    Resans pris får inte höjas under de sista 21 dygnen före avtalad avresedag.

Under denna tid är researrangören inte heller skyldig att sänka priset.

7.4.    Om resans pris efter avtalsslutet höjs och ändringen är väsentlig till hans eller hennes nackdel, har resenären rätt att frånträda avtalet. Resenären ska informera researrangören om frånträdandet inom en vecka från att resenären fick kännedom om prishöjningen.

8.    RESEARRANGÖRENS RÄTT ATT GÖRA OBETYDLIGA ÄNDRINGAR I RESEPROGRAMMET

8.1.    Om researrangören av orsaker som är oberoende av researrangören inte kan följa den avtalade resplanen, har researrangören rätt att byta hotell, övernattningsplats eller transportmedel och ändra tidtabellen eller reseprogrammet på sätt som inte väsentligt ändrar resans karaktär. Resenären ska så snart som möjligt informeras om ändringarna.

8.2.    Trots ändringar som avses ovan är resenären skyldig att betala resans pris och övriga avtalade avgifter, dock med beaktande av bestämmelserna i punkt 14.2. om resenärens rätt till prisavdrag.

9.    RESEARRANGÖRENS RÄTT ATT STÄLLA IN OCH AVBRYTA RESAN

9.1.    Researrangören har rätt att ställa in resan, om  
a)    för få deltagare har anmält sig till resan och researrangören i broschyren eller annat material om resan (t.ex. reseprogrammet eller övriga resedokument) har nämnt att genomförandet av resan är beroende av antalet deltagare. Kravet på deltagarantal kan gälla antingen en enskild resa eller en serie resor till ett visst resmål. Resenären ska informeras om en inställd resa senast 21 dygn före avresan.  
b)    researrangörens möjligheter att genomföra resan på avtalat sätt har väsentligt försvårats efter avtalsslutet på grund av en krigshandling, naturkatastrof, strejk eller annan motsvarande situation i resmålet eller dess närhet, eller om resan av en annan oväntad orsak inte kan genomföras utan att resenärens liv eller hälsa äventyras. Resenären ska så snart som möjligt informeras om en inställd resa.

9.2.    Om en situation som nämns i punkt
11.1.b uppstår under resan, har researrangören rätt att avbryta resan och göra andra nödvändiga ändringar i reseprogrammet. Efter resan ska researrangören utan dröjsmål återbetala resenären den del av resans pris som motsvarar de uteblivna tjänsterna.

9.3.    Om researrangören ställer in resan enligt punkt 11.1, får resenären kräva en ny motsvarande resa för det pris som betalats för den ursprungliga resan, om det inte medför oskäliga kostnader eller olägenheter för researrangören.

Om den ersättande resans pris är lägre än det ursprungligen avtalade priset eller om den ersättande resan inte omfattar de ursprungligen avtalade tjänsterna, ska prisskillnaden eller den del av priset som motsvarar den uteblivna tjänsterna återbetalas till resenären.

9.4.    Efter att ha ställt in resan ska researrangören utan dröjsmål återbetala de belopp som resenären betalat, om resenären inte får en ersättande resa enligt punkt 11.3. Om resan ställs in på grunder som nämns i punkt 11.1.a., ska researrangören dessutom betala resenären ersättning för utgifter som direkt hänför sig till avresan och som blivit onyttiga på grund av att resan blir inställd.

10.    RESEARRANGÖRENS RÄTT ATT HÄVA AVTALET

Researrangören har rätt att häva avtalet, om resenären inte har betalat resans pris senast på den avtalade betalningsdagen. En förutsättning för researrangörens rätt att häva avtalet är att resenären har fått en skälig betalningstid. I det dokument där betalningstiden nämns ska det också uppges att researrangören har rätt att häva avtalet på grund av försummad betalning.

11.    KUNDENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR

Passageraren och personen som genomför bokningen ansvarar för alla bokningar som görs via webbtjänsten, avbokningar, ändringar och situationer där passageraren genomför en bokning men inte använder den eller genomför en avbokning före resan, samt för eventuella kostnader.

Kunden bär ansvar för att kontrollera följande före bekräftelse och betalning av resan:

 • korrektheten i bokningsuppgifterna (t.ex. datum, valt flyg, att namnen skrivs så som de står i passet)
 • korrektheten i kontaktuppgifterna (passageraren kan nås före och under resan)
 • passens giltighet och behovet av visum eller transitvisum för resmål och/eller transitdestination
 • nödvändiga vaccinationer och hälsoregelverk efter genom resmål, t.ex. från https://www.1177.se/Tema/Vaccinationer/
 • nyheter och information om eventuella exceptionella situationer i destinationsländerna från utrikesdepartementets webbplats: http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/
 • Kundens skyldigheter efter bekräftelse och betalning av resan samt under resan

En kund som har köpt en Finnair Holidays-resa ska ge researrangören sina exakta kontaktuppgifter och informera om eventuella ändringar av dessa.

Kunden är personligen ansvarig för att kontrollera tidtabellen för möjliga ändringar innan varje flygsegment, samt för att checka in i tid för respektive flyg. Kunden kan kontrollera sin uppdaterade flygbokningsinformation via https://www.finnair.com under "Hantera bokning" genom att ange passagerarens efternamn och flygets bokningsnummer.

Kunden är personligen ansvarig för att anlända i tid till hotellet, till mötesplatsen för flygplatstransfer samt till eventuella avgångsplatser för utflykter i enlighet med vouchrarna. Om kunden konstaterar eventuella fel eller brister i produkterna eller underleverantörstjänsterna (t.ex. flygförseningar, fel på hotell eller andra tjänster) måste kunden kontakta Finnair Holidays kundtjänst så snart som möjligt efter det att problemet har upptäckts. Kunden måste följa de instruktioner, regler och bestämmelser som myndigheter, researrangör, hotell, underleverantör av tilläggstjänster och transportföretag kopplade till genomförandet av resan anger.

Kunden får inte förorsaka störning för andra genom sitt beteende. Om kunden avsevärt ignorerar sitt ansvar kan han/hon nekas avresa eller avlägsnas från resan. I det här fallet äger kunden inte rätt till återbetalning eller kompensation, och är ensam ansvarig för alla eventuella extra kostnader. Kunden ansvarar för skador som han eller hon avsiktligt eller genom oförsiktigt beteende förorsakar researrangör, transportföretag eller tredje part.

Researrangören ansvarar inte om kunden får förhinder att genomföra resan eller om resan avbryts på grund av att kunden inte innehar nödvändiga resedokument, samt heller inte för de kostnader som följer av att anskaffa erforderliga resedokument eller för eventuella skador som förorsakats av kundens eget beteende.

12.    RESEARRANGÖRENS ANSVAR

Researrangören använder tjänsteleverantörer, såsom Finnair och hotell, bokningscenter för flygplatstransfer och utflykter, för Finnair Holidays-resor. Researrangören har avtal med tjänsteleverantörerna och ansvarar för att kunden får den service som ingår i det avtal kunden har köpt. Om kunden inte får service som han eller hon har köpt, måste vederbörande kontakta tjänsteleverantören direkt eller via Finnair Holidays kundtjänst så fort han eller hon är berättigad enligt avtalet att erhålla servicen i fråga.

13.    UTFLYKTER, AKTIVITETER OCH FLYGPLATSTRANSFER

13.1.    Utflykter och aktiviteter
När du gör en Finnair Holidays-bokning är det också möjligt att boka utflykter och aktiviteter på webbplatsen finnair.com eller via Finnair Holidays kundtjänst. Utflykter som köpts som en del av Finnair Holidays-resor består av internationella utflykter, och kunden gör val för datum och guidningsspråk i samband med bokning av utflykten.

Vissa utflykter kräver att ett visst antal kunder deltar. Om så inte är fallet förbehåller sig tjänsteleverantören för utflykten eller aktiviteten rätten att ställa in utflykten. Tjänsteleverantören har rätt att ändra utflyktsrutten eller att ställa in rutten om omständigheterna på destinationen kräver det. Exempel: En utflykts starttid och varaktighet kan ändras på grund av trafikrelaterade omständigheter.

Dricks är inte inkluderat i utflyktspriset, utan betalas av kunden efter eget gottfinnande. Om ingen avgift har avkrävts för ett barn för utflykten och bussen är full, måste barnet sitta i en förälders knä. Barnens måltider måste betalas på plats, om inget annat anges på utflyktskupongen eller i andra instruktioner. Tjänsteleverantören har rätt att avbryta en utflykt om kunden orsakar störningar genom sitt beteende. Kunden ansvarar för alla föremål han/hon glömmer tex i ett fordon. 

Deltagare på utflykter måste följa de instruktioner och föreskrifter som anges av tjänsteleverantören samt anlända till på vouchern angiven mötesplats i god tid. Om kunden har problem med att hitta mötesplatsen måste han eller hon omedelbart kontakta kundtjänsten hos den tjänsteleverantör som anges på vouchern eller till Finnair Holidays kundtjänst.

13.2.    Flygplatstransfer
När du gör en Finnair Holidays-bokning kan du även boka en flygplatstransfer på webbplatsen finnair.com eller via Finnair Holidays kundtjänst. En transfer som köps i förväg måste bokas för samtliga passagerare i samma bokning. Priser och tillgänglighet för transfer varierar beroende på fordon, resmål och inkvartering. Kunden väljer vilken typ av transfer som han eller hon vill ha, t.ex. matarbuss eller privat transfer, och anger vid behov även upphämtningstid och -plats när flygplatstransfern bokas.

Barn måste använda en ett barnsäte under transfer tills de är minst 135 cm långa eller 12 år gamla. Om det inte finns något barnsäte tillgängligt i bilen måste chaufförens anvisningar följas. Det går inte att boka en sittplats för barn på transfer med matarbuss, varför barnet måste sitta i en vuxen passagerares knä. Sittplats måste bokas för barn över 3 års ålder. Barn under 3 års ålder kan även sitta i en vuxens knä på en privat transfer om inget barnsäte finns tillgängligt. På privata transporter där barnet har en egen sittplats måste barnet ingå i det totala antalet passagerare i transfern.

Om en eller flera passagerare förorsakar störningar genom sitt beteende kan denna/dessa passagerare exkluderas från transporten. Alkoholkonsumtion är inte tillåten under transfern. Det är inte tillåtet att gå ombord på en flygplatstransfer påverkad av alkohol eller andra ämnen. Om kunden berusad eller påverkad av andra ämnen orsakar skada är hon/han ansvarig för alla kostnader därav.

Varje passagerare har rätt att medföra en resväska och ett kolli handbagage på flygplatstransfern. Vid behov av att medföra fler väskor eller exempelvis sportutrustning, husdjur eller tyngre bagage, vänligen kontakta Finnair Holidays kundtjänst.

Kunden måste följa de regler och anvisningar som anges av transportföretaget. Om kunden har problem, t.ex. med att hitta avgångsplatsen för transfern, måste kunden omedelbart kontakta kundtjänsten hos den tjänsteleverantör som anges på vouchern eller Finnair Holidays kundtjänst.

14.    FEL OCH REKLAMATION

14.1.    Researrangörens prestation är felaktig, om  
a)    resan inte motsvarar vad som överenskommits eller kan anses överenskommet när det gäller tjänsterna och andra arrangemang,

b)    researrangören har försummat att lämna resenären de uppgifter som enligt lagen om paketresor ska lämnas om villkor som tillämpas på resan, resans innehåll, nödvändiga resehandlingar, hälsobestämmelser som berör resan, transportförbindelser och deras tidtabeller samt övriga uppgifter som resenären behöver, såsom anvisningar med tanke på eventuella sjukdomar, olycksfall eller andra motsvarande händelser under resan, och detta kan anses ha påverkat resenärens beslut, eller

c)    researrangören har försummat sin skyldighet att bistå enligt punkt 2.8.

14.2.    Som fel betraktas dock inte sådana med tanke på resans helhet obetydliga ändringar eller brister, på vilka resenären på grund av resmålet eller resans natur skäligen har kunnat förvänta sig.

14.3.     Som fel betraktas inte heller försenad ankomst till resmålet eller tidigare hemfärd, om ändringen sker av en orsak som är oberoende av researrangören och vistelsen på resmålet förkortas högst 6 timmar på en resa som pågår minst 3 men under 5 dygn, högst 8 timmar på en resa som pågår 5–8 dygn och högst 12 timmar på en resa som pågår över 8 dygn.

14.4.    Reklamation  
Resenären får inte åberopa ett fel, om han eller hon inte underrättar researrangören om felet inom en skälig tid efter det att han eller hon märkte eller borde ha märkt felet. Fel som kan avhjälpas på resmålet ska reklameras hos guiden eller researrangörens representant på resmålet så snart som möjligt.

Om researrangören inte har en guide eller annan representant i resmålet, har resenären också rätt att reklamera hos underleverantören (t.ex. hotellet) som researrangören har anlitat och i vars prestation felet finns.

Det ovan nämnda utgör dock inget hinder för resenären att åberopa fel, om researrangören underleverantören som researrangören anlitat vid fullgörandet av avtalet har handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder.

15.    AVHJÄLPANDE AV FEL OCH PRISAVDRAG

15.1.    Avhjälpande av fel  
Researrangören ska på egen bekostnad avhjälpa felet utan dröjsmål. Researrangören får dock vägra avhjälpa felet, om det skulle orsaka oskäliga kostnader eller olägenheter. Resenären får vägra låta researrangören avhjälpa felet, om det skulle medföra väsentlig olägenhet för resenären.

15.2.    Prisavdrag
Om felet inte utan dröjsmål har avhjälpts på researrangörens bekostnad eller om felet inte kan avhjälpas, har resenären rätt till ett prisavdrag som motsvarar felets betydelse.  
Om resenären inte använder sig av transport eller andra tjänster som ingår i resan, eller använder dem endast delvis, har han eller hon inte rätt till prisavdrag på denna grund.

16.    SKADESTÅND

16.1.    Resenären har rätt till ersättning för person-, sak- och förmögenhetsskada som ett fel i researrangörens prestation har orsakat, om felet eller skadan beror på vårdslöshet hos researrangören eller någon annan underleverantör som researrangören anlitat vid fullgörandet av avtalet (t.ex. transportbolag och hotell). För att undgå ersättningsskyldighet ska researrangören visa att vårdslöshet saknades på researrangörens sida.

16.2.    Skador som ska ersättas är till exempel extra utgifter och utgifter som blivit onyttiga till följd av skadan samt förlorad inkomst vid försenad hemkomst och extra kostnader för övernattning.

16.3.    Enligt 15.1 har resenären också rätt till ersättning för borttappat resgods och förhindrad användning av resgodset på grund av dess försvinnande. Resenären har rätt till ersättning för att resgods inte kan användas till följd av att transporten av det fördröjs, om det kan anses att resenären med beaktande av dröjsmålets längd och övriga omständigheter orsakats olägenhet av dröjsmålet.

16.4.    Resenären ska göra sitt bästa för att begränsa skadan. Researrangören ansvarar inte för skada som resenären själv har vållat.   Skadeståndet kan jämkas om det är oskäligt med beaktande av resenärens eventuella medverkan, researrangörens möjligheter att förutse och förhindra skadan samt övriga omständigheter.

16.5.    Skadestånd för skada som uppstått under luft-, sjö- eller järnvägstransport bestäms utgående från de bestämmelser eller avtal som det transportföretag som fungerar som underleverantör tillämpar på sin egen verksamhet. Vid fastställande av researrangörens skadeståndsskyldighet beaktas bestämmelserna i sjölagen (1994:1009) i fråga om sjötransporter och järnvägstrafiklagen (1985:192) i fråga om järnvägstransporter eller ersättningsgrunderna enligt den internationella konventionen för transporten i fråga (COTIF, FördrS 5/1985). Ersättning för skador under lufttransporter bestäms huvudsakligen enligt Montrealkonventionen (FördrS 78/2004) och rådets förordning (EG) nr 2027/97. Om bestämmelserna i konventionen eller förordningen inte går att tillämpa på transporten, bestäms ersättningarna enligt Warszawakonventionen och luftfartslagen (2010:500).

16.6.    Force majeure  
Researrangören ansvarar inte för skada som orsakas av oöverstigligt hinder eller annan oförutsedd orsak, som researrangören eller en underleverantör som researrangören anlitar inte kunde ha förhindrat ens genom yttersta omsorg. Sådana orsaker är t.ex. krigshandlingar, naturkatastrofer, smittsamma sjukdomar, strejker och motsvarande händelser.

Researrangören ska omgående informera resenären om sådana oöverstigliga hinder och sträva efter att den skada som resenären lider blir så liten som möjligt.

17.    ERSÄTTNINGSKRAV OCH TVISTEN

17.1.    Eventuella klagomål eller anspråk avseende Finnair Holidays-resor måste meddelas Oy Aurinkomatkat – Suntours Ltd Ab. Kunden måste spara alla dokument och kvitton för eventuella ytterligare kostnader, registrera tider och datum samt ange namnen på de personer som hanterade ärendet.

17.2.    Om en meningsskiljaktighet rörande avtal om paketresa inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se). Resenären kan också föra tvisten till tingsrätten på sin hemort.

Dessa villkor skapades den 9.10.2017 och gäller tills vidare.

VIKTIG INFORMATION OM HOTELL OCH FLYG

Hotell

 • Tillgängligheten baseras på informationen i ett internationellt hotellbokningscenter. Hotellbokningscenter är ansvariga för korrektheten i hotellbilder och -beskrivningar. Hotellbetyg baseras antingen på hotellets egen betygsskala eller på en tjänsteleverantörs landspecifika klassificeringssystem.
 • I rum för tre eller fyra personer kommer sängar att bäddas för just detta antal personer. På vissa hotell erbjuds inkvartering i dubbelrum med extrasängar (t.ex. bäddsoffor), och rummet har kanske inte tre eller fyra separata sängar. I USA finns extrasängar vanligtvis inte tillgängliga, så rum avsedda för tre eller fyra personer har två gånger två enkelsängar.
 • Yrkanden eller klagomål på hotellet, dess rum eller tjänster måste göras omedelbart till hotellets reception, eller också kan kunden kontakta Finnair Holidays kundtjänst.
 • I enlighet med internationell praxis ska incheckning ske på hotellet cirka kl. 15.00 på ankomstdagen, och utcheckning cirka kl. 12.00 på avresedagen. Inchecknings- och utcheckningstiderna kan variera mellan olika hotell.
 • Om avgångsflyget anländer till destinationen under natten eller morgonen efter avresedagen, omfattar bokningen inte inkvartering för ankomstnatten. Om du vill boka inkvartering för ankomstnatten kontakta Finnair Holidays-kundtjänsten. Om returflyget avgår efter midnatt omfattar priset övernattning till påföljande dag.
 • Hotellen kan be om en kreditkortsgaranti i samband med incheckning, även om inkvarteringen har betalats i förskott och passageraren har en hotellvoucher. Kortet debiteras endast om det finns några ytterligare kostnader (t.ex. minibar), eller alternativt kan kostnaderna även betalas kontant i kassan.
 • Om passageraren inte har något kreditkort kan garantin vanligtvis också avsättas kontant.
 • Unga passagerare bör ta hänsyn till att hotell kanske inte tar emot minderåriga som reser ensamma. I synnerhet hotellkedjor i USA kan neka en ensamresande minderårig som kund. En person under 21 års ålder räknas som minderårig i USA. I andra länder kan åldern även variera mellan 18 och 23 år beroende på hotellkedja. Kontrollera åldersgränserna via Finnair Holidays kundtjänst innan du bokar.

Flyg

 • Tillgängligheten beror på rutten och på schemaläggningsalternativen för reguljärflygbolag.
 • Flygbolag äger rätt att ändra tidtabeller och rutter före resan samt under den. I fall av flygförseningar eller överbokningar inom EU-området gäller EU:s förordningar avseende förseningar och ofrivillig förvägrad ombordstigning.
 • Flygningarna måste användas i den ordning som anges i bokningen. Om den första avgången inte används kommer alla efterföljande anslutande flyg och returflyg att avbokas automatiskt.
 • Flygbolaget ansvarar inte för anslutande flyg på olika biljetter. Flygbolag är inte ansvariga för andra flygbolags anslutningsflyg när flygen inte finns på samma biljett. Eventuellt bagage måste också checkas in på nytt på det resmål där biljetten ändras.
 • Transportstyrelsen tillhandahåller information och regelverk gällande tillåtna föremål i bagaget. Du hittar instruktioner på Transportstyrelsens webbplats: https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/­Flygresenar/Bagage/Vad-far-jag-ta-med-mig-ombord/
 • Flygbolagen uppfyller önskemål som görs angående flygstolar och måltider vid bokning så långt detta är möjligt. Alla flygbolag tillhandahåller inte en gratis måltid och dryck under flygresan, och inte heller alla flygbolag tar emot önskemål om specialkost även om de serverar en gratis måltid på flyget.
 • Flygbolagen fastställer tillsammans med flygplatspersonalen minimianslutningstiderna för respektive flygplats och terminal. Det bokningssystem för internationella avgångar som vi använder och som underhålls av flygbolagen, medger inte flygbokningar där anslutningstiden för en flygresa understiger minimianslutningstiden. Bokningssystemet beaktar inte tillfälliga flygförseningar.