Tilbake til innholdet

Finnair Plc, abonnentregister for globalt Internett-nyhetsbrev

FORMÅLET MED REGISTERET

Registeret brukes til å sende tilbud og produktinformasjon fra Finnair og partnere. Informasjonen sendes i form av et nyhetsbrev per e-post. Nyhetsbrevet sendes 1–3 ganger per måned og innebærer ingen forpliktelser for abonnenten.

Den registrerte informasjonen vil bli brukt til å lage abonnentprofiler. Profiler hjelper Finnair til å tilpasse de områdespesifikke markedsføringsmeldingene. Markedsføringsmeldinger/tilbud fra Finnair via Internett varierer mellom markeder.

Finnair har rett til å si opp et nyhetsbrevabonnement ved å slette abonnentens e-postadresse og profilinformasjon hvis e-postadressen ikke lenger er gyldig eller e-postkassen ikke har vært åpnet de siste seks månedene. Abonnenten kan fornye/gjenåpne abonnementet på nyhetsbrevet ved å registrere seg som abonnent på Finnairs Internett-sider.

DATA SOM REGISTERET INNEHOLDER

Abonnentinformasjon

Når du tegner et abonnement, blir e-postadressen og fornavnet lagret i registeret. Landet som du ønsker å motta tilbud fra, og språket på nyhetsbrevet blir også lagret.

Det kan bli lagret ekstra informasjon i forbindelse med eventuelle konkurranser på Internett, for eksempel etternavn, adresse, landkode, telefonnummer og fødselsdato, slik at vi kan trekke vinnere og kontakte dem. Informasjonen vil bli lagret så lenge konkurransen pågår.

Hvis abonnenten senere velger å gi ekstra informasjon om seg selv, kan det brukerspesifikke innholdet i registeret variere i henhold til det brukeren foretar seg.

Rett til å nekte

Hvis en konkurransedeltager velger å ikke aktivere abonnementet på nyhetsbrevet, skal den angitte informasjonen bare lagres midlertidig.
Abonnementet på nyhetsbrevet kan sies opp når som helst. Du kan si opp et abonnement via www.finnair.com eller ved å registrere avvisningen via koblingen på slutten av nyhetsbrevet.

VANLIGE INFORMASJONSKILDER

Informasjon fra abonnenten skal bare samles inn i den grad han eller hun velger alternativer eller nyhetsbrev via tjenesten eller på andre måter deltar i aktiviteter som krever informasjon og som startes via nyhetsbrevet.

OVERFØRING AV INFORMASJON

Det kan bli overført informasjon til parter som tilhører den samme selskapsgruppen som eieren av registeret, og i den grad loven tillater det. Servere og annet teknisk utstyr som brukes til databehandling, kan være eid og kontrollert av en tredjeparts tjenesteleverandør som leverer tjenester til eieren av registeret. Eieren av registeret vil kunne kjøpe tjenester som er nødvendige for bruk av slikt utstyr, fra en utenforstående tjenesteleverandør.

Data kan overføres utenfor EU og EØS-området hvis det er nødvendig for den tekniske gjennomføringen av den tjenesten som brukeren etterspør, eller hvis det ellers er nødvendig i henhold til § 23, avsnitt 2–5 i personvernloven (Personal Data Act). Partnere utenfor EU må ha sluttet seg til Safe Harbor-avtalen og følge personvernsprinsippene i Safe Harbor.

Europakommisjonen har slått fast at Safe Harbor-avtalen innfrir minimumskravet til databeskyttelse slik det er presentert i EUs personverndirektiv. Den er også i samsvar med den finske loven om behandling av personopplysninger.

UTØVELSE AV RETTIGHETER

Abonnenten har rett til å vite hvilken informasjon som er lagret om ham eller henne i Finnairs abonnentregister for Internett-nyhetsbrev.

Informasjonen kan kontrolleres gratis én gang per kalenderår. Forespørselen om kontroll av informasjon må sendes skriftlig til den personen som har ansvaret for spørsmål som gjelder registeret, og som er navngitt bakerst i dette registerdokumentet. Forespørselen må inneholde e-postadressen som abonnenten oppga ved registreringen. Forespørselen må underskrives for hånd av den som sender den. Data som skal overføres som et resultat av en kontrollforespørsel, vil bli overført via e-post til den e-postadressen som er angitt i forespørselen.

I tilfelle feil i informasjonen vedrørende abonnenten har han eller hun rett til å få feilen rettet. Forespørselen om å få rettet feilen sendes til denne adressen: Finnair SRD/92, 01053 Finnair.

BESKYTTELSE AV REGISTERET

Manuelt behandlede data

Dokumenter som inneholder personlige opplysninger og blir behandlet manuelt, blir forsvarlig destruert etter behandling.

Data som registreres gjennom automatisk databehandling

Bare bestemte Finnair-ansatte eller ansatte som er utpekt av eller handler på vegne av Finnair, skal ha rett til å bruke abonnentprogrammet for Finnairs Internett-nyhetsbrev.

Følgende prinsipper følges for å beskytte det elektroniske registeret: i) Bruken av registeret overvåkes, (ii) dataene i registeret er bare tilgjengelige for personer som er utpekt til det på forhånd i forbindelse med arbeidsoppgavene sine, (iii) dataene lagres i elektroniske databaser som beskyttes med tekniske metoder i sanntid, (iv) serverne befinner seg i låste rom som bare er tilgjengelige for personer med tillatelse, og (v) det eksisterer en skriftlig avtale mellom Finnair og alle utenforstående tjenesteleverandører der hemmeligholdelse av dataene og oppfyllelse av disse vilkårene er en forutsetning.

ANSVARLIG FOR REGISTERET – KONTAKTINFORMASJON

Annika Nordbo
Finnair Oyj
SRO/603
01053 FINNAIR