Finnair Holidaysi eritingimusi värskendati 1. juuli 2018 seisuga. Alt leiate tingimused, mis kehtivad enne ja pärast 1. juulit 2018 toimunud reisidele.

Finnair Holidays eritingimused - tingimused alates 1. juulist 2018

Finnair Holidays-reisidele kohaldatakse alates 1.07.2018 kehtivat turismi- ja võlaõigusseadust ning Finnair Holidays-reiside eritingimusi. Eelnimetatud tingimusi kohaldatakse 1.07.2018 ja pärast seda kuupäeva sõlmitud lepingutele. Leping muutub reisijale siduvaks siis, kui reisikorraldaja poolt määratud esimene makse on makstud hiljemalt tähtajaks. Finnair Holidays-reiside vastutav reisikorraldaja on Aurinkomatkat OY – Suntours LTD Ab (edaspidi Aurinkomatkat), kes on andnud tagatise maksejõuetuse puhuks Soome Konkurentsi- ja Tarbijakaitseametile. Aurinkomatkate registritunnus Soome Konkurentsi- ja Tarbijakaitseametis on KuVi 164/88/MJ, link: https://www.kkv.fi/en/facts-and-advice/travelling-and-travel-agencies/register-of-package-travel-agencies/

1    PAKETTREISI LEPING JA VASTUTUS LEPINGU TÄITMISE EEST  

1.1 Vastutus lepingu täitmise eest

Reisikorraldaja vastutab reisija ees, et pakettreis vastab lepingu tingimustele. Reisikorraldaja vastutus hõlmab ka lepingu täitmist tema poolt kasutatavate teenusepakkujate tegevuse osas (veoettevõtted ja majutusasutused).

Enne lepingu sõlmimist peab reisijat teavitama sellest, kas reisikorraldajal on pakettreiside pakkumiseks turismiseadusega ettenähtud tagatis ja kas see tagatis katab pakutavat reisi.

Reisija võib täita käesolevates lepingutingimustes määratud teatamise kohustust reisikorraldajaga ühendust võttes.

Finnair Holidays-reiside teostamiseks kasutatakse teenusepakkujaid nagu näiteks Finnair, lennuvedude ja lennujaamatransfeeride pakkujaid, majutusteenuse pakkujaid, ekskursioonide pakkujaid, vastavaid broneerimiskeskusi. Finnair Holidays’i vastutav reisikorraldaja, Aurinkomatkat, on sõlminud teenusepakkujatega lepingud ning vastutab selle eest, et reisija saab teenused, mis ta on vastavalt lepingule ostnud. Juhul, kui reisija ei saa ostetud teenust, peab ta võtma ühendust Finnair Holidays’i klienditeenindusega sel hetkel, kui tal on õigus nimetatud teenust saada.

Reisikorraldaja ei vastuta nende korralduste ja teenuste eest, mis pakettreisis ei sisaldu, nagu näiteks veoteenused või reisija poolt eraldi tellitud vahendatud eriteenuste teostumine. Pakettreisi kuuluvatele lennupiletitele, lennule kaasa võetavale pagasile ja muudele transpordiga liituvatele asjadele, nagu näiteks toitlustamine lennul, kohaldatakse pileti väljastanud ja transpordiga seotud lennufirmade veotingimusi ning rahvusvahelisi lennunduseeskirju.

Reisikorraldajal või reisiteenuse pakkujatel on õigus korraldada reisija reis paremini, kui tema poolt tehtud broneering eeldab. Siiski ei ole kohustust anda kõikidele reisijatele samasuguseid soodustusi.

Pakettreisis olevast puudusest tuleb teavitada alajaotus 12.2 kohaselt.

1.2 Lepingu sisu

Reis sisaldab neid teenuseid ja ettevalmistusi, mis on reisija ja reiskorraldaja vahel kokku lepitud. Lepingu sisu hinnates arvestatakse kõiki enne reisilepingu sõlmimist kirjalikult või elektroonilisel teel teatatud lepingueelset infot, lepingutingimusi, standardinfo teabelehte ja muud kõnealust reisi puudutavat seadusega (https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017031;  https://www.riigiteataja.ee/akt/131122017009) sätestatud informatsiooni.

1.3 Reisidokumendid ja reisikindlustus

Enne lepingu sõlmimist peab reisikorraldaja andma reisijale üldist informatsiooni sihtkohamaa passi- ja viisareeglitest, kaasa arvatud keskmiselt viisa hankimisele kuluvast ajast. Juhiseid reisidokumentide kohta on võimalik lugeda aadressil https://www.finnair.com/ee/et/information-services/before-the-flight/travel-documents/finnair-holidays.

Reisikorraldaja soovitusi järgides peab reisija ise hoolitsema reisiks vajalike reisidokumentide eest (sealhulgas pass, viisa, vaktsineerimistõendid) ning kontrollima nende ja pileti õigsust ja nende kokku sobivust. Samuti peab reisija kontrollima sõiduplaane. Juhul, kui reisikorraldaja on oma teavitamiskohustuse täitnud, ei vastuta ta reisijale tekkiva kahju eest juhul, kui reis jääb ära või katkeb puudulike reisidokumentide (nt mittenõuetekohane pass) või viisa andmisest keeldumise või selle puudumise pärast.

Reisikorraldaja ei vastuta reisil vajaminevate reisija vabatahtlike kindlustuste eest, vaid reisija vastutab ise kindlustuskaitse ja selle piisavuse eest nt reisi katkemise ja tühistamise korral. Seetõttu soovitab reisikorraldaja hankida reisijal reisi jaoks piisava kindlustuskattega nii reisija isikut kui ka reisija vara hõlmav ning reisitõrget sisaldav reisikindlustus.

1.4    Sihtkoha võimalikud turvalisusriskid

Reisikorraldaja peab reisijat enne reisi informeerima reisiga seotud võimalikest spetsiaalsetest riskidest ja andma teavet sihtkohamaa üldistest tervishoiueeskirjadest. Reisija vastutab ise oma tervisliku seisundiga seotud spetsiaalsete juhiste hankimise eest. Lisaks tuleb reisijale anda juhised võimaliku haigestumise või muu sarnase juhtumi puhuks.

Reisija turvalisuse eest välismaal vastutavad reisijate endi kõrval esmajoones kõnealuse riigi ametivõimud. Reisija peab tegutsema sihtkoha asjaolusid arvestades.

Sihtkoha turvalisust ja muud sihtkohta puudutavat olulist teavet saab Välisministeeriumist ja Terviseametist, tervise- ja heaolu asutustest; näiteks nende institutsioonide veebilehtedelt: http://reisitargalt.vm.ee ja http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html. Reisija peab tutvuma sihtkoha asjaoludega muuhulgas eespool mainitud teabe abil.

1.5     Abistamiskohustus

Juhul, kui reisija reisi ajal haigestub, satub õnnetusse või kuriteo ohvriks või kannab mistahes muud kahju, peab reisikorraldaja andma viivitamata raskustesse sattunud reisijale teavet tervishoiuteenuste, kohalike võimuorganite ja konsulaarteenuste kohta, organiseerima reisijale võimaluse sidevahendi kasutamiseks ning aitama reisijal teha alternatiivseid reisikorraldusi ja andma muud asjakohast abi. Reisija vastutab ise nende või muude olukorrast tingitud (nt uus veoteenus, lisaööbimised hotellis ning reisikorraldajale tulevad võimalikud lisakulud) erakorraliste kulude eest, mis reisikorraldajale tema olukorra tõttu kaasnevad. Juhul, kui reisi ajal ilmneb alajaotuses 10.1.b. väljatoodud olukord, peab reisikorraldaja sellele vastavalt reisijat abistama ja püüdma võimaluste piires reisijale tekkivat kahju piirata.

Reisikorraldaja võib oma antud abi eest küsida mõistlikku tasu juhul, kui reisija on põhjustanud raskused kas tahtlikult või ettevaatamatuse tagajärjel. Tasu suurus ei saa siiski olla suurem reisikorraldajale abi andmisest tulenenud tegelikest kuludest.

Finnair Holidays’il ei ole sihtkohas oma personali, kuid reisija võib abi vajades võtta ühendust Finnair Holidays’i klienditeenindusega telefonil +372 6 840535. Lahtiolekuajad on välja toodud aadressil https://www.finnair.com/ee/et/customer-care.

1.6 Reisija kohustused ja vastutus

1.6.1. Reisijal on reisi ajal kohustus järgida ametivõimude, reisikorraldaja või reisikorraldaja esindaja poolt antud reisi teostamisega seotud juhiseid ja eeskirju ning hotellides ja veoteenust osutatavates ettevõtetes kehtivaid reegleid.

1.6.2. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi reisijaid. Juhul, kui reisija rikub oluliselt oma kohustusi, võidakse teda reisile mitte lubada või ta reisilt eemaldada. Sellisel juhul ei ole reisijal õigus reisitasu tagasi saada ja ta vastutab ise kõikide tagasireisimisest tulenevate kulude eest.

1.6.3. Reisija vastutab kahjude eest, mis ta oma tahtliku või ettevaatamatu käitumisega reisikorraldajale või kolmandatele osapooltele tekitab, sealhulgas rikkudes alajaotustes 1.6.1 ja 1.6.2 mainitud reegleid.

1.6.4. Reisija peab andma reisikorraldajale sellised kontaktandmed, mille kaudu teda enne reisi ja reisi ajal kätte saab.

1.6.5 Reisigrupi esindaja on kohustatud andma kõik reisi puudutavad andmed ja dokumendid edasi reisigrupile ning vastavalt reisijaid puudutavad vajalikud andmed ja dokumendid reisikorraldajale. Reisikorraldaja osas loetakse tema teavitamiskohustus täidetuks, kui ta on nimetatud reisigrupi esindajale reisi puudutava informatsiooni edasi andnud ning seda ei pea igale reisijale eraldi kätte toimetama.

Reisigrupi nimel võib broneeringusse muudatusi teha ainult reisigrupi esindaja üksi või koos muudatust sooviva reisijaga.

1.6.6. Reisija või reisigrupi esindaja vastutab reisikorraldajale tema poolt antud andmete, nagu näiteks reisi aeg, reisijate nimed, sünniajad, muud isikuandmed ja reisijate erivajadused, õigsuse ja õigeaegse teatamise eest. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis tulenevad reisija või reisigrupi esindaja poolt antud ebaõigetest või puudulikest andmetest.

1.6.7. Reisija võib olla sunnitud ise vastutama tagajärgede ja/või kulude eest juhul, kui ta kasutab pakettreisi teenuseid või selle muid osi teisiti, kui pakettreisi lepingus on kokku lepitud. Näiteks pakettreisis sisalduvate veoteenuste osaline või täies ulatuses kasutamata jätmine (näit. lennupiletite või lendude mittekasutamine selleks ettenähtud järjekorras) võib viia muude saada olevate teenuste kasutusõiguse piiramise või kaotamiseni.

1.6.8. Järgmine tingimus kehtib pakettreisi lepingutele, mis on sõlmitud 25. septembril 2018 või pärast seda. Reisijaterühma esindaja peab veenduma, et broneeringus on kirjas vähemalt üks täisealine reisija. Sihtkohast olenevalt võib vanusepiiranguks (nt hotellides) olla kuni 23 aastat.

2 LEPINGU SÕLMIMINE JA HINNA TASUMINE

Reisijat siduv leping jõustub siis, kui reisikorraldaja on edastanud reisijale püsival andmekandjal kogu nõuetekohase teabe ja reisikorraldaja poolt nõutud reisitasu esimene osamakse on makstud hiljemalt tähtajaks.

2.1 Maksetingimused

Reisitasu, edaspidi ka reisihind, makstakse täismahus kas tellimuse vormistamisel või eraldi kokku lepitud tähtajaks. Internetipoes võib arve tasuda valikus olevate makseviiside abil ja klienditeeninduses broneeritud reisi eest makstakse krediitkaardiga.

Reisigrupi esindaja all mõistetakse käesolevates tingimustes broneeringu esimest reisijat. Reisijal või reisigrupi esindajal on kohustus teavitada Finnair Holidays’i klienditeenindust juhul, kui makstud ja kinnitatud reisi reisidokumendid ei ole ööpäeva jooksul alates broneeringu tegemisest e-posti teel saabunud. E-posti teel saadetavad reisidokumendid on reisikinnitus, elektroonilise lennupileti kinnitus ja hotelli vautšer ning võimalikud transfeeri- ja ekskursioonide vautšerid. Elektroonilise lennupileti kinnitus saadetakse igale reisijale nende poolt esitatud kontaktaadressile, muud reisidokumendid saadetakse reisijate grupi esindajale.

Juhul, kui võrguteenuse broneerimisprotsess katkeb või makstud ja edukalt lõpuni viidud broneeringu kohta ei tule esitatud e-postiaadressile ei reisikinnitust ega ka muid reisidokumente, peab reisija või reisijate grupi esindaja võtma viivitamatult ühendust Finnair Holidays’i klienditeenindusega.

Reisijad on kohustatud reisile kaasa võtma nii reisikinnituse kui ka värskeimad reisidokumendid (kinnitus elektroonilisest lennupiletist ja nii majutust kui ka muid võimalikke lisateenuseid puudutavad dokumendid/vautšer).

2.2 Reisi hinnas sisalduvad teenused

Finnair Holidays – reisid põhinevad regulaarlendudel ja tasu aluseks on broneerimishetkel kehtivad hinnakirjad, valuutakursid ja eeskirjad. Hinnad kehtivad alates sellest hetkest, kui nad välja kuulutatakse ega puuduta enne seda broneeritud reise. Jätame endale õiguse muuta hindu enne pakettreisi lepingu sõlmimist. Jätame endale õiguse tõsta kokkulepitud reisihinda vastavalt alajaotusele 8.

Reisi hinnas sisalduvad kõik maksud, mis on võimalik enne reisile minekut ära maksta. Paljudes linnades ja sihtkohtades võetakse reisijatelt ööbimisega seotult turismimaksu, mille suurus oleneb majutuse tasemest ja viibimise kestusest. Neid makse reisihinnaga koos ette ära maksta ei saa, need tuleb maksta otse majutusasutusele või ametivõimude määratud esindajale.

Finnair Holidays-reisi baashinnas sisalduvad: 

 • Lennureis valitud reisijaklassis (economy või business) reisi algpunktist sihtkohta ja tagasi
 • Vähemalt üks (1) äraantav pagas/reisija maksimaalselt 23 kg ja käsipagas/reisija maksimaalselt 8 kg
 • Majutus koos võimalike söökidega sihtkohas
 • Toitlustamine mandrite vahelistel kauglendudel
 • Elektronposti teel saadetavad reisidokumendid

Finnair Holidays-reisi baashinnas ei sisaldu:

 • teenustasud
 • toitlustamine Euroopa ja Lähis-Ida lendudel
 • transfeerid ja maismaatransport kodumaal
 • giiditeenus sihtkohas
 • lennujaamatransfeerid sihtkohas
 • ekskursioonid sihtkohas
 • söögid, joogid ja jootrahad
 • passi- ja viisakulud
 • vaktsiinid
 • reisikindlustus
 • võimalikud majutus- või turismimaksud ja muud ametlikud teenustasud sihtkohas
 • võimalikud teenustasud lennujaamades, mida võetakse maalt lahkudes
 • reisidokumentide saatmine kirja teel

Broneeringuga seotud erisoovide korral (sh golfivarustus, suusad, ratastool) tuleb Finnair Holidays’i klienditeenindusega ühendust võtta aegsasti enne reisi algust. Kehtiva teenuste hinnakirja leiab aadressilt https://holidays.finnair.com/ee-et/teenustasud.

2.3 Kampaaniapakkumised

Jätame endale õiguse teha kampaania- ja sooduspakkumisi uutele broneeringutele. Siinkohal peetakse uue broneeringu all silmas broneeringut, mis tehakse kampaania või sooduspakkumise kehtimise ajal. Kampaania- ja sooduspakkumistele kohaldatakse kumbagi kampaania ajal avaldatud reegleid ja juhendeid. Pakkumised ja soodustused on isiklikud ning neid ei rakendata tagasiulatuvalt.

3 MIDA PEAB ARVESSE VÕTMA LASTEGA REISIDES

Sülelapsel ei ole õigust oma istekohale lennukis ega oma voodikohale majutusasutuses. Juhul, kui talle soovitakse oma iste- või voodikohta, käsitletakse tema broneeringut nagu 2-11-aastase lapsreisija oma. Juhul, kui laps saab reisi ajal 2-aastaseks, tehakse talle broneering kui lapsreisijale ja tal peab olema lennukis oma istekoht.

Lastega reisides ja soovides neile kindlustada lisavoodi olemasolu, peab reisija kontrollima lisavoodi saadavust Finnair Holidays’i klienditeenindusest. Interneti teel broneerides annavad osad majutusasutused võimaluse broneerida lapsele majutus ilma lisavoodita, mispuhul laps jagab voodit samal broneeringul oleva täiskasvanuga.

Lastega välisriiki reisimise tingimustega tuleb tutvuda Välisministeeriumi „reisitargalt“ veebilehel (http://reisitargalt.vm.ee/lastega-reisimine/). Palume tähele panna, et alla 18-aastaste laste õigust reisida ilma hooldajata võivad piirata nii ametivõimud, veoettevõtted kui majutusasutused. Alaealisi puudutavad reisitingimused tuleb alati enne üle kontrollida lähteriigi, sihtkohamaa ja transiitmaade ametivõimudelt, kuna osades riikides on täpselt kindlaks määratud, milline see luba peab olema.

Ilma hooldajata reisival alla 18-aastasel isikul peab olema hooldaja poolt allkirjastatud nõusolek, nõusoleku vorminõuded võivad erineda. Nõusolek on dokument, kuhu kirjutatakse andmed reisi kohta ning hooldajate allkirjad ja kontaktandmed. Nõusolek tuleb reisile kaasa võtta ning esitada see vajadusel mh ametivõimudele, veoettevõttele või majutusasutusele. Lisateavet saab ka Finnair Holidays’i klienditeenindusest. Nõusoleku näidis https://www.finnair.com/go/documents/PDFs/letter_of_consent.pdf.

4 REISIJA ÕIGUS TÜHISTADA REIS ENNE REISI ALGUST

Reisijal on õigus reis igal ajal enne reisi algust tühistada. Finnair Holidays-reisid kuuluvad eritingimustega ja eri tüüpi reiside hulka, mille muutmis- ja tühistamiskulud on määratletud erandlike sätetega, nagu näiteks lennufirma ja muude pakettreise pakkuvate reisibüroode ja reisikorraldajate siduvad broneerimis- ja müügitingimused. Finnair Holidays-reiside veoteenus põhineb regulaarlendudel ja reisid on individuaalselt koostatud pakettreisid, mille aluseks ei ole eelnevalt hangitud tellimusveo kvoodid.

Igat tühistamist käsitletakse juhtumipõhiselt. Juhul, kui midagi on vaja muuta või tühistada, peab reisija võtma viivitamatult ühendust Finnair Holidays’i klienditeenindusega.

Finnair Holidays-reisiks valitud lennu ja muude reisiteenuste kinnitamine toimub automaatselt peale reisi eest maksmist, samaaegselt hakkavad kehtima reisikorraldajat siduvad teenusepakkujate broneerimis-ja müügitingimused. Sageli ei luba lennufirmade ja muude reisiteenuste pakkujate broneerimis-ja müügitingimused tagasimakseid peale broneeringu kinnitamist toimuvate muutuste ja tühistamiste korral, mistõttu võimalik raha tagasi maksmine võib olla piiratud või pole üldse võimalik.

Regulaarlendudel põhinevate ja individuaalselt koostatavate Finnair Holidays-reiside edasimüümine või alternatiivsete teenuste kasutamine tühistamise puhul ei ole võimalik. Tühistamistasu on maksimaalselt võrdne pakettreisi hinnaga, millest on maha arvatud tühistamisest tulenevad võimalikud kokkuhoitud kulud. Lisaks tühistamistasule nõuame me sisse bürookulud vastavalt reisikorraldaja teenuste hinnakirjale, millega kompenseeritakse erinevates tööetappides tehtud kulud. Reisikorraldaja kehtiv teenuste hinnakiri on kättesaadav aadressil https://holidays.finnair.com/ee-et/teenustasud.

Reisija palvel esitab reisikorraldaja selgitused tühistamistasu suurusele ja jaotusele pakettreisi eri osade kohta.

Juhul kui reisi hind on antud nii, et kahest või enamast reisijast koosnev reisigrupp või seltskond majutatakse samasse tuppa või korterisse ja üks seltskonna liikmetest tühistab reisi, on reisikorraldajal õigus eespool mainitud tühistamiskuludele lisaks nõuda tühistamisest tulenevast majutuse alakasutamisest põhjustatud kulude hüvitamist. Reisi tühistanud ja reisil osalevad seltskonna liikmed vastutavad solidaarselt nimetatud kulude maksmise eest reisikorraldajale. Reisikorraldaja ja reisile minev reisiseltskond võivad eespool nimetatud elukoha asendamiseks koos kokku leppida reisiseltskonnale asjakohasema majutuse, sel juhul vastutab võimalike lisakulude eest reisile minev seltskond.

Juhul, kui reisi ei tühistata ja reisija ei saabu kokkulepitud kohta kokkulepitud ajal või juhul, kui reisija ei saa reisil osaleda sellepärast, et tal ei ole temast tulenevatel põhjustel reisiks vajalikke dokumente nagu näiteks kehtiv pass, viisa, isikut tõendav dokument või vaktsiinitõend, ei ole tal õigust raha tagasi saada.

Reisikorraldaja soovitab reisijal oma reisiks hankida piisava kindlustuskattega isikut ja vara hõlmav ning reisitõrget sisaldav reisikindlustus.

5 REISIJA ÕIGUS TÜHISTADA REIS ENNE REISI ALGUST REISIKORRALDAJA TEHTUD MUUDATUSTE VÕI OLUKORRA TÕTTU SIHTKOHAS

5.1 Reisija võib reisi tühistada juhul, kui

a) reisikorraldaja muudab olulisel määral reisi korraldust. Oluliseks muudatuseks peetakse näiteks sõiduvahendi muutmist, mis pikendab oluliselt reisiaega; selliseid väljumis- või saabumisaegade muudatusi, mis põhjustavad reisijale olulisi raskusi või lisakulutusi (pärastlõunane väljumine muutub väljumiseks peale südaööd), sihtkoha muutust või majutuse taset oluliselt alandavat muutust ning oluliselt reisi iseloomu mõjutavat muudatust nagu näiteks reis, mida on reklaamitud takistuste vabana, muutub takistuste rohkeks või

b) tal on alust arvata, et reisikorraldaja võimalused teostada reis kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, muude tõsiste turvalisusprobleemide nagu näiteks terrorism, looduskatastroofide (veeuputused, maavärinad või ilmastikutingimused), streigi ja märkimisväärsete terviseriskide tõttu nagu näiteks sihtkohas esinev raske haigus või muu sarnane olukord.

Tühistamise aluseid hinnates võetakse arvesse Eesti ametivõimude seisukoht või nt Eesti Saatkonna ametlik teadaanne seoses nimetatud asjaoludega või

c) kui reisi algus või lõpp nihkub kokkulepitust ajast:

- rohkem kui 24 tundi üle 7 ööpäeva kestvate reiside korral;

- rohkem kui 12 tundi 2 - 6 ööpäeva kestvate reiside korral;

- vähem kui 2 ööpäeva kestvate reiside korral hinnatakse olukorda juhtumipõhiselt; või

d) reisijal on mõni muu kaalukas põhjus oletada, et reisikorraldaja teenustes on tegemist olulise puudusega.

5.2. Reisikorraldaja peab teatama muudatustest püsival andmekandjal ja teatest peab selguma, milliseid muudatusi reisikorraldaja kavatseb teha, kas muudatused vähendavad pakettreisi kvaliteeti või alandavad selle väärtust ning kui suure võimaliku allahindluse reisija tänu tehtud muudatustele saab ja kas need muudatused annavad õiguse reis tühistada.

5.3. Reisija peab ilma tarbetu viivituseta reisikorraldajat tühistamisest teavitama. Kui reisija ei teata muudatusi käsitlevas teadaandes mainitud mõistliku aja jooksul, et ta reisi tühistab, arvestatakse, et reisija on ette pandud muudatustega nõus.

5.4. Õigust tühistada reis hinnatõusu tõttu määratletakse alajaotuses 8.3.

5.5. Kui reisija tühistab reisi eelpool mainitud juhtudel, on reisijal õigus makstud reisitasu tagasi saada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödudes ajast, kui reisija on lepingu tühistanud. Siiski puudub reisijal õigus tühistada reis tühistamistasu maksmata juhul, kui alajaotuses 5.1.b) välja toodud olukord oli reisijale teada juba lepingut sõlmides.

Juhul, kui tühistamine tuleneb alajaotustes 5.1.a), 5.1.c) või 5.1.d) mainitud põhjustest, on reisijal õigus saada hüvitist ka nende kulude eest, mis on tehtud reisist tulenevalt ja mis tühistamise tõttu kasututeks muutuvad, kui muutus ei tulene vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest, millega reisikorraldaja või tema alltöövõtjad kokku puutuvad.

6 REISIJA ÕIGUS REIS KATKESTADA JA LEPING REISI AJAL ÜLES ÖELDA

6.1 Reisijal on õigus reis katkestada juhul, kui

a) reisi teostus osutub nii puudulikuks, et reis ei vasta algselt kavandatud eesmärgile, või

b) reisi ajal ilmneb alajaotuses 5.1.b) kirjeldatud olukord, kui reisija ei ole lepingut sõlmides saanud sihtkoha sellise olukorraga mõistlikult arvestada (olukord on muutunud).

6.2. Reisi katkestades või lepingut üles öeldes on reisijal õigus tagasi saada makstud reisitasu ja muud reisikorraldajale makstud tasud. Juhul, kui reisikorraldaja tegutsemisest on olnud reisijale kasu, siis see kasu (nt reisi toimunud osa, reisi ajal pakutud söögid või reisija poolt ära kasutatud sissepääsupiletid) võetakse reisitasu määra arvutades arvesse.

6.3. Juhul, kui reisija katkestab reisi alajaotuses 6.1.a esitatud põhjustel, peab reisikorraldaja vajadusel oma kuludega korraldama reisija veo tagasi reisi lähtekohta. Vedu tuleb organiseerida vastavalt algselt kokku lepitud sõiduvahendiga kas reisi lähtepunkti või muusse kokku lepitud kohta.

6.4. Juhul, kui reisija katkestab reisi alajaotuses 6.1.b esitatud põhjustel ja reisikorraldaja ei aita teda vastavalt alajaotusele 1.5. kojusõidu korraldamises, võib reisija ise vajalikud meetmed tarvitusele võtta. Siiski peab reisija proovima piirata võimalike reisikorraldaja vastutusele jäävate kulude hulka ja muud kahju.

6.5. Võimalikule õigusele saada kahjutasu kohaldatakse alajaotust 16.

7 REISIJA ÕIGUS LEPINGUT MUUTA JA SEE TEISELE ISIKULE ÜLE ANDA

Reisijal on õigus reisi enne selle algust muuta. Selle eest nõutav tasu põhineb tegelikel kuludel, mis reisikorraldaja maksab vastavalt regulaarlennu pileti ja muude reisiteenuste broneerimis- ja müügitingimustele. Lisaks muutmistasule tuleb reisijal tasuda reisikorraldaja teenuste hinnakirja alusel bürookulud, millega kaetakse seni reisi korraldamiseks tehtud töökulud. Kehtivat teenuste hinnakirja võib lugeda aadressil https://holidays.finnair.com/ee-et/teenustasud.

Finnair Holidays-reiside transport baseerub regulaarlendudel, pakettreisid koostatakse individuaalselt ja nende aluseks ei ole eelnevalt omandatud kvoodid. Regulaarlendudel põhinevate ja individuaalselt koostatavate Finnair Holidays-reiside edasimüümine ja alternatiivide kasutamine muutmise korral ei ole võimalik.

Finnair Holidays-reisideks valitud lennud ja muud reisiteenused kinnitatakse automaatselt peale reisi eest maksmist, samaaegselt hakkavad kehtima reisikorraldajale siduvad teenusepakkujate broneerimis- ja müügitingimused. Sageli ei luba lennufirmade ja muude reisiteenuste pakkujate broneerimis-ja müügitingimused tagasimakset või muudatuse tegemist peale broneeringu kinnitamist, mistõttu võimalikku muudatust võidakse käsitleda pileti tühistamisena või on muudatuste tegemise võimalused piiratud.

Reisijal on õigus muuta broneeringul olevaid reisija andmeid või anda lepinguga seotud õigused üle isikule, kes vastab võimalikele reisil osalemisega seotud tingimustele.

Lepingu üle andmisest või andmete muutmisest tuleb reisikorraldajat teavitada hiljemalt 7 päeva enne reisi algust. Teavitada võib ka hiljem juhul, kui see ei põhjusta reisikorraldajale ebamõistlikke raskusi.

Siinkohal võidakse kohaldada ka alajaotust 7. Lepingu üleandja ja vastuvõtja vastutavad ühiselt reisi hinna ja hüvitise maksmise eest reisikorraldajale.

8 HINNAMUUDATUSED

8.1. Reisikorraldajal on õigus peale lepingu sõlmimist tõsta hinda ja vastavalt kohustus langetada kokkulepitud reisi hinda alljärgnevatel alustel:

a) veokulude muutus, mis tuleneb kütuse ja muude energiaallikate hinnast või

b) reisi hinda mõjutavate maksude või reisiteenustele kolmandate osapoolte poolt seatud tasude nagu näiteks lennujaama- või sadamamaksudega seotud tasude või sihtkoha-või linnamaksude muutused. Maksud ja tasud võivad olla määratud nii lähteriigi kui ka sihtkoha ametivõimude poolt või

c) reisi kulusid mõjutavate valuutakursside muutus, mille määrab ära kuus nädalat enne reisi algust kehtinud valuutakurss. Võrdluskursina kasutatakse selle päeva valuutakurssi, mida reisikorraldaja on kasutanud hinnakalkulatsiooni alusena. Juhul, kui hinnakalkulatsiooni aluseks olevast kursist ei ole eraldi teavitatud, kasutatakse võrdluskursina lepingu sõlmimise päeval kehtinud valuutakurssi.

8.2. Hinnatõus ei saa olla suurem kui kulutuste tõus.

Reisikorraldaja peab reisijat uuest hinnast teavitama nii pea kui võimalik ning lisaks selgitama, mis on hinnamuudatuse aluseks ja milliseid pakettreisi osi muudatus puudutab.

Hinnamuudatusest peab reisijat informeerima püsival andmekandjal hiljemalt 20 päeva enne reisi algust.

8.3. Juhul, kui reisi hinda tõstetakse peale lepingu sõlmimist rohkem kui 8%, kaasa arvatud alajaotuses 8.2 mainitud asjaolu, on reisijal õigus leping üles öelda. Reisija peab lepingu ülesütlemisest teavitama reisikorraldajat viimase poolt määratud mõistliku ajavahemiku jooksul või kui tähtpäeva ei ole teatatud, siis 7 päeva jooksul alates sellest päevast, mil reisija sai teate hinnatõusu kohta. Elektroonilisel teel edastatud teade loetakse kättesaaduks samal päeval, kui reisikorraldaja selle saatis. Juhul, kui teate saabumise aja kohta ei saa anda muud selgitust, loetakse posti teel saadetud teade kätte saaduks seitsmendal päeval pärast selle saatmist.

Juhul, kui reisija ütleb lepingu üles, tuleb tagastada talle tema poolt makstud reisitasud viivituseta, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingu ülesütlemisest. Õigus võimalikule kahjutasule määratletakse vastavalt alajaotusele 16.

8.4. Reisikorraldaja peab hüvitama reisijale enne reisi selle osa kulutustest, mis põhinevad alajaotustes 8.1.a-c välja toodud põhjustel. Reisikorraldajal on õigus sisse nõuda tagasimaksest tingitud tegelikud halduskulud.

9 REISIKORRALDAJA POOLT PAKETTREISI LEPINGUSSE TEHTAVAD MUUDATUSED

9.1. Juhul, kui reisikorraldaja teeb pakettreisi lepingusse enne reisi algust reisi terviklikkuse seisukohalt väheolulisi muudatusi, ei ole reisijal õigust reisi tühistada ega saada alandatud hinda või kahjutasu. Väheoluliste muudatustena võidakse käsitleda selliseid muudatusi, milleks reisija oleks võinud sihtkohta või reisi olemust silmas pidades mõistlikkuse piires valmis olla, näiteks jääb ära üks pakettreisis sisalduv ekskursioon juhul, kui pakettreisti kuulub mitmeid ekskursioone.

9.2. Reisikorraldaja poolt tehtavad märkimisväärsed muudatused, mis annavad õiguse reis tühistada, on loetletud alajaotuses 5.1.

9.3. Juhul, kui reisikorraldaja teeb muid kui alajaotuses 9.1 välja toodud väheolulisi muudatusi või alajaotuses 9.2 mainitud tühistamist õigustavaid muudatusi, on reisija kohustatud maksma reisi hinna ja muud kokku lepitud tasud, võttes siiski arvesse alajaotustes 15 ja 16 määratletud reisija õigust saada hinnaalandust ja kahjutasu.

9.4. Reisikorraldaja peab reisijat muudatustest teavitama püsival andmekandjal selgel, nähtaval ja arusaadaval viisil.

9.5. Vähesest osalejate arvust tulenevalt on reisikorraldajal õigus reisi või reisisarja tühistamise asemel muuta veovahendit, marsruuti ja ajagraafikut, kui muudatused ei muuda oluliselt reisi olemust. Muudatustest tuleb reisijat teavitada hiljemalt:

1) 20 päeva enne reisi algust juhul, kui reisi kestvus on üle 6 päeva;

2) 7 päeva enne reisi algust juhul, kui reisi kestvus on 2-6 päeva;

3) 48 tundi enne reisi algust juhul, kui reisi kestvus on vähem kui 2 päeva.

Eelpool mainitud muudatusi arvesse võttes võib reisijal olla õigus saada alajaotustes 15 ja 16 välja toodud alandatud reisitasu ja hüvitist.

10 REISIKORRALDAJA ÕIGUS REIS TÜHISTADA JA KATKESTADA

10.1 Reisikorraldajal on õigus reis tühistada, kui

a) reisile ei ole registreerunud piisavalt osalejaid ja reisikorraldaja on maininud lepingueelses infos või muudes materjalides (nt reisiprogrammis või teistes reisidokumentides), et reisi toimumine oleneb osalejate arvust. Nõutav osalejate arv võib puudutada ühte kindlat reisi või teatud sihtkohta tehtavaid reisiseeriaid.

Reisijat tuleb reisi tühistamisest teavitada hiljemalt:

1) 20 päeva enne reisi algust, kui reis kestab üle kuue päeva;

2) 7 päeva enne reisi algust, kui reis kestab kaks kuni kuus päeva;

3) 48 tundi enne reisi algust, kui reis kestab alla kahe päeva.

b) reisikorraldaja võimalused reisi teostamiseks kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, muude tõsiste turvariskide nagu terrorismi, loodusõnnetuse (üleujutused, maavärinad, ilmastikuolud), streigi, inimeste tervist oluliselt mõjutavate riskide (tõsise haiguse esinemine reisisihtkohas) vms olukorra tõttu. Põhjuseks võivad olla ka oluliste teenuste nagu elektri- ja veevarustuse katkestus reisisihtkohas näiteks loodusõnnetus või streik.

Reisijat tuleb teavitada reisi tühistamisest esimesel võimalusel.

10.2. Kui alajaotuses 10.1.b. nimetatud olukord tekib reisi ajal, on reisikorraldajal õigus reis katkestada ja reisiprogrammi muid hädavajalikke muudatusi teha. Reisikorraldaja peab pärast reisi lõppu reisijatele saamata jäänud teenuste osa reisi hinnast viivitamatult tagastama.

10.3. Reisi tühistamise korral peab reisikorraldaja tagastama reisija poolt tehtud maksed hiljemalt 14 päeva jooksul pärast reisi tühistamist.

11 REISIKORRALDAJA ÕIGUS LEPING ÜLES ÖELDA

Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda, kui reisija ei ole reisi eest viimaseks kokkulepitud kuupäevaks täielikult või osaliselt tasunud. Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda eeldusel, et reisija on saanud sobiva maksetähtaja. Dokumendis, kus maksetähtaeg fikseeritakse, tuleb ära märkida reisikorraldaja õigus tühistada leping maksetähtaja eiramise korral.

12 PUUDUS JA PUUDUSEST TEATAMINE

12.1 Reisikorraldaja tegevuses on puudus, kui

a) reis ei vasta teenuste või muu korralduse poolest sellele, milles on kokku lepitud või mida võib pidada kokkulepituks või

b) reisikorraldaja on eiranud nõuet anda reisijale seaduses ettenähtud teavet reisile rakendatavatest tingimustest, reisi sisust, vajalikest reisidokumentidest, reisi puudutavatest tervisenõuetest, veost, ajagraafikutest jm vajalikku informatsiooni, nagu näiteks juhiseid reisi ajal toimuva võimaliku haigestumise, õnnetuse vms puhkudeks, ja võib eeldada, et see on mõjutanud reisija otsust või

c) reisikorraldaja on eiranud alajaotusele 1.5. vastavat abistamiskohustust.

Reisija peab olema valmis mõistlikeks veograafiku muutusteks. Puuduseks ei peeta veograafiku muutust, mille tulemusena reisisihtkohas viibimine lüheneb või pikeneb vähemalt 2 tundi, kuid alla 5 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 4 tundi, 5 - 8 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 5 tundi ja üle 8 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 8 tundi. Kui reis kestab alla 2 ööpäeva, hinnatakse puudust iga juhtumi puhul eraldi.

Tegemist ei ole puudusega, kui reisija ei kasuta reisis sisalduvat veoteenust ega teisi teenuseid või kasutab neid ainult osaliselt.

12.2 Puudusest teavitamine

Reisija ei saa tugineda puudusele, kui ta ei teata sellest reisikorraldajale sobivaks peetava aja jooksul pärast seda, kui ta puuduse avastas või kui ta oleks pidanud selle avastama. Puudusest, mida on võimalik kõrvaldada reisi ajal, tuleb reisikorraldajale teatada nii ruttu kui võimalik.

Pakettreisis olevast puudusest tuleb teavitada Finnair Holidays’i klienditeenindust ja väljaspool klienditeeninduse lahtiolekuaega Finnairi klienditeenindust.

Kui puuduse viivitamatu parandamine ei ole vajalik, peab reisija andma puuduse kõrvaldamiseks mõistlikult aega. Mõistlikku aega arvutades tuleb võtta arvesse reisi pikkust, sihtkohta ja muid reisi liigiga seotud küsimusi.

Eelnimetatu ei takista reisijat tuginemast puudusele, kui reisikorraldaja või muu kaupleja, kelle abi reisikorraldaja on lepingu täitmisel kasutanud, on toiminud ettevaatamatult või hea usu põhimõtte vastaselt ja sobimatult.

13 PUUDUSE KÕRVALDAMINE

13.1. Reisikorraldaja peab puuduse viivitamatult oma kulul kõrvaldama või kui viivitamatu kõrvaldamine ei ole vajalik, siis tuleb puudus kõrvaldada reisija poolt määratud mõistlikuks tähtajaks ja viisil, mis reisijale kulutusi ega olulist kahju ei põhjustaks. Mõistlikku puuduse kõrvaldamise tähtaega määrates arvestatakse puuduse liiki ja selle tähtsust reisijale ning reisikorraldaja võimalusi puuduse kõrvaldamiseks.

Puuduse kõrvaldamisele vaatamata võib reisijal olla õigus alajaotuses 15 osutatud hinna alandamisele puuduse kestuse aja eest ja alajaotuses 16 osutatud hüvitisele.

13.2. Reisikorraldajal ei ole kohustust oma tegevusega seotud puudust kõrvaldada, kui puuduse kõrvaldamine on võimatu või põhjustab reisikorraldajale ebamõistlikke kulutusi. Kulutuste ebamõistlikkust hinnates võetakse arvesse puuduse suurust ja kõnealuse reisiteenuse väärtust.

Kui reisikorraldaja teatab, et ei saa puudust kõrvaldada või kui puudust ei kõrvaldata viivitamatult siis, kui see on hädavajalik või reisija poolt määratud mõistliku aja jooksul, võib reisija seda ise teha. Sellisel juhul on reisijal õigus puuduse kõrvaldamiseks tehtud kulutuste hüvitamisele.

Kui reisija kõrvaldab ise reisikorraldaja tegevuses esineva puuduse, ei ole reisikorraldaja kohustatud reisijale sellest tulenevaid kulutusi hüvitama juhul, kui need kulutused on ebamõistlikud. Kui reisikorraldaja kasutab selles punktis osutatud õigust keelduda, on reisijal õigus alajaotuses 15 ja 16 osutatud hinna alandamisele ja hüvitisele.  

14 ASENDUSTEENUSTE PAKKUMINE REISI AJAL

Kui olulist osa reisiteenustest ei saa reisi ajal vastavalt kokkulepitule pakkuda, peab reisikorraldaja ilma reisijatele lisakulutusi põhjustamata pakkuma pakettreisi jätkamiseks kohaldatavaid asendusteenuseid, mis on võimaluste piires oma kvaliteedilt vähemalt kokkulepitud reisiteenuste tasemel. Kohustus pakkuda nimetatud teenuseid puudutab ka juhtumeid, mille puhul reisija tagasisõit reisi lähtekohta ei toimu kokkulepitud viisil.

Reisikorraldaja peab pakkuma reisijale hinna asjakohast alandamist, kui asendusteenuseid sisaldav pakettreis on oma kvaliteedilt pakettreisi lepingus olevast paketist madalam.

Reisija võib talle pakutud asendusteenustest keelduda, kui need ei ole võrreldavad pakettreisi lepingus kokkulepituga või kui pakutud hinna alandamine ei vasta puuduse suurusele. Kui reisija keeldub põhjendatult asendusteenustest või kui neid ei ole võimalik pakkuda, on reisijal õigus hinna asjakohasele alandamisele ja kompensatsioonile isegi siis, kui ta lepingust ei tagane. Kui pakettreis sisaldab veoteenust, peab reisikorraldaja korraldama reisijale ilma viivituseta vastava veo lähtekohta ilma, et see reisijale lisakulutusi põhjustaks.

Kui reisija keeldub ilma eelmainitud aktsepteeritavate põhjendusteta talle pakutud asendusteenustest, ei ole tal õigust hüvitisele ega hinna alandamisele.

15 HINNA ALANDAMINE

Kui puudust ei kõrvaldata reisikorraldaja kulul viivitamatult või kui puudust ei ole võimalik kõrvaldada, on reisijal õigus puuduse suurusele vastavale hinna alandamisele juhul, kui reisikorraldaja ei tõenda, et puudus tekkis reisija tegevuse tõttu.

Reisijal ei ole õigust hinna alandamisele, kui puudus on terve lepinguga võrreldes tähtsusetu. Hinnaalanduse arvutamisel võetakse aluseks pakettreisi kogumaksumus, mitte puudust sisaldanud individuaalse reisiteenuse hind. Puuduse suurust hinnates võidakse võtta arvesse ka reisija individuaalseid vajadusi ja erisoove lepingu sõlmimise ajal.

16 KAHJU HÜVITAMINE

16.1. Reisijal on õigus hüvitisele kahju puhul, mille on talle põhjustanud reisikorraldaja tegevuses esinev puudus. Reisikorraldaja peab maksma reisijale hüvitist viivituseta.

Reisijal ei ole õigust hüvitisele, kui reisikorraldaja tõendab, et

1)    puudus on tingitud reisijast;

2)    puudus on tingitud kolmandatest osapooltest, kes ei ole seotud reisiteenuste pakkumisega ja puudust ei olnud võimalik ette näha või ära hoida;

3)    puudus on tingitud alajaotuses 16.9. nimetatud vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest.

16.2. Hüvitatavateks kahjudeks on näiteks reisijale puuduse tõttu osaks saanud ülemäärased kulud ja kasutuks osutunud kulutused ning tagasireisil reisi lähtepunkti hilinemisest tingitud palgakaotus ja ööbimise korraldamisest tingitud ülemäärased kulud ning mõistlik hüvitis kasutult kulutatud puhkuseaja eest. Viimati nimetatu eeldab reisiteenuste pakkumises esinenud olulist viga.

16.3. Reisijal on õigus hüvitisele pagasi hilinemisest tingitud asjade kasutamise võimatuse eest, kui seda võib viivituse kestvust ja muid asjaolusid arvestades pidada reisijale tülikaks.

16.4. Reisija peab püüdma kahju suurust võimalikult palju piirata. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud reisija enda tegevusest.

16.5. Reisijal on õigus nõuda kahju hüvitamist pakettreisilepingu ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT L 46, 17.02.2004, lk 10–11), Euroopa Parlamendi ja  nõukogu määruse (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (ELT L 315, 03.12.2007, lk 14–41), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 392/2009 reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral (ELT L 131, 28.05.2009, lk 24–46), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 334, 17.12.2010, lk 1–16), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 55, 28.02.2011, lk 1–12), ja rahvusvaheliste konventsioonide alusel. Õhu-, mere- või raudteetranspordi ajal toimunud kahju osas võetakse kahju hüvitise suuruse hindamisel arvesse neid õigusnorme ja lepinguid, mida alltöövõtjana tegutsev veoettevõte või majutusasutus oma tegevuses kohaldab.

16.6. Reisijale makstav hüvitis määratakse tekkinud kahju suuruse põhjal, aga see ei tohi kunagi ületada reisitasu kolmekordset suurust. Käesolev vastutuse piirang ei puuduta tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu tekitatud kahju hüvitamist, samuti kahju hüvitamist reisija surma põhjustamise, talle kehavigastuse tekitamise või tema tervise kahjustamise eest.

16.7. Hüvitise saamiseks peab reisija tõendama, et reisikorraldaja tegevuses on puudus ja et talle on põhjustatud kõnealuse puudusega põhjuslikult seotud kahju. Hüvitise nõudjal on ka kahju suuruse tõendamiskohustus.

16.8. Reisija kahju hüvitamise kohustusele reisikorraldaja suhtes kohaldatakse alajaotust 1.6.3.

16.9 Vältimatud ja erakorralised asjaolud

Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest ning mida reisikorraldaja ei oleks saanud mõjutada või ka võimalikult hoolika tegutsemise korral vältida. Niisugusteks vältimatuteks ja erakorralisteks asjaoludeks on näiteks ametnike määrused, õhuruumi piirangud, sõjategevus, muud tõsised turvaprobleemid nagu terrorism, tõsised rahutused, olulised riskid inimeste tervisele nagu haiguse esinemine reisisihtkohas või loodusõnnetused nagu üleujutused, maavärinad või ilmastikuolud, mis muudavad pakettreisi lepinguga määratud turvalise reisimise sihtkohta võimatuks või mis mõjutavad oluliselt reisi toimumist kokkulepitud viisil. Nimetatud põhjusteks võivad olla ka oluliste teenuste nagu elektri- või veevarustuse katkestus loodusõnnetuse või streigi tõttu.

Tingimused alates 28. november 2018

16.10. Kui vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu ei ole lepingus kokkulepitud viisil võimalik korraldada reisija tagasireisi lähtekohta, kannab reisikorraldaja vajaliku ja võimalusel pakettreisi lepingule vastava ning mitte üle kolme öö kestva majutuse kulud juhul, kui reisijaveoteenuse osutaja seda ei tee.

Eelnimetatud vastutus kulude kandmise eest ei puuduta liikumispuudega reisijat või tema saatjat, rasedat naist, saatjata reisivat alaealist ega erilist meditsiiniabi vajavat inimest, kui reisikorraldajat on inimese erivajadustest vähemalt 48 tundi enne reisi algust teavitatud.

16.11. Reisikorraldaja ei tohi tagasisõidu hilinemise eest kantava vastutuse piiramiseks tugineda vältimatutele ja erakorralistele asjaoludele, kui asjaomasel reisijaveoteenuse osutajal ei ole kohaldatavate Euroopa Liidu õigusaktide alusel lubatud selliseid asjaolusid aluseks võtta.

Tingimused kuni 29. november 2018

16.10 Kui vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu ei ole võimalik reisija tagasireisi lähtekohta korraldada, kannab reisikorraldaja vajaliku ja võimalusel pakettreisi lepingule vastava ning mitte üle kolme öö kestva majutuse kulud juhul, kui reisijaveoteenuse osutaja seda ei tee. Kui Euroopa Liidu reisijatele kehtivates õigusaktides on sätestatud tagasisõidu transpordivahendi jaoks pikem periood, siis kehtib viimati nimetatud periood.

Reisikorraldaja ei tohi tagasisõidu hilinemise eest kantava vastutuse piiramiseks tugineda vältimatutele ja erakorralistele asjaoludele, kui asjaomasel reisijaveoteenuse osutajal ei ole kohaldatavate Euroopa Liidu õigusaktide alusel lubatud selliseid asjaolusid aluseks võtta.

Eelnimetatud vastutuse piirang ei puuduta liikumispuudega reisijat või tema saatjat, rasedat naist, saatjata reisivat alaealist ega erilist meditsiiniabi vajavat inimest, kui reisikorraldajat on inimese erivajadustest vähemalt 48 tundi enne reisi algust teavitatud.

17 BRONEERIMISVEAD

Reisikorraldaja hüvitab ilma viivituseta reisijale reisikorraldaja poolt kasutatud broneerimissüsteemi tehnilistest puudustest või broneerimise käigus tehtud vigadest tulenevad kahjud.

Reisijal ei ole õigust hüvitisele, kui broneerimisviga tuleneb reisijast või alajaotuses 16.9. nimetatud vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest.

Broneerimisviga võib tuleneda reisijast näiteks siis, kui reisija annab kauplejale vigase või puuduliku teabe reisija või reisi kohta. Vastavalt tavalisele hoolsuskohustusele peab reisija kontrollima üle saadud dokumendid, näiteks broneeringu kinnituse, ja esimesel võimalusel reisikorraldajat avastatud puudustest või vigadest teavitama. Kui reisija eirab läbivaatamise kohustust ja seetõttu kahju kannab, võidakse tema panust talle makstavat hüvitist määrates arvesse võtta.

18 MUUDE ÕIGUSAKTIDE ALUSEL SAADUD HÜVITISE VÄHENDAMINE

Kui reisijale on antud punktis 16.5. viidatud reisijate õigusi puudutavale Euroopa Liidu õigusaktidele või rahvusvahelistele konventsioonidele tuginedes hinna alandamist või hüvitist, arvatakse nimetatud hüvitise summa käesolevate tingimuste kohaselt antavast hüvitisest maha.

Reisija on kohustatud teavitama reisikorraldajat eeltoodud muudest allikatest saadud sh teenuseosutajate poolt väljamaksmiseks määratud aga veel välja maksmata hüvitistest.

19 HÜVITUSNÕUDED

19.1. Puuduse teate tegemine reisikorraldajale määratletakse alajaotuses 12.

19.2. Hüvitusnõuded tuleb esitada reisikorraldajale kirjalikult mõistliku aja jooksul. Hüvitusnõude võib saata aadressile https://www.finnair.com/ee/et/information-services/feedback.

20 LAHKARVAMUSED

Reisija ja reisikorraldaja vahelised lahkarvamused lahendatakse võimalusel läbirääkimiste teel. Tarbijavaidlused lahendatakse tarbijavaidluste komisjonis aadressil Pronksi 12, Tallinn. Vastavalt tarbijakaitseseadusele on tarbijavaidluste komisjonil pädevus lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida osapooled ei ole suutnud läbirääkimiste teel lahendada. Kohtuvaidlused lahendavad pooled Eesti Vabariigi seaduste ja õigusaktidega sätestatud korras tarbija asukohajärgses kohtus.

21 VASTUTAV REISIKORRALDAJA

Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab Tietotie 9, PL 200, 01530 VANTAA, Finland. Tel +358 10 446 441/keskjaam.

Finnair Holidays’i klienditeenindus tel +372 6 840535 (kohalik võrgutasu/mobiilikõne tasu). Lahtiolekuajad leiate aadressilt https://www.finnair.com/ee/et/customer-care.

Käesolevad Finnair Holidays-reiside eritingimused on uuendatud 1.7.2018 ja need on tähtajatud. Finnair Holidays/Aurinkomatkat Oy - Suntours Ltd Ab jätab endale õiguse käesolevaid reisitingimusi muuta või piirata.

Finnair Holidays puhkusereiside lisatingimused ja eritingimused - tingimused kuni 30. juunini 2018

Finnair Holidays puhkusereisid vastutav reisikorraldaja on Oy Aurinkomatkat - Suntours Ltd Ab, kaubanduse registrikood: 170 539, aadress Tietotie 9, 01530 Vantaa, Soome, e-post Finnair.Holidays@finnair.com (edaspidi Suntours). Reisid on kaetud pakettreiside seaduses ettenähtud kindlustusega. Suntours on andnud Soome Tarbijakaitseametile nimetatud pakettreiside müügiks pakkumiseks ja müügiks nõuetekohase tagatise. Suntours registreerimisnumber Tarbijakaitseametis on KuVi 164/88/MJ. Finnair Holidays pakettreisilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte ning Eesti Turismifirmade Liidu poolt heaks kiidetud pakettreiside üldtingimusi (ÜT) ja samuti alljärgnevalt toodud lisatingimusi ja eritingimusi. Finnair Holidays klienditeeninduse telefon on: tel +372 6 840 535 (kehtivad võrguoperaatorite võrgu- ja teenustasud).

Finnair Holidays puhkusereiside sisu

Finnair Holidays puhkusereisid on personaalselt kohandatud ja iseseisvad lendu ja hotelli sisaldavad pakettreisid, mis põhinevad liinilendudel. Finnair Holidays puhkusereiside lisatingimused ja eritingimused kuuluvad kohaldamisele juhul, kui reis on broneeritud finnair.com veebilehel või Finnair Holidays klienditeeninduse kaudu. Veebilehel finnair.com teeb klient Finnair puhkusereisi broneeringu ja valikud iseseisvalt ning vastutab ise veebilehel sisestatud andmete õigsuse eest.

Klient valib ja moodustab oma Finnair puhkusereisi mitmete liinilendude ja hotellide valikute hulgast ning lisaks sellele võib klient lisateenustena osta ekskursioone ja lennujaama transfeere. Võimalike lisateenuste valik sõltub valitud reisiperioodist ja reisi sihtkohast.

Finnair puhkusereisi alghinnas sisalduvad:

 • e-postiga edastatavad reisikinnitused
 • eined mandritevahelistel kaug-lendudel
 • ennutransport turistiklassis reisi lähtekohast reisi sihtkohta ja tagasi
 • ühte registreeritud pagasiühikut kaaluga kuni 23 kg ning ühte lennukisse kaasavõetavat pagasiühikut kaaluga kuni 8 kg
 • majutust ja võimalikke eineid reisi sihtkohas

Finnair puhkusereisi alghinnas ei sisaldu:

 • teenustasud
 • kirja teel saadetavad reisikinnitused
 • eined Euroopa ja Kesk-Aasia lennureisidel
 • maismaatranspordi ühendused lähteriigis
 • giiditeenused reisi sihtkohas
 • lennujaama transfeerid reisi sihtkohas
 • ekskursioonid reisi sihtkohas
 • eined, joogid ja teenustasud, samuti jootraha
 • passi ja viisa kulud
 • mis tahes nõutavad vaktsiinid
 • reisikindlustus
 • turismi või hotellimaksud või muud ametlikud tasud, mille maksmist võidakse sihtkoha hotellis nõuda
 • tasud, mille maksmist maalt lahkudes võivad ametiisikud lennujaamades nõuda

Reisi eest tasumine, lepingu sõlmimine ja reisidokumentide saatmine

Leping on sõlmitud ja jõustub siis, kui klient aktsepteerib, et ta on Finnair Holidays puhkusereiside lisatingimused ja eritingimused läbi lugenud, makstes selle kinnituseks reisi eest  ning saab reisikinnituse broneeritud reisi kohta broneeringus toodud e-posti aadressil. Broneeringu kinnituses on märgitud broneeringu kinnitusnumber.

Kui broneerimisprotsess veebis katkeb ja klient ei saa kinnitust õnnestunult broneeritud ja makstud reisi kohta või muid reisikinnitusi nagu näiteks elektroonilise lennupileti kinnitust ja hotellivautšerit või võimalikke vautšereid lennujaama transfeeri või ekskursioonide kohta, peab klient viivitamatult võtma ühendust Finnair Holidays klienditeenindusega.

Reisikinnitus edastatakse kliendile kontaktisiku e-posti aadressil pärast makse laekumist. Klient on kohustatud Finnair Holidays klienditeenindust informeerima juhul, kui ta ei ole saanud e-posti teel reisikinnitust või muid dokumente 24 tunni jooksul pärast broneeringu tegemist.

Klient on kohustatud reisikinnituse ja kõik dokumendid (elektroonilise lennupileti ja majutuse kinnituse ning muud vautšerid võimalike lisateenuste kohta) reisile kaasa võtma.

Krediitkaardimaksetele on kohaldatavad lisatasud. Krediitkaardi lisatasu  arvutatakse makseviisist tulenevate tegelike kulude alusel ning makstavast kogusummast. Kehtivate lisatasude kohta saab lugeda siit: https://holidays.finnair.com/ee-et/service-charges

"Hinnad ja maksud

Hind sisaldab teenuseid, makse ja teenustasusid, mis reisikinnituse kohaselt hinna sisse kuuluvad. Hind ei sisalda hommikusööki ega muid eineid, lennujaama transfeeri, giiditeenuseid, ekskursioone ega mingeid makse, mis tuleb maksta sihtkohas kohapeal, kui ei ole teisiti märgitud.

Kavandatud lennu hind arvutatakse broneeringu ajal kehtivate hindade, vahetuskursside ja eeskirjade alusel. Kui need enne pileti väljastamist muutuvad, muutub vastavalt ka lennupileti hind. Me ei vastuta broneerimissüsteemi tehniliste vigade eest. Hinnad ei ole siduvad enne, kui leping on sõlmitud. Kõik maksud, mis on võimalik maksta pileti väljastamise ajal enne reisile suundumist, kuuluvad maksmisele lennupileti  hinna sees.

Alla 2-aastastele lastele, kes reisivad lennukis ilma eraldi istmeta, kehtib hind, mis on ligikaudu ainult 10% täiskasvanu pileti hinnast, millele lisanduvad maksud ja lisatasud. Imikutel ei ole õigust eraldi istmele lennukis ega eraldi voodile hotellis. Kui soovitakse eraldi istet või voodit, kehtivad imiku broneeringule tingimused, mida kohaldatakse 2- kuni 11-aastastele reisijatele. Kui imik saab reisi ajal 2-aastaseks, tuleb talle broneering teha tingimustel, mis kehtivad reisivale lapsele ning tal peab lennukis olema enda iste.

Kui klient reisib koos lastega ning soovib neile lisavoodit, peab klient lisavoodi saamise võimalust uurima Finnair Holidays klienditeenindusest. Mõnedes hotellides on võimalik lapsele majutus broneerida ilma, et hotell annaks lisavoodi – sellisel juhul jagab laps voodit täiskasvanuga, kes on samas broneeringus.

Kui kliendil on broneeringu osas erisoove (näiteks lemmikloomad, golfivarustus, suusad, ratastool, eridieet, jms), tuleb kliendil ühendust võtta Finnair Holidays klienditeenindusega. Broneeringus muudatuste tegemise eest küsime me kehtivat teenustasu vastavalt hetkel kehtivale teenuste hinnakirjale.

Kehtiv teenuste hinnakiri on kättesaadav siin.

Muudatused ja tühistamine

Üldised tingimused

Oma erilisuse tõttu kehtivad Finnair Holidays puhkusereisidele eritingimused, mille puhul muutmise ja tühistamise tasud tulenevad erireeglitest, milleks on näiteks hotellide, ekskursioonide, lennujaama transfeeri pakkujate ja lennuettevõtjate müügi- ja broneerimistingimused. Broneeringu tühistamiseks või muutmiseks tuleb kliendil viivitamatult ühendust võtta Finnair Holidays klienditeenindusega. Finnair Holidays puhkusereiside muudatusi või tühistamisi käsitletakse ja otsustatakse igal üksikjuhul eraldi.

Finnair Holidays puhkusereiside piletite väljastamine toimub automaatselt pärast reisi kinnitamist ja maksmist. Enamuse lennupiletite puhul ei ole lubatud pärast pileti väljastamist muutmisest ega tühistamisest tulenevaid tagasimakseid teha. Nimetatud juhtudel on võimalikud tagasimaksed väga piiratud või ei ole üldse lubatud. Antud tingimused on tunduvalt rangemad kui paketireiside üldtingimused (YVE).

Broneeringute eest, mida ei ole tühistatud, tagasimakseid ei tehta. Kui klient ei kasuta transfeeri lennujaama või muud oma broneeringus sisalduvat teenust või kasutab teenust ainult osaliselt, ei ole tal õigus selle alusel tagasimakset saada. Lisaks on klient kohustatud maksma muutmise või tühistamise korral kohaldatavat teenustasu. Kindlustusettevõtete jaoks tühistamise tõendi väljastamise eest tuleb maksta kohaldatavat teenustasu vastavalt kehtivale teenuste hinnakirjale.

Muutmise ja tühistamise tasud mis tahes tasuliste lisateenuste eest, näiteks transfeer lennujaama või ekskursioonid, on erinevad sõltuvalt reisikorraldajate müügi- ja broneerimistingimustest.

1. Reisija õigus tühistada reis ilma erilise põhjuseta

Reisijal on õigus reis ilma erilise põhjuseta tühistada, millisel juhul tuleb meile tasuda tegelikud tühistamiskulud ning mõistlik lisatasu tühistamisest tuleneva lisatöö eest. Lisatasude hinnakiri (teenustasud) on kättesaadav siin: https://holidays.finnair.com/ee-et/service-charges. Finnair Holidays puhkusereisid on personaalselt kokkupandud ja iseseisvad paketireisid, mis põhinevad liinilendudel ning ei põhine mistahes eelnevalt omandatud kvootidel. Iga üksik broneering tehakse eraldi ning makse tehakse kokkulepitud aja jooksul. Seetõttu ei ole Finnair puhkusereisi edasimüük tühistamise korral võimalik.

2. Reisija õigus tühistada reis olulise kahjujuhtumi tõttu

Kui klient puutub kokku ettenägematu ja olulise kahjujuhtumiga ning tal on pakettreiside seaduse §15 (3) ja pakettreiside üldtingimuste punkti 5.1 alusel õigus reis tühistada, siis tulenevalt meie pakettreiside erilisusest ning vastavalt pakettreiside üldtingimuste punktile 1.3 on meil õigus nõuda kliendilt hüvitist tühistamisest tulenevate vajalike toimingute eest, milleks on näiteks teenuste eest tehtud ettemaksed, mille osas reisikorraldajal ei ole õigust saada kompensatsiooni (näiteks lennud, majutusteenused). Reisikorraldajal on õigus nõuda alltöövõtjate tegelike kulude hüvitamist ning samuti teenustasude maksmist vastavalt kehtivale teenuste hinnakirjale. Nimetatud juhtumeid käsitletakse ja otsustatakse igal üksikjuhul eraldi.

Klient vastutab isiklikult reisikindlustuse hankimise eest ning oma kindlustuskatte kontrollimise eest enne reisi.

3. Reisija õigus muuta lepingut ning kanda see üle teisele isikule

Reisijal on õigus muuta broneeringus reisija andmeid või kanda reisileping üle teisele isikule, millisel juhul reisikorraldajal on õigus nõuda mõistlikku kompensatsiooni lepingu ülekandmise eest.

Reisija andmete muutmine

Liinilendudel põhinevate reiside erilisuse tõttu tähendab reisija andmete muutmine algse lennupileti tühistamist ja uue lennupileti broneerimist. Hind sõltub kehtivatest hindadest ning lennu ja koha olemasolust muudatuse tegemise ajal. Muudatus toob kaasa märkimisväärse kulu, sest vana pilet on mittetagastatav ja uus pilet võib olla vanast piletist kallim. Reisikorraldajal on õigus nõuda alltöövõtjate tegelike kulude hüvitamist ning samuti teenustasude maksmist vastavalt Finnair Holidays puhkusereiside kehtivale teenuste hinnakirjale.

Lepingu ülekandmine

Finnair Holidays puhkusereisi lepingu ülekandmine teisele isikule tähendab vastavalt pakettreiside üldtingimustele algse lennupileti tühistamist ja uue lennupileti broneerimist. Hind sõltub kehtivatest hindadest, lennu ja koha olemasolust lepingu ülekandmise ajal.  Reisikorraldajal on õigus nõuda ülekandmisest tulenevate tegelike kulude tasumist ning samuti teenustasude maksmist vastavalt kehtivale Finnair Holidays puhkusereiside teenuste hinnakirjale.

Kliendi kohustused ja vastutus

Reisija ja broneeringu teinud isik vastutavad kõigi veebiteenuse kaudu tehtud broneeringute, tühistamiste, muudatuste ja olukordade eest, kus reisija teeb broneeringu, kuid ei kasuta seda või tühistab broneeringu enne reisi, ning samuti kõigi muude võimalike kulude eest.

Klient on kohustatud kontrollima enne reisi kinnitamist ja maksmist alljärgnevat:

 • broneeringu andmete (näiteks kuupäevad, valitud lennud, nimede kirjutamine selliselt, nagu need on passis) õigsus
 • kontaktandmete õigsus (et kliendiga oleks võimalik ühendust saada enne reisi ja reisi ajal)
 • passi kehtivus ja vajadus hankida viisa või transiitviisa reisi sihtkohta ja/või transiitsihtkohta
 • vajalikud vaktsiinid ja tervise-eeskirjad olenevalt reisi sihtkohast, mis on leitavad näiteks riikliku Terviseameti veebilehelt: http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/­reisimine-ja-tervis.html 
 • uudised ja info erakorraliste asjaolude kohta sihtriikides, mis on leitav Eesti välisministeeriumi veebilehelt: http://reisitargalt.vm.ee/

Kliendi kohustused pärast reisi kinnitamist ja maksmist ning reisi ajal

Klient, kes on ostnud Finnair Holidays puhkusereisi, on kohustatud teatama reisikorraldajale oma täpsed kontaktandmed ja samuti teatama kõigist muutustest kontaktandmetes.

Klient on kohustatud kontrollima lennuplaani võimalike muudatuste osas enne iga lennu algust, ning samuti on ta kohustatud end õigeaegselt lennule registreerima. Klient saab oma lennu broneeringu kehtivaid andmeid kontrollida aadressil https://www.finnair.com/ee/et pealkirja all „Halda broneeringut“, sisestades reisija perekonnanime ja lennu broneeringu viitenumbri.

Klient on isiklikult vastutav selle eest, et ta saabub õigeaegselt hotelli, kogunemiskohta, kust toimub lennujaama transfeer, ning ekskursioonide jaoks kokkulepitud kogunemiskohta, nagu vautšeritel on märgitud. Kui klient avastab mis tahes puuduse või vea toodetes või teenustes (näiteks lendude hilinemised, hotellidega seotud puudused või muude teenuste puudused), tuleb kliendil niipea kui võimalik pärast probleemi avastamist ühendust võtta Finnair Holidays klienditeenindusega. Klient peab täitma kõiki ametiasutuste, reisikorraldaja, hotelli, lisateenuste osutaja või vedaja poolt reisi toimumisega seoses antud korraldusi, reegleid ja ettekirjutusi.

Klient ei tohi oma käitumisega teisi häirida. Kui klient oma kohustusi oluliselt rikub, võidakse tema reisile lubamisest keelduda või ta reisilt eemale jätta. Sel juhul ei ole kliendil õigust saada mingeid tagasimakseid ega kompensatsiooni ning ta vastutab ise kõigi lisakulude kandmise eest. Klient vastutab kahju eest, mis ta on tahtlikult või hooletu käitumise läbi põhjustanud reisikorraldajale, vedajatele või kolmandatele isikutele.

Reisikorraldaja ei ole vastutav, kui kliendil ei lubata reisida või kui reis katkeb vajalike reisidokumentide puudumise tõttu, ning samuti ei vastuta reisikorraldaja kulude eest, mis tulenevad vajalike reisidokumentide hankimise eest, ega kliendi enda käitumisega põhjustatud kahju eest.

Reisijatel soovitatakse esitada reisi kohta teade Eesti Välisministeeriumi veebilehel: https://rakendused.vm.ee/eelregistreerimine/

Reisikorraldaja kohustused

Reisikorraldaja kasutab Finnair Holidays puhkusereiside korraldamisel teenuseosutajaid, nagu näiteks Finnair ja hotell, lennujaamade transfeer ja ekskursioonide broneerimiskeskused. Reisikorraldajal on teenuseosutajatega lepingud ning reisikorraldaja on kohustatud tagama, et klient saaks need teenused, mis sisalduvad kliendi ostetud lepingus. Kui klient ei saa tema poolt ostetud teenust, tuleb tal teenuseosutajaga otse või Finnair Holidays klienditeenindusega ühendust võtta hetkel, mil tal on lepingu kohaselt õigus vastavat teenust saada.

Ekskursioonid, tegevused ja lennujaama transfeerid

Ekskursioonid ja tegevused

Finnair puhkusereisi broneeringut tehes on võimalik finnair.com veebilehel või Finnair Holidays puhkusereiside klienditeeninduse kaudu broneerida ka ekskursioone ja muid tegevusi. Finnair puhkusereisi osana ostetud ekskursioonid on rahvusvahelised ekskursioonid ning klient valib kuupäeva ja giidi keele ekskursiooni broneerides.

Mõnede ekskursioonide puhul on nõutav teatud miinimumarvu klientide osalemine. Kui miinimumarv ei ole täidetud, siis jätab ekskursiooni või muu tegevuse teenuseosutaja endale õiguse ekskursioon tühistada. Teenuseosutajal on õigus ekskursiooni marsruuti muuta või ekskursioon tühistada, kui sihtkohas valitsevad asjaolud seda tingivad. Näiteks võivad ekskursiooni algusaeg ja kestus muutuda liiklusega seotud asjaolude tõttu.

Jootrahad ei sisaldu ekskursiooni hinnas ning klient võib jootrahasid anda enda äranägemise kohaselt. Kui ekskursioonil lapse eest tasu ei nõuta ning buss on täis, siis peab laps istuma oma vanema süles. Laste einete eest tuleb maksta kohapeal, kui ekskursiooni vautšeril või muudes juhistes ei ole teisiti märgitud. Teenuseosutaja võib kliendi ekskursioonilt välja arvata, kui klient oma käitumisega teisi häirib. Kliendi poolt sõidukisse unustatud esemete eest vastutab klient ise.

Ekskursioonidel osalejad peavad järgima teenuseosutaja poolt antud juhiseid ja korraldusi ning saabuma õigeaegselt vautšeril märgitud kogunemiskohta. Kui kliendil on probleeme näiteks kogunemiskoha leidmisega, tuleb kliendil viivitamatult ühendust võtta vautšeril märgitud teenuseosutaja klienditeenindusega või Finnair Holidays klienditeenindusega.

Lennujaama transfeerid

Finnair puhkusereisi broneeringut tehes on võimalik finnair.com veebilehel või Finnair Holidays klienditeeninduse kaudu broneerida ka lennujaama transfeer. Ettemakstav transfreer tuleb samas broneeringus broneerida kõigi reisijate jaoks. Transfeeri hinnad ja kättesaadavus erinevad sõltuvalt sõidukist, reisi sihtkohast ja majutusest. Klient valib lennujaama transfeeri broneerides, millist tüüpi transfeeri ta soovib, näiteks regulaarühendus või eratransfeer, ning määrab vajadusel kindlaks sõidu algusaja ja koha.

Lapsed peavad transfeeri ajal kasutama lapseistet, kuni nad on vähemalt 135 cm pikad või 12-aastased. Kui autos lapseiste puudub, tuleb järgida juhi korraldusi. Regulaarühenduse transfeeril ei ole võimalik lapse jaoks istet broneerida, nii et laps peab istuma täiskasvanud reisija süles. Iste tuleb broneerida üle 3-aastastele lastele. Alla 3-aastane laps võib eratransfeeril istuda  ka täiskasvanu süles, kui lapseistet ei ole. Eratransfeeridel, kus lapsel on oma iste, tuleb ta transfeeril arvestada reisijate arvu sisse.

Kui reisija või reisijad häirivad oma käitumisega teisi, võidakse nad transfeerilt välja arvata.  Transfeeri ajal ei ole alkoholi tarbimine lubatud. Lennujaama transfeerile ei ole lubatud ilmuda alkoholijoobes või muude ainete mõju all. Kahju põhjustamise korral on reisija kohustatud hüvitama vedaja äriühingule kõik kulud.

Igal reisijal on lubatud lennujaama transfeerile kaasa võtta üks kohver ja üks lennukisse kaasavõetav pagasiühik. Kui on vaja võtta kaasa rohkem pagasit või näiteks spordivarustust, lemmikloomi või suuremahulist või rasket pagasit, palume teil võtta ühendust Finnair Holidays klienditeenindusega.

Klient peab järgima vedaja äriühingu poolt antud juhiseid ja korraldusi. Kui kliendil on probleeme näiteks transfeeri lähtekoha leidmisega, tuleb kliendil viivitamatult võtta ühendust vautšeril märgitud teenuseosutaja klienditeenindusega või Finnair Holidays klienditeenindusega.

Pretensioonid

Kõik Finnair puhkusereisiga seotud pretensioonid või nõuded tuleb esitada Suntours’ile hiljemalt. kahe kuu jooksul pärast reisi lõppu. Kliendil tuleb alles hoida kõik dokumendid ja mis tahes lisakulude kviitungid, andmed aegade ja kuupäevade kohta, ning klient peab esitama juhtumiga tegelenud inimeste nimed

Eeltoodud tingimused koostati 5. juunil 2018. a ning need kehtivad kuni edasise teavitamiseni.

Oluline informatsioon hotellide ja lendude kohta

Hotellid

Informatsioon kohtade olemasolu osas pärineb rahvusvahelisest hotellibroneeringute keskusest. Hotellide fotode ja kirjelduste uuendusi teostab rahvusvaheline hotellibroneeringute keskus, Finnair Holidays annab oma parima, et pakkuda ajakohast teavet. Hotellide tasemed põhinevad kas hotelli enda hindamissüsteemil või teenuseosutaja hindamissüsteemil, mis on riigiti erinev.

Kolme või nelja inimese toas on olemas voodid vastava arvu inimeste jaoks. Mõnedes hotellides pakutakse majutust kaheses toas koos lisavooditega (näiteks lahtikäiva diivaniga), ning toas ei pruugi olla 3 või 4 eraldi voodit. Ameerika Ühendriikides lisavoodeid tavaliselt ei ole, seega on kolme või nelja inimese toas kaks paarisvoodit.

Kõik nõuded ja pretensioonid hotelli, selle tubade ja teenuste kohta tuleb esitada viivitamatult hotelli vastuvõtule või tuleb kliendil ühendust võtta Finnair Holidays klienditeenindusega.

Rahvusvaheliste tavade kohaselt lõpeb hotelli sisseregistreerimine saabumispäeval umbes kl 15 ning väljaregistreerimine lahkumispäeval kl 12. Sisseregistreerimis- ja väljaregistreerimisajad võivad hotellide lõikes erinevad olla.

Kui väljuv lend jõuab sihtkohta väljumispäevale järgneval ööl või hommikul, siis ei sisalda broneering saabumisöö majutust. Kui te soovite majutuse broneerida ka saabumisööks, palume teil võtta ühendust Finnair Holidays klienditeenindusega. Kui tagasilend väljub pärast keskööd, sisaldab hind ka järgmise päeva majutust.

Hotellid võivad paluda sisseregistreerimisel krediitkaardi tagatist isegi siis, kui majutuse eest on ette makstud ja kliendil on hotelli vautšer. Kaardilt võetakse raha ainult siis, kuid on lisakulusid (näiteks minibaar), ning teise võimalusena võib kulude eest tasuda ka sularahas väljaregistreerimise ajal. Kui reisijal ei ole krediitkaarti, võib tagatise tavaliselt anda ka sularahas.

Noored reisijad peaksid arvestama, et hotellid ei pruugi majutada üksi reisivaid alaealisi. Eriti Ameerika Ühendriikides võivad hotelliketid keelduda üksi reisiva alaealise teenindamisest kliendina. Ameerika Ühendriikides loetakse alaealiseks alla 21-aastane isik. Teistes riikides võib selleks vanusepiiriks sõltuvalt hotelliketist olla 18 kuni 23 aastat. Palun kontrollige vanusepiire enne broneeringu tegemist Finnair Holidays klienditeeninduses.

Lennud

Kohtade olemasolu sõltub liinilendude marsruutidest ja lennuplaani võimalustest.

Lennuettevõtjatel on õigus lennuplaane ja marsruute muuta enne reisi ja reisi ajal. Lennu hilinemise või ülebroneerimise korral EL alal kehtivad EL õigusnormid, mis reguleerivad viivitusi ja sunnitud mahajäämisi lennureisist.

Lende tuleb kasutada broneeringus näidatud järjekorras. Kui esimest lendu ei kasutata, tühistatakse automaatselt kõik järgnevad ühendus- ja tagasilennud.

Lennuettevõtja ei vastuta ühenduslendude eest, mis on eraldi piletiga. Lennuettevõtjad ei vastuta teiste lennuettevõtjate ühenduslendude eest, kui lennud ei sisaldu samas piletis. Kogu pagas tuleb uuesti registreerida sihtkohas, kus pilet muutub.

Teave ja eeskirjad pagasis lubatud esemete kohta. Eeskirjad leiate: https://www.tallinn-airport.ee/reisijale/pagas/reeglid-kasipagasile/; https://www.tallinn-airport.ee/reisijale/pagas/registreeritud-pagasi-reeglid/ ja https://www.finnair.com/ee/et/information-services/baggage.

Lennuettevõtjad arvestavad istmeid ja eineid puudutavaid soove broneerimise ajal oma võimaluste piires. Kõik lennuettevõtjad ei paku oma lendudel tasuta einet ja jooke, ning kõik lennuettevõtjad ei arvesta eridieedi soovidega isegi siis, kui nad serveerivad lennu ajal tasuta einet.

Lennuettevõtjad koos lennujaama ametnikega määravad minimaalsed lendudevahelised ajad igas lennujaamas ja terminalis. Meie kasutatav rahvusvaheline lennubroneerimissüsteem, mida haldavad lennuettevõtjad, ei luba lendu broneerida, kui lendudevaheline aeg on minimaalsest lubatud ajast lühem. Broneerimissüsteem ei arvesta juhuslikke lendude hilinemisi.