Tillbaka till innehåll

Finnair Plc, globalt internet-prenumerantregister för nyhetsbrev

SYFTET MED REGISTRET

Registret används för att meddela om erbjudanden och produktinformation från Finnair och dess samarbetspartner. Meddelandena ges i form av ett nyhetsbrev via e-post. Nyhetsbrevet skickas ut 1-3 gånger i månaden och prenumeranterna behöver inte vidta några åtgärder.

Den registrerade informationen används för att skapa prenumerantprofiler. Profilerna hjälper Finnair med målgruppsinriktningen av de regionaliserade marknadföringsmeddelandena. Finnairs marknadsföringsbudskap/erbjudanden på internet varierar beroende på marknad.

Finnair har rätt att avbryta en prenumeration på nyhetsbrevet genom att ta bort prenumerantens e-postadress och de profilmarkörer som är länkade till den, givet att e-postadressen inte längre är giltig eller att e-postlådan inte har öppnats på 6 månader. Prenumeranten har rätt att återuppta prenumerationen på Finnairs nyhetsbrev genom att registrera sig för det igen på Finnairs internetsidor.

DATA SOM LAGRAS I REGISTRET

Prenumerantinformation

När prenumerationen registreras lagras först prenumerantens e-postadress och förnamn i registret. Dessutom lagras från vilket land prenumeranten vill ha erbjudanden, samt vilket språk nyhetsbrevet ska vara på.

Ytterligare information som kan samlas in, som efternamn, gatuadress, postnummer, ort, landskod, telefonnummer och födelsedatum lagras endast i registret under den tid tävlingen pågår online, så att en vinnare kan dras och meddelas.

Om prenumeranter senare väljer att ange ytterligare information om sig själv kan det användarspecifika innehållet i registret skilja sig åt mellan prenumeranter.

Rätt att neka

Om den som deltar i tävlingen väljer att inte aktivera prenumerationen på nyhetsbrevet skall den angivna informationen endast lagras temporärt.
Prenumerationen på nyhetsbrevet kan sägas upp när som helst. Uppsägning av prenumerationen kan antingen göras på www.finnair.com, eller genom att registrera nekandet via en länk som anges i slutet av varje nyhetsbrev.

VANLIGA INFORMATIONSKÄLLOR

Information om prenumeranten ska endast samlas om han eller hon väljer alternativ eller nyhetsbrev som är tillgängliga via tjänsten, eller på annat sätt deltar i någon aktivitet där information krävs och som har implementerats via nyhetsbrevet.

INFORMATIONSÖVERFÖRING

Information kan överföras till parter som tillhör samma grupp av företag som den registrerade ägaren, enligt gällande lagstiftning. Servrar och andra tekniska kringenheter som används för databearbetning kan ägas och kontrolleras av den tredjepartstjänsteleverantör som levererar tjänster till registerägaren Registerägaren kan införskaffa de tjänster som behövs för användning av sådana enheter från externa tjänsteleverantörer.

Data kan överföras utanför EU och EES om det är nödvändigt för att tekniskt kunna genomföra tjänsten som användaren efterfrågar eller om det annars är nödvändigt enligt Personuppgiftslagen. Partners utanför EU måste vara anslutna till Safe Harbor och följa Safe Harbor-principerna för sekretess.

Europeiska kommissionen har fastställt att Safe Harbor uppfyller de minimikrav för dataskydd som finns beskrivna i EU-direktivet om skydd av personlig information. Det sammanfaller även med Finnairs personuppgiftsskydd.

RÄTTIGHETSANVÄNDNING

Prenumeranten har rätt att veta vilken information som har lagrats om honom/henne i Finnairs prenumerantregister för nyhetsbrevet om internettjänster.

Data kan inspekteras kostnadsfritt en gång per kalenderår. Begäran om datainspektion måste skickas skriftligt till den person som ansvarar för registerrelaterade frågor, vars namn anges i slutet av det här registerdokumentet. Begäran måste innehålla den e-postadress som angavs av kunden vid tidpunkten för registrering. Den person som skickar begäran måste signera den personligen. Data från en inspektionsbegäran skall skickas till den e-postadress som anges i begäran.

Om det förekommer felaktiga data om en prenumerant har han/hon rätt att få dessa fel rättade. Begäran om att rätta fel skall skickas till följande adress: Finnair SRD/92, 01053 Finnair.

SKYDD AV REGISTRET

Manuellt bearbetade data

De dokument som innehåller personlig information och som bearbetas manuellt genomgår destruktion efter bearbetningen.

Data som lagras via automatisk databearbetning

Endast särskilda anställda hos Finnair, eller anställda som anvisas av eller agerar på uppdrag av Finnair, har rätt att använda nyhetsbrevsprenumerantprogrammet Finnair Internet Service.

Som skydd av registret iakttas följande principer: (i) Användningen av registret är övervakad, (ii) data som finns i registret kan endast åtkommas av personer som tilldelats i uppgift att göra så i förväg, samt i anslutning till deras arbetsuppgifter, (iii) data samlas in i elektroniska databaser som skyddas av tekniska metoder i realtid, (iv) servrarna befinner sig i låsta utrymmen där endast behörig personal tillåts, och (v) en skriftlig överenskommelse finns mellan Finnair och eventuella externa tjänsteleverantörer, där sekretessen för databearbetning och andra skydd som uppfyller de villkor som definieras ovan är garanterade.

REGISTERANSVARIG PERSON, KONTAKTINFORMATION

Annika Nordbo
Finnair Oyj
SRO/603
01053 FINNAIR