GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER FOR PASSAGERER OG BAGAGE

Disse generelle transportbetingelser er de eneste generelle betingelser, som er bindende for Finnair Oyj. Transportbetingelser udstedt af andre flyselskaber afviger muligvis fra disse generelle transportbetingelser og gælder for transport med det pågældende flyselskab.

ARTIKEL 1 – DEFINITIONER
ARTIKEL 2 – ANVENDELIGHED
ARTIKEL 3 – BILLETTER
ARTIKEL 4 – PRISER, SKATTER, GEBYRER OG AFGIFTER
ARTIKEL 5 – RESERVATIONER
ARTIKEL 6 – CHECK-IN OG OMBORDSTIGNING
ARTIKEL 7 – AFSLAG OG BEGRÆNSNING AF TRANSPORT
ARTIKEL 8 – BAGAGE
ARTIKEL 9 – TIDSPLANER OG UREGELMÆSSIGHEDER
ARTIKEL 10 – REFUNDERINGER
ARTIKEL 11 – OPFØRSEL OM BORD PÅ FLYET
ARTIKEL 12 – AFTALE OM ANDRE TJENESTER
ARTIKEL 13 – ADMINISTRATIVE FORMALITETER
ARTIKEL 14 – SAMMENHÆNGENDE REJSER
ARTIKEL 15 – ERSTATNINGSANSVAR
ARTIKEL 16 – FRIST FOR KLAGER OG SØGSMÅL
ARTIKEL 17 – ANDRE BETINGELSER
ARTIKEL 18 – FORTOLKNING
ARTIKEL 19 – ÆNDRING OG FRAFALD

ARTIKEL 1 – DEFINITIONER

Når du læser disse betingelser, skal du bemærke, at:

"Vi", "vores" "os selv" og "os" betegner Finnair Plc.

"Du", "din", "dit", "dig" og "dig selv" betegner en hvilken som helst person, bortset fra kabinepersonalet, der transporteres eller skal transporteres med fly i henhold til en billet. Se også definitionen for "Passager".

"Aftalte mellemlandingssteder" betegner de lufthavne, bortset fra afrejselufthavnen, steder med stopover og ankomstlufthavnen, som er angivet på din billet eller i vores tidsplan som planlagte tekniske mellemlandingssteder eller planlagte flyskift på din rejserute.

"Flyselskabskode" betegner de to eller tre tegn eller bogstaver, som identificerer det enkelte flyselskab.

"Autoriseret agent" betegner en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere os i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet.

"Bagage" betegner dine personlige ejendele, som du medbringer i forbindelse med din rejse. Medmindre andet er angivet, omfatter bagage både din indcheckede bagage og din håndbagage.

"Bagagekvittering" betegner den del af billetten, der relaterer sig til transporten af din indcheckede bagage.

"Bagagemærke" betegner et dokument, som udstedes udelukkende til identifikation af indchecket bagage.

"Flyselskab" betegner et flyselskab ud over os selv, hvis flyselskabskode fremgår af din billet eller af en sammenhængende billet.

"Indchecket bagage" betegner bagage, som vi har i vores forvaring, og hvortil vi har udstedt en bagagekvittering.

"Frist for check-in" betegner den af flyselskabet angivne tidsfrist, inden for hvilken check-in-formaliteterne skal være fuldført, og du skal have modtaget dit boardingkort.

"Aftalebetingelser" betegner de redegørelser, der er indeholdt i eller leveres med din billet eller rejseplan/kvittering, og som medtager disse transportbetingelser og bemærkninger med deres reference.

"Sammenhængende billet" betegner en billet, som er udstedt til dig i forbindelse med en anden billet, så de til sammen udgør en samlet aftale om transport.

"Konvention" betegner, at en hvilken som helst af følgende konventioner er gældende:

(i) Montreal-konventionen (1999)

(ii) Konventionen om indførelse af ensartede retningslinjer for international flytransport, underskrevet i Warszawa den 12. oktober 1929 (herefter benævnt Warszawa-konventionen)

(iii) Warszawa-konventionen som ændret i Haag den 28. september 1955

(iv) Warszawa-konventionen som ændret ved tillægsprotokol nr. 1 i Montreal (1975)

(v) Warszawa-konventionen som ændret i Haag og ved tillægsprotokol nr. 2 i Montreal (1975)

(vi) Warszawa-konventionen som ændret i Haag og ved tillægsprotokol nr. 4 i Montreal (1975)

(vii) Suppleret af Guadalajara-konventionen (1961) (Guadalajara).

"Kupon" betegner både en trykt flykupon og en elektronisk kupon, som begge giver den passager, der er navngivet på kuponen, ret til at rejse med det bestemte fly, som fremgår af kuponen.

"Skade" betegner en passagers død, kvæstelse eller personskade, tab, delvist tab, tyveri eller anden skade, der opstår på grund af eller i forbindelse med transport eller andre tilhørende ydelser, som varetages af os.

"Dage" betegner kalenderdage, herunder alle ugens syv dage. Ved meddelelser medregnes ikke den dag, hvor meddelelsen sendes, og ved bestemmelse af en billets gyldighedsperiode medregnes ikke den dag, hvor billetten er udstedt, eller den dag, hvor flyrejsen påbegyndes.

"Elektronisk kupon" betegner en elektronisk flykupon eller et andet gyldigt dokument i vores database.

"Elektronisk billet" betegner den rejseplan/kvittering, der er udstedt af os eller på vegne af os, elektroniske flykuponer og et eventuelt boardingkort.

"Flykupon" betegner den del af billetten, som indeholder teksten "good for passage", eller, hvis det drejer sig om elektroniske billetter, den elektroniske kupon, og som angiver de steder, du er berettiget til at blive transporteret mellem.

"Force majeure" betegner usædvanlige eller uforudsigelige omstændigheder uden for din kontrol, som det ikke ville have været muligt at afværge konsekvenserne af, selv med udvisning af den fornødne agtpågivenhed.

"Interne regulativer" betyder regler for transport af passagerer og/eller bagage, som offentliggøres af flyselskabet i tillæg til regulativerne i disse generelle transportbetingelser og er gyldige den dag, billetten udstedes.

"Rejseplan/kvittering" betegner et eller flere dokumenter, som vi udsteder til passagerer, der rejser med elektroniske billetter, og som indeholder oplysninger om passagerens navn, fly og eventuelle bemærkninger.

"Passager" betegner enhver person, undtagen besætningsmedlemmer, som transporteres eller skal transporteres med fly på baggrund af en gyldig flybillet. Se også definitionen af "du", "din", "dit" og "dig selv".

"Passagerkupon" eller "Passagerkvittering" betegner den del af billetten, som er udstedt af os eller på vegne af os, som er markeret således, og som skal beholdes af dig.

"SDR" betegner Special Drawing Right (særlig trækningsrettighed) som defineret af den Internationale Valutafond.

"Stopover" betegner et planlagt stop på din rejse (hvor du som minimum opholder dig i et bestemt tidsrum som angivet i de til enhver tid gældende IATA-standarder) på et sted, som ligger mellem afrejsestedet og destinationen, dog ikke et aftalt mellemlandingssted.

"Tarif" betegner et flyselskabs offentliggjorte billetpriser, gebyrer og/eller relaterede transportbetingelser, som er registreret hos de relevante myndigheder.

"Billet" betegner enten det dokument, som kaldes "passagerbillet og bagagekvittering" (Passenger Ticket and Baggage Check) eller den elektroniske billet. I begge tilfælde udstedes billetten af os eller på vegne af os og inkluderer aftalebetingelserne, bemærkninger og kuponer.

"Håndbagage" betegner den del af din bagage, som ikke er indchecket bagage.

ARTIKEL 2 – ANVENDELIGHED

2.1 GENERELT

Med undtagelse af 2.2, 2.4 og 2.5 gælder vores transportbetingelser kun for de flyvninger eller delflyvninger, hvor vores navn eller flyselskabskode er angivet i flyselskabsfeltet på billetten til den pågældende flyvning eller delflyvning.

2.2 CHARTERFLYVNINGER

Hvis transporten sker i henhold til en charteraftale, gælder disse transportbetingelser udelukkende, hvis de er medtaget i eller henvist til i charteraftalen eller på selve billetten.

2.3 CODESHARES

På enkelte af vores flyruter har vi indgået aftaler med andre flyselskaber, også kaldet "Codeshares". Det betyder, at selv om du har en reservation hos os og er i besiddelse af en billet, hvor vores navn eller flyselskabskode er angivet som flyselskab, er det muligvis et andet flyselskab, som beflyver ruten. I sådanne situationer oplyser vi dig navnet på det flyselskab, som beflyver ruten, når du foretager din reservation.

2.4 TILSIDESÆTTELSE AF LOV

Disse transportbetingelser er gældende, medmindre de er i modstrid med vores tariffer eller gældende lovgivning. I tilfælde af uoverensstemmelse er de pågældende tariffer eller love gældende.

Hvis en del/dele af disse transportbetingelser strider mod gældende lov, skal de resterende bestemmelser fortsat gælde.

2.5 BETINGELSER GÆLDER FREM FOR REGULATIVER

Bortset fra som angivet i disse transportbetingelser, vil disse transportbetingelser være gældende i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse transportbetingelser og eventuelle andre regulativer, vi måtte have, i forbindelse med bestemte emner.

ARTIKEL 3 – BILLETTER

3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

3.1.1 Vi påtager os kun at transportere den passager, hvis navn er angivet på billetten, og du er forpligtet til at fremvise gyldig legitimation, hvis du bliver bedt om det.

3.1.2 En billet kan ikke overdrages.

3.1.3 Nogle billetter sælges til rabatpriser, hvor billettens pris kun refunderes delvist eller slet ikke. Du skal vælge den billettype, der bedst opfylder dine behov. Du opfordres også til at sikre, at du har tegnet en forsikring, som dækker, hvis du bliver nødt til at annullere din billet.

3.1.4 Hvis du har en billet som beskrevet under 3.1.3 ovenfor, som du slet ikke har benyttet, og du er forhindret i at rejse på grund af force majeure, og forudsat at du straks underretter os om og fremviser dokumentation for force majeure-hindringen, refunderer vi den del af billetten, som ellers ikke kan refunderes, eller som ikke er dækket af din rejseforsikring, fratrukket et rimeligt administrationsgebyr. Der ydes dog ikke refusion for beløb, som er mindre end 100 euro.

Hvis reservationen blev foretaget syv dage eller mere før det planlagte afrejsetidspunkt, kan du annullere den inden for 24 timer fra reservationstidspunktet uden refunderingsgebyr. Kontakt vores Kundeservice.

3.1.5 Billetten er og forbliver det udstedende flyselskabs ejendom.

3.1.6 Bortset fra situationer, hvor du benytter elektroniske billetter, er du ikke berettiget til ombordstigning på et fly, medmindre du kan fremvise en gyldig billet indeholdende en flykupon til den pågældende flyafgang og alle andre ubenyttede flykuponer og passagerkuponer. Derudover er du ikke berettiget til at komme om bord, hvis den fremviste billet er beskadiget eller er blevet ændret af andre end os eller vores autoriserede agent. Når det gælder en elektronisk billet, er du ikke berettiget til at komme om bord på et fly, medmindre du fremviser gyldig identifikation, og en gyldig elektronisk billet er behørigt udstedt i dit navn.

3.1.7 (a) I tilfælde af at du taber eller beskadiger din billet eller dele heraf, eller ikke kan fremvise en billet indeholdende passagerkuponen og alle ubenyttede flykuponer, erstatter vi på din anmodning en sådan billet eller dele heraf ved at udstede en ny billet, forudsat at det er muligt at dokumentere, at der er blevet udstedt en oprindelig behørig billet til den eller de pågældende flyafgange, og at du underskriver en aftale om at skadesløsholde os for enhver rimelig omkostning og ethvert rimeligt tab, som vi eller et andet flyselskab måtte blive påført som følge af et eventuelt misbrug af billetten, op til værdien af den oprindelige billet. Vi fremsætter ikke erstatningskrav mod dig for eventuelle tab, som skyldes forsømmelighed fra vores side. Det udstedende flyselskab opkræver muligvis et rimeligt administrationsgebyr for denne ydelse, medmindre tabet eller skaden skyldes forsømmelighed fra det udstedende flyselskab eller dennes agents side.

3.1.7 (b) I tilfælde af mangelfuld dokumentation eller manglende indgåelse af en sådan aftale kræver det flyselskab, som udsteder den nye billet, muligvis, at du betaler op til den fulde billetpris for den nye billet. Billetprisen refunderes derefter, hvis og når det flyselskab, som har udstedt den oprindelige billet, bekræfter, at den mistede eller beskadigede billet ikke er blevet brugt inden udløbet af billettens gyldighedsperiode. Hvis du finder den oprindelige billet inden udløbet af billettens gyldighedsperiode, skal du aflevere den til det flyselskab, som har udstedt den nye billet, hvorefter den føromtalte refusion behandles.

3.1.8 En billet repræsenterer en værdi, og du er ansvarlig for at træffe relevante forholdsregler for at beskytte den, herunder mod tab og tyveri.

3.2 GYLDIGHEDSPERIODE

3.2.1 Medmindre andet fremgår af billetten, disse transportbetingelser eller gældende tariffer, som muligvis begrænser en billets gyldighed, og hvor en sådan begrænsning fremgår af billetten, er en billet gyldig i:

3.2.1.1 (a) ét år fra udstedelsesdatoen eller

3.2.1.1 (b) ét år fra datoen for den første rejse, som billetten dækker, forudsat at den første rejse finder sted inden for ét år efter udstedelsesdatoen for billetten.

3.2.2 Hvis du er forhindret i at rejse inden for billettens gyldighedsperiode, fordi vi på det tidspunkt, hvor du anmoder om reservationen, ikke er i stand til at bekræfte en reservation, kan gyldigheden af en sådan billet forlænges, eller du kan være berettiget til refusion i henhold til artikel 10.

3.2.3 Hvis du påbegynder din rejse og derefter bliver forhindret i at fuldføre rejsen inden for billettens gyldighedsperiode på grund af sygdom, kan vi forlænge billettens gyldighedsperiode indtil den dato, hvor du i henhold til en lægeerklæring er rask til at rejse, eller indtil datoen for flyselskabets første flyvning fra det sted, hvor rejsen genoptages, og hvor der er en ledig plads på den klasse, der er betalt for, på pågældende flyvning. Sygdom skal dokumenteres med en lægeerklæring. Dersom de flykuponer, der er tilbage i billetten, eller den elektroniske kupon, hvis det drejer sig om en elektronisk billet, omfatter et eller flere stopovers, kan billettens gyldighedsperiode forlænges med højst tre måneder regnet fra den dato, som er oplyst i lægeerklæringen. I sådanne tilfælde vil vi ligeledes forlænge billetternes gyldighed for andre familiemedlemmer, der ledsager dig.

3.2.4 I tilfælde af en passagers død undervejs kan billetterne til de personer, der ledsager den pågældende passager, ændres, ved at kravet om minimumsophold frafaldes, eller ved at billettens gyldighedsperiode forlænges. I tilfælde af dødsfald i den nærmeste familie til en passager, som har påbegyndt sin rejse, kan gyldigheden af passagerens billetter og dennes familiemedlemmer, der ledsager den pågældende passager, ligeledes ændres. Eventuelle ændringer foretages ved modtagelse af en gyldig dødsattest, og eventuel udvidelse af gyldighedsperioden må ikke overskride femogfyrre (45) dage efter dødsfaldet.

3.3 KUPONRÆKKEFØLGE OG ANVENDELSE

3.3.1 Den billet, du har købt, er kun gyldig til den transport, som fremgår af billetten, fra afrejsestedet via eventuelle aftalte mellemlandingssteder og stopovers til den endelige destination. Den billetpris, du har betalt, er baseret på vores tarif og dækker den transport, som fremgår af billetten. Den udgør en væsentlig del af vores aftale med dig. Billetten mister sin gyldighed, hvis ikke alle kuponerne bruges i den rækkefølge, som fremgår af billetten. Billetten skal endvidere bruges i sin helhed.

3.3.2 Hvis du ønsker at ændre et eller flere aspekter af din transport, f.eks. afrejsested, destination eller hjemkomststed eller afrejsetidspunkt, skal du kontakte os på forhånd. Prisen på den nye transport beregnes, hvorefter du har mulighed for at acceptere den nye pris eller holde fast i den transport, som fremgår af den oprindelige billet. Hvis du er nødt til at ændre et eller flere aspekter af din transport pga. force majeure, skal du kontakte os hurtigst muligt, hvorefter vi vil gøre vores bedste for at transportere dig til dit næste stopover eller til den endelige destination uden at ændre billetprisen.

3.3.3 Såfremt du ændrer transport uden forudgående aftale med os, beregner vi den korrekte pris på den faktiske rejse. Du er forpligtet til at betale os en eventuel difference mellem den pris, du har betalt, og den samlede pris på den ændrede transport. En sådan difference kan opkræves med tilbagevirkende kraft. Kuponer, som du ikke har brugt, mister deres værdi.

3.3.4 Bemærk, at mens nogle typer ændringer ikke medfører ændringer i rejsens pris, kan andre typer ændringer, f.eks. ændring af afrejsested, hvis du f.eks. ikke flyver det første segment, eller ændring af rejseretningen, medføre en forhøjelse af prisen. Mange rejser er kun gyldige på de datoer og til de fly, som fremgår af billetten, og kan slet ikke ændres eller kan kun ændres mod betaling af et ekstra gebyr.

3.3.5 Hver flykupon, som indgår i billetten, er gyldig til transport på den klasse, på den dato og med det fly, hvor der er reserveret plads. For så vidt angår billetter, som udstedes uden en reservation, er det muligt at reservere plads efterfølgende til den til enhver tid gældende tarif, forudsat at der er ledige pladser på det ønskede fly.

3.3.6 Bemærk, at hvis du ikke møder op til en flyafgang, er vi berettiget til at annullere dine reservationer til returrejsen eller til videre transport.

3.4 NAVN OG ADRESSE PÅ FLYSELSKAB

Vores navn kan være forkortet til vores flyselskabskode eller lignende på billetten. Vores adresse er Finnair Oyj, P.O. Box 15, 01053 FINNAIR, FINLAND.

ARTIKEL 4 – PRISER, SKATTER, GEBYRER OG AFGIFTER

4.1 PRISER

Priserne er kun gældende for transport fra afgangslufthavnen til ankomstlufthavnen, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. Priserne inkluderer ikke transport på jorden mellem lufthavns- og byterminaler. Din pris beregnes i henhold til vores til enhver tid gældende tarif på betalingsdatoen for billetten til rejse på de bestemte datoer og i henhold til den rejseplan, som fremgår af billetten. Såfremt du ændrer din rejseplan eller datoerne for rejsen, kan det påvirke den pris, der skal betales. Hvis billetten ikke betales på reservationstidspunktet, er betalingsdatoen den dato, hvor du har aftalt betalingsmetoden med os.

4.2 SKATTER, GEBYRER OG AFGIFTER

Du er forpligtet til at betale gældende skatter, gebyrer og afgifter, som pålægges af staten, andre myndigheder eller lufthavnen. I forbindelse med dit køb af billetten bliver du informeret om, hvilke skatter, gebyrer og afgifter der ikke er dækket af billetprisen. Disse skatter, gebyrer og afgifter vil ofte fremgå separat af billetten. Flyrejser pålægges forskellige skatter, gebyrer og afgifter, som hele tiden ændres, og som kan pålægges efter udstedelsesdatoen for billetten. Du er forpligtet til at betale eventuelle stigninger i de skatter, gebyrer eller afgifter, som fremgår af billetten. Du er endvidere forpligtet til at betale eventuelle nye skatter, afgifter eller gebyrer, som måtte påløbe efter udstedelsen af billetten. Du er tilsvarende berettiget til at kræve refusion, hvis de skatter, gebyrer eller afgifter, som du har betalt til os i forbindelse med udstedelsen af billetten, bortfalder eller reduceres, så de ikke længere gælder for dig, eller hvis beløbet reduceres. Vi forbeholder os ret til at opkræve et rimeligt administrationsgebyr for en sådan refusion.

4.3 VALUTA

Billetpris, skatter, gebyrer og afgifter skal betales i valutaen i det land, hvor billetten udstedes, medmindre vi eller vores autoriserede agent angiver en anden valuta på eller forud for betalingstidspunktet, f.eks. hvis den lokale valuta er ikke-konverterbar. Vi kan frit vælge at acceptere betaling i en anden valuta.

ARTIKEL 5 – RESERVATIONER

5.1 RESERVATIONSKRAV

5.1.1 Vi eller vores autoriserede agent registrerer din(e) reservation(er). Vi kan efter anmodning fra dig give dig en skriftlig bekræftelse på din(e) reservation(er).

5.1.2 Enkelte billetpriser har tilknyttede betingelser, som begrænser eller udelukker din ret til at ændre eller annullere reservationer.

5.2 BETALINGSFRIST FOR BILLET

Hvis du ikke betaler billetten inden for den betalingsfrist, som vi eller vores autoriserede agent har angivet, er vi berettiget til at annullere din reservation.

5.3 PERSONLIGE DATA

Du anerkender, at du har videregivet personlige data til os med det formål at foretage en reservation, købe en billet, bestille tillægsydelser, planlægge og levere ydelser og forenkle immigrations- og indrejseprocedurer, og du accepterer, at disse data videregives til offentlige myndigheder i forbindelse med din rejse. Til disse formål godkender du, at vi bevarer og anvender sådanne data, og at vi overfører dem til vores egne kontorer, autoriserede agenter, myndigheder, andre flyselskaber eller udbydere af de ovenstående tjenester.

5.4 PLADSER

Vi kan ikke garantere noget bestemt sæde. Vi forbeholder os ret til at tildele eller omrokere pladser når som helst, herunder efter ombordstigning på flyet. Dette kan være påkrævet af hensyn til driften eller sikkerheden.

5.5 FORNYET BEKRÆFTELSE AF RESERVATIONER

5.5.1 Reservationer til videre transport eller til returrejsen kan indeholde krav om, at bekræftelsen skal fornys inden for en bestemt tidsfrist. Hvis vi stiller krav om fornyet bekræftelse, oplyser vi dig om dette, herunder om hvordan og hvor den fornyede bekræftelse skal foretages. Hvis en fornyet bekræftelse er påkrævet, men du undlader at foretage den, er vi berettiget til at annullere dine reservationer til returrejsen eller til videre transport. Hvis du meddeler os, at du fortsat ønsker at rejse, og der er plads på flyet, genaktiverer vi dog dine reservationer og transporterer dig som aftalt. Hvis der ikke er plads på flyet, yder vi vores bedste for at transportere dig til din næste destination eller slutdestination.

5.5.2 Det anbefales, at du undersøger, om nogen af de andre eventuelle flyselskaber, du rejser med, stiller krav om fornyet bekræftelse af reservationer. Hvis fornyet bekræftelse er påkrævet, skal du bekræfte reservationen hos det flyselskab, hvis kode er vist ud for den pågældende flyvning på billetten.

5.6 ANNULLERING AF RESERVATIONER TIL VIDERE TRANSPORT

Bemærk, at hvis du ikke møder op til et fly og undlader at underrette os herom på forhånd, er vi berettiget til at annullere dine reservationer til returrejsen eller til videre transport. Se også Artikel 3.3.

ARTIKEL 6 – CHECK-IN OG OMBORDSTIGNING

6.1 Frister for check-in varierer fra lufthavn til lufthavn, og vi anbefaler, at du undersøger, hvilke frister der gælder, og overholder dem. Din rejse forløber nemmere, hvis du beregner ekstra tid til at overholde fristerne for check-in. Vi forbeholder os ret til at annullere din reservation, hvis du ikke overholder de angivne frister for check-in. Vi eller vores autoriserede agenter oplyser dig om, hvilken frist for check-in der gælder for din første flyvning med os. Du skal selv undersøge, hvilke frister for check-in der gælder for eventuelle efterfølgende fly, som indgår i din rejse. Frister for check-in på vores fly fremgår af vores tidsplan eller oplyses ved henvendelse til os eller vores autoriserede agenter.

6.2 Du skal være fremmødt ved boardinggaten senest på det tidspunkt, som vi angiver i forbindelse med check-in.

6.3 Vi er berettiget til at annullere den plads, vi har reserveret til dig, hvis du ikke møder op ved boardinggaten på dette tidspunkt.

6.4 Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller udgifter som følge af manglende overholdelse af bestemmelserne i denne artikel. Kontakt straks vores personale, hvis du er forhindret i at være ved check-in eller boardinggaten på de angivne tidspunkter.

ARTIKEL 7 – AFSLAG OG BEGRÆNSNING AF TRANSPORT

7.1 RET TIL NÆGTELSE AF TRANSPORT

Vi kan efter eget rimeligt skøn nægte at transportere dig eller din bagage, hvis vi har givet dig skriftlig underretning om, at vi ikke vil transportere dig på vores flyvninger efter datoen for en sådan underretning. Du er i sådanne tilfælde berettiget til en refusion.

Vi kan også nægte at transportere dig eller din bagage, hvis følgende gør sig gældende, eller vi har en formodning om, at følgende gør sig gældende:

7.1.1 Et sådan tiltag er nødvendigt for at overholde gældende love, regler eller andre bestemmelser udstedt af offentlige myndigheder.

7.1.2 Transporten af dig eller din bagage kan påvirke eller bringe andre passagerer eller besætningsmedlemmernes sikkerhed og helbred i fare, eller være til ulempe eller gene for andre passagerer eller besætningen.

7.1.3 Din mentale eller fysiske tilstand, herunder også påvirkning af alkohol eller andre rusmidler, udgør en fare eller risiko for dig selv eller for dine medpassagerer, besætningen eller flyet.

7.1.4 Du har opført dig upassende under tidligere flyvninger, og vi har grund til at tro, at en lignende opførsel vil blive gentaget.

7.1.5 Du har nægtet at efterkomme en sikkerhedskontrol.

7.1.6 Du har ikke betalt den gældende pris eller de gældende skatter, gebyrer eller afgifter.

7.1.7 Du er tilsyneladende ikke i besiddelse af gyldige rejsedokumenter, eller du forsøger at komme ind i et land, hvor du er i transit, eller hvortil du ikke har gyldig rejsehjemmel, du ødelægger din dokumentation under rejsen eller nægter at fremvise dine rejsedokumenter til flypersonalet, mod kvittering, når du bliver bedt om det.

7.1.8 Du fremviser en billet, som er fremskaffet på ulovlig vis, er købt hos andre end os eller vores autoriserede agenter, eller som er blevet meldt bortkommet eller stjålet eller er forfalsket, eller du kan ikke bevise, at du er den person, der fremgår af billetten.

7.1.9 Du har misligholdt kravene i afsnit 3.3 ovenfor vedrørende rækkefølgen og brugen af kuponer, eller du fremviser en billet, der er blevet udstedt eller på anden måde ændret af andre end af os eller vores autoriserede agent, eller billetten er beskadiget.

7.1.10 Du efterkommer ikke vores sikkerhedsanvisninger.

7.2 SÆRLIG ASSISTANCE

Accept af transport af uledsagede mindreårige, bevægelseshæmmede personer, gravide og personer med sygdomme eller andre personer, der kræver særlig assistance, skal aftales med os på forhånd. Passagerer med handicap, der ved køb af billetten har underrettet os om handicappet og eventuelle særlige krav, de måtte have, og som er blevet accepteret af os, vil ikke efterfølgende blive nægtet transport på baggrund af et sådant handicap eller sådanne særlige krav.

ARTIKEL 8 – BAGAGE

8.1 TILLADT GRATIS BAGAGE

Du kan medbringe noget bagage gratis i henhold til vores betingelser og begrænsninger, som kan fås ved henvendelse til os eller vores autoriserede agenter.

8.2 BAGAGEOVERVÆGT

Du skal betale et gebyr for bagageovervægt, hvis du medbringer mere end den tilladte gratis bagage. Disse priser fås ved henvendelse til os.

8.3 GENSTANDE, DER IKKE ACCEPTERES SOM BAGAGE

8.3.1 Følgende må ikke inkluderes i din bagage:

8.3.1.1 Genstande, der kan bringe flyet, personer og genstande om bord på flyet i fare, herunder de genstande, der er angivet i "International Civil Aviation Organisation (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air", "International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations" samt i vores regulativer (yderligere oplysninger fås ved henvendelse til os).

8.3.1.2 Genstande, som det er forbudt at transportere i henhold til gældende love, regulativer eller bestemmelser i et hvilket som helst af de lande, der flyves fra eller til.

8.3.1.3 Genstande, som vi betragter som værende uegnet til transport, herunder til transport med en bestemt flytype, fordi de er farlige eller usikre eller på grund af deres vægt, størrelse, form eller karakter, eller som er skrøbelige eller fordærvelige. Oplysninger om uacceptable genstande fås ved henvendelse til os.

8.3.2 Det er forbudt at transportere skydevåben og ammunition, der ikke skal bruges til jagt eller anden form for sport, som bagage. Skydevåben og ammunition til jagt og sport kan accepteres som indchecket bagage. Skydevåben skal være afladte, afsikrede og forsvarligt pakket. Transport af ammunition er underlagt ICAO- og IATA-regulativer som angivet i afsnit 8.3.1.1.

8.3.3 Vi kan efter eget skøn acceptere våben, f.eks. antikke skydevåben, sværd, knive og lignende genstande, som indchecket bagage, men ikke som håndbagage i flyets kabine.

8.3.4 Din indcheckede bagage må ikke indeholde følgende: penge, smykker, ædelmetaller, computere, kameraer, mobiltelefoner, elektroniske enheder, musikinstrumenter, briller/solbriller, nøgler, medicin, omsættelige værdipapirer, investeringsobjekter eller andre værdigenstande, aktiecertifikater, obligationer eller andre værdifulde dokumenter, forretningsdokumenter, pas og andre id-papirer eller -dokumenter.

8.3.5 Hvis du på trods af forbuddet medbringer genstande i bagagen, som er angivet under 8.3.1, 8.3.2 og 8.3.4, vil eventuelle skader på disse genstande være omfattet af ansvarsbegrænsningen i den gældende konvention. Vi påtager os ikke ansvar for skader, der skyldes fejl eller mangler på eller kvaliteten af bagagen.

8.3.6 Medmindre den gældende konvention eller anden lovgivning kræver det, er vi ikke ansvarlige for skader på din bagage som følge af ejendele i bagagen. Enhver passager, hvis ejendele skader en anden passagers bagage eller Finnairs ejendom. skal holde os skadesløse for alle tab og udgifter som følge heraf.

8.4 RET TIL NÆGTE TRANSPORT

8.4.1 Med forbehold for afsnit 8.3.2 og 8.3.3 nægter vi at transportere genstande, som er beskrevet under 8.3, som bagage, og vi kan nægte videre transport af sådanne genstande, hvis de opdages undervejs.

8.4.2 Vi kan nægte at transportere enhver genstand som bagage på grund af størrelse, form, vægt, indhold eller karakter, eller af sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige årsager, eller fordi den er til gene for andre passagerer.

8.4.3 Vi kan nægte at acceptere bagage til transport, hvis bagagen efter vores rimelige skøn ikke er forsvarligt indpakket i passende beholdere. Oplysninger om uacceptabel emballage og uacceptable beholdere fås ved henvendelse til os.

8.5 RET TIL FORETAGE KONTROL

Du accepterer, at vi af hensyn til sikkerheden er berettiget til at kropsvisitere eller scanne dig og til at gennemsøge, scanne eller gennemlyse din bagage. Hvis du ikke er til stede, kan din bagage blive undersøgt i dit fravær med det formål at finde ud af, om du er i besiddelse af, eller om din bagage indeholder nogen af de genstande, der er beskrevet i afsnit 8.3.1, eller skydevåben, ammunition eller våben, der ikke er blevet præsenteret for os i overensstemmelse med afsnit 8.3.2 eller 8.3.3. Hvis du nægter at efterkomme en sådan anmodning, kan vi afvise at transportere dig og din bagage. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle skader, du måtte blive påført i forbindelse med en kropsvisitering eller scanning, eller eventuelle skader, som din bagage måtte blive påført i forbindelse med en gennemsøgning, scanning eller gennemlysning, medmindre sådanne skader skyldes fejl eller forsømmelighed fra vores side.

8.6 INDCHECKET BAGAGE

8.6.1 Når du afleverer den bagage, som du ønsker at checke ind, til os, tager vi bagagen i forvaring og udsteder et bagagemærke for hvert stykke indcheket bagage.

8.6.2 Indchecket bagage skal være påført dit navn eller anden personlig identifikation.

8.6.3 Indchecket bagage transporteres så vidt muligt på det samme fly som dig, medmindre vi af sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige grunde vælger at transportere den på et andet fly. Hvis din indcheckede bagage transporteres på et efterfølgende fly, leverer vi bagagen til dig, medmindre gældende lovgivning kræver, at du er til stede ved fortoldning.

8.7 HÅNDBAGAGE

8.7.1 Bagage, som du medbringer som håndbagage i kabinen, skal passe under sædet foran dig eller i den lukkede bagagehylde over dit sæde. Hvis ikke din bagage kan opbevares på denne måde, eller hvis din bagage vejer for meget eller af en eller anden grund vurderes at være farlig, skal den transporteres som indchecket bagage. Vi har ret til at angive maksimale mål og en maksimal vægt for bagage, som du medbringer i flyet.

8.7.2 Genstande, der ikke egner sig til transport i fragtrummet (f.eks. skrøbelige musikinstrumenter), og som ikke opfylder betingelserne i afsnit 8.8.1 ovenfor, accepteres kun til transport i kabinen, hvis du har underrettet os og indhentet vores tilladelse på forhånd. Du skal muligvis betale et ekstra gebyr for denne tjeneste.

8.8 AFHENTNING OG UDLEVERING AF INDCHECKET BAGAGE

8.8.1 Med forbehold for afsnit 8.6.3 skal du afhente din indcheckede bagage, så snart den er tilgængelig på destinationen eller på et eventuelt stopover. Hvis ikke du afhenter din bagage inden for rimelig tid, kan vi opkræve et opbevaringsgebyr af dig. Hvis ikke din indcheckede bagage er hentet inden for tre (3) måneder efter den blev gjort tilgængelig, kan vi bortskaffe bagagen uden at have noget ansvar over for dig.

8.8.2 Kun indehaveren af bagagekvitteringen og bagagemærket er berettiget til at få den indcheckede bagage udleveret.

8.9.3 Hvis en person, der kræver at få udleveret indchecket bagage, ikke kan fremvise bagagekvitteringen og identificere bagagen ud fra bagagemærket, udleverer vi kun bagagen til den pågældende person, hvis vedkommende kan fremvise tilfredsstillende dokumentation for sin ret til bagagen.

8.9 DYR

Vi accepterer at transportere dine dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt:

8.9.1 Du skal sikre, at dyr, f.eks. hunde, katte, tamfugle og andre kæledyr, transporteres i godkendte transportkasser vedlagt gyldige sundheds- og vaccinationscertifikater, indrejsetilladelser og andre eventuelle dokumenter, som kræves i indrejse- eller transitlandet. Ellers accepterer vi ikke transporten. En sådan transport kan være underlagt yderligere betingelser angivet af os, og som kan oplyses ved henvendelse til os.

8.9.2 Hvis dyret accepteres som bagage, medregnes dyret og dets transportkasse og mad ikke i den tilladte gratis bagage, men regnes som overvægtsbagage, som du er forpligtet til at betale den gældende pris for.

8.9.3 Førerhunde for fysisk handicappede passagerer transporteres vederlagsfrit i tillæg til den tilladte gratis bagage i henhold til vores bestemmelser, som oplyses ved henvendelse til os.

8.9.4 For så vidt angår transporter, som ikke er underlagt konventionens erstatningsregler, påtager vi os intet ansvar for skader, tab, sygdom eller død i relation til dyr, som vi har accepteret at transportere, medmindre der er tale om forsømmelighed fra vores side.

8.9.5 Vi påtager os intet erstatningsansvar for dyr, som mangler de nødvendige udrejse-, indrejse- og helbredsdokumenter og andre påkrævede dokumenter i forbindelse med dyrets indrejse eller gennemrejse i et hvilket som helst land eller område eller en hvilken som helst stat, og den person, som medbringer dyret, er forpligtet til at godtgøre os eventuelle bøder, omkostninger, tab eller erstatningskrav i relation hertil.

ARTIKEL 9 – TIDSPLANER OG UREGELMÆSSIGHEDER

9.1 TIDSPLANER

9.1.1 De flytider, der fremgår af tidsplanerne, ændres muligvis mellem udgivelsesdatoen og den faktiske rejsedato.

9.1.2 Før vi accepterer din bestilling, underretter vi dig om den planlagte afgangstid, som gælder på bestillingstidspunktet, og som fremgår af billetten. Vi kan få behov for at ændre den planlagte afgangstid efter udstedelsen af billetten. Hvis vi har dine kontaktoplysninger, gør vi vores bedste for at underrette dig om sådanne eventuelle ændringer.

9.2 KOMPENSATION FOR NÆGTET OMBORDSTIGNING, ANNULLERING OG LANGE FORSINKELSER

9.2.1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 foreskriver, at du er berettiget til assistance, refusion og kompensation, hvis du nægtes ombordstigning på et fly, hvortil du har en gyldig billet og en bekræftet reservation, eller hvis et sådan fly annulleres eller forsinkes væsentligt. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 gælder for alle passagerer, som rejser fra en lufthavn inden for EU, og for alle passagerer, som rejser i et af EU's medlemslande med et flyselskab fra et EU-land, medmindre de har modtaget assistance i afrejselandet. Du kan kun gøre krav gældende i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 over for det flyselskab, som betjener ruten. Du kan få detaljerede oplysninger om dine rettigheder i relation til afgange, som beflyves af Finnair, på vores websted på www.finnair.com og ved check-in-skrankerne i lufthavnen eller ved at kontakte vores personale.

9.2.2 Du har ikke andre rettigheder i relation til aflyste fly eller nægtet ombordstigning end dem, som fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004.

9.2.3 Vores erstatningsansvar for forsinkelser i forhold til passagerer og bagage fremgår af den gældende konvention.

ARTIKEL 10 – REFUNDERINGER

10.1 Vi refunderer en billet eller en eventuel ubenyttet del heraf i henhold til de gældende billetregler eller tariffer som følger:

10.1.1 Hvor intet andet fremgår af denne artikel, er vi berettiget til at foretage refusion enten til den person, der er angivet på billetten, eller til den person, der har betalt billetten, ved fremvisning af tilfredsstillende dokumentation for betalingen.

10.1.2 Hvis en billet er blevet betalt af en anden person, end den passager der er angivet på billetten, og hvis der er angivet en refusionsbegrænsning på billetten, foretager vi kun refusion til den person, der har betalt billetten, eller til dennes fuldmagtshaver.

10.1.3 Med undtagelse af situationer, hvor billetten er bortkommet, sker refusion kun efter overdragelse af billetten og alle ubenyttede flykuponer til os.

10.2 UFRIVILLIGE REFUNDERINGER

10.2.1 Hvis vi aflyser en flyafgang, ikke betjener en flyafgang rimeligt i henhold til tidsplanen, ikke stopper ved din destination eller et eventuelt stopover eller er årsag til, at du ikke når et tilslutningsfly, hvortil du har en reservation, udgør refusionsbeløbet følgende:

10.2.1.1 Hvis ingen dele af billetten er benyttet, svarer refusionsbeløbet til den pris, der er betalt.

10.2.1.2 Hvis en del af billetten er benyttet, svarer refusionsbeløbet som minimum til forskellen mellem den pris, der er betalt, og den gældende pris for rejse mellem de steder, hvor billetten er benyttet.

10.3 FRIVILLIGE REFUNDERINGER

10.3.1 Hvis du er berettiget til en refundering af din billet af andre årsager end dem, der er angivet i afsnit 10.2, vil beløbet for refunderingen være:

10.3.1.1 Hvis ingen dele af billetten er benyttet, svarer refusionsbeløbet til den pris, der er betalt, fratrukket eventuelle gældende servicegebyrer eller afbestillingsgebyrer.

10.3.1.2 Hvis en del af billetten er benyttet, svarer refusionsbeløbet til forskellen mellem den pris, der er betalt, og den gældende pris for rejse mellem de steder, hvor billetten er benyttet, fratrukket eventuelle gældende servicegebyrer eller afbestillingsgebyrer.

Hvis reservationen blev foretaget syv dage eller mere før det planlagte afrejsetidspunkt, kan du annullere den inden for 24 timer fra reservationstidspunktet uden refunderingsgebyr. Kontakt vores Kundeservice.

10.4 REFUNDERING VED MISTET BILLET

10.4.1 Hvis du mister din billet eller en del af billetten og fremlægger tilfredsstillende dokumentation for tabet, udbetaler vi refusionsbeløbet fratrukket et rimeligt administrationsgebyr så snart som muligt efter udløbet af billettens gyldighedsperiode, under forudsætning af følgende:

10.4.1.1 At den mistede billet eller dele heraf ikke er blevet brugt eller tidligere er blevet refunderet eller erstattet, med undtagelse af de særlige tilfælde, hvor en sådan brug, refusion eller erstatning fra eller til tredjepart skyldes forsømmelighed fra vores side

10.4.1.2 At den person, som har modtaget refusionen, forpligter sig til, som foreskrevet af os, at tilbagebetale det beløb, der er blevet refunderet, i tilfælde af svindel og/eller i det omfang, at den mistede billet eller dele heraf er blevet benyttet af tredjepart, med undtagelse af de særlige tilfælde, hvor en sådan svindel skyldes forsømmelighed fra vores side.

10.4.2 Vi er ansvarlige for at dække tabet, hvis vi eller vores autoriserede agent mister din billet eller dele heraf.

10.5 RET TIL AT NÆGTE REFUNDERING

10.5.1 Vi kan nægte at udbetale refusion, hvis refusionsanmodningen fremsættes efter udløbet af billettens gyldighedsperiode.

10.5.2 Vi kan nægte at refundere en billet, der er blevet forelagt os eller myndighederne i et land som bevis på din hensigt om at rejse fra det pågældende land, hvis du ikke på tilfredsstillende vis kan dokumentere, at du har tilladelse til at blive i landet, eller at du rejser fra det pågældende land med et andet flyselskab eller andet transportmiddel.

10.6 VALUTA

Vi forbeholder os ret til at udbetale en refundering på samme måde og i samme valuta som ved betaling for billetten.

10.7 HVEM UDBETALER REFUSION

Frivillige refunderinger udbetales kun af det flyselskab, der oprindeligt udstedte billetten eller af flyselskabets autoriserede agent.

ARTIKEL 11 – OPFØRSEL OM BORD PÅ FLYET

11.1 GENERELT

Hvis vi efter vores rimelige skøn vurderer, at du udviser en adfærd, som medfører, at du bringer sikkerheden i fare for personer eller genstande om bord på flyet, eller du forhindrer besætningen i at udføre deres opgaver eller undlader at efterkomme instruktioner, herunder, men ikke begrænset til, rygning eller indtagelse af alkohol eller rusmidler, eller hvis du opfører dig på en måde, som er til gene for andre passagerer og/eller besætning, kan vi træffe de forholdsregler, vi måtte skønne nødvendige, for at forhindre, at du fortsætter med din adfærd, herunder gennem anvendelse af tvang. Du kan blive sat af flyet og nægtet videre transport fra enhver lufthavn og du kan blive retsforfulgt for overtrædelser, begået om bord på flyet.

11.2 ELEKTRONISK UDSTYR

Af sikkerhedsmæssige grunde er vi berettiget til at forbyde eller begrænse brugen af elektronisk udstyr. Elektronisk udstyr omfatter, men er ikke begrænset til, mobiltelefoner, bærbare computere, bærbare optagere, bærbare radioer, cd-afspillere og MP3-afspillere, elektroniske spilleenheder eller transmissionsenheder, herunder radiostyret legetøj og walkie-talkies. Brug af høreapparater og pacemakere er imidlertid tilladt.

ARTIKEL 12 – AFTALE OM ANDRE TJENESTER

12.1 Hvis vi indgår aftaler med tredjepart om at levere andre ydelser til dig end flytransport, eller hvis vi udsteder en billet eller værdikupon til transport eller andre ydelser end flytransport, som tilbydes af tredjepart, f.eks. hotelreservationer eller leje af bil, handler vi udelukkende som din agent. Tredjeparts vilkår og betingelser gælder for sådanne aftaler. Vi påtager os intet ansvar for sådanne ydelser, medmindre der er tale om forsømmelighed fra vores side i forbindelse med indgåelsen af aftalerne.

12.2 Hvis vi er behjælpelige med at arrangere anden transport for dig, gælder der muligvis andre betingelser for denne transport. De pågældende betingelser kan fås ved henvendelse til os.

ARTIKEL 13 – ADMINISTRATIVE FORMALITETER

13.1 GENERELT

13.1.1 Du er ansvarlig for at indhente alle de nødvendige rejsedokumenter og visa og for at overholde alle love, regulativer, bestemmelser, krav og rejsekrav i de lande, der flyves fra og til, eller hvor du opholder dig i transit.

13.1.2 Vi er ikke ansvarlige for konsekvenserne for eventuelle passagerer, som undlader at indhente de nødvendige dokumenter eller visa, eller som ikke overholder de gældende love, regulativer, bestemmelser, krav, regler eller instruktioner.

13.2 REJSEDOKUMENTER

Inden rejsen skal du fremvise alle udrejse-, indrejse- og helbredsdokumenter og andre dokumenter, der er påkrævet af love, regulativer, bestemmelser, krav eller andre krav fra de pågældende lande, og du skal lade os tage og beholde kopier deraf. Vi forbeholder os ret til at nægte transport, hvis ikke du har overholdt disse krav, eller hvis ikke dine rejsedokumenter er i orden.

13.3 NÆGTET INDREJSE

Hvis du nægtes indrejse i et land, er du selv ansvarlig for at betale en eventuel bøde eller et eventuelt gebyr, der bliver pålagt os af myndighederne, og for omkostningerne i forbindelse med transport af dig ud af det pågældende land. Den pris, der opkræves for transport til stedet for nægtet indrejse, bliver ikke refunderet af os.

13.4 PASSAGERENS ANSVAR FOR BØDER, TILBAGEHOLDELSESOMKOSTNINGER OSV.

Hvis vi bliver pålagt at betale en eventuel bøde eller sanktion, eller vi har udgifter på grund af din manglende overholdelse af love, regulativer, bestemmelser, krav eller andre rejsekrav fra de pågældende lande eller udlader at fremvise de nødvendige dokumenter, skal du på forlangende refundere os det beløb, der er betalt, eller de udgifter, vi har haft. I forbindelse med den pågældende betaling eller udgift kan vi modregne eventuel ubenyttet transport på billetten eller ethvert andet beløb, som vi er i besiddelse af.

13.5 TOLDKONTROL

Hvis det er påkrævet, skal du være til stede ved kontrol af din bagage som foretages af toldvæsen eller andre repræsentanter fra myndighederne. Vi er ikke ansvarlige over for dig i forbindelse med eventuelt tab eller skade forårsaget af sådan kontrol, eller ved at du ikke overholder dette krav.

13.6 SIKKERHEDSKONTROL

Du forpligter dig til at undergå enhver sikkerhedskontrol, som foretages af offentlige tjenestemænd, flyvepersonale, samt andre flyselskaber eller af os.

ARTIKEL 14 – SAMMENHÆNGENDE REJSER

Transport, der udføres af os og andre flyselskaber på samme billet, eller en sammenhængende billet, anses som en enkelt befordring i henhold til konventionen.

ARTIKEL 15 – ERSTATNINGSANSVAR

15.1 Ansvaret hos Finnair og alle de flyselskaber, der er involveret i din rejse, fastsættes i henhold til det enkelte flyselskabas transportbetingelser. Vores ansvarsbestemmelser er som følger:

15.1.1 Ansvarsbegrænsning for skader på passagerer og deres bagage

15.1.1 (a) Kompensation i tilfælde af død eller personskade
Der er ingen økonomiske begrænsninger for erstatningsansvar i forbindelse med en passagers personskade eller død.

15.1.1 (b) Forskud
Hvis en passager dør eller kommer til skade, skal Finnair udbetale et forskud til dækning af umiddelbare økonomiske behov inden for 15 dage efter, at den person, der er berettiget til kompensation, er blevet identificeret. Ved dødsfald må denne forudbetaling ikke være mindre end 16.000 SDR. Et forskud udgør ikke en accept af erstatningsansvar og kan modregnes i eventuelle efterfølgende beløb, som måtte komme til udbetaling på basis af vores ansvar. Forskud skal ikke tilbagebetales, med undtagelse af de tilfælde, der fremgår af afsnit 15.1.2 (a), eller hvis det dokumenteres, at den person, der har modtaget forskuddet, har forårsaget eller medvirket til skaden med sin forsømmelighed eller ikke er berettiget til den pågældende kompensation.

15.1.1 (c) Passagerforsinkelser
I tilfælde af passagerforsinkelse er Finnair ansvarlig for skader, medmindre Finnair har taget alle rimelige forholdsregler for at undgå skaden, eller det ikke var muligt at tage sådanne forholdsregler. Dækningssummen ved passagerforsinkelse er begrænset til 4.694 SDR.

15.1.1 (d) Destruktion, tab eller anden beskadigelse af bagage og bagageforsinkelser
Finnair er erstatningsansvarlig for indchecket bagage, selvom Finnair ikke har handlet forsætligt, medmindre bagagen var i stykker. Finnair er kun erstatningsansvarlig for håndbagage, hvis Finnair har handlet forsætligt. I tilfælde af bagageforsinkelse er Finnair ansvarlig for skader, medmindre Finnair har taget alle rimelige forholdsregler for at undgå skaden, eller det ikke var muligt at tage sådanne forholdsregler. Dækningssummen ved destruktion, tab eller anden beskadigelse af bagage og bagageforsinkelser er begrænset til 1.131 SDR pr. passager.

15.1.2 Andre vilkår og ansvarsfraskrivelser:

15.1.2 (a) Ethvert erstatningsansvar for skade, vi har forvoldt, reduceres i tilfælde af, at du udviser forsømmelighed, som forårsager eller medvirker til skaden, i henhold til gældende lov.

15.1.2 (b) Vi er kun ansvarlige for skader, som opstår under flyvninger eller mellemflyvninger, hvor vores flyselskabskode fremgår af flyselskabsfeltet på billetten til den pågældende flyvning eller mellemflyvning. Hvis vi udsteder en billet eller indchecker bagage til transport med et andet flyselskab, gør vi det kun som agent for det andet flyselskab. For så vidt angår indchecket bagage, er du dog ikke desto mindre berettiget til at anmelde en skade hos det første eller det sidste flyselskab eller hos det flyselskab, som har befløjet den rute, hvor skaden opstod.

15.1.2 (c) Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader, der opstår på grund af vores overholdelse af gældende lovgivning eller nationale regler og regulativer eller på grund af din manglende overholdelse af gældende lovgivning eller nationale regler og regulativer.

15.1.2 (d) Hvor intet andet fremgår af disse transportbetingelser, er vores erstatningsansvar i forhold til dig begrænset til almindelig erstatning for dokumenterede direkte tab, og i det omfang gældende lov tillader det, accepterer du, at vi ikke er erstatningsansvarlige for nogen form for indirekte skader eller følgeskader eller andre særlige skader.

15.1.2 (e) Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader, som din bagage måtte forårsage. Du er ansvarlig for eventuelle skader, der forårsages af din bagage, over for andre personer eller ejendom, inklusive vores ejendom.

15.1.2 (f) Du må ikke pakke genstande, som det ikke er tilladt at medbringe i indchecket bagage i henhold til 8.3, i din indcheckede bagage, herunder skrøbelige eller fordærvelige genstande, genstande, der har en særlig værdi eller affektionsværdi, f.eks. penge, smykker, ædle metaller, computere, kameraer, mobiltelefoner, elektroniske enheder, musikinstrumenter, briller/solbriller, nøgler, medicin, omsættelige værdipapirer, investeringsobjekter eller andre værdigenstande, aktiecertifikater, obligationer eller andre værdifulde dokumenter, forretningsdokumenter, pas og andre id-papirer eller -dokumenter. Din ret til at kræve erstatning for ødelæggelse eller tab af eller anden skade på sådanne genstande vil være begrænset i henhold til den gældende konvention.

15.1.2 (g) Vi er ikke ansvarlige for eventuel sygdom, personskade eller handicap, herunder død, som kan tilskrives din fysiske tilstand, eller for en eventuel forværring af en sådan tilstand.

15.1.2 (h) Transportaftalen, herunder disse transportbetingelser og undtagelser eller ansvarsbegrænsninger, gælder for vores autoriserede agenter, embedsmænd, medarbejdere og repræsentanter, i samme udstrækning som de gælder for os. Det samlede beløb, der er erholdeligt fra os og fra de pågældende autoriserede agenter, medarbejdere, repræsentanter og personer, må ikke overstige beløbet for vores eget eventuelle ansvar.

15.1.2 (i) Intet i disse transportbetingelser udgør et afkald på de eventuelle udelukkelser eller ansvarsbegrænsninger, som vi måtte være berettiget til i henhold til konventionen eller gældende lov, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

ARTIKEL 16 – FRIST FOR KLAGER OG SØGSMÅL

16.1 SKADESANMELDELSER

Hvis indehaveren af bagagekvitteringen henter sin indskrevne bagage uden at indgive klage, er dette tilstrækkeligt bevis for, at bagagen blev udleveret i god stand og i overensstemmelse med transportaftalen. Du må i disse tilfælde bevise det modsatte.

Hvis du ønsker at indgive en klage eller et søgsmål i forbindelse med skade på indchecket bagage, skal du underrette os, lige så snart du opdager skaden, og senest syv (7) dage efter modtagelse af bagagen. Hvis du ønsker at indgive en klage eller et søgsmål i forbindelse med forsinkelse af indchecket bagage, skal du underrette os senest enogtyve (21) dage fra den dato, hvor bagagen er overdraget til dig. Alle klager og krav skal ske skriftligt.

16.2 TIDSFRIST FOR SØGSMÅL

Enhver erstatningsret bortfalder, hvis søgsmålet ikke er indgivet inden to år fra ankomstdatoen på destinationen, eller fra den dato, hvor flyet var planlagt til at ankomme, eller den dato, hvor transporten ophørte. Metoden til beregning af tidsfristen fastslås gennem den lovgivning, som gælder for den domstol, hvor sagen føres.

ARTIKEL 17 – ANDRE BETINGELSER

Transport af dig og din bagage sker endvidere i henhold til forskellige andre regulativer og betingelser, som gælder for os, eller som vi har vedtaget. Disse til enhver tid gældende regulativer og betingelser er vigtige. De vedrører f.eks. transport af uledsagede mindreårige, gravide kvinder og syge passagerer, begrænsninger vedrørende brug af elektroniske enheder og genstande samt indtagelse af alkoholiske drikkevarer om bord på fly.

Regulativer og betingelser vedrørende disse forhold oplyses efter henvendelse til os.

ARTIKEL 18 – FORTOLKNING

Titlerne på de enkelte artikler i disse transportbetingelser er udelukkende til orientering og har ingen betydning for fortolkningen af den tilhørende tekst.

ARTIKEL 19 – ÆNDRING OG FRAFALD

Ingen af vores autoriserede agenter, embedsmænd, medarbejdere eller repræsentanter har autoritet til at ændre eller frafalde bestemmelserne i disse transportbetingelser.

FINNAIR OYJ

FLYPASSAGERERNES FORPLIGTELSER

De frivillige retningslinjer fra flyselskaber i Europa, vist nedenfor, er resultatet af et samarbejde om flypassagerers rettigheder iværksat af European Civil Aviation Conference (ECAC) og Europa-Kommissionen. Ikke kun de europæiske flyselskaber og lufthavnsorganisationer, men også forbrugerorganisationer, organisationer, der repræsenterer personer med nedsat mobilitet, og rejsebranchen, har været involveret i arbejdet, der startede i efteråret 2000. Målet har været at tilbyde passagererne en højere kvalitet af service. De nøje formulerede retningslinjer for flyselskaber og lufthavne supplerer eksisterende lovgivning omkring beskyttelse af passagerer og generelle transportbetingelser, der anvendes af flyselskaberne. For de flyselskaber og lufthavne, der er involveret, repræsenterer retningslinjerne harmoniserede minimumskrav.

Airline Passenger Service Commitment

Flyselskaber i Europa har udviklet Airline Passenger Service Commitment i samråd med flyrejsende, regeringer i medlemslandene i EU og EU-kommissionen.

Skarp konkurrence mellem flyselskaber har gjort, at europæiske flyrejsende har fået et større udvalg af flyselskaber, lufthavne, priser og service. Airline Passenger Service Commitment indeholder en ikke-juridiske bindende forpligtelse til at levere definerede standarder af service til flyrejsende. Kodeksen dækker 14 områder inden afrejsen, under rejsen og efter rejsen. Den beskriver det serviceniveau, som flyrejsende kan forvente på samme vis fra de flyselskaber, der har underskrevet. Den gør det muligt for flyrejsende at træffe et mere velorienteret valg af flyselskaber ved planlægning af deres rejser.

De flyselskaber, der har underskrevet denne Airline Passenger Service Commitment, vil fortsat konkurrere fuldt ud for at imødekomme kundernes behov ved at tilbyde forskellige produkter og forskellige kundeserviceniveauer. De vil bestræbe sig på at opnå de standarder, der er angivet i denne Airline Passenger Service Commitment på et ensartet grundlag.

De flyselskaber, der har underskrevet, vil hver især udarbejde deres egne serviceløfter, der integrerer Airline Passenger Service Commitment. De flyselskaber, der har underskrevet, opretter træningsprogrammer til medarbejdere og indfører ændringer i deres computersystemer for at implementere Airline Passenger Service Commitment. I løbet af implementeringsperioden vil visse elementer af Airline Passenger Service Commitment muligvis ikke blive indfriet af alle flyselskaber.

De flyselskaber, der har underskrevet, er enige om at:

1. Tilbyde den laveste tilgængelige pris via hver af deres direkte afsætningsmarkeder

a) Hvert flyselskab vil tilbyde den lavest tilgængelige pris, som passageren er berettiget til via flyselskabets eget telefonreservationssystem, dets eget websted og via dets egne billetkontorer for den dato, flyafgang og klasse, der anmodes om.

b) Hvert flyselskab vil informere passagerer om, at der kan være forskellige priser hos disse forskellige afsætningsmarkeder.

c) Hvert flyselskab vil informere passagerne om de vilkår og betingelser, der gælder for den valgte pris, og eventuelle gældende

skatter, afgifter og gebyrer.

2. Overholde den aftalte pris efter betaling

Efter at billetten er betalt, er ingen prisstigninger gældende for den reserverede dato, flyafgang og service. En eventuel ændring i skatter, afgifter og gebyrer er dog underlagt yderligere betaling eller refundering.

3. Underrette passagerer om kendte forsinkelser, aflysninger og ændringer

Hvert flyselskab vil underrette passagerer i lufthavnen og om bord på et fly, så snart det er muligt, med de bedst tilgængelige oplysninger om kendte forsinkelser, aflysninger og ændringer.

4. Hjælpe passagerer, der står over for forsinkelser

a) Hvert flyselskab vil tilbyde passende hjælp, f.eks. forfriskninger, måltider, overnatning, til deres passagerer, der står over for forsinkelser på mere end to timer*), forudsat at de lokale forhold tillader, at en sådan hjælp kan ydes. Denne hjælp gælder ikke i situationer, der involverer politiske uroligheder eller lange strejker i vigtige tjenester eller andre enestående omstændigheder, der er uden for flyselskabets kontrol. Desuden ydes der muligvis ikke hjælp, hvis det yderligere forsinker afgangen.

*) Den hjælp, der ydes til forsinkede passagerer på en samlet pakkerejse, vil ske i henhold til den offentliggjorte politik for turarrangøren.

b) Den hjælp, der er beskrevet i afsnit 4a, tilbydes muligvis ikke på ruter, der beflyves under offentlige serviceforpligtelser i henhold til politikken for den myndighed, der definerer forpligtelsen, eller når vejret skaber forstyrrelser på ruter, hvor på regelmæssigheden af beflyvninger er betydeligt påvirket af vejrforhold, eller på ruter på mindre end 300 km, der betjener fjerntliggende lufthavne, der beflyves af fly med mindre end 80 sæder.

c) Hvert flyselskab fremstiller en tydelig og kortfattet redegørelse for deres politik, som bliver gjort tilgængelig for deres passagerer. Denne indeholder en liste over ruter, hvor eventuelle undtagelser gælder.

5. Udlevere bagage så hurtigt som muligt

Hvert flyselskab vil gøre sit yderste for at udlevere al indchecket bagage til ankomsthallen så hurtigt som muligt. I tilfælde af forkert håndteret indchecket bagage vil hvert flyselskab gøre sit yderste for gratis at udlevere den forkert håndterede taske til passageren inden for 24 timer efter ankomst på den endelige destination. Øjeblikkelig hjælp, der er tilstrækkelig til at imødekomme passagerens rimelige kortsigtede behov, tilbydes også af flyselskabet.

6. Tillade at telefonreservationer kan beholdes eller annulleres uden forpligtelse eller sanktion inden for 24 timer

I henhold til gældende billetfrister vil hvert flyselskab tillade passageren enten:

I) at beholde en telefonreservation, der er foretaget direkte hos flyselskabet uden betaling, i mindst 24 timer, eller

II) hvor flyselskabet kræver øjeblikkelig betaling ved reservationstidspunktet, at annullere en reservation uden sanktion i op til 24 timer.

Passagerer bliver underrettet om, hvilke reservationsmetoder der gælder på reservationstidspunktet**).

**) Visse flyselskaber, der tilbyder pakkerejser, kan beslutte at tilbyde denne facilitet indtil blot 3 dage før afrejse. Dette tilbud gælder muligvis ikke på ruter, der beflyves af fly med mindre end 80 sæder. Eventuelle undtagelser skal meddeles af flyselskabet.

7. Tilbyde omgående refunderinger

a) Hvor en passager anmelder og er berettiget til en refundering af en billet, der er købt direkte hos flyselskabet, vil hvert flyselskab udstede refunderinger inden for 7 forretningsdage for kreditkortkøb og inden for 20 forretningsdage for kontantkøb eller checkkøb.

b) Eventuelle skatter, afgifter og gebyrer, der opkræves med prisen og vises på billetten, bliver refunderet, hvor billetten ikke er anvendt. Dette inkluderer billetter, der ikke kan refunderes, og refunderingen bliver udstedt med den samme tidsfrist som ovenfor.

8. Tilbyde hjælp til passagerer med nedsat mobilitet og passagerer med særlige behov

Hvert flyselskab offentliggør de tjenester, de tilbyder til håndtering af passagerer med særlige behov og til hjælp af passagerer med nedsat mobilitet på passende vis, der er i overenstemmelse med gældende sikkerhedsregulativer. For passagerer med nedsat mobilitet er flyselskabet forpligtet til at underbygge teksten “Imødekommer behovet hos personer med nedsat mobilitet”.

9. Imødekomme passagerers grundlæggende behov under langvarige forsinkelser

Flyselskabet vil gøre sit yderste for at tilbyde mad, vand, toiletter og adgang til medicinsk behandling for passagerer om bord på et fly, der er på landjorden i en udvidet periode, uden adgang til terminalen, i overensstemmelse med passagerernes og medarbejdernes sikkerhed.
Flyselskaberne vil gøre deres yderste for ikke at beholde passagerer om bord ved lange forsinkelser.

10. Tage forholdsregler til at gennemføre check-in hurtigere

Flyselskaberne vil angive rimelige frister for check-in og vil i samarbejde med lufthavnene foretage de nødvendige foranstaltninger for at undgå overfyldning i afgangsområder og vil foretage de nødvendige foranstaltninger for at gennemføre check-in hurtigere for at hjælpe passagerne med at overholde fristerne for check-in. Disse foranstaltninger kan omfatte e-ticket og automatiseredecheck-in-systemer, check-in via selvbetjening, mobile check-in-stationer, check-in udenfor lufthavnen, check-in på forhånd og sortering af kø.

11. Reducere antallet af passagerer, der ufrivilligt nægtes adgang til flyet

I tilfælde af at et fly ved afgangstidspunktet har flere passagerer end tilgængelige sæder, vil flyselskabet i første omgang forsøge at finde frivillige, der er villige til at stå af flyet, i henhold til eventuelle sikkerheds- og/eller driftstbegrænsninger i den pågældende lufthavn.

12. Give oplysninger til passagerer angående dets kommercielle og driftsmæssige forhold

Flyselskaber giver følgende oplysninger, som er relevante for rejsen, til deres passagerer:

A) Ved reservationstidspunktet (hvis tilgængeligt):

I) Planlagt afrejse- og ankomsttidspunkt for flyene

II) Lufthavn/terminal ved afrejse og ankomst

III) Antal stop undervejs

IV) Eventuelle ændringer af fly, terminal eller lufthavn

V) Eventuelle betingelser forbundet med den pris, der skal betales

VI) Navn på flyselskab og flynummer

VII) Hvis rygning ikke er tilladt om bord på flyet.

/> 

I tilfælde af indsættelse af et andet flyselskab, der ikke tidligere er blevet meddelt, og som ikke kan accepteres af passageren, har han eller hun ret til refundering eller til at blive transporteret med flyselskabets næste fly, hvorpå der er ledig plads på den samme klasse.

B) Med bekræftelsen eller med billetten:

I) Bekræftelse af flytider

II) Tilladt gratis bagage og ansvarsbegrænsninger

III) Tilladt håndbagage

Hvis flyselskabet, efter køb af billetten, foretager en betydelig ændring i den planlagte flytid, som ikke er acceptabel for passageren, og flyselskabet ikke er i stand til at få plads til passageren på en anden flyafgang, der er acceptabel for passageren, er han eller hun berettiget til refundering.

C) På anmodning: (om flyselskabets egne ruter, og, hvor det er tilgængeligt, om ruter, der beflyves af andre flyselskaber)

I) Den flytype, der er planlagt til flyvning på ruten, og sædeafstand

II) Service, der normalt tilbydes om bord

III) Faciliteter for passagerer med særlige behov og eventuelle gebyrer for brug af faciliteterne (undtagen for passagerer med nedsat mobilitet som angivet under artikel 8)

IV) Om bestemte pladser kan tildeles eller forudbestilles

V) Gebyrer for bagageovervægt

VI) Flyselskabets transportbetingelser

VII) Oplysninger om frequent flyer-program, hvis relevant

VIII) Assistanceprogrammer for mistet, beskadiget eller forsinket bagage

IX) Oplysninger om Airline Passenger Service Commitment og flyselskabets egen serviceløfte.

13. Angive oplysninger om flyselskab

I tilfælde af flyafgange, der beflyves under codeshare, franchise eller langsigtede planlagte leasingaftaler, vil flyselskaber:

I) Informere passagerer om navnet på det flyselskab, der rent faktisk beflyver flyafgangen. Passagerer vil blive informeret:

– ved reservation, når den pågældende reservation foretages via en distributionskanal under flyselskabets direkte kontrol som f.eks. flyselskabernes egne kontorer, flyselskabets centre til telefonreservation og flyselskabets egne websteder; og

– i lufthavnen ved check-in.

II) Hvad angår en reservation, der er foretaget via en kanal, der ikke er direkte under flyselskabets kontrol, som f.eks. rejsebureauer og websteder, der ikke tilhører flyselskabet, vil flyselskaber minde rejsebureauer og webstedsudbydere om systematisk at informere passagerne ved reservationstidspunktet.

III) Angiv tydeligt, at passagerens kontrakt er med det markedsførende flyselskab, dvs. det flyselskab, hvis flyselskabskode vises på flykuponen eller rejseplanen ved siden af flynummeret.

IV) Informere passagerer, der rejser på codeshared tjenester, om at serviceniveauet kan være anderledes, og at Airline Passenger Service Commitment muligvis ikke gælder.

14. Være lydhør over for passagerers klager

Under normale omstændigheder vil hvert flyselskab komme med et uafhængigt svar på skriftlige klager inden for 28 dage fra modtagelsesdatoen. Når der ikke er tilstrækkelig tid til at undersøge klagen ordentligt, sendes et midlertidigt svar, der forklarer årsagen til forsinkelsen. Hvert flyselskab udpeger et passende sted til kundekontakt i forbindelse med klager, og adressen på og/eller telefonnummeret til og afdelingsnavnet for denne kundeservicefunktion angives i tidstabeller på websteder og alle offentlige informationskilder og vil også være tilgængelig hos alle rejseagenter, der er godkendt af flyselskaber.

Imødekomme behovet hos personer med nedsat mobilitet

Introduktion

Formålet med dette dokument er at forbedre tilgængeligheden af flyrejser til personer med nedsat mobilitet ved at sikre, at der er forståelse for deres behov, og at der bliver sørget for disse behov, samtidig med at deres sikkerhed og værdighed respekteres. Det henvender sig til flyselskaber, der tilbyder tjenester og faciliteter i lufthavne og om bord på fly, og udgør grundlaget til forberedelse af en frivillig kodeks (eller kodekser) om praksis. Ved udarbejdelse af kodekser skal bestemmelserne i European Civil Aviation Conference (ECAC) Dokument 30 (afsnit 5) og International Civil Aviation Organization (ICAO Bilag 9) taget i betragtning. Disse dokumenter indeholder tekniske oplysninger og er udarbejdet i samråd med flybranchen af myndigheder, der beskæftiger sig med udarbejdelsen af standarder og anbefalet praksis.

Definition

Ved person med nedsat mobilitet forstås en person, hvis mobilitet er nedsat på grund af fysisk handicap (sanse- eller bevægeapparatet), nedsat åndsevne, alder eller andre årsager til handicap ved benyttelse af transport, og hvis situation kræver særlig opmærksomhed og tilpasning af personens behov for de tjenester, der er tilgængelige for alle passagerer.

Grundlæggende antagelser

 • Personer med nedsat mobilitet har de samme rettigheder som andre borgere til at bevæge sig frit og til frit at vælge. Dette gælder for flyrejser som i alle andre aspekter af livet.
 • Flyselskaber, lufthavne og relaterede tjenesteudbydere har et ansvar for at imødekomme behovene hos personer med nedsat mobilitet. Personer med nedsat mobilitet har også et ansvar for at identificere deres behov til den relevante kanal på det relevante tidspunkt.
 • Oplysninger skal være tilgængelige, så personer med nedsat mobilitet kan planlægge og foretage deres rejse.
 • Handicap skal ikke sidestilles med sygdom, og personer med nedsat mobilitet er derfor ikke pålagt at skulle forevise lægeerklæring om deres handicap som en betingelse for at rejse.
 • Organisationer, der repræsenterer personer med nedsat mobilitet, kan blive konsulteret angående problemer, der er relevante for personer med nedsat mobilitet.
 • Personalet får den relevante træning i forståelse og imødekommelse af behovene hos personer med nedsat mobilitet.
 • Kontrol og sikkerhedskontrol skal foretages på en sådan måde, at værdigheden for personen med nedsat mobilitet bevares.
 • Personer med nedsat mobilitet skal så vidt muligt være uafhængige.
 • Omkostningerne ved at dække behovene hos personer med nedsat mobilitet må ikke videregives direkte til personer med nedsat mobilitet.

Praksis for flyselskaber

 • Ingen flyselskaber vil afvise en person med nedsat mobilitet, undtagen i tilfælde, hvor han eller hun ikke kan sidde sikkert, eller der rent fysisk ikke er plads. Hvis en person med nedsat mobilitet nægtes transport, vil flyselskaber forklare tydeligt og udtrykkeligt årsagen til afvisningen.
 • Hvis en person med nedsat mobilitet erklærer, at han eller hun er selvhjulpen (på tilstrækkelig vis i stand til selv at tage sig af alle sine fysiske behov alene på en flyrejse), skal flyselskabet acceptere den pågældende erklæring. Flyselskabet er derefter ikke forpligtet til om bord at yde hjælp, der strider mod sundheds-, sikkerheds- eller hygiejnekrav, hvis en sådan erklæring er fremsat.
 • Flyselskaber vil stræbe efter tekniske og driftsmæssige muligheder for at forbedre adgang til og faciliteter på fly af alle størrelser, hovedsageligt når der foretages større ændringer.
 • I tilfælde af, at en person med nedsat mobilitet nægtes transport på en bestemt rute (f.eks. pga. et lille fly), vil flyselskaberne bestræbe sig på at foreslå et acceptabelt alternativ.
 • Uanset lufthavnens og flyets størrelse skal værdigheden hos personen med nedsat mobilitet respekteres, når vedkommende skal om bord på flyet og af flyet.
 • Flyselskabet vil, når pladsen tillader det, tilbyde udstyr/faciliteter om bord som en hjælp til, at personen med nedsat mobilitet kan klare sig selv inden for rimelige grænser i forbindelse med sundhed, sikkerhed og hygiejne.
 • Personer med nedsat mobilitet vil have det samme udvalg af tildeling af pladser i henhold til sikkerhedskravene. Flyselskaber vil forklare tydeligt og udtrykkeligt årsagen til tildelingen af en bestemt plads, når anmodningen ikke kan overholdes af sikkerhedsmæssige årsager.
 • Certificerede servicehunde kan tages med i kabinen i henhold til nationale import- og flyregulativer. Der er ikke noget gebyr, når de tages med.
 • Personer med nedsat mobilitet bliver ikke opkrævet gebyr for transport af grundlæggende mobilitetsudstyr eller andre vigtige handicaphjælpemidler.
 • Flyselskaber skal tage alle rimelige foranstaltninger til at undgå tab af eller skade på mobilitetsudstyr eller andre handicaphjælpemidler. Hvis tab eller skade opstår, vil flyselskaber tage de nødvendige foranstaltninger for at imødekomme den enkelte persons umiddelbare mobilitetsbehov.

Ansvarsbegrænsning

Ansvarsfraskrivelse:
Denne er en meddelelse, der kræves af EU-regulativet (EC) nr. 889/2002. Denne meddelelse kan ikke anvendes som grundlag for anmeldelse for kompensation eller som fortolkning af bestemmelserne i regulativet eller Montreal-konventionen, og den udgør ikke en del af kontrakten mellem flyselskabet eller flyselskaberne og dig. Flyselskabet eller flyselskaberne udtaler sig ikke om nøjagtigheden af indholdet i denne meddelelse.

VIGTIGT: Denne meddelelse, der kræves af EU-regulativet (EC) nr. 889/2002, er upræcis i angivelsen af, at flyselskabet ikke kan bestride anmeldelser for kompensation ved skader op til 113.100 SDR.

Snarere angiver regulativet og Montreal-konventionen, at flyselskabet er ansvarlig for skader, der følger i tilfælde af død eller personskade hos en passager, ved den ene betingelse, at den ulykke, der forårsagede død eller personskade, skete om bord på flyet eller mens den pågældende person går om bord på flyet eller stiger af flyet. Ved skader op til 113.100 SDR med hensyn til føromtalte død eller personskade kan flyselskabet ikke frafalde eller begrænse dækningen, bortset fra hvis der er tale om medvirkende forsømmelse. I modsætning til hvad meddelelsen foreslår, er flyselskabets ansvar for bagageforsinkelser, ødelæggelse, tab af eller skade på bagage desuden begrænset til 1.131 SDR i alt. Hvis navnet på flyselskabet eller flyselskabskoden er angivet på billetten, gælder udsagnet om, at flyselskabet er det kontraherende flyselskab, ikke i alle tilfælde.

Bemærk også, at, afhængigt af din rejseplan, ansvaret hos de flyselskaber, der er involveret i din rejse, kan være underlagt Warszawa-konventionen, i hvilket tilfælde dækningssummerne generelt er lavere, end dem der er angivet herunder. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du kontakte Finnair. Hvis rejsen omfatter transport fra andre flyselskaber end Finnair, bør du kontakte dem angående oplysninger om deres dækningssum.

Flyselskabets ansvar for passagerer og deres bagage

Denne informationsmeddelelse opsummerer de erstatningsregler, der anvendes af flyselskaber i EU som krævet af EU-lovgivningen og Montreal-konventionen.

Kompensation i tilfælde af død eller personskade

Der er ingen økonomiske grænser i forbindelse med ansvaret for personskade eller død hos en passager. Ved skader op til 113.100 SDR (cirka EUR 123.000) kan flyselskabet ikke bestride anmeldelser om kompensation. Ved beløb derover kan flyselskabet gøre indsigelser mod en anmeldelse ved at bevise, at det ikke var forsømmeligt, eller at det var uden skyld.

Forudbetalinger

Hvis en passager dør eller kommer til skade, skal flyselskabet udbetale en forudbetaling for at dække umiddelbare økonomiske behov inden for 15 dage fra identifikation af den person, der er berettiget til kompensation. I tilfælde af død må denne forudbetaling ikke være mindre end 16.000 SDR (cirka EUR 20.000).

Passagerforsinkelser

I tilfælde af passagerforsinkelse er flyselskabet ansvarlig for skader, medmindre det har taget alle rimelige forholdsregler for at undgå skaden, eller at det var umuligt at tage sådanne forholdsregler. Dækningssummen ved passagerforsinkelse er begrænset til 4.694 SDR (cirka EUR 5.000).

Bagageforsinkelser

I tilfælde af bagageforsinkelse er flyselskabet ansvarlig for skader, medmindre det har taget alle rimelige forholdsregler til at undgå skaden, eller at det var umuligt at tage sådanne forholdsregler. Dækningssummen ved bagageforsinkelse er begrænset til 1.131 SDR (cirka EUR 1.200).

Ødelæggelse, tab af eller skade på bagage

Flyselskabet dækker ødelæggelse, tab af eller skade på bagage op til 1.131 SDR (cirka EUR 1.200). For indchecket bagage er flyselskabet erstatningspligtig, selvom det ikke har handlet med fortsæt, medmindre bagagen var i stykker. For håndbagage er flyselskabet kun erstatningspligtig, hvis det har handlet med fortsæt.

Højere grænser for bagage

Hvis ikke bagagen er blevet forsikret til den fulde værdi, kan passageren få en højere dækningssum ved at udfylde en særlig erklæring senest ved check-in og ved at betale en ekstra afgift.

Klager om bagage

Hvis bagagen er beskadiget, forsinket, bortkommet eller ødelagt, skal passageren klage skriftligt til flyselskabet så hurtigt som muligt. Ved skader på indchecket bagage skal passageren klage skriftligt senest syv dage, og ved forsinkelse senest 21 dage, fra den dato, hvor bagagen blev overdraget til passageren.

Ansvar hos kontraherende og egentlige flyselskab

Hvis det flyselskab, der rent faktisk udfører flyvningen, ikke er det samme som det kontraherende flyselskab, har passageren ret til at rette en klage eller indgive skadesanmeldelse til begge. Hvis navnet eller koden på et flyselskab er angivet på billetten, er det pågældende flyselskab det kontraherende flyselskab.

Tidsfrist for søgsmål

Ethvert søgsmål skadeserstatning skal være indbragt for retten inden for to år fra flyets ankomstdato eller fra den dato, hvor flyet skulle have ankommet.

Grundlaget for oplysningerne

Grundlaget for de regler, der er beskrevet ovenfor, er Montreal-konventionen af 28. maj 1999, som er implementeret i EU-regulativet (EC) nr. 2027/97 (som ændret af regulativ (EC) nr. 889/2002) og national lovgivning i medlemslandene.

Finnair Notice on Passenger Rights

This Notice is based on Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council. In the event of denied boarding, long delay or cancellation of flights, Finnair will assist passengers in the following manners:

Denied boarding

When the number of passengers exceeds the number of seats on a flight, Finnair will call for volunteers to surrender their reservation in exchange of agreed benefits.
If an insufficient number of volunteers come forward, Finnair will compensate passengers who have been denied boarding against their will, with a one-time compensation amounting to

 • EUR 250 for flights of 1,500 kilometres or less;
 • EUR 400 for all intra-Community flights of more than 1,500 kilometres, and for all other flights between 1,500 and 3,500 kilometres;
 • EUR 600 for other than intra-Community flights longer than 3,500 kilometres.

The above-mentioned compensations are reduced by half if an alternative transport does not exceed the scheduled arrival time of the flight originally booked by more than two hours (in the first case), by more than three hours (in the second case) or by more than four hours (in the third case).
The compensation will be paid except where there are reasonable grounds to deny boarding such as reasons of health, safety or security, or inadequate travel documents.

In such cases Finnair will additionally offer

 • refreshments and/or a meal as well as communication facilities and if an overnight stay becomes necessary, hotel accommodation including transport between the airport and place of accommodation; and
 • the choice between either an alternative transport to the final destination at the earliest opportunity; or at the later date at the passenger's convenience, subject to availability of seats; or
 • reimbursement of the ticket if the flight is no longer serving any purpose in relation to the passenger’s original travel plans, and the passenger decides to cancel the journey. In case the journey has already started, Finnair will then transport the passenger back to the first point of departure indicated in the ticket.

Long delays

Finnair will offer refreshments and/or a meal as well as communication facilities, when a flight is expected to be delayed

 • for two hours or more in the case of flights of 1,500 kilometres or less; or
 • for three hours or more in the case of all intra-Community flights of more than 1,500 kilometres and of all other flights between 1,500 and 3,500 kilometres; or
 • for four hours or more in the case of other than intra-Community flights longer than3,500 kilometres.

In case the estimated flight departure is postponed to the next day, Finnair will offer hotel accommodation if necessary. In delays of at least five hours, if the flight is no longer serving any purpose in relation to the passenger’s original travel plans, the passenger has the right to cancel the journey, in which case Finnair will reimburse the ticket. In case the journey has already started, Finnair will then transport the passenger back to the first point of departure indicated in the ticket.

In delays of at least three hours the passenger is entitled to the same amount of compensation as in the event of denied boarding unless the delay is caused by extraordinary circumstances.

Flight cancellation

If a flight is cancelled, Finnair will offer the choice between reimbursement of the ticket or re-routing to the final destination including assistance and care as previously mentioned in case of denied boarding.
If a flight has not been cancelled due to extraordinary circumstances or the passenger has not been informed about the cancellation in reasonable time, Finnair might be liable to pay the same amount of compensation as if the passenger had been denied boarding.

The right to compensation does not apply if

 • the passenger is informed of the cancellation at least two weeks before the scheduled time of departure; or
 • between two weeks and seven days before the scheduled time of departure and offered re-routing, allowing to depart no more than two hours before the scheduled time of departure and to reach the final destination less than four hours after the scheduled time of arrival; or
 • less than seven days before the scheduled time of departure and are offered re-routing, allowing to depart no more than one hour before the scheduled time of departure and to reach the final destination less than two hours after the scheduled time of arrival: or
 • the cancellation is caused by extraordinary circumstances which could not have been avoided even if all reasonable measures had been taken. Such are for instance strikes, meteorological conditions, unexpected flight safety shortcomings and air traffic management decisions.

In all the above cases, reimbursement may be paid either in cash, by electronic bank transfer, bank orders or bank cheques, or with the signed agreement of the passenger, in travel vouchers. The ticket shall be reimbursed within seven days.

If a passenger is faced with a situation described in this Notice and feels that Finnair has not acted in accordance with the Notice, the passenger may contact Finnair Customer Relations after the journey. Contact information and a contact form are available at www. finnair.com/contacts. The mail address is Finnair Plc, Customer Relations, SL/08, 01053 FINNAIR, FINLAND.

If the passenger cannot reach an agreement with Finnair Customer Relations, the passenger may contact the local consumer body for inquiries. In Finland the passenger may turn to the Consumer Disputes Board:

Consumer Disputes Board
P.O. Box 306
00531 HELSINKI FINLAND
Tel. +358 10 36 65200
E-mail: kril@oikeus.fi

In Finland the Consumer Agency and the Finnish Transport Safety Agency are responsible for the enforcement of this Regulation regarding airlines.

Consumer Ombudsman Agency
P.O. Box 5
00531 HELSINKI FINLAND
Tel. +358 10 19 4700
Fax +358 9 876 4398
E-mail: posti@kuluttajavirasto.fi

Finnish Transport Safety Agency
P.O. Box 320
00101 HELSINKI FINLAND
Tel.: +358 20 618 500
Fax: +358 20 618 5095
E-mail: kirjaamo@trafi.fi

English 11/2012 SL

Customer Service Plan (United States)

Lowest Fare Available

Customers making their bookings with Finnair via our website, our Customer Care Center or at our airport ticket office will be offered the lowest available fare for the time, date and class of service requested. All flight bookings will include service and other fees in addition to the fare.

Keeping Customers Informed

Finnair will do its best to provide customers at the airport and onboard an affected aircraft with timely and frequent updates regarding known delays, cancellations, and diversions, and will strive to provide the best available information concerning the duration of delays. It is also Finnair's policy to inform customers in advance of any possible irregularities with text messages at the mobile phone number provided in the reservation record.

For flights to and from the U.S., we will provide timely updates, within 30 minutes of becoming aware of a cancellation, delay or diversion, through the flight status pages of our website, Finnair's telephone reservations line, and any airport flight displays in U.S. airports that are under our control.

In case of a flight delay beyond two hours we will offer appropriate assistance and refreshments, provided that local conditions allow for such assistance to be delivered. The assistance may not be provided if doing so would further delay departure.

When cancellations or major delays are experienced Finnair will attempt to reroute its customers on the next available connection. If the delay or cancellation was caused by events within our control and we are not able to transport you to your final destination on the expected arrival day, we will provide reasonable overnight accommodation, subject to availability.

Meeting Customers' Needs

Finnair's top priority is the safety and well-being of its customers, and we are focused on having all our flights arrive and depart on schedule. On very rare occasions unforeseen events may cause a lengthy onboard delay either prior to take off or after landing. We will take all reasonable measures to ensure passengers are kept up to date with the latest information available, and for significant onboard delays, provide snack refreshments, lavatory facilities, and access to basic medical assistance.

Find out more in our Tarmac Delay Plan

Assistance to Passengers with Special Needs

Finnair is committed to providing a safe and comfortable travel experience for all customers. Customers requiring additional assistance, including individuals with disabilities, will be provided with the utmost attention, respect and care, as outlined in our policies and procedures. We also have employees trained as Complaint Resolution Officials available to assist in resolving any matters should they arise. Further information is available on our website and through our offices and representatives.

Guaranteed Fares and Refunds

The fares quoted in reservations made with Finnair via our website or by telephone, are guaranteed for 24 hours. If the reservation was made seven days or more prior to the flight's scheduled departure time, you can cancel it within 24 hours without refund fee. For additional information in the US, please contact Finnair 877 757 7143 (open Mon–Fri 8 a.m.–10 p.m., Sat–Sun 8 a.m.–8 p.m. (EST).

Ticket Refunds

Finnair will strive to process eligible refunds in a timely manner. For all eligible tickets, products and services purchased within the US with a credit card or cash, refund will be provided within 7 business day of receipt of the required refund information. Purchases made with a check will be refunded within 20 business days.

Overbooking and Denied Boarding

Finnair may on rare occasions be unable to provide you with a seat on a specific flight, even though you hold a confirmed reservation and have checked in on time. Finnair will under such circumstances take care of its customers and provide compensation as required by law.

Baggage Delivery

If your checked bag is delayed or misplaced Finnair will do everything possible to locate it and deliver it within 24 hours. Further information about Finnair's policies and services are available on our website, through our Customer Care Center and representatives at the airport.

Complaint Response

Your feedback is important and helps us to make changes to practices and procedures. To provide your feedback or make a complaint, please contact Customer Relations. Under normal circumstances we will provide a substantive response to written complaints within 28 days from the date of receipt. When this does not permit sufficient time for the complaint to be properly investigated an interim response will be provided giving the reason for the delay.

Policies and Services

Finnair will provide clear information to its customers about cancellation policies, frequent flyer rules, aircraft seating configuration, and lavatory availability on our website and through our telephone reservation staff.

Finnair contingency plan for lengthy tarmac delays at US airports

 1. For international flights covered by this plan that depart from or arrive at a U.S. airport, Finnair will not permit an aircraft to remain on the tarmac at a U.S. airport for more than four hours before allowing passengers to deplane, unless: (i) The pilot-in-command determines there is a safety-related or security-related reason why the aircraft cannot leave its position on the tarmac to deplane passengers; or (ii) Air traffic control advises the pilot-in-command that returning to the gate or another disembarkation point elsewhere in order to deplane passengers would significantly disrupt airport operations.
 2. For all flights covered by this plan, Finnair will provide adequate food and potable water no later than two hours after the aircraft leaves the gate (in the case of departure) or touches down (in the case of arrival) if the aircraft remains on the tarmac, unless the pilot-in-command determines that safety or security considerations preclude such service.
 3. For all flights covered by this plan, Finnair will provide operable lavatory facilities, as well as adequate medical attention if needed, while the aircraft remains on the tarmac.
 4. For all flights covered by this plan, Finnair will notify passengers regarding the status of the delay every 30 minutes while the aircraft is delayed, including the reasons for the tarmac delay, if known.
 5. For all flights covered by this plan, Finnair will notify passengers on the delayed flight beginning 30 minutes after the scheduled departure time (including any revised departure time that passengers were notified about before boarding), and every 30 minutes thereafter that they have the opportunity to deplane from an aircraft that is at the gate or another disembarkation area with the door open, if the opportunity to deplane actually exists.
 6. Finnair has sufficient resources to implement this Plan.
 7. Finnair has coordinated this plan with airport authorities (including terminal facility operators where applicable) at each U.S. airport we serve, as well as our regular U.S. diversion airports.
 8. Finnair has coordinated this plan with U.S. Customs and Border Protection (CBP) at each U.S. airport we serve, including diversion airports.
 9. Finnair has coordinated this plan with the Transportation Security Administration (TSA) at each U.S. airport we serve, including diversion airports.

GENERAL CONDITIONS OF CARRIAGE AND TARIFFS (CANADA)

The General Conditions of Carriage provide information on certain conditions that govern transportation on Finnair, e.g. check-in time limits, baggage acceptance, allowance and liability, accompanied minors, carriage of animals, refusal to accept and denied boarding compensation.

Finnair is required by law to publish its conditions of carriage on this website and to make its tariffs available for public inspection.

An air carrier's tariff is a document that contains its published fares, charges and related terms and conditions of carriage applicable to air services.

You may consult our tariff filed, where required, with the appropriate authorities, by clicking on the link below.

Canada General conditions of carriage and tariffs (PDF)

FINNAIR EMERGENCY RESPONSE PLAN FOR UNEXPECTED LONG TARMAC DELAYS AT CHINESE AIRPORTS

 1. For international flights covered by this plan that depart from or arrive at a Chinese airport, Finnair will not permit an aircraft to remain on the tarmac at a Chinese airport for more than three hours before allowing passengers to deplane, unless: (i) The pilot-in-command determines there is a safety-related or security-related reason why the aircraft cannot leave its position on the tarmac to deplane passengers; or (ii) Air traffic control advises the pilot-in-command that returning to the gate or another disembarkation point elsewhere in order to deplane passengers would significantly disrupt airport operations.
 2. For all flights covered by this plan, Finnair will provide adequate food and potable water no later than two hours after the aircraft leaves the gate (in the case of departure) or touches down (in the case of arrival) if the aircraft remains on the tarmac, unless the pilot-in-command determines that safety or security considerations preclude such service.
 3. For all flights covered by this plan Finnair will provide operable lavatory facilities, as well as adequate medical attention if needed, while the aircraft remains on the tarmac.
 4. For all flights covered by this plan, Finnair will provide assurances that passengers on the delayed flight will receive notifications regarding the status of the delay every 30 minutes while the aircraft is delayed, including the reasons for the tarmac delay, if known.
 5. For all flights cover by this plan, Finnair provides assurances that the passengers on the delayed flight will be notified beginning 30 minutes after scheduled departure time (including any revised departure time that passengers were notified about before boarding).
 6. Finnair provides assurances that it has sufficient resources to implement this Plan.
 7. Finnair has coordinated this plan with airport authorities (including terminal facility operators where applicable) at each Chinese airport we serve, as well as its regular Chinese diversion airports.
 8. For all flights covered by this plan, Finnair provides assurances that this plan has been coordinated with Chinese immigration, customs, security at each Chinese airport, that is regularly used for that carrier’s international flights, including diversion airports.
Navigerede til side: Transportbetingelser og bemærkninger